Gemengd Nieuws. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. De Neue Freie Presse verneemt dat er sprake is van de aankondiging eener nieuwe wijziging der kerkelijk-polilieke wetten in de troonrede, waarmede de Pruisische Landdag zal worden geopend. Zij zou betrekking hebben op den terug keer der geestelijke orden, met uitzonde ring alleen van de Jezuiten. Klaarblijke lijk zou deze concessie moeten dienen, om het centrum gunstig te stemmen voor de aanneming van bet legerontwerp. Wat dit laatste aangaat zal nu Vorst Bismarck er zich eens mede gaan be moeien en naar verzekerd wordt, Heeren afgevaardigden verbaren, dat hij de ver werping als eene afkeuring zijner bui tenlandsche staatkunde zal beschouwen, waaruit natuurlijk eene ontbinding van den Rijksdag volgt. Vrijdag jl. begaf zich te Londen eene deputatie van werklieden zonder werk naar den heer Ritchie, president van den Local Government Board, om werk te vragen en te protesteeren tegen het wei geren van onderstand aan nooddruftige werklieden in sommige wijken van Lon den. De heer Ritchie beloofde, de klach ten te zullen onderzoeken, mits men hem die schriftelijk overhandigde. Terugkee- rer.de, begaven zich de werklieden, ver gezeld van een talrijke menigte, naar Trafalgar-square. Hen ziende aankomen, sloten de winkeliers, van schrik bevan gen, ijlings hun magazijnen. Aan balda digheden maakte men zich intusschen niet schuldig. Op het plein Trafalgar hielden enkele werklieden toespraken, waarin zij zich bitter beklaagden over de ellende, waaraan sommigen hunner wa ren prijs gegeven. Men moest maar tot geweld overgaan, riepen sommigen. De Ilaliaansche regeering heeft te Berlijn torpedobooter. besteld voor een waarde van 0,000,000 mark. Prinses Latitia Bonaparte, dochter van Prins Jeröme Napoleon en Prinses Clotilde, zuster van Koning Humbert, is verloofd met Prins Roland Bonaparte het huwe lijk zal na Paschen voltrokken worden. Men seint uit Washington, dat eenige leden van het congres, met Randall aan het hoofd, de middelen besproken hebben om een verlaging der rechten op de tabak te verkrijgen, zonder het beschermend stelsel te raken. Onder leiding van Henri George, die door de socialisten tot nmaire" was ge kozen, is een socialistisch orgaan uitge geven, getiteld de Standard, met een hoofdartikel van Henri George, over »de inmenging des Pausen in de politiek." Hij verzet zich tegen het gaan van den pater Mac Glijn naar Rome. «Houdt een Amerikaansch burger op zulks te zijn omdat hij priester is?" vraagt hij. «En moet een Amerikaansch burger, omdat hü priester is, rekenschap van zijn daden geven aan een vreemde rechtbank?" De Chineesche Minister van Buiten- landsche Zaken heeft toegestaan 25,000 dollars schadevergoeding te betalen aan de familie der Amerikaansche zendelin gen, die bij het Ching-Kiang oproer om kwamen. De dienst in de Remonstrantsche Kerk wordt Zondag 16 Januari waarge nomen door Ds. P. H. HUGENHOLZ Jr. predikant te Amsterdam. Donderdag en Vrijdag e.k. zal de Godsdienstoefening der Vrije Ger. gem geleid worden des namiddags 6 uur door Ds. De Vries van Grafhorst, en Zondag zal in diezelfde gemeente des voormid dags half tien en des namiddags vijf uur optreden den lieer Werner van Amsterdam. Bij voldoende inteekening op de dezer dagen circuleerende lijst, zal door het Amsterdamsche tooneelgezelschap van den heer A. v. Lier aan het einde dezer maand in Amicitia eene voorstelling wor den gegeven. zulk eene werkzaamheid alle gevoelens door leeglooperij ontstaan, verjagen en daarenboven was het mrjne plicht de middelen te verdienen om mijne oude moeder, die in een plattelandstadje leefde een goeden ouden dag te bezorgen. Het was mij een genot hieraan te denken, kortom, ik besloot het aanbod aan te nemen, hoewel niet zonder dat een in wendige stem mij zeide dat ik een ver keerde daad