Gemengd Nieuws. Officieel© Publicatien. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Het laat zich aanzien, dat voor de trouwens nog niet vacante portefeuille van Marine geen titularis zal worden gevonden. De heer Gericke geniet in zoo volle mate de sympathie en het vertrouwen van de marine-officieren in het algemeen, dat niemand genegen is als zijn opvolger op te treden. Zal dan het eind der historie zijn. dat deze Minister de portefeuille behoudt? Ons dunkt, dat, als de heer Geiicke zelf van oordeel is, dat dit hem niet onmogelijk is na zijn houding in de Tweede Kamer, daartegen van geen zijde bezwaar behoeft te worden gemaakt. Wij hebben terstond na het votum der Kamer, dat hem deed wijken, gezegd, en wij blijven van die meening, dat ten onrechte door den Minister politieke beteekenis is gehecht aan een amende ment, dal geheel op zakelijke gronden werd verdedigd en onmogelijk een poli tieke bedoeling kon hebben. Te kwader ure heeft de Minister aan slecht beraden adviseurs gehoor verleend, toen hij zijn leven zette op dien worp. Zoo het van den Minister geen voorwendsel was om heen te kunnen gaan, was het een poli tieke onhandigheid. Alleen de verblinding, waartoe groote ingenomenheid met de persoonlijkheid des Ministers leidt, kan dit ontkennen. Nog altijd is het gevraagd ontslag niet aangenomen. Zou het nu niet op den weg der Eerste Kamer liggen, nadere varklaringen te vragen en desnoods een weg aan te wijzen voor den Minister, om op zijn gevraagd ontslag terug te komen? De onzekerheid heeft inderdaad lang genoeg geduurd. Vad Uit het overzicht der opbrengst van de Rijksmiddelen over 1886 blijkt, dat dit jaar niet onroordeelig is geweest. De totale opbrengst was f 109.098,945.22 tegen f 106.680.209.70 in 1885. Daar bij de begrooting gerekend was op een totaal van f106,152.215 is er dus een meévallertje van bijna 3 millioen, zoodat 1886 het bestaande tekort in onze finan ciën vrmindert, al is het ook een heel klein weinigje. Uit de volgende cijfers kan men nagaan, welke middelen het meest tot de verhoogde opbrengst hebben bijgedra gen. Het voordeelig verschil tusschen 1885 en 1886 is in ronde cijfers: Voor de Grondbelasting IV» ton, Personeel 35/« ton, Suikeraccijns, l'/« ton, Zoutaccijns 1 ton, Zeepaccijns ton, Bier en Azijn V* ton, Zegelrecht 33/« ton, Registratie 1 ton, Hypotheek ton, Successierecht 4V» ton, Domeinen 3 ton, Posterijen 2% ton en Telegrafen ton. De Wijnaccijns bracht 1 ton en het Gedistilleerd onge veer ton minder op dan in 1885. Men schrijft aan de N. R. Ct Met het oog op de volksfeesten, die in verschilllende plaatsen van ons land zul len worden gevierd ter gelegenheid van 's Konings 70sten verjaardag, ware het wenschelijk, dat van hooger hand het uur, waarop de militaire parade gewoon lijk wordt gehouden, mocht worden ver vroegd, en in plaats van op 12 uur, mocht worden bepaald op 9 of 10 uui. Ge schiedt dit niet, dan zou daarmede het houden van optochten en volksspelen op het midden van den dag zoo goed als onmogelijk worden gemaakt, wijl men dan niet zou kunnen beschikken over de schutterijmuziek, die daarbij onontbeer lijk is. Voor eenigen tijd heeft de graaf van Bentheim, die gehuwd is met de znster van H. M. de Koningin, op een jachtpartij op Zr. Ms. landgoed vliet Loo" een fraaien reebok geschoten. Z. M. heeft de beide ondervoeten van dien bok doen bereiden en in de fabriek van de firma J. M, van Kempen en Zonen te Voor schoten, een stel zilveren vonrsnijlepel en vork doen vervaardigen, waarvan de met