NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Woensdag 12 Januari 1887. Zestiende Jaargang. MANUELA. VOOR VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. BINNENLAND. BUITENLAND. Feuilleton. ERSFOORTSCHE CODBANT. abonnementsprijs: Per 3 maanden f 1.Franco per post door het geheele Bijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. advertentien! Van 1G regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentiën viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. HH. MM. de Koning en de Konin gin koesteren, naar men ons verzekert, het voornemen, om in den nazomer van dit jaar eenigen tijd het paleis in het Bosch te betrekken. De veranderingen in de inrichting van 't Huis ten Bosch staan daarmede in verband, en evenzoo de aankoopen van antieke meubelen, porcelein en andere kunstwerken, in de laatste dagen door Z. M. gedaan. Ook schrijft men aan H. M. de Koningin het plan toe, om een der zalen van 't paleis te doen versieren met tegels, die zijzelf zal schilderen. Daartoe heeft H. M. het advies van den schilder van Rossum Du Chattel ingewonnen. Vad. Z. M. de Koning heeft, naar het D. v. Z.-II. verneemt, in de laatste dagen een aantal inkoopen gedaan van antieke meubelen, porcelein, enz. Het Vad. voorneemt, dat Z. M. de Koning, als blijk van belangstelling, aan de heeren Joost 't Hoeft Labouchère, fabrikanten van Delftsch aardewerk te Delft, ten geschenke aangeboden heeft eene uitgebreide collectie oud-Delftsche borden en vazen, om in genoemde fabriek voor modellen dienst te doen. De voor werpen zijn alle uit Zr. Ms. verzameling afkomstig. Naar men verneemt is de porte feuille van marine o. a, aangeboden aan den vice-admiraal Van Gennep en aan den kapitein ter zee, adjudant des Konings, jhr. Roel), die echter beiden daarvoor moeten hebben bedankt, De heeren heb ben groot gelijk 1 Naar wij vernemen is ook de Heer H. Dyserinck, kapitein ter zee, aange zocht de portefeuille van Marine te aan vaarden. Zaterdag middag ondervond de trein, welke om 12.20 van Baarn in de richting van Hilversum vertrekt, door een defect aan de machine eene vertraging van ruim een half uur. Nadat er eene machine uit Hilversum onboden was kon de reis worden voortgezet. De sociaal-democraat A. J. Belderok die zich jl. Vrijdag niet bij den officier van justitie had aangegeven om zijn verderen straftijd te ondergaan, is in den avond van dien dag ten half tien ure door de Amsterdamsche politie gearres teerd. Te Eindhoven is besloten den ver jaardag van Z. M. den Koning luisterrijk te vieren. De schaatsenrijders-wedstrijden te Slikkerveer zijn onbepaald dat is: totdat het weder gaat vriezen uitge steld. Zoodra het tot den wedstrijd komen mag, is H. M. de Koningin stellig voor nemens dien met het prinsesje bij te wonen. Ook in den Haag worden pogingen aangewend, om den band met de Synode te verbreken. Een comité van uitvoering is reeds benoemd en eerstdaags kan men dus een afscheiding verwachten, gelijk reeds te Rotterdam en Amsterdam heeft plaats gehad. De directeur van Ned. Mettray die voor de viering van het jongste Kerst feest f205,53' ontving heeft thans weer eene gift van f 10, postmerk Lei den ontvangen, als bijdrage in de kosten van eene gepaste viering van den 70en verjaardag van Z. M. den Koning. Op de Zuiderzee ondervindt men nog veel last van hel ijs. Eenige vaar tuigen die voornemens waren Terschelling binnen te loopen, werden daarin door het ijs verhinderd en waren verplicht buitenom naar Nieuwediep af te houden, terwijl verschillende schuiten, die met bestemming naar Urk en Enkhuizen van Den Helder waren vertrokken, genood zaakt werden halverwege terug te keeren. Wordt vrouw Fortuna, hetzij terecht of ten onrechte, dikwijls om haar gril ligheid in het toedeelen harer gaven door de begunstigden goed en de niet-begun- stigden slecht beoordeeld, algemeen zal men het er mee eens zijn, dat zij in het onderstaande geval met groot overleg te werk ging. Een combinatie van een dertigtal werk lieden