beging. Dit was het moment, lieve vriend, viel Magnus zich zeiven in de rede, dat in de geschiedenis van der. misdadiger voorkomt, het kritiek moment waarin men nog willen kan en, tegen beter gevoel in, niet wil. Voor dit moment is men verantwoordelijkwat later komt, volgt uit noodzakelijkheid even als de waterval het bootje inedesleurt, als het niet ver genoeg boven den val heeft stil gehouden. Niettegenstaande alle kalme voornemens \erd ik er toe gedreven om te hooren wat Manuela van het nieuwtje zeide. Ik ging wat vroeger, dan ik gewoon was tot haar; doch het booze toeval regeerde dezen dag. In plaats dat ik haar, zoo als altijd, alleen vond, was zij ditmaal zeer druk bezig, in den koelen benedengang, met een groot keukenschort voor, en omgeven door een regiment flesschen en Aan begunstigers der yereeniging Dorcas, werd onderstaand kort Verslag over hare werkzaamheden in het afge- loopen jaar uitgereikt De Vereeniging ontving aan jaarlijk- sche bijdragen, vrije giften en contribu- tiën der werkende leden de som van f 578,26. Het was haar streven, die som op de beste wijze te besteden en zooveel moge lijk in de haar voorkomende behoeften te voorzien. Gedurende het jaar zijn door baar 40 kraamvrouwen bedeeld en heeft zij den dringenden nood van enkelen trachten te lenigen, terwijl aan het einde des jaais bovendien door haar aan 228 huisgezin nen uitdeeling is gehouden van 335 Hemden (mannen, vrouwen, kin- der). 88 Lakens, 48 Dekens, 156 paar Kousen en Sokken, 12 baaien kleeding- stukken. De belangen der Vereeniging worden bij hare gewone jaarlijksche inzameling, die in deze maand zal plaats hebben, op nieuw beleefdelijk aanbevolen. Door de arrondissements rechtbank te Utrecht werden jl. Maandag de na volgende alhier wonende personen ver oordeeld tot de daarbij vermelde straffen K. de G. beklaagd van opzettelijke be- leediging van J. R. huisvrouw van W. H. tot f3.boete, subs. 3 dagen hechtenis. J. J. en H. v. G. beklaagd van strooperij door het weghalen van doornstruiken onder Stoutenburg begaan, beide vrij gesproken. - Aan het rijkstelegraafkantoor al hier werden gedurende 1886 ontvangen 8884 telegrammen, verzonden 9350 ter wijl het aantal overgenomen en gewis selde diensttelegrammen respectievelijk 786 en 180 bedroeg. Op 1 Januari 1887 werden verzonden 13 en ontvangen 34 kaarttelegrammen. Op gemelde datum was het tevens 25 jaar geleden dat het kantoor alhier werd geopend. De zangvereeniging der Amersf. Afdeeling van de Maatschappij tot bev. der Toonkunst zal op Donderdag 20 Januari a. s. in Amicitia eene uilvoering geven. Dezer dagen is verschenen het eerste nummer van den zevenden jaargang van het Maandblad der Vereeniging tegen de Kwakzalverij. Een exemplaar hiervan wordt gratis toegezonden aan elk die het aanviaogt bij den uitgever H. van BELKUM Kz. te Leeuwarden. In dit nommer worden meer of min der uitvoerig behandeld: Painexpeller Miraculo-praeparaten, Tand halsbandjes, Maagpoeder, de vergiftige Haarmiddelen, llomeriana. Revalenta en het zoogenaam de Racahout der Arabieren, terwijl ook de samenstelling van de middelen van graaf Mattel, de Peschier-pillen tegen lintwormen en het dronkenschapsmiddel van RetzlafT wordt opgegeven. Wie over een dezer middelen wenscht ingelicht te worden kan dus donr aanvraag van een gratis-nummer bevredigd worden. Een eigenaardige handelwijze heeft de redactie d'tinaal te baat genomen, om hare nuttige waarschuwingen weer eens in een nieuw kleed te steken. De laatste helft van het Maandblad voert namentlijk een afzonderlijk opschrift, luidende: Hel Schertsblad, of hoe een Courant van en voor Kwakzalvers er zou kunnen uitzien Dit gedeelte bevat een hoofdartikel, bin nen- en buitenlandsche berichten, adver- tentiën enz., alles alsof het door kwak zalvers ten behoeve van hunne tegen woordige of toekomstige vakgenooten geschreven