zilver gemonteerde hertepooten de grepen uitmaken. Thans zijn deze voorwerpen aan Z. M. afgeleverd, die ze gister aan den graaf en de gravin van Bentheim ten geschenke heeft gezonden. D. v. Z..1I. Aan het ministerie van oorlog wordt thans, onderzocht, op welke wijze men zorg zou kunnen dragen voor stipte ge heimhouding van de genomen maatre gelen, indien het leger in tijden van ge vaar, op voet van oorlog wordt gebracht. Naar uit Suriname wordt gemeld, is in de zoogenaamde Sara-kreek belangrijk veel goud gevonden en moet dat metaal er in fabelachtige hoeveelheid aanwezig zijn. Groote hoeveelheden levensmid delen zullen door de besturen van marine te Willemsoord en Helvoet worden inge slagen, om ingeval van gevaar, de reserve schepen eerste klasse, dadelijk van ruimen voorraad te kunnen voorzien. In de Weezeninrirhting te Neer bosch zijn thans ook de mazelen in het Moederhuis uitgebroken; van 22 mieuwe gevallen is weder aangifte gedaanvijf kinderen zijn weder aan de gevolgen overleden. Men schrijft aan het Roti. Nbl.: Zooals u bekend is laten de meeste ultgeveis hun druk wei kzendingen voor Ned.-Indië te Antwerpen ter post brengen. Wat hier te lande f100 aan franke» ren kost, vereischt in België slechts fr. 100, dus ruim de helft minder. Vroeger werden de kisten door een bediende begeleid, maar deze kosten zijn tegenwoordig uitgespaard, daar te Antwerpen een bureau gevestigd is, dat zich met het opplakken der postzegels enz. belast tegen geringe vergoeding Het mooist van alles is. dat zendingen voor geiepatrieerde geadresseerden en dergelijken, welke in Indie onbestelbaar zijn, niet te Antwerpen worden uitge leverd, maar netjes aan de afzenders in Nederland, (kenbaar door hun gedrukte adressen) worden terugbezorgd, zonder verdere kosten. Aan de maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is eveneens door de Leidsche-inachinefabriek der firma Bak ker en van der Valk het verzoek gedaan, om Automatische Krachtmeters op haar stations te mogen plaatsen, in welk ver zoek is toegestemd. Tegen den 2en Mei e. k. is een bedevaart van uit Nederland naar Lourdes georganiseerd. Van de verschillende plaat sen in ons land zullen de pelgrims zicli te Rozendaal vereenigen, oin vandaar de reis per extratrein te vervolgen. De terugkeer in Nederland zal den 13den Mei d. a. v. plaats hebben. Naar wij vernemen, heeft het be stuur van de afdeeling Groningen van den Volksbond, vereeniging tegen drank misbruik, een besluit genomen, dat onze onverdeelde goedkeuring wegdraagt. Het heeft namelijk een net karretje laten maken, waarop een groote koffieketel is geplaatst, met een overdekte lade voor eenvoudige, nette koppen, met een bak water om ze te reinigen en met linnen doeken. Onder den ketel brandt een flink petroleumtoestelboven in den keiel is een groote fillreerbus geplaatst, waarin door een der leden des bestuurs telkens de koffie woidt gedaan.Binnen eenige dagen zal men dit karretje in de straten der stad zien verschijnen. Voor 2 cents zal ieder zich daarbij een kop goede koffie kunnen verschaffen. (Pr. Gr.Ot.) Van het instructie-bataljon te Kam pen zijn Woensdag 36 korp. tit. naar de korpsen infanterie vertiokken, om voor een gedeelte de bestaande korporaals- plaatsen aan te vullen. Het incompleet bij dat wapen bestond voor eenige dagen uit 183 korporaals. De correspondent der Kólti. Zeil. te St.