DINEEREN. DIENSTBODE, TE HOI, hakhout. HLS VOOR ZENUW BS, H HOUTKOOPERIJ COLPORTEURS gevraagd. il I VUREN EN GRENEN HOUT, levering van Bestekhout. HE Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde ie Utrecht. i Officieele Publicatien. Heden ontvangen: en Briketten, A. J. VAN WIJLAND, 4L THERMOMETERS, Een HUIS en ERF met BOUWLAND AFDEELING AMERSFOORT. m u.ü.Li gevonden op oen openbaren weg! burgerlijke stand. Woudenberg. Allen die iets te vorderen hebben van wijlen den Heer J. KOEKEBAKKER worden beleefd verzocht DONDER DAG of VRIJDAG zich aan het sterfhuis te vervoegen. puike' Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd Alphons Annegarn. B. RIGKERMANN. verkoopen: ïj>7 20 perceelen t -C* 7 tank, die, wat de voeding betreft, op de vrouw rust, welke zich aan het hoofd eener huishouding geplaatst ziet. Maar er zal althans door dit onderricht een solide grondslag woiden gelegd; de huisvrouw of aanstaande huisvrouw, die dezen cur sus bijwoont, zal daar veel leeren, wat haar andeis onbekend blijft en voor haar toch zoo hoogst nuttig is. Ook al vindt men te huis de beste gelegenheid om de kookkunst practisch te leeren, van de theorie komt men gewoonlijk weinig of niets te vernemen. De meeste meisjes uit de gegoede klasse eehter kennen noch de practijk, noch de theorie. Van het nut der theorie hebben zij geen begiip, en de practijk komt haar, juist omdat zij de theorie niet kennen, voor eene vrouw van ont wikkeling al te onbeduidend voor. Leer haar, dat wel degelijk ook de kookkunst eene wetenschappelijke basis heeft en een denkend wezen vordert, en zij zal die kunst niet meet zoo geiing schatten en er belang in gaan stellen. Het zou ons niet verwonderen, wanneer ook bij menige huisvrouw van meer gevorderden leeftijd de wensch opkwam, om althans een deel van den cursus bij te wonen. Ook voor haar immeis is daar nog wel wat te leeien, al ware het dan ook maar alleen ter verklaring van het waarom, en orn in sommige dingen een beter of een helderder inzicht te krijgen. Welnu, wat zou haar beletten? Wij zijn immers nooit te oud om te leeren, en de gelegenheid wordt haar aangeboden om slechts enkele lessen bij te wonen. De New-Yorker Sum zegt het volgen de omtrent het plaatsje Clymer, Cha- tauqua County, in den Staat New-York: «In de town Ciymer, Chatauqua County, woont een groote kolonie Hollanders, welker oudere leden uit het vaderland de eenvoudige manieren en nijvere ge woonten hebben medegebracht, welke dien landaard altijd hebben onderschei den. Bijna zonder uitzondering houden zij zich bezig met den landbouw en de zuivelbereiding, en bij dezen arbeid heb ben zij eene nijverheid gevoegd, die op geen andere plaats der Unie bestaat Dit is het maken der houten schoenen of klompen, die in Nederland en enkele andere landen zoo algemeen zijn. «Gedurende de koudste dagen en in de lange winteravonden gebruiken deze Hollanders hunne messen en schaven bijna zonder ophouden. De zaak is inder daad een monopolie en is in den laatsten tijd gebleken zeer voordeelig te zijn, daar de vraag naar de lompe schoenen als sieraad niet alleen hare waarde zeer ver hoogt. hetwelk de slimme Hollanders ook spoedig begrepen, maar ook het ver langde aantal beduidend vermeerderd heeft. Het hout, dat gebruikt wordt, is wilgenhout en cucumbethout. Elke schoen •wordt uit een stuk gesneden en uitge hold. Ze worden zoo droog, dat een goed gemaakt paar bijna onverslijtbaar is, De meeste dezer klompen worden verzonden naar een handelaar in Cerry, in Pennsyl- vanie, terwijl er ook een groot aantal naar Philadelphia gezonden wordt. Ook zijn er veel noodig om de behoefte der kolonie zelve te vervullen, daar de klom pen algemeen door mannen en vrouwen gedragen worden. De Hollanders in deze kolonie behouden voor een groot gedeelte de taal van hun geboortegrond en hebben nog vele van de zonderlinge gewoonten van het land van dijken en tulpen be waard." (Grondwet). Zaterdagavond kwamen meteenen extra- trein te Ylissingen, om meteen der schepen der stoomvaart-Maatsch. «Zeeland" hunne reis naar Engeland te vervolgen, 28 hee- ren en 20 dames, allen tooneelspelers, behoorende