was, natuurlijk zoodal het doel, de bestrijding der kwakzalverij ook hierdoor wordt bevorderd. Utrecht. In de Nicolaaskazerne alhier werden dezer dagen op onderscheidene plaatsen gedrukte blaadjes gevonden, op- bussen. Met behulp van tante was zij bezig om de ingemaakte vruchten bij te vullen. De kleine Isabel stond er bij en hield haar zwarte oogen, die zoo sterk op die harer moeder geleken, wijd open gesperd van nieuwsgierigheid. Manuela goot met de stille gratie, die ieder barer huisselijke bezigheden tot iets beziens waardigs maakte, het kostbare vocht uit een zuiveren schaal in de flesschen. Zij was zoo ingespannen door deze «heilige behandeling", zooals Gerard ze noemde, dat zij mij bij mijne komst alleen met een knikje begroette. Isabel sprong op om mij te omhelzen, stootte tegen de flesschen, er volgde een slag en «Zij is dood I Zij is dood riep Manuela, knielde bij de tafel neder, vatte behoed zaam de verongelukte flesch met abriko zen op en toen het vocht er werkelijk uit sijpelde, hield zij eene lange spaansche lijkrede, die oorzaak was dut Gerard de schouders ophaalde en fluitende het ver trek verliet; terwijl hij vraagde of ik mede ging. Ik ging mede omdat men zich toch niet met mij bemoeide en ook een uurtje later bereikte ik op het terras bij de fontein alleen mijn doel bij de tante. Het goede oudje hief een woordenrijk vreugdegejubel aan toen zij het nieuwtje vernam, Manuela wendde zich af en ruiende artikelen bevattende van dezelfde soort, als er meermalen in het socialis tisch orgaan vDecht voor allen", voorko men. Al deze blaadjes waren gedrukt aan de welbekende idrukkerija Excelsior te 's Gravenhage. Door de politie alhier werd de hand gelegd op zekeren A. G. onlangs als winkelbediende door den parapluie, fabrikant IJ. ontslagen, als verdacht zich aan valschheid in geschriften te hebben schuldig gemaakt. Genoemde G. had na melijk bij eenige klanten van zijn meester de gelden die zij bij dezen schuldig waren ge'ind en daarvoor kwitanties afgegeven, valschelijk door hem met den naam van den heer IJ. onderteekend, terwijl de aldus verkregen gelden niet werden ver antwoord. Bariieveld. De prijzen van het wild waren de vorige week als volgt Hazen f2.00 a f2.20, Konijnen 30 a 50 cent, Patrijzen f0.60 a f 1.10, Faisan- ten f2.50 a f3.00, Korhoenders f3.50 a f4.50, Eenden 80 a 90 cent, Duiven 30 cent. Niettegenstaande de jacht gesloten is, was de verzending nog zeer belangiijk. Nijkerk, De Armbesturen der Ned. Hervormden, der R. Catholieken en der Ned. Israëlieten alhier werden in de vorige week verblijd door de ontvangst eener belangrijke gift ten behoeve hunner aimen. Veenendaal. Onder de landbouwers in de Middeubuurt en Honzennelleboog wordt een adres van den raad van dit doip geleekend, waarbij zij verzoeken, bij de toenemende onveiligheid der buiten buurten. de houders van honden, die dienen tot bewaking van erven, viij te stellen van de betaling van honden-be lasting. Doorn. Op uitnoodiging van de af deeling Wijk bij Duurstede van het Ge nootschap voor Landbouw en Kruidkunde in de provincie Utrecht, zal dr. Mulder, van 's Gravenhage, den 20 dezer maand, ten 6 ure, alhier, Donderdag 13 Januari, ten half zeven, te Amerongen, en a. s. Maandag ten zes ure te Wijk bij Duur stede landbouwvoordrachten houden. Keizer Wilhelm's staat van dienst. Keizer Wilhelm is nu tachtig jaar soldaat, heeft in die lange periode heel wat merkwaardige wapenfeiten meege maakt, ging een tijdlang door voor een der knapste officieren van zijn leger, en heeft dan ook een merkwaardig gevul- den staat van dienst. Op Nieuwjaarsdag 1806, na den slag bij Jena, op het oogenblik dat er om zoo te zeggen geen Pruisen meer be stond, gaf de koning in het armoedige, droevige oude slot te Konigsberg aan zijn derden zoon Wilhelm de uniform van vaandrig, met de woorden «Ik geef u die