-Petersbuig schrijft: »Eene niet benijdenswaardige rol speelt hier de veelgenoemde candidaat vooi den Bulgaaischen troon, de prins van Mingrelië. Het verkeer in gezellige klin gen is den jongen, levenslustigen man zoo goed als ontzegd, want overal waar hij zich vertoont, spreekt men over zijn komst op den Bulgaaischen troon, hetzij .ernstig, hetzij schertsend. Hij tiekt zich daarom ook meer en meer terug, en de gedachte regeerend Vorst te woi- den, die hem eerst zoo aangenaam toe scheen, is hem nu reeds een kwelling gewoiden. Geheel anders gaal het zijn gemalin: deze en haar bloedverwanten droomen zich reeds alle heerlijkheid der toekomstige positie. Te St.-Petersburg gelooft men evenwel niet erg meer, dat de candidatuur ge meend is." In de St. James Hall te Londen werd dezer dagen eene bijeenkomst van libe ralen en radicalen gehouden, om over het oprichten van eene Londensche libe rale en radicale Unie te beraadslagen; de meeste aanwezigen waren bestuurs leden van plaatselijke libei ale of radicale Londensche vereenigingen, of althans door liberale of radicale clubs afgevaar digd. De oud-minister John Morley presi deerde en hield eene openingsrede, waarin hij o. a. spiak over de weder- zydsche positie van de gematigd-liberale en van de radicale fractie der liberale partij. Hij deed uitkomen, hoe wenschelijk samenwerking van deze beiden, bepaal delijk te Londen, was. De bedoeling was geenszins, de vrijheid der plaatselijke vereenigingen, die in de Londensche districten bestond, te beperkenmaar men wilde een middenpunt hebben, van waar, als het noodig is, leiding, voor lichting en steun en van waar tevens pogingen kunnen uitgaan om de politieke ontwikkeling der buigers van Londen te bevorderen. De heer Morley sprak met veel omzichtigheid over vliorne rule", maar de vergadering scheen, ais men op uitroepingen en toejuichingen mag afgaan, niet van meening te zijn, dat deze quaestie een struikelblok voor de aaneen sluiting van liberalen en radicalen zijn zou. Eene toespeling op den heer Glad stone, die, wat zijne tegenstanders ook zeiden, het hoofd der liberale partij ge bleven was en zou blijven, werd met daverende toejuiching ontvangen. Er werden motiën aangenomen, waarbjj tot hel oprichten van eene liberale en radicale Unie besloten weid. Een amendement in tegenovei gestelden zin, uit viees voor beperking van de vrijheid der plaatselijke vereenigingen geboren, werd met zeer groote meerderheid verworpen. De onverwachte dood van Lord Iddes- leigh, ineer algemeen bekend ondei zijn vioegeren naam van Sir Staffoid North- cote, jaren lang hoofd van de conserva tieven in het Lagerhuis is vooral op dit oogenblik een zware slag voor de con servatieven, en men zou haast kunnen zeggen, dat deze paitij in den laatsten lijd door het ongeluk achtervelud wordt. Eerst het weggaan van Churchill, nu de dood van den Minister van Buitenland- sche Zaken. In den Duitschen Rijksdag heeft de heer Windhorst gezegd dat de nieuwe militaire wet drie jaren kan worden uit gesteld. Bismarck heeft daarop geant woord, dat men over drie jaren in een geheel nieuwe positie kan staan. Het kwam hem onmogelijk voor de legerfor- matie toe te vertrouwen aan een parle ment dat zoo onvast in zijne beginselen is. Wij kunnen en willen dat niet aan nemen, zeide hij. Het parlement heeft het recht de begrooting af te stemmen, maar wij willen het land beschermen en het volk vrijwaren voor oorlog. Toen de heer Windhorst antwoordde dat Frankrijk aan geen oorlog dacht met Duitschland, antwoordde de kanselier dat hij van een tegenovergesteld gevoelen was en hij dat gevoelen put uitdeFran- sche geschiedenis. Wanneer de Franschen zeker zijn van