te Hilversum nl., waarvan het grootste gedeelte thans werkelooze wevers viel eergisteren het geluk ten deel op een half lot van de Staatsloterij den prijs van f 25,000 te trekken, zoodat ieder met een douceurtje van f350 den winter onbezorgd te gemoet kan gaan. Naar men uit Barneveld meldt, is A. van Veldhuizen, op wien den eersten Kerstdag verscheidene revolverschoten werden gelost, reeds bijna hersteld, zoo dat men mag verwachten, dat de aan slag geen nadeelige gevolgen voor hem zal hebben. Gewoonlijk beroept men zich op profetieën wanneer zij vervuld zijn. Het zij ons geoorloofd in strijd daarmede, eene profetie in herinnering te brengen, die totaal fiasco heeft gemaakt. In het begin van het vorig jaar werd iedereen, die aan voorspellingen hecht, angst en schrik aangejaagd door een Latijnsch versje, waarin vermeld werd, dat, wanneer Paaschmaandag viel op Sint Marcus, Pinksteren op St. Antonius enz. de wereld ach en wee zou roepen. Het samenvallen van die kerkelijke feestdagen had in 1886 plaats. Dat jaar is nu voorbij en er is niet meer ach en wee geroepen dan in andere jaren. Het goede en kwade woog weder tegen elkan der op. Het kan geen kwaad om er eens op te wijzen dat voorspellingen, even als voorgevoelens, kunnen falen. ArnhCf.) Teneinde de militieplichtigen zoo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen, zich de bedrevenheid in den wapenhandel eigen te maken, noodig om aanspraak te kunnen doen gelden op de verkorting van den eersten oefeningstijd, is door den Minister van Oorlog bepaald In plaatsen, waar infanterie in garni zoen ligt, zal aan jongelingen van 18 tot 20 jaren, desverkiezende, kosteloos onderwijs in den wapenhandel worden gegeven, voor welk onderwijs hun, mede kosteloos, de noodige wapens en munitiën worden verstrekt. De commandeerende officieren van de korpsen der infanterie zijn uitgenoodigd jongelingen, die zich daartoe bij hen aanmelden, practisch en theoretisch te doen onderrichten. De kommandeerende officieren van de korpsen en detachementen der vesting artillerie zijn uitgenoodigd, de jongelingen van 18 tot 20 jaren, die zich tot het bekomen van onderricht in den dienst der artillerie aanmelden, kosteloos in de recrutenschool en in de bediening van het geschut te doen onderwijzen. Nlenne Belastingen. In het Dagblad van Zuid-Holland wordt door een inzender het denkbeeld ontwikkeld, om de sigaren niet de pijp tabak te belasten. Hij geeft daartoe in overweging sigarenzegels te maken, in den trant van postzegels en die op de sigaren te plakken. Als die zegels de waarde hadden van een cent zou, volgens zijn berekening de Staat daardoor jaarlijks ruim twee millioen ontvangen. De zegels zouden van zooda nig papier moeten zijn, dat, wanneer zij van de sigaren werden afgenomen, zij verschrompelden en voor verderen dienst onbruikbaar werden. De heer Mondriaan grondt zijn berekening op de onderstelling, dat er 600,000 rookers in ®ns land zijn, die gemiddeld twee sigaren daags rooken, dat is dus 1.200,000 per dag, 438 millioen per jaar. Behalve de sigaren zou men ook be- lasting-etiquetten kunnen aanbrengen op cigarettendoozen, pakjes Gjne tabak, zoogenaamde geheime geneesmiddelen, blikjes verduurzaamde lekkernijen, aan plakbiljetten en wat dies meer zij. Deze wijze van belastingheffing verdient o. i. alle aanbeveling, vooral om het gemak, waarmede zij ook tot alle andere zaken kan worden uitgebreid. Waarom zou men b. v. ook niet in tijd van geldnood, bloemkool, eieren en knolrapen kunnen belasten; waarom zou men niet laarzen en schoenen, boordjes en manchetten, tournures enz. kunnen bezegelen en beplakken? Ten slotte zouden ook de menschen zelf voor een beplakking kunnen in aanmerking komen. Wie weet wat vernuftige belasting uitvinders ons op dit gebied nog zullen te zien geven. Centr. Een door den decoratieschilder den heer Stortenbeker vervaardigd doek, voorstellende de aankomst van Koning I Willem III op het tooneel van den water- I snood in '1861, bestemd