vandaag, omdat ge dan op uw ver jaardag geen nieuw pak kleeren noodig hebt." Het koninklijk patent werd eerst op 22 Maart den prins overhandigd. Hij lag toen te Memel ernstig ziek aan typhus, en men meende dat bij de gevolgen der ziekte niet zou te boven komen. Met Kerstmis kreeg hij als feestgave den rang van tweeden luitenant; hij leerde den dienst bij de grenadiers te Konigs berg, en toen in 1809 de koninklijke fannlie weer Berlijn binnentrok, marcheer de de jonge prins aan het hoofd zijner compagnie. In hel park van het kasteel Babelsberg kan men nog een loopgraaf zien, die prins Wilhelm destijds onder de oiders van majoor von Pirch gegraven heeft, In 1813 kon de prins wegens zijn zwakke gezondheid zijn vader en broeder niet naar het leger vergezellen. In Juni werd hij tot luitenant benoemd, en na zocht een langen tijd tusschen de kloen- tjes, die in haar werkmand lagen. Daarbij zag ik niets dan een klein stukje van haar wang en het kan best zijn dat ik mij alleen verbeeldde dat er een blos op lag. Toen wij alleen waren vraagde ik haar of mijn blijven haar aangenaam was. Zij zag mij aan en zeide op dien rustigen kouden toon, dien zij soms kon aannemen«Ik heb er u niet toe aan gespoord. Hoe kan men hier in dit leelijke land blijven, als men vrij is om ergens anders heen te gaan." Dan zoudt gij dus ook gaarne van hier weg willen?" «Gaarne?! O! er lag eene onbe schrijfelijke uitdrukking in dien uitroep, zij sloeg verlangend de oogen op en zeide verder: nik zou liever naar mijn land terugkeeren om er te sterven, dan hier vele jaren leven." «Gevoelt ge u dan ongelukkig Manuela?" «Ongelukkig neen, Dat is immers slechts zeer natuurlijk Dat zal een ieder zoo gaan." Meer kon ik niet uit haar krijgen, zij bukte zich weder over haar handwerk en ik ging heen om de kamers te huren die tante mij had gerecommandeerd. De tuin die bij die kamers behoorde was alleen door eene heg van Gerard's tui den slag bij Leipzig, in November, tot kapitein In December stond uien hem toe, zich bij het leger te velde te voegen en op Nieuwjaarsdag 1815 woonde hij, aan de zijde van Blüchcr, den overtocht van den Rijn bij. Bij ,den slag bij Bar-sur Aube werd hij met een terrein-verkenning belast en kweet zich van dien post zeer tot tevredenheid zijner chefs; hij ontving het IJzeren Kruis, en van den Czaar de St. Georgeorde, waarvan hij thans de oudste ridder is. Bij den intocht te Parijs werd hij tot kapitein der garde be noemd. In 1815 ontving hij het brevet van majoor, maakte den veldtocht in België mede, trok weer Parijs binnen en narri te Berlijn deel aan de overwinningsfees ten. De volgende jaren brachten hem spoedige promotie; kolonel, generaal,com mandant van de eerste devisie der garde, commandant van liet eerste leger-corps, luitenant-generaal en reeds in 1838 gene- raal-commandant van het garde-corps. Bij den dood zijns vaders werd prins Wilhelm «prins van Pruisen". In 1849 voerde hij het commando over het Prui sische legercorps dat tegen de Badensclie insurgenten moest optrekken, en na de capitulatie van llastadt werd hem de orde «pour Ie Mérite" uitgereikt. Koning Frie- drich Wilhelm IV, de Romaneske vorst liet zich al zeer weinig aan het leger gelegen liggen; prins Wilhelm nam dus het bestuur over de militaire reorganisa tie op zich in 1854 werd hij veldmaar schalk. Op Nieuwjaarsdag 1857 werd met grooten luister het gouden feest van prins Wilhelm's intrede in het leger ge vierd het feest werd als iets zeer bui tengewoons beschouwd, het is dertig jaar geledenAan het legerhoofd werd toen een zilveren schild en helm «wegens aan het leger bewezen diensten" uitge reikt; en toch had hij toen zijn eigen lijke carrière nog niet begonnen; eerst vier maanden later vond men in Frie- drich Wilhelm's krankzinnigheid aanlei ding om aan prins Wilhelm het regent schap voor een periode van drie