Pb DIENSTBODE,7 PIEPER 4* Co. Overhemden B. J. VAN naar Maat. GELDER HAKHOUT, WINE EREN. mm I KOEKEBAKKE HAKHOUT, Advertentiën. Bakkersknecht COLPORTEURS gevraagd. FLINKE JONGEN GEVRAACD. TE HUUR: i Voor Dames! Schrijf- en Copieer-infa HAKHOUT. Eiken-, Beuken-, Iepen-, Berken- den geheelen INBOEDEL, HOUTKOOPERIJ VUREN EN GRENEN BOUT, KEUKENMEID SLOTHOUWER k ZOONS Levering van Bestekbout. Gemengd Nieuws. Alle voorhanden zijnde WINTER-ARTIKELEN, JONGENSPAKJES, MELTONS, JAPONSTOFFEN, enz., znllen tot de laagste prijzen worden opgeruimd. 1®?" In Japonstoffen, paarsche- en gekleurde Katoenen, Vitrages en Witte Goederen is eene aanzienlijke partij LAPPEN voorhan den, die zeer voordeelig zijn geprijsd. B. RICKERMANN. hoek Stoovestraat. Heden ontvangen: en Briketten, BOEK- EN EANTOORHANDEL. GOEDE RAAD. SPARRENB00MEN, VERKOOPEN BÜMlEiNj HAKHOUT 13 IR NE THERMOMETERS, Een HUIS en ERF met BOUWLAND Spaarbank. J' HEIJINK- 9 Algemeene 72 VERKOOPEN: 85 perceelen Extra Zwaar Eiken-, Elzen-, Esschen- en ander VERKOOPEN VERKOOPEN: 11 perceelen zwaar EIKEN-, ELZEN-, ESSCHEN- ander en perceelen 9 en 2 perceelen 14 perceelen zwaar Eiken- Elzen-, Esschen- en ander 19 PERCEELEN 4 Perceelen extra zwaar EIKEN- en ELZEN- WIL GEB O OTfIEl\. Amersfoort. HANDEL in Eigen-, en Bnitenl.- gezaagd Alphons Annegarn. VERKOOPEN: 20 perceelen Veencndaal. Zooals reeds vroeger werd gemeld was de firma J. A. van Kruijne 8c Co. voornemens de slachterij van varkens voor de Londensche markt in -1887 nog belangrijk uit te breiden en hiermede is men thans al dadelijk begonnen. Met alle kracht is de zaak aangevat. Maandag, Dinsdag en Woensdag is steeds doorgeslacht en iederen ochtend hebben de verzendingen plaats. Dit de omliggende gemeenten Rhenen, Amerongen, Eist, Woudenherg, Rens- woude, Scherpenzeel, zelfs van om Amers foort brengt men voortdurend varkens aan. De prijzen blijven nog op 38 cents per Kg. Over een geweldige vulkanische uit barsting op het eiland Nina-Toree wordt het volgende medegedeeld Het eiland, dat op eenigen afstand van de Vriend schapseilanden is gelegen, heeft eene bevolking van ongeveer 1200 inboorlin gen en drie Europeesche handelaars. De laatste uitbarsting had in 1853 plaats gehad en richtte verschrikkelijke ver woestingen aan. In het einde van Augus tus van dit jaar nam men de eerste ver schijnselen eener uitbarsting waar, en 24 uren te voren wisselden hevige onweersbuien en aardsehuddingen elkaar onophoudelijk af. Den 31 Augustus ont stond plotseling na een hevigen aardschok een diepe scheur in de aarde en verhief zich een ontzaglijke vuurkolom, tot eene hoogte van 2000 voet. Stortbeken van kokend water, heete steenen en een gloeiende aschregen vergrootten de ramp nog meer, en het eiland werd met een laag van 20 tot 30 voet met asch en lava bedekt. De gansche veestapel werd vernietigd en de vruchtbare akkers en velden werden in dorre steppen veran derd. Alle dorpen op twee na, werden verwoest en ongeveer 12 voet or.der de tegenwoordige oppervlakte begraven. De uitbarstingen hielden tien dagen aan, maar de aardbevingen hielden eerst den 20 September op. Gelukkig kwamen er slechts weinig menschen bij deze ramp om het leven. Er zijn