voor het Pano rama te Amsterdam, is gisteren uit de ateliers van dien kunstschilder per Rijn- i spoor naar de hoofdstad verzonden. Over de arbeid-enquete schrijft de Haagsche correspondent van de Zutph. Ct.: Leden van de commissie hebben mij verklaard, dat de thans afgenomen ge- tuigen-verhooren reeds het bewijs hadden geleverd, dat het alleszins mogelijk zou zijn aangaande de arbeidstoestanden door de enquête veel licht te verspreiden. En op mijne vraag, of er niet van de zijde der werklieden wantrouwen tegen de commissie bestond, werd mij geantwoord, dat reeds de eerste week ook sociaal democratische werklieden voor de com missie waren verschenen, die belangrijke verklaringen hadden afgelegd. Zelfs was het reeds voorgekomen, dat een werk man, die bij zijne komst in ronde woor den zijn wantrouwen had uitgesproken, na een uur lang ondervraagd te zijn, bij zijn heengaan verklaard had, thans met geheel andere indrukken naar de hoofd stad terug te gaan, en ook zijnen kame raden daarvan meedeeling te zullen doen. Eene Engelsche maatschappij heeft aangekocht de nog onbebouwde terreinen aan de zuidzijde van het Café Seinpost te Scheveningen, met het doel om aldaar een hotel van den eersten rang te stich ten, ten einde het bezoek van voorname vreemdelingen aan Scheveningen te be vorderen. Naar men voorts verneemt, is dezelfde maatschappij in onderhandeling om in de voornaamste plaatsen van Nederland groote hotels aan te koopen. In welingelichte kringen te Wee- nen wordt meer en meer aan eene vreed zame oplossing van de Bulgaarsche quaestie geloof geslagen. Reden hiervoor is, dat de Czaar aan de Keizer op Nieuwjaarsdag een in minzame woorden vervat telegram van gelukwensching zond. Ook heeft de Bul gaarsche regeering in eene nota aan de groote Mogendheden verklaard, dat zij tot alle opofferingen bereid is en spoe dig in staat gesteld hoopt te worden daarvan de bewijzen te leveren. Prins Alexander van Battenberg moet voorts aan graaf Kalnoky de verzekering heb ben gegeven nimmer naar Bulgarije te zullen terugkeeren, zelfs al werd hij door eene machtige partij geroepen. EENE NOVELLE. Vrij gevolgd naar het Italiaansch. 4.J Tegen den avond maakten wij muziek in de kleine tuinzaal en als Gerard dan tehuis kwam, ging hij met zijne courant bij ons zitten. Hij behoorde tot die soort van lieden, die door de heer lijkste toonschepping niet van het hoofd artikel van hun dagblad kunnen worden afgeleid. Manuela bezat eene dier zeld zame stemmen die den hoorder in 't harte dringen. Wat zij in woorden niet uitsprak, dat klonk en jubelde en klaagde in die stem, het was geen aan geleerde melodie, maar een stroom van het inwendig leven even natuurlijk en oorspronkelijk als uit de keel van den nachtegaal ontspringt. Het was lang geleden dat ik muziek had gehoord en deze muziek had een invloed op mij als nooit te voren of nimmer daarna het geval was. Ik werd zelfs opmerkzaam voor den ouden afge- rammelden vleugel, die overal elders voor mijne vingers te slecht geweest ware, en accompagneerde het gezang met een vuur dat hij bijna niet uit kon houden. Het waren Spaansche liederen die Manuela zongmenigmaal lachtte zij midden in de cadence en legde mij dan, terwijl zij het hoofdje achterover boog en den toon lang uitgalmde, de hand op den schouder. Dat waren gelukkige oogenblikken nog schuldeloos en toch reeds zoo zalig. Wat wist zij ook den eenvoudigsten maaltijd door hare tegenwoordigheid, met scherts en vrolijkheid smakelijk te maken, zoo dat men niets meer verlangde dan in diegemoedstemming zijn leven te eindigen. Even als Werther en St Preuve zegt ge wellicht? Ja het heeft mij dikwerf ge troffen zoo als de beide dichters van den grooten hartstocht, dit stadium hebben gekend en beschreven. Maar het gaat voorbij niets zekerder dan daten snel ook De ontwikkeling van hartstochtelijke toestanden duldt geen stilstand, is zij eens begonnen, dan kan zij wel op geweldige wjjze worden verstoord, maar niet terug geleid worden, en