maan den toe te vertrouwen. Nauwelijks had de prins het regent schap aanvaard, of hij omringde zich met beproefde militairen von Manteufifel werd hoofd van het militaire huis, von Roon werd naar Berlijn ontboden, von Moltke de eenige die van dit drietal nog over is, werd tot chef van den generalen staf be noemd, welke waardigheid hij nog be kleedt. Het regentschap werd verlengd totdat de koning stierf. Toen werd prins Wilhelm koning Wilhelm I en riep von Bismarck tot zich; het was liet begin van den strijd tegen het Parlement, waar van het onderwerp zoo vaak de belangen van het leger betrof. De koning ver klaarde in dien strijd, dat hij het desnoods zonder Parlement wilde doen: «Ik heb besloten Pruisen te versterken, opdat het de plaats kan innemen, welke zijn verleden het aanwijst, wanneer het een machtige militaiie organisatie bezit." De veldtocht in Sleeswijk-Holstein maakte de Koning niet mede; na de inneming der Düppeler-Schanze ging hij echter naar het leger, hield te Sunduertt een wapenschouwing en trok aan het hoofd der zegevierende troepen Berlijn binnen. In 1866 nam de koning deel aan den zesdaagschen veldtocht; op 2 Juli was hij te Gitschin en op 3 Juli te Sadowa driemalen zag hij het Pruisische leger op het punt van te wijkenVou Moltke kwam hem zeggen, dat het geen half uur meer duten zou of de nederlaag was beslist. Maar dat half uur werd goed besteed; aan het eind daarvan stond het leger van den kroonprins op de hoogten van Chlurn en het lot van Europa was veranderd. Oostenrijk had den slag verloren en Frankrijk was in de nedeilaag begrepen. Op 30 September trok de koning van Pruisen weder Bei lijn binnen; op Nieuwjaarsdag 1867, toen hij het zestigjarig feest van zijn soldaten- loopbaan vierde, stond hij aan het hoofd gescheiden. In die kameis bracht ik nog voor het avond werd de weinige bezittin gen aan kaarten, wapenen, instrumenten enz., die met mij de halve wereld waren rondgereisd en nergens langer als zes weken rust hadden gevonden en het was mij vreemd na zoo vele provisoria hier tot een definitivum gekomen te zijn. Dit gebeurde in de eerste dagen van Juli en nog vóór dat de maand half vervlogen was merkte ik dat alles bij 't oude bleef en dat men de liefde niet ontloopt als men de geliefde niet mijdt. Waarom zal ik u bijzonderheden uit dien tijd verhalenvoor den afloop der geschiedenis zijn zij zonder beteekenis en daarbij nog is het het oude en 't zelfde liedje van twee harten die onher roepelijk aan de machtigste betoovering die op de wereld bestaat ten prooi zijn. Nu was ik niet schuldeloos meer, even als in het beginer begon een toestand van stilzwijgend hopen en wenschen van den eenen dag op den anderen. Manuela's argelooze kinderziel was niet gewoon te berekenen en af te meten, zij had tot nu toe hare ingeving vrijelijk kunnen volgen en ik die 's werelds beloop kende, ik kon niets meer tegen mijn vurig verlangen. Het bootje ging met den stroom mede. Het werd rond ons beiden als 't ware zoeler; ik sliep des nachts van den NooiJduitschen bond, en had Pruisen vergroot met het koninkrijk Hannover, het groothertogdom Nassau, Keurhessen, Frankfort en Sleeswijk-Hol stein. Daarop volgde de Fransch-Duitsciie veldtocht en de koning van Pruisen werd te Versailles keizer van DuitSchland op 16 Juni 1871 trok hij nogmaals zege vierend Berlijn binnen. Iedere kleinigheid van liet leger is hem belangrijk hij is van den kazerne-dienst even goed op de hoogte als van de manoeuvres der groote legerkorpsen; hij zou kunnen zeggen, zooals Frederik de Groote: »De wereld rust niet veiliger op de schouders van Atlas, dan Pruisen op zijn leger." In 1871 schreef hij boven het vredestactaat«Aan leger en vaderland hartelijk dank, Wilhelm" Onze visschers in -wintertijd. Sche- veningen, het nijvere visschersdorp, biedt op dit oogenblik een geheel anderen aan blik aan dan in het overige gedeelte van het jaar. Alle visschers zijn aan wal en de schuiten staan thans alle, in schier eindelooze rij, hoog opgetrokken op 't strand. Bij groepen komt men thans de kloeke zeelui tegen in hun eenvou dige plunjedonkerblauwe lange jas over een grijsblauwen wollen borstrok, lakensche pet op 't hoofd, sneeuwwitte klompen aan de voeten, en het onmis bare stompje pijp in den mond. 