tot de bekende «Mikado- Troupe". Zij hadden eene rondreis in Duitschland gemaakt en waren in ver schillende plaatsen opgetreden, o. a. eeni- ge maanden in Berlijn waar zij veel succes hadden. De Haagsche corr. van de Zutf. Ct. verhaalt, dat een hoofdambtenaar in de residentie op nieuwjaarsdag tot eenigen zijner vrienden, die hem het compliment van den dag kwamen brengen, sprak Wat beleven wij tegenwoordig toch treurige tijden! Het is nu reeds zoover gekomen, dat een man als professor Buijs meedoet met Domela Nieuwenhuis en consorten. Als het dien weg op moet, dan is het maar beter dat Bismarck ons landje maar zoo schielijk mogelijk inpakt. Maar weet gij dat wel zeker? waagde een der aanwezigen op te mer ken. Professor Buijs is toch vroeger nooit zoo rood geweest. Dan is hij veranderd. Ik verzeker h, dat ik gister zijn naam gelezen heb onder de vaste medewerkers van een Sociaal Weekblad. Gij bedoelt zeker het Weekblad, waarvan mr. Kerdijk als redacteur is opgetreden. Juist, dat bedoel ik. Maar dan vergist gij u, want het blad is volstrekt niet socialistisch, ja het eerste nummer was zelfs zeer gematigd geschreven. En waarom noemen zij het dan zelf sociaal «Historisch, M. de R I" voegt de schr. hierbij. «En geloot' mij, de hoofdambte naar staat in zijn onkunde volstrekt niet alleen. Voor velen is het socialisme niets anders dan een spook, waarvan zij alleen weten, dat het gevaarlijk kan worden voor orde en rechten het komt niet bij hen op. dat er een hemelsbreed ver schil is tusschen holle socialistische phrases en gezonde sociale denkbeelden. Evenals de rnin-ontwikkelden uit de lagere volksklassen gaan zij alleen af op den klank van een naam (de sociaal democraten worden hier in de volkstaal de «socialen genoemd), zonder zich eenigermate rekenschap te geven van de beteekenis". (Utr. Court.) Zaterdagmiddag werd in het Voorhout te 's Hage een jonge man plotseling ernstig ziek. Na in het polilieposthuis naast den Schouwburg te zijn binnenge bracht, werd geneeskundige hulp inge roepen, doch de geneesheer kon slechts aanbevelen den patient per brancard naar het Ziekenhuis te vervoeren. Van de gelegenheid maakte een der omstan ders, naar men aan de politie mee deelde, gebruik, om den jongeling van zijn portemonnaie te berooven. Deswege wordt een onderzoek ingesteld. (Vad.) In iiet Maandblad tegen vervalsching van levensmiddelen lezen wij «Men stelt ons de vraag of het niet «wel wat hard" is, om een melkboer die «een weinig" water bij zijn melk doet, aan te klagen, en hem dus moge lijkerwijze een jaar gevangenisstraf voor zulk een onschuldig vergrijp te bezorgen. Wij zouden de wedervraag kunnen stel len, waar het heen zou in onze maat schappij, wanneer het stelen van een broodje ongestraft zoude blijven, en men alleen inbrekers of «groote" dieven ge vangen zou nemen? Alleen dan kan o. i. de strafwet weldadig werken, voor zoover het levensmiddelen-vervalsching aangaat, wanneer met de meeste gestrengheid ook kleine vergrijpen gestraft worden. Dat die éene scheut (soms onzuiver) water bij de melk gevoegd, zeer nadeelig voor uw zuigeling kan werken, is duide lijk, wanneer ge er bij bedenkt dat, blijft deze éene vervalsching ongestraft, uw kind in een jaar 365 zulke scheuten ontvangt, en uw beurs teven» een even redig nadeel ondervindt." De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van den 16. Juli 1844 (provinciaalblad No. 53;, houdende uitnoodiging om, ter voldoening aan een, op machtiging van Zijne Majesteit den Koning, door Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken bij aanschrijving d.d. 29 Juni 1844, no. 103, 1. afd. gedaan verzoek, jaarlijks de ingezetenen te herinneren aan de be palingen der wet van den 1. Maart 1815 (Staatsblad no. 21), betrekkelijk de viering der ZON- en FEESTDAGEN Maken dientengevolge aan de ingezete nen bekend, dat de voormelde wet is van den navolgenden inhoud Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prins van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Aan al degenen die deze zullen zien of hooren lezen, salut doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om, op het voetspoor onzer godsdienstige voorvaderen, die daarop steeds den hoogsten prijs stelden, de plichtmatige viering van den dag des Heeren en andere dagen, .der openbare christelijke godsdienst toegewijd, door eenparige voor de geheele uitge strektheid der Vereenigde Nederlanden algemeen werkende maatregelen te ver zekeren. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen, heb ben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze 1. Dat op zondagen en op zoodanige godsdienstige feestdagen, als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden, welke de godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben dan ingeval van noodzakelijkheid, alswanneer de plaatselijke regeering daartoe schrifte lijke toestemming zal geven. 2. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren, geene koop waren hoegenaamd op markten, straten, of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijd voor de open bare godsdienstoefening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den be sloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dien zelfden tijd, geener- hande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zooals schouwburgen publieke dans partijen, concerten en harddraverijen, op de zondagen en algemeene feest dagen zullen gedoogd worden zullen de het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten, hieromtrent eene uitzondering toetestaan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. 5 Dat de plaatselijke politie zorg zal dragen, teneinde alle hinderlijke be wegingen en gerucht, in de nabijheid der gebouwen tot de openbare eere- dienst bestemd, en in het algemeen alles, wat derzelve zoude kunnen hin derlijk zijn, voortekomen of te doen ophouden. 6. Dat de overtredingen tegen de bepa lingen van dit besluit, naar gelang van personen en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden, of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders die buiten staat mogten zijn deze boete te betalen. 7. Dat, bij eene tweede overtreding, de boete of straf zal worden verdubbeld, en wijders alle te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten zullen worden. En dat door deze algemeene verorde ningen, alle daarmede niet oveieenkom- stige provinciale of plaatselijke reglemen ten en inrigtingen zullen worden gehou den voor vervallen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en aan de Staten in de onder scheidene provinciën of landschappen, ingevolge art. 86 der grondwet, ter uit voering zal worden gezonden, met last om dezelve alom te doen publiceren en affigeren, en van de predikstoelen der onderscheidene Christelijke kerkgenoot schappen te doen aflezen. Lasten en bevelen voorts dat Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten, justicieren en officieren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie. Gegeven in 's Gravenhage, den lsten Maart des jaars 1815, het tweede van Onze regering. geteekendWILLEM. Ter ordonnanti» van Zijne Koninklijke Hoogheid, (geteekend) A. R. Falck. Gedaan te Amersfoort,denlO Januaril887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A.' J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 264 der gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 Juni (Staats blad No. 102), Doen te weten dat het tweede aan vullingskohier der plaatselijke directe be lasting (hoofdelijke omslag) over het dienstjaar 1886, goedgekeurd door Ge deputeerde Staten van Utrecht, in af schrift gedurende v ij f maanden op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter lezing ligt. Amersfoort, den 8. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat door Zijne Majesteit den Koning bij besluit van den 27. December 1886 No. 21, is goedgekeurd dat door de gemeente Amersfoort aan vuur-, haven-en tongeld, voor het bevaren van de rivier de Eem, gedurende het jaar 1887 geheven worde vijftig (50) percent van het bedrag be paald bij het tarief, goedgekeurd bij ko ninklijk besluit van den 1. Mei 1830 No. 3. Amersfoort, den 8. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. NOTIFICATIE. DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE UTRECHT, Voorziening willende nemen tot het doen opmaken der lijst Tan de hoogstaangeslagenen in 's Rijks derecte belastingen, ter benoeming van leden der Eerste Kamer der Staten- Generaal Gelet op de artt, 72 en 73 der wet van 4 Julij 1850 (Staatsblad no. 37), regelende het kiesrecht, enz., Noodigen de inwoners van dit gewest uit, om. bijaldien zij elders in 's Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, daar van voor den 1. April 1887 te doen blijken. En zal deze op de gewone wijze warden afgekondigd en aangeplakt. Utrecht, den 6. Januari 1887. De Gedeputeerde Staten voornoemd, S'JACOB. Voorzitter. DE KOCK, Griffiier. Een ladder. Een lederen hondenhalsband. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Geboren: 27 Dec. Johannes Cornclis, z. van Johannes Bernardus de Beaufort en Jonkvrouwe Maria Cornelia van Ascii van Wijck. Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenheid om voor een zeer billijken prijs goed te DINEEREN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. MARKTBERICHT. Nijkerk, 10 Jan. Tarwe f6.00 a f7.Boekweit f5.00 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f4.40 a 4 80. Duivenboonen f 6.a f6.50. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f0.90 A f 1.10. Eieren 4 a 5'/» cent. Schrammen 8 stuks f 12.af 16..Biggen 72 stuks f5.a f 7.Runderen 155 stuks f 40. a f190.Schapen 22 stuks f8 a f 12. den verkoop van MAN FF ACTEREN wor den soliede personen gevraagd Zij, die borg kunnen stellen, genie#n de voorkeur. Winkelhuis, alsmede kennis van de goederen is geen vereischte, daar de verkoop uitsluitend op mogsters of stalen geschiedt. /0Ay Brieven franco onder letters A Z aan den Uitgever dezer Courant. jr/ M ya Aanbiedingen in persoon aan het bureau' dezer Courant. r% tegen concnrreerende prijzen. g Verkrijgbaar bij Bloemendaal D '107. I11 een klein gezin wordt ten spoedigste gevraagd eene nette als MEID AEEEEN. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven onder letter S, aan 't Bureau dezer Courant. f TV A TV/TTPQ "'et van XyXA.J.YJLJ2lO deze gelegenheid ge bruik te maken. Heden wordt U aangeboden in 14 dagen tijd voor slechts ƒ10 alle ONDER- en BO- VENKEEEDEREN naar MAAT grondig te leeren knippen, zoodat elke Dame die hier van geprofiteerd heeft als coupeuse kan fungeren. Te Nijmegen hebben 110 en te Apeldoorn 95 Dames van mij les ontvangen waarvan de getuig schriften bij mij ter inzage liggen. Eiken middag kunnen Dames vrij komen zien. Ook kan men per uur les nemen. Men gelieve zich spoedig aan te melden ten huize van den heer J. R. VAN OS, Langestraat. /C~£> FA AA te mm S 2 a a. Alle soorten Verkrijgbaar bij Eangestraat, o/d. Soeieteit. door bizondere omstandigheden, m U Te bevragen bij P. H. VAN HASE- EEN, Makelaar, Amersfoort. De Notarissen A. 11. DRIJFHOUT VAN IIOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Vrijdag den 31 Januari 1887 des middags ten 12 ure, in het koffiehuis rlIET VALKJE te Amers- foort, in het openbaar In de gemeente Hoogland: aan de Ivletersteeg, kad. E. 1131, 1432 en 1134, samen groot 32 A., 30 c.A., thans bewoond door BART BRANDSEN. Grondbelasting f3.56 Aanvaarding bij de betaling op 21 April 1887, of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. VOORTS Onder de gemeente Amersfoort: op Middelhoef, Birkwijk en Miaco. Aan te wijzen door DIRK MANDER- SLOOT te Amersfoort. Breeder bij hiljetten. AEOEMEENE VERGADERING op Vrijdag 14 Jannari 1887, des middags ten 12 ure in het Locaal „DE AREND" buiten de Slijkpoort te Amersfoort. Punten van behandeling volgens Convocatiebiljet. Ten 1 ure OPENBARE VERGADERING in bovengenoemd Locaal. Spreker de heer Dr. L. MULDER, hoofdredacteur der Landbouwcourant, te 's-Gravenhage. Niet-leden hebben toegang tegen betaling van 25 cent per persoon. Het Bestuur, A& J. B. DE BEAUFORT, Voorz. B. F. CA8TENDIJK, Secret. Bij eiken Boekhandelaar te rerkrijgen3C druk bewerkt door Med. Dr. D. IIHLST, Geneesheer aan ,.BETHE8DA". 1.50, franco per post 1.60. Tegen toez. van Postw. aan G. VONK, Uitgever te Haarlem. de Inrichting Aj Ar

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3