een paar schepen met levens middelen naar het ongelukkige eiland ge zonden. Hoe uiterst nauwlettend de Pruisische grensbeambten hunne taak opvatten en vervullen, blijkt o. a. uit hetgeen dezer dagen op de grenzen bij Millingen ge schiedde. De klompenmaker v. d. V., te Millingen, zond 100 paar klompen per zeilboot naar het nabijgelegen DülTelward, op Pruisisch grondgebied. Men had de plaats voor de aangifte van goederen, welke te water vervoerd worden, nog niet beieikt, toen de wind ging lig gen en men genoodzaakt was de zeil boot met een touw langs den wal voort te trekken. Terwijl men hiermede bezig was, tra den plotseling twee grensbeambten te voorschijn, die de zeilboot, de klompen en den man die het schip voorttrok (een braaf oppassend jongmensch) in beslag namen en den laatste als smokkelaar naar den bekenden Zwanentoren te Kleef over brachten. Het voorttrekken van de boot langs den wal werd namelijk als «vervoer te land" aangemerkt, en daar geene aan gifte aan het Zollambt wai geschiedt, volgde de inbeslagneming van al het vervoerde. De vorst van Montenegro heeft weer aanzienlijke Russische geldsommen uit betaald gekregen. De Mohammedanen in Montenegro oveihandigden den voist een verzoekschrift ter opheffing van den christelyken schoolplicht en ter oprichting van een eigen school, anders dreigen zij het land te verlaten. burgerlijke standen. Amersfoort. Geboren: 30 Dec. 1886. Theodorus An- tonius, z. van Hendrikus van Zuilen en Mecbelina Hendriks. Elisabeth, d. van Teunis Renes en Elisabeth Mulder. 2 Jan. 1887. Gijsbertus, z. van Jan Wijnen en Suzanna van Nimwegen. Niesje, d. van Gerrit Willem Schepers en Bertha Blieken- daal. 3 Jan. Maria Cecilia, d. van Reijer Zwanenburg en Grietje Kamer. - Gerrit, z. van Gijsbertus Kamperman en Lientje van Oost. 4 Jan. Adrians, d. van Antonie Hendrikus Staal en Jannetje van Aalten. Hendrika Cornelia, d. van Antonius Tol boom en Cornelia van den Tweel. Adriana, d. van Stephanus Rosier en Berendina Pe ters. 6 Jan. Wouterus Johannes, z. van Peter van Scboonhorst en Evertje van 't Ooster. Alberta Wilhelmina, d. van Christaan Maas en Gerarda Mulder. Theodorus, z. van Christiaan Boelhouwer en Christina Witteveen. Ondertrouwd 6 Jan. Johannes Pallaud en Adriana Hartogsveld. Bemardus Rob ben en Janna Janssen. Overleden: 30 Dec. 1886. Jannetje Vos kuilen, 64 j., wed. van Jacob Kleinhoven. Jan Overhorst, 67 j., echtg. van Ren- gertje Bak. Jannetje Schreiber, 42 j., echtg. van Martinus Baumann. 31 Dec. Jannetje versteeg, SO j., wed. van Johannes Rudolf Hol. 1 Jan. 1887. Maria Adriana van Eijkelenburg, lm. Hendrik van Eldert, 61 j., echtg. van Catrina van Dors- sen. Reinier Kok, 69 j., echtg. van Neeltje van Lienden. 2 Jan. Jan van 't Klooster, 46 j., wedr. van Johanna Wil helmina van Doorn. Catrina Wendel, 91 j. wed. van Jacob de Ruiter. 3 Jan. Een levenl. aaug. kd. m. gesl. ran Hendrik van Doorn en Johanna Akkerman. 4 Jan. Dirk W'olbers, 74 j., echtg. van Anna Geer- truida van Binnendijk. 5 Jan. Marritje van Beek, 64 j., echtg. van Breunis Kamp- horst. Lensden. Geboren: 5 Jan. Wilhelmina, d. van Hermanus Zieltjes en Weijmpje Traa. Hoogland. Geboren 5 Jan. d. van Andries van de Kooij en Antje Schoonderwoerd. Overleden: 1 Jan. Petrus Kuijer, 11 d. Stoutenbnrg. Geboren: 4 Jan. Alijda, d. van Tijmen Veldhuizen en Kaatje Berg. gevonden op den openbaren weg.' Een sleuteltje. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 7 Jan. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a f 5,40 .Boekweit f6,00 a f6,70. Appels f 0,00 af 0.00. Peren f 0.00 d f 0.00 Aard appelen f 1.90 a f 2,10. Hoendereieren f 5.00 a f 6.50 de 100 stuks. Boter f 1,05 a f 1,25 per Kilo. Kaas f0 a 0,-- Biggen f5.00 a f9.00; Schram men f 11.00 a f15.00. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 10 JAN. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 122 ure, terwijl be langhebbenden worden uitgenoodigd om hunne boekjes tot het bijschrijven der Renten, hetzij in die Zitting, hetzij vooraf, ten huize van een der Commissarissen in te zenden. A. J. BOS, Secretaris. V Heden overleed tot onze innige droefheid voorzien van de laatste HH. Sacramenten, onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader PETRUS JOHANNES HEIJINK inden ouderdom van circa 91 jaren. ///y Uit aller naam Amersfoort, 6 Januari 1887. Mevrouw VAN GHEEE GILDEilIËESTEK vraagt, met 1 FEBR. of eerder, eene P. G., genegen huiswerk te verrichten. Zich aan te melden in persoon of met franco brieven Puntenburg bij Amers foort. ^-j Jl biedt ziek aan, van goede get. voorz. om met MEI in dienst te treden. Br. fr. C 96 Boekh. J. L. BEIJERS, Utrecht. Met FEBRUARI a. s. wordt gevraagd voor Meid-alleen in een klein gezin een nette a goed kunDende KOKEN en van goede getuigen voorzien. Franco brieven lett. A bij de Boek handelaren SLOTHOUWER ZOON, Amersfoort. Aanbiedingen in persoon aan het bureau dezer Courant. Om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden wordt een FLINKE JONGEN gevraagd, van 16 a 17 jarigen leeftijd, bij voorkeur iemand die eenige handeling heeft om met Paarden om te gaan. Zich te vervoegen met franco brieven Lett. H. Bureau dezer Courant. TWEE BOVENWONINGEN, even buiten de stad. Huurprijs elk flOO par jaar. Adres Letter B bij de Boekh. SLOTHOUWER ZOON. Groote Opruiming. zal ondergeteekende een CURSUS openen in het maken en knippen van alle ONDER- en BOVENKLEEOING naar een methode, zooals die te Dresden aan de Academie geleerd wordt. De CURSUS duurt 14 dagen en kost 10; eiken dag 2 a 3 lesuren. Maandagmiddag, ÏO Januari, van 2 tot 4 uur, zal de CURSUS inet een GRAfTISLES beginnen. Dames, welke van deze gelegenheid gebruik willen maken worden vriendelijk verzocht daar aan deel te nemen. Onderwijs zal plaats hebben ten huize van den heer J. B. v. OS, Langestraat te Amersfoort. Notaris PUIKE tegen eonenrreereude prijzen. Verkrijgbaar bij ST_ A. J. VAN WIJLAND, Bloem endaal D 10 7. a Antoine's zijn wederom voorhanden in wordt Mr. J. M. RICIIELLE te Amersfoort, is voornemens om op Vrij dag den 21. Januari 1887, des voor- middags te 10 uur, in het koffiehuis »het Valk je" aldaar, in het open baar te Onder de gemeente Amersfoort Op de goederen van de R. C. ARMEN te Amersfoort, den HoogEerw. Heer KOK te Utrecht, Mejuffrouw TEN BRINK, de R. C. KERKEN en den Heer D. P. HAMERS te Amersfoort: waaronder om wit te mogen maken. Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. mS^ m De deurwaarder D. C. PRINS te AMERS FOORT, zal op Dinsdag I Februari 1887, 's morgens unr precies, ten huize van de Wed. E. FLOOR, op de hofstede »M i d d e 1 h o e f," in de Birkt onder Amersfoort Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenlieid om voor een zeer billijken prijs goed te DINEEREN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. Een ieder wordt aangeraden geen Pommades aan te wenden, want ze ver stoppen de poriën der behaarde huid, de dagelijksche stof blijft aan bet haar kleven, vormt alzoo met het transpireeren eene korst, en daardoor ontstaat Roos en uitval van Hoofdhaar. Een ieder die raad noodig heeft ontvangt deze gratis evenals mijn boekje ter verpleging van Hoofdhaar of Baard, eerlijker kan 't niet. Franco schrijven aan THEOPHILE, Amsterdam. Notaris Mr. J. M. ltlCHELLE te Amersfoort, is voornemens om op Woensdag den 12 Januari 1887, des voormiddag te 11 uur, bij TEUNIS VAN RUITENBEEK, kastelein in »d e R o s b e i j e r" te Harnersveld, gemeente Leusden, in het openbaar te Onder de gemeente Leusden Op de goederen van de R. C. ARMEN te Harnersveld, gemeente Leusden: Op de goederen te Amersfoort: van de R. C. ARMEN Op dag24 Juni 1887. Breedpr bij biljetten. Notaris Mr. J. M. BICHELLE te Amersfoort, is voorne mens, om op Vrijdag, den 28. Januari 1887, des voormiddags te 11 uur, in het koffiehuis »11ET VALKJE" aldaar, in het openbaar te^<£ Onder de gemeente Amersfoort. Op het Buitengoed »de Hooiberg" en verdere goederen van Mevrouw STEEN- BERGHE geboren BOSCH VAN DRA- KESTEIN extra zware en andere om wit te mogen maken, en onder de gemeente 8touteiiburg, op de hofstede tde Kopermolen Pproppl Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. 1. 3-jarig bruin RUINPAARD, 1. veulendragend bruin PAARD (gladtands), 1. 2-jarig bruin MERRIEPAARD, 1. zwart een-jarig VEU LEN, 15 kalfd ragende KOEIEN, 1 gekalfd hebbende KOE, 6 kalfdragendc VAARSEN, 6 PINKEN, 2 PINKSTIEREN, 1 ZOG, 4 KALKOENEN, eenige KIP PEN en HAAN, 5 BOERENWAGENS met OPZET, TILBURIE, 2 céötaifi GIERBAKKEN, PLOEG, EGGEN, SNIJ MACHINE, BAKTROG. WANMOLEN, 2 KOEKBANKEN, SCHAPENRUIVEN, Bouw-, Deel-, Kaas- en Melkge- reedscbappen, 100 vimmen beste ROGGE, 60 hectoliter AARDAPPELEN enz. enz en eindelijk waaronder: KABINET, 2 BED DEN met toebehooren,TAFELS, STOELEN, KACHEL, KLOK en verder klein huisraad. Alles breeder bij biljetten vóór den verkoop te zien. kantoor: oliesteeg c. 237. T5 V Alle soorten en Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAK HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Vrijdag den 21 Januari 1887 des middags ten 12 ure, in het koffiehuis »HET VALKJE te Amers foort, in het openbaar In de gemeente Hoogland: aan de Kletersteeg, kad. E. 1131, 1132 en 1134, samen groot 32 A., 30 c.A., thans bewoond door BART BRANDSEN. Grondbelasting f3.56 Aanvaarding bij de betaling op 21 April 1887, of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. VOORTS Onder de gemeente Amersfoort: op Middelhoef, Birkwijk en Miaco. Aan te wijzen door DIRK MANDER- SLOOT te Amersfoort. Breeder bij biljetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3