M. H. VAN RAALTE, Langestraat, nieuws CALICOTS, DRILLS en PERCALS, WOLLEN im-AIITlMl MIJFP0LIT01R, DeHuiSïriend AMERSFOORTSGHE ALMANAK J. PH. VAN DIJK, eene groote partij diyerse WITTE GOEDEREN, I Haard- en Metalen, F. ft. GROENHUIZEN, HOTEL AMERSFOORTSGHE BERG KRIMPVRIJE ENGELSGHE BREIWOL, s en m AGENDA'S. Kwitantie- ea Bonboekjes. SLOTHOUWER k ZOON. Pas Getrouwd, SLOTHOUWER ZOON. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. fe P. SCHMIDT. H. J. BONNIER, REKENINGPAPIER. 4 SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. Rencht fle ontvangst eener eerste zending TAFELGOED en HANDDOEKEN. jim imtlil.,. 2000 stuks „De Rooster," PUIKE 1887 1000 gr. 4°. HENNEP ENVEL0PPES voor/*2.— bedrukt met naam en adres f 2.25 Uitnemend geschikt ter verzending van rekeningen. Café, Restaurant, Billard.' ECHTE COCOS ZEEP "v. J. H. BOSCH. h. a. van Bekkum, KASBOEKEN. j. c. leinweber, Stoom-Marmerzagerij waaronder verschillende soorten GRASLINNEN en WATERTWIST in alle breedten, II en 15 CENTS. Firma J. G. THIES. Btj den aanvang van Verkrijgbaar bij Horloge- en Instrumentmaker, HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- 1PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Civiele prijzen. Prompte bediening. fe fa fa fa Sajetten en andere Wollen Garens, 12V2 Cent per fleschje, KOPIËERPERSEN. Kopieboeken. DIVERSE INKTSOORTEN. Voor slechts 375Ct. p. maand, Bij A. M. SLOTHOUWER is verschenen: De 37e jaargang der voor het jaar Prjjs in Karton 60 cents, in Linnen Band 75 Cents. Springweg, utrecht 178-181. Fabriek en Magazijn van Marnieren Schoorsteenmantels. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs N° 2. 12 12 Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. in geM nieuwe, patronen en kleuren ïoor welker eeMieid wordt ingestaan. Tevens ontvangen: benevens eene groote sorteering &l-, f Z-t-^ Dezer dagen opnieuw ontvangen uitsluitend van Niettegenstaande de prijs aanmerkelijk hoogcr is worden ze voor dcnzelfilen prijs verkocht. Slijters genieten flink rabat. vestigen wij de aandacht op onze GROOTE COLLECTIE bjj 3 Ca vili (jee li £cwevxDe£> l'zaa-1' Reparatiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN. enz. Beleefdelijk aanbevelende, De ondergeteekende heeft een grooten voorraad fa ■S 3 O a o* •M tJD >5 P b- m P 14 P Hl S W p fa p. fa «3 •h A O P a ■a A A KOUSEN, 'M* MANCHETTEN, SOKKEN, POLSJES, HANDSCHOENEN, IvINDER-BORSTROKKEN, DOEKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, SJAALTJES, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de pryzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld k 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. op verschillende wijze gelijnd. Bijzondere modellen worden spoedig en net vervaardigd. Uitamteade COKES zonder gruis. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij fif AMERSFOORT. Alles voor zeer billijke prijzen. komt men in het bezit van Een degelijk Maandwerk voor het Huisgezin, bijeengebracht door Neder- landsche Letterkundigen ev Geleerden, op elk gebied van Wetenschap en Kunst, met twee honderd Illustration per jaar gang. Bij de Juli-Aflevering ontvangen alle Inteekenaren. ter versiering hunner huiskamers, de Oleographie ter grootte van 34 47 centimeter, naar een Schilderij van Wm. Steelink, die uitsluitend voor „De Huisvriend" geschilderd is. Alle Boekhandelaren nemen bestel lingen aan, evenals de Uitgever H. A. M. ROELANTS, te Schiedam. onder redactie van Griffier der Gemeente-Secretarie. Atelier voor STEENBE WERFING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van velschillende Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. 8EURSB ERICHTEN. Perc. 7 Jan. Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuoux, 7 Rue des Murs de la RoquettePARIS. Nederland.Sch. Ct. W. 2'/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig -L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan/Juli 5 dito iito April,'Oct. 5 Polen Obl. Schk. 4 4. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 1 100 4% dito 75 gec. 50-100 4'/a dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4% fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4b. fPeru. Obl-Leeuing. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 •{■Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leerlingen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. Amsterd. llyp.-Bank P.br. 41/, dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 41/, dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen Neden. Handels-Maats, dit» Duitschland. Aanü. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/j Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 j Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Se wast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aaud. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. 5 Zuid-W -Spoo-w. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl. St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiön-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. lüO '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Amst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3'/, Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkjje. Spoorweg-L. 3 89'/,. 99 Vu 100 74% 95 83'/,. 60 65»/, 66'/, 66', 84'', 54", 10!'/, 56'/, 96'/, 99'/, 96'/, 99'/, 96'/, 97% 55'/, 54", 56% 94'/, 9*'/i. 92'/, 88% 78% 85 104'/, 63 14'/, 14'/, 75'/, 108% 29 «»/i. 100 99'/, 91% 15", 12% *0%, 99 99 98%, 96 102 100% 53'/, 101 102 227 113'/, 142% 143% 75'/, 118% 88 79 151% 102 112 100'/, 23 70'/, 133% 87% 100 101% 81'%. 65 62 76% 82'-, 49% 88'/, 121 57% 93 99 89% 89% 50 88% 89% 98% 47% 57% 115% 102'/, 141 118'%, 32 112 117% 115% 95 111% 102", 104% 101 100'/, 104 84% 100 104% 110% 134'/, 141% 81% 98% 136 128% 44% 7% Winterdienst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 'sHage 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 9,7 11,45 3,23 5 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34, 9,44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Ooster-Spoorweg. 9.2 11,58 6,28 9,27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Aankomst te Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 7,39 8,18 8,49 7,48 8,27 8,58 9,33 9,50 9,59 11,30 11,39 12,20 12,29 3,6 3,15 6,25 6,34 8,34 8.44 9,10 9,19 10,16 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 Naar Zutphen Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb.. Leusd. Scherpen. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,— 9,32 door 9,38 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rhen. Kest. 8,4 8,16 8,22 11,14 11,25 11,31 12,53 1,8 1,16 4,50 5,1 5,7 6,24 6,35 6,41 9,57 10,8 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4