de overwinning zullen zij ons aanvallen zeide hij. Er is sprake van het benoemen van een vice-piesident der Fransche Repu bliek, die dan tevens den president zou opvolgen. De eerste titularis zou Frey- cinet wezen. Het gouvernement heeft het voorloopig handelstractaat met Roumanië tot 1 April verlengd. De Standard verneemt uit Madrid, dat de Spaansche regeering eene vloot uit rust, om langs de kust van Marokko te varen, en dus kracht bij te zetten aan Spanje's eischen betreffende het Spaansch- Marokkaansche handelstraktaat, waarover de onderhandelingen niet naar wensch vorderen. Door B. en W. zijn ter benoeming tot leeraar in wis- en natuurkunde aan de inrichtingen voor middelbaar onderwijs en aan 't gymnasium, aanbevolen de hee- ren: 1. dr. H. Ekema, leeraar aan de h. b. s. te Schiedam; 2 P. C. T. Fro- wein doctorandus in de natuurkunde aan de gem universiteit te Amsterdam; en 3. dr. Ph. C. Kaz, assistent bij het natuurkundig onderwijs aan de univer siteit te Amsterdam. Uit de voordracht van twee perso nen, om benoemd te worden tot Hoofd der Christelijke schóól alhier is Dinsdag avond, in eene daarvoor belegde verga dering, door het Bestuur gekozen de heer Maspers. van Enumatil. De benoemde moet, bij zijn bezoek, een allergunstigsten indruk hebben ach tergelaten, wat bekwaam- en geschikt heid bei reft; terwijl riog andere antece denten hem zeer aanbevelenswaardig maakten. Oranjevaan. In het personeel van Bijbelcommis sarissen van Wijk Breul, afd. Amersfoort van het Neder!. Bijbelgenootschap, is eenige verandering gekomen. De heer W. Arlar, die om lichaamszwakte bedankt heeft en nu elders gaat wonen, wordt vervangen door den heer G. Wijnands, die in eene Maandagavond gehouden ver gadering tot Bijbelcommissaris benoemd werd. De heer mr. II. J. H. baron van Boetzelaer van Ooster hout. buigemeester van Leusden, grondeigenaar, op den huize «Nirnmerdor» onder Arnersfooil wonende, is bij Z. M den Koning in hooger beroep gekomen dei' beschikking van het ge meentebestuur van Amersfoort, dd. 29 Dec. jI.. waarbij aan den heer A. M. Tromp van Holst vergunning is verleend Jlot de oprichting van eene schietbaan op een perceel alhier gelegen aan de Dorresteinsche steeg, kadaster sectie B, no. 1781. Door den heer dr. F. Hafkenscheid alhier is concessie aangevraagd om Ree- nen met gas te verlichten. In eene Dinsdagavond gehouden huishoudelijke vergadeiing van de afdee ling Amersfoort der Ned. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, is de re kening over 1886 van den penningmees ter onderzocht en vastgesteld op een bedrag van f 50,69 aan ontvangsten, f 38,90 aan uitgaven, en alzoo met een batig slot van f 11,79. Er bleek, dat aan den algerneenen penningmeester een be drag van f14 44 kan worden overge maakt. Daarna had eene openbare verga dering plaats, waarin prof. dr. J. J. P. Valeton als spreker optrad, wiens rede door een talrijk aanwezig publiek met belangstelling werd gevolgd. Di ie miliciens van het alhier in garnizoen liggende detachement veld artillerie zullen voor den krijgsraad te recht staan wegens desertie. Zij hadden zonder permissie huri gainizoen veilaten. Gisterenmiddag viel de vrachtrijder van hier op Barneveld, door bet nemen van een' te korten draai, met paard en wagen in de rivier vde Eem" buiten de Koppelpoort, doch werd spoedig dooi eeriige personen die toeschoten, op het drooge geholpen, waarna bleek dat be stuurder noch paard eeriig letsel hadden bekomen. Een persoon, die gesignaleerd was, werd gisteren door de politie