het oogenblik is eensklaps daar dat men zich zeiven den waren toestand niet meer kan ontveinzen. Dit geschiedde bij mij de eerste maal dat ik Gerard heftig en ruw tegen Manuela hoorde uitvaren. Zij had, door de zorg gedurende eene lichte ongesteldheid van het kind, het gecom pliceerde gemakssysteem, dat Gerard had ingevoerd, ietwat veronachtzaamd, en zijne boosheid daarover kende perk noch paalzelfs mijne komst legde hem het zwijgen niet op. Manuela stond met den I rug naar hem toe, met stijf op elkaar i gedrukte lippen: zij droeg de kleine op 1 den arm en drukte haar vast aan hare borst. Toen ik haar naderde draaide zij zich om en ging zonder een woord te j spreken, met het kind, de kamer uit. Gerard werd, even als alle driftige menschen, spoedig bedaard en begon over wat anders te praten, ik ging echter ook spoedig weg en was in dat moment een heel ander mensch geworden. Mijn vroeceren tegenzin was weder ontwaakt, ik zag dat leelijke, roode gelaat elke sekonde met meerder walging en dacht aan die zwijgende vrouw die aan derge lijke behandelingen haar leven lang was blootgesteld. »Als zij de uwe ware Die gedachte pijnigde mij den geheelen nacht, die ik slapeloos en starende naar het bliksemlicht, dat daarbuiten elk oogenblik den donkeren horizon door kliefde, doorbracht. ïAls zij de uwe wareVoor het eerst in mijn leven ontwaakte in mij het koortsachtig ver langen naar den toestand die 't huwelijk met zulk een wezen schenken kon. Hier lagen schatten begraven, die nimmer i door Gerard's ruwe hand zouden worden ontdekt, dat wist ik zeker en toch leed ik helsche pijn omdat zij de zijne was en bleef. Den volgenden avond ging ik meteen beklemd hart mijn gewoon bezoek bren gen. Ik vreesde bijna voor het weerzien en voor 't geen zou kunnen gebeuren als wij alleen waren. Toen ik de kamer binnentrad, straalden mij hare lachende oogen reeds uit den toilet-spiegel, voor welken zij stond, tegen. Zij pastte een nieuwen hoed en de vederen, die tot versiering waren aangebracht, stonden bij het bekoorlijke gelaat aller liefst. Er was geen zweem van kommer of verdriet, noch van beleedigde waar digheid. Gerard had zich een bepaald practisch philosoof getoond en ik was in mijn eigen oogen een groote zot. Den volgenden dag deed ik wat een ieder in mijne plaats zou gedaan heb ben ik schreef brieven naar alle moge lijke hemelstreken om eene betrekking en bracht mijn gewone bezoek niet. Hoe licht had een mijner brieven een gunstig resultaat kunnen opleveren. Integendeel kwam, te midden mijner pogingen, de vroeger zoo zeer gewenschte aanbieding van eene betrekking aan de Redactie van het te M. verscheinende blad, waar door ik alles had wat mij vroeger wen- schelijk toescheen. Terwijl ik nog be sluiteloos met den vriendelijken brief van den Hoofdredacteur in de hand zat en mij in pijnlijke overleggingen afvraagde of het wel billijk ware om voor een oogenblik van vluchtige opgewondenheid mijne toekomst op het spel te zetten, kwam Gerard binnen en schreeuwde op zijn joviale en levenmakende manier reeds aan de deur; vNu oude jongen waar zit jij toch? Je hebt je in geen drie dagen laten zien I Wat scheelt er aan. Hebt ge eene slechte tijding ont vangen Nauwelijks hoorde hij wat er aan de hand was, of, hij ging zitten, stak eene sigaar aan en hield mij met de zeker heid van een practisch verstand, dat zulke dingen beter begreep dan ik met mijne idealistische grillen, de groote voor- deelen van de opdracht voor oogen. Werkzaamheid, salaris, inzicht in de politieke gebeurtenissen van een veel vermogend standpunt, kortom alles wa/ ik mij reeds drie uren lang had voor gehouden. Hij kon natuurlijk niet be grijpen waarom ik niet dadelijk met beide handen toegreep en langzamerhand verdwenen mijne gemoedsbezwaren voor 1 zijne platte, prozaische levenswijsheid, ja ik beuon mij ten slotte voor een dwaas te houden omdat ik een oogenblik 1 had kunnen twijfelen. Ongetwijfeld moest

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1