REKENINGEN. X THEE KLEINE WINST. GR00TE OMZET. HOTEL PUNCH VAN BEERTJE Schrijf- en Copieer-inta Haard- en KacMkolen, II, ADIBSFOORTSCHE ALIilAK WRIJFPOLITOER, KRIIP VRIJE ENGELSCHE BREIWOL, M i F. ft. Verlicht uwe woning door Eiectriciteit. Café, Restaurant, Billard. M PUIKE Bij A. M. SLOTHOUWER is verschenen: De 37e jaargang der iliP nit de blikken trommel ECHTE COCOS ZEEP H. J. BONNIER, 1000gr.4».HENNEPENVELOPPESvoor/'2, EHANDSMA, AMSTERDAM bedrukt met naam en adres 2.25 i Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAI.IKflElï, Uitnemend geschikt ter Yerzenfling van rekeningen. o.nd£sï™22eïi,'Singe1, A" **vmm en Verkrijgbaar bij SLOTHOUWER ZOON. SOUCHON THEE a ƒ1.3© per 5 ons. PIANO'S. DIRR AiNSISNGnC0., ZWOLLE orgel s Horloge- en Instrumentmaker, Ufa vil! fj cel! Slav&videMzaak- HORLOGES. i/s BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Civiele prjjjzen. Prompte bediening. F. SCHMIDT. H. B. DE BEER, Amsterdam. Antoine's Algemeene BOEK- EN KANTOORHANDEL. hu er gruis muntende COKES zom J. H. BOSCH. SALMIAK-PASTILLES Eeltknohhels, Hoornvlies, voor het jaar J. C. LEINWEBER, Prys in Karton 60 cents, in Linnen Band 75 Cents. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad 1272 Cent per fleschje, H. A. van Bekkum, Wed. J. RAVE te Zwolle, b KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KIN DER-BOR STROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE Sajetten en andere Wollen Garens, De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. 1 N° 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs N° 2. 12 j 12 - Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. VAN fijg G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BEOEDE, In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op zenden op aanvrage gratis en franco pi ijs-couranten van Piaiiost van elk fabrikaat, als: Adam, Beclistein, Blütüncr, Erard- Ibnch, Kaps» Mann, Pleyel, Steinway enz., van Auierik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge- brnikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amersfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER «A ZOON. <?>- Reparatiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN, enz. Z, Beleefdelijk aanbevelende, beursberichten. gedeponeerd Depot te Amersfoort: GIJBELS PELS Co., Langestraat. zijn wederom voorhanden k Verkrijgbaar bij H0F~ Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzaelitende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vierk. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. miuruuiidiu) iimuulu, enz. worden in korten lijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAUER'S speciaal middel uit de Itoode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post G5 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. onder redactie van Griffier der Gemeente-Secretarie. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. van is een losmakend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de prikke ling in de keel, waardoor de lioest ontstaat, wegneemt. Per doos 25 rent. Dépot te Amersfoort A. ANNEGARN. IIOILEH AY'S PIEEEN. Verzweringen van eiken aard, wonden, zyj/e^ren, kwade beenen. Wanneer door lfêeerlng, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snélle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80ƒ3,— 6,75, 13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. UJ s s 5- t X s •s - W mt K - •tai U ts ijs - x a 3 v - h h o v 2- r 2 - s 35 M M £s N 9 S 2 H a.- e - o s t Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquctte, PARIS. Perc. [11 Jan. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig -L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Sehk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito £100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 1 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 fObl.-Leening 1872 •{■Venezuela Leen. 1881 2% 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4% 4 4 5 4s"' 3 5 5 6h 5 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 dito dito 1883 75 89'/, 99'/, 100 74% 94 82% ÖS'V,, 65'/,, 66"/,, 66'/, 84 54'/, •101 v 56% 56% 400'/,, 96"/, 100% 96% 97% 55'/, 54% 56% 94"/, 9Ü 93 89 78'/,, 84% 104% 62"/,. 14% 14'/, 74% 408% •28 42'/, 99% 99% 92% 45"/,, 12% 40 99 99 97"/,. Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4'/, dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4% dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duiischland. Aami. Rijksb. dito. Cert. adrn. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/, Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 97 102 101 53'/, 102 102 227 113'/, 142 143vé 75'/, 118"/,, 88% 79 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz- Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 jest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Eraji. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spoc-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningeii. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. lUO '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 t 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr B Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 186S 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 151% 101 115 100% 23 71 135 43% 401% 84 64 61"/,. 77% 83% 49% 68 421% 58% 92% 99% 89 88% 54% 89% 89% 99% 49% 57"/,. 415% 401% 142 418% 34% 113 448% 115% 95 112 102'/, 105 102% 101 104 84% 101'/, 104% 110% 134% 141% 81% 98% 136% 427% 45% 7",. Winterdienst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. /Vaat UtrechtAankomst te Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6,28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen Ooster-Spoorweg. 10,59 '2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Aankomst te Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9.10 10,16 7,48 8,27 8.58 9.33 9.59 11,39 12,29 3,15 6.34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11,15 12.10 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Naar Zutphen V. Baarn X. Amersf. 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb., Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 2i 4,30 6,- 9,32 door 9,38 Scherpenz 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rhen. Kest. 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4