aangehou den en naar het huis van bewaring over gebracht. Men schijnt nu zoowat in alle ge meenten van ons vaderland voornemens te zijn den 70sten geboortedag van Z. M. den Koning feestelijk in 't openbaar te vieren. Alleen Amersfoort maakt daarop een uitzondering. VERGADERING van den RAAD der gemeente AMERSFOORT op Dinsdag, den 18 Januari 1887, des namiddags ten 1 ure. Pnutcu van behandeling 1. Voorstel van Burg. en Weth., tot aan wijzing van de plaats voor den bouw van eene jongensschool, in verband met den verkoop van het terrein aan de Heprenstraat. 2. Gewijzigd ontwerp-verordening regelen de de inrichting der plaatselijke politie. 3. Voorstel tot vaststelling der belooning van de taxateurs der onroerende goe deren tot den Leusderberg behoorende. 4. Benoeming van een leeraar aan de inrichtingen voor middelbaar onder wijs en het gymnasium. Lijst van Brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden van het Postkan toor te Amersfoort over de le helft der maand Nov. 1886. 1. H. Kerkhoff, Amersfoort. 2. R. Keulen, Amsterdam. 3. van Berkel, Haag. 4. Hartog Schneider, Van het Hulpkantoor Hoevelaken. 5. Mej. G. Knevel, Amsterdam. Briefkaarten. 1. S. Hamming, Amsterdam. 2. C. v. Polen, Verzonden geweest naar België. 1. Mad'le Josephine Worms, Antwerpen. Bij Ministerieele beschikking is den te Scherperizeel gestationneerden Rijks veldwachter 3de klasse J. A. van Gel deren verplaatst van Scherpenzeel naar Naarden. Utrecht. De uitslag van het, aan het fentraalbureau der Maatschappij tot ex ploitatie van Staatsspoorwegen alhier ge houden examen voor Sui numerair is ge weest, dat van de 16 reeds in dienst der Maatschappij zijnde personen, die aan dat examen deelnamen er 12 zijn geslaagd Aan het examen B jl. Donder dag gehouden, heeft echter geen der zeven candidaten, die zich hadden aan gemeld, voldaan. In den laatsten tijd werden er in de omstreken dezer gemeente moermalen des nachts kippen en eenden gestolen, zonder dat men er in mocht slagen de daders op te sporen. Aan een politie beambte alhier mocht het echter in den vroegen morgen van den 13den dezer gelukken, zekere D. V. aan te houden, die zoo juist de stad was binnengekomen en een blijkbaar goedgevulde zak op den rug droeg. Bij het nazien var. den zak bleek deze zes eenden te bevatten, welke V. al spoedig bekende dien nacht bij een' landbouwer te Werkhoven te hebben ontvreemd. In de jl. Donderdag alhier gehou den zitting van den Gemeenteraad werd o.a. ook weder ter tafel gebracht de verordening tot herziening der regeling van het lager onderwijs, waarmede men in de laatste zitting van het vorige jaar niet gereed was gekomen, afgedaan werd deze verordening echter ook thans nog niet; wel werd de voorgestelde regeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel goedgekeurd en het schoolgeld voor de scholen 2e en 3e soort vastge steld, doch de vaststelling daarvan voor die der 4e en 5e soort ging niet zoo gemakkelijk en gaf aanleiding tot eene uitgebreide discussie, welke echter ein digde met de aanneming van het voor stel van een der leden om het school geld voor de 4e soort op f24.te bren gen. Omtrent die der 5e soort bleef de uitslag echter onbeslist, doordien bij de stemming over een voorstel om dat schoolgeld op f40.te houden, de stem men staakten, zoodat hieromtrent in eene volgende vergadering zal worden beslist. Bunschoten. De bevolking dezer gemeente telde op 31 Dec. 1886 als volgt: Geboren 32 m. 39 v. Overleden 17 m. 18 v., levenloos 3. Ingekomen 14 m. 20 v. Vertrokken 