's Avonds komen de jonggehuwde vrouwtjes en meisjes ook een luchtje scheppen op de zoogenaamde »zaal", een gedeelte van den hoogen weg van de Promenade tot de Keizerstraat, en de mannen en jongens mengen zich onder haar, terwijl door de meeste ongehuwden de beslissende keuze voor 't volgend le ven daar wordt gedaan. Dat er veler, den grooten stap wagen, getuigen de talrijke paartjes, die dag aan dag in 't huwelijksbootje stappen. Tegen 2 uur ziet men reeksen rijtuigen, waarin al de familieleden van het bruidspaar het jongste lootje tot den oudsten grijs aard allen in zondagspak kerkwaarts rijden en voor de winkeliers, vooral de suikerbakkers, is het thans de beste tijd. Ook 's Gravenhage heeft er wel profijt van. Vele winkeliers geven aan de huis moeders langen tijd crediet, en als 't Kerstmis geweest is en de visschers hebben afgerekend, worden zij trouw afbetaald en zijn opnieuw volgaarne be reid de mannen en jongens van de nood wendige zilveren sigarenpijpen, tabaks- doozen en gespen, en de vrouwelijke sekse van zilveren of gouden kappen, spelden, eau de cologne-flesschen en reuk doosjes te voorzien. De Scheveningers zijn verzot op uiter lijke praal; aan de Zondagspakjes mug niets ontbreken, zoolang'tmaareenigszins kan. Trouwens bij 't huwen wordt niet minder goed gezorgd voor een netten inboedel en een goeden uitzet. Over een maand of wat is de pret weer uit. Dan steken de schuiten weer van wal orn, in afwachting van het ha ringseizoen, op versche visch uit te gaan. Tot zoolang echter is het rusttijd en staat de vaardige waterschout steeds bereid de monsterrollen weer te doen leekenen. Tot dusver zijn reeds een kleine dertig tal bemanningen toegetreden, en men mag verwachten dat het voorbeeld spoe dig nog door vele andere zal gevolgd worden. Het weekblad De Huisvrouw vestigt de aandacht op de cursussen in het koken, die gedurende de te Amsterdam te hou den tentoonstelling van voedingsmiddelen zullen worden gegeven, en zegt aan het slot zijner beschouwingen «Uit deze opsomming blijkt de groote belangrijkheid van dezen cursus. Wij zouden wenschen, dat alle jonge huis vrouwen en alle volwassen meisjes, die eenmaal huisvrouw hopen te worden, dien konden bijwonen. Natuurlijk zal niemand beweren dat deze leergang van vier weken voldoende is om haar vol komen op de hoogte te brengen van de bijna niet en mijne hand beefde als ik die van Manuela drukte, ik hing aan haar lippen als zij het kind kuste en maakte mij duizenderlei voorstellingen wat het zijn moest zulk een kus te ge voelen. De gedachte dat zij niet mij maar den anderen toebehoorde drong met ontelbare angels in mijne ziel; ik onderging de straf die op zondige liefde is gezet, van den beginne af aan, niet tegenstaande Manuela's oogen, die geheel anders konden spreken dan die van andere vrouwen, menigmaal zoo volkomen zelfvergeten op mijn gelaat gevestigd waren, dat mij een vreugdevollen schrik om liet hart sloeg. In plaats van haar vroegere apathie of harer kunstmatige onverschilligheid, waarmede het arme hart zich in het begin wilde «erdedigen, was eene zoete, meisjesachtige schroom gekomen en ik was er zeker van dat mijne gewaarwordingen werden gedeeld. Meer dan eenmaal liet ik mij verleiden om in het donker onder de veranda hare hand of haren arm met hartstoch telijke kussen te overdekken en woorden te fluisteren die geen deide had mogen hooren. Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2