12 m. 10 v. Verschil in meer der 17 m. 31 v. te zamen 48. Bevolking op 31 Dec. 1885: 1122 m. 1066 v. te zamen 2188. Totaal 1139 m. 1097 v. te zamen 2236. Rensuoude. Ten gevolge eener landbouw-lezing zal de uitvoering der zangvereeniging alhier op 21 Januari, gehouden worden. De leden der zang verenigingen te Veenendaal en Scher penzeel, hebben vrijen toegang. De onderwijzer C. van Essen, die sinds 1 Jan. jl. aan de openbare school alhier werkzaam is, zal reeds spoedig weder vertrekken, daar hij le Veenendaal als zoodanig benoemd is. Wel een bewijs dat degelijke onderwijzers nog wel eene plaats kunnen bekomen. Gemeente Soest. M. V. Tot. Bevolking op 31 Dec.'85 1994 1864 3858 Totaal der geborenen 65 58 123 id. der personen die zich in de Gemeente ge vestigd hebben 105 116 221 170 174 344 Totaal der overledenen 51 35 86 id. der personen die de gemeente met ter woon hebben verlaten 122 136 258 173 171 344 Verschil in meer dan 't vorige jaar 4 id. in minder dan't vo rige jaar 4 Bevolking op 31 Dec.'86 1990 1868 3858 Aantal Huwelijken ge sloten 20 Onder de geborenen kwamen voor: Onechten 3 2 5 Als levenl. aangegeven 6 1 7 Onder de overledenen kwamen voor Ongehuwden 35 21 56 Gehuwden 8 12 20 in Weduwstaat 7 2 9 Voor een paar dagen kwarn te Meppel een straatschandaaltje voor, waarvan de oorzaak, naar wij vernemen, gelegen was in het volgendeEene huisvrouw ver miste haar spaarpenningen, die f 800 be droegen, en vermoedde eindelijk, dat haar man zich daarvan had meester gemaakt. Naar hem zoekende, trof zij hem op straat aan en wist toen den schat weer te bemachtigen, waarvan intusschen f300 was verdwenen, die haar man gedeelte lijk doorgebracht en gedeeltelijk nog bij zich had. Bij buitengewone bedeelingen in den winter stonden deze menschen gewoonlijk in de eerste gelederen. Schilderijen van levende meesters wor den te Parijs thans meermalen tot on- geëvenredigd hooge prijzen verkocht. Eenig in zijn soort is echter het geval met een schilderij van Millet, waarvoor een Amerikaan dezer dagen 500.000 fres. geboden heeft en dat de schilder voor 20 jaren geleden aan een kunstkooper voor 2000 fres. verkocht. Het schilderij stelt voor twee boeren in het veld, die bij het luiden van het Angelus-klokje het werk staken en het hoofd ontblooten. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 15 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Brengen ter openbare kennis, dat op heden bij hen is ingekomen eene kennis geving van den heer Mr. H. J. H. BARON VAN BOETZELAER VAN OOSTER- HOUT, burgemeester der gemeente Leus den en grondeigenaar, wonende onder de gemeente Amersfoort, dat hij bij zijne Majesteit den Koning in beroep is ge komen van de beslissing van hun college, dd. 29 December 1886, op het verzoek van den heer A. M. TROMP VAN HOLST, tut oprichting van eene schietbaan op het perceel alhier gelegen aan de Dor resteinsche steeg, kadastraal bekend in sectie B, no. 1781. Amersfoort, den 12. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de Ge meente-architect op Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's voormiddags halftwaalf, ten raadhuize aanwezig is en alsdan aan ieder die hem in zijne betrekking wenscht te spreken, daartoe gelegenheid zal geven. Amersfoort, den 13. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Dinsdag, den 18 Januari aan staande, des namiddags ten 1 ure. Amersfoort, den 13. Januari 1887, De Burgemeester voornoemd, T. A- J. VAN ASCH VAN WIJCK,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2