m HAKHOUT, V00RL00PIG BERICHT. 5 Het Amersfoorische Advertentieblad. ÜROOTE OPRUIMING. li El z« Ruim Twee Duizend Vijfhonderd es Vijftig HOUTKOOPERIJ Advertentiën. (XDËJONG, Beuke-, lepe-, Berke- I VUREN EN GRENEN BOUT, Levering van Bestektieut. WINTERARTIKELEN. DIENSTBODE, Een HUIS en ERF met voor 6 jaren inwaai Kerslmis 1886, Lanpstraat, alhier, OPRUIMING HAKHOUT Heden ontvangen; /VDE VROOLIJKE REISMAKKER. en Briketten, A. J. VAN WIJLAND, TWEE DUIZEND VIJFHONDERD EN VIJFTIG STUKS f 1-20. Ondergeteekende lieeft de eer te berichten, dat hij aan het Kerkpad te SOEST eene GEOPEND heeft en ruim voorzien is van eene fraaie collectie PLANTEN, waaronder hijzonder geschikt voor KAMERPLANTEN. Tevens beveelt hij zich beleefd aan tot het leveren van BOUQUETTEN, KRANSEN, BLOEMENMANDJES, VERSIERENGEN, het aanleggen en onderhouden van Tuinen, en alles wat verder tot het vak behoort. Abonnementen worden gesloten tot het wekelijksch verwisselen van planten en bloementafels, tot zeer billijken prijs. Voorhanden bloeiende AZALEA'S, CAMELEA'S, GrARDENEA'S, HYACINTÏÏEN, DEUTRIA'S ROZEN, enz. enz., afgesneden en per plant verkrijgbaar. Alle hestellingen worden franco thuis bezorgd te Soest, Baarn en Amersfoort; voor andere plaatsen franco Station Baarn of Soest. Belangstellenden tot een bezoek aan mijne Kweekerij uitnoodigende Achtend, Uw dw. dr. burgerlijke standen. Geboren: 8 Jan. Maria, d. van Willem Mosterdman en Aartje Tameling. 9 Jan. Elisabeth, d. Tan Leenden Maas en Anna Arbon. Andries, z. van Adrianus Kaljee en Elisabeth van Ouwerkerk. 10 Jan Bernard, z. van Janna van der Mast. 12 Jan. Clasina, d. van Jan Kroes en Jo hanna Gerarda Sehoonderbeek. 13 Jan. Piet, z. van Jan van Minnen en Johanna van Eldert. gevonden op oen openbaren weg! Hulpbank te Amersfoort. Ondertrouwd e-y US DE GIJSBERTUS DE JAGER WILHELMINA DRIESSEN. VERKOOPEN: 20 perceelen VIRWURINs VERKOOPEN: l Ouder de gemeeute Amersfoort Op de goederen van de R. C. ARMEN te Amersfoort, den HoogEerw. Heer KOK te Utrecht, Mejuffrouw TEN BRINK, de R. C. KERKEN en den Heer D. P. HAMERS te Amersfoort: 85 perceelen Extra Zwaar Eike-, El ze-, Es sche en ander VERKOOPEN 19 PERCEELEN 4 Perceelen extra zwaar EIKE- en ELZE- WILGEBOOMEIV. Den ken FEBRUARI a. s. zal bij de Uitgevers SLOTHOUWER ZOON verschijnen, het le nummer van Dit blad zal éénmaal per week verschijnen en GRATIS aan alle huizen, groot of klein, zoowel in de achterbuurten als in de hoofd straten worden bezorgd. Het Amersfoortsch Advertentieblad komt dus in handen van alle ingezetenen en zal daarom het meest geschikte blad in onze gemeente zijn tot ad verteeren. Het is als louter advertentieblad richting toegedaan. De prijs der advertentiën is: Van 16 regels 30 cent, elke regel meer 5 cent. Abonnementen van 1000 en meer regels tegen hoogst voordeelige voorwaarden. Jpp** Advertentiën geplaatst in de Nieuwe Amersfoorische Courant worden voor de helft der kostende prijs in hoven- genoemd Advertentieblad opgenomen. geenerlei Amersfoort.j^L^ kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd Extra koopje in JAPONSTOFFEN, BUKSKINGS, WITTE GOEDEREN en verder in alle VIER BUNDELS PRIJS PER BUNDEL 30 CENTS, Amersfoort. Gehuwd: 12 Jan. Jan Matthijs Gross- ward en Geertrnida Sehmits. Overleden: 29 Dec. 188fi. Teunisjevan der Horst 74 j edit;», van Jacohns van der Einden. 5 Jan. 1887, Steven Veldhui zen 86 j., wedr. van Wilhelmina van den Tweel. 6 Jan. Petrus Johannes Heijinck 90 j., wedr. van Anna letronella Harmsen. Johanna Geertruida van Empelen 2 m. 7 jan. Johanna Verhoeven 72 j., wed. van JohaDnes Ferdinandus Stork. 8 Jan. Gerritje Voortmau 12 j. 9 Jan. Elisa beth Hanna Hendriks 7 j., 10 Jan. Antonia Bernardina Adriana Schikhoff 66 j., ongeh. 11 Jan. Gijsbert van Plateringen 63 j., echtg. van Maria Leonards. Bunschoten. Geboren 2 Jan. Elbertje, d. van Jacob de Graaf en Jannetje Heinen. 4 Jan. Tijmen, z. van Hendrik Koelewijn en Lam- mertje. Koelewijn. 7 Jan. Maria, d. van Peter Berendse en Jannetje van de Groep. Overleden: 31 Dec. 1886, Willempje Pol, geh. met Hendrik Los, 42 j. 6 Jan. 1887. Zeger van Haltcren, geh. met Jan netje Letter, 60 j. 10 Jan. Jannetje Letter, weduwe van Zeger van Halteren. 13 Jan. Willem Koelewijn 4 maanden. Hoogland. Overleden: 8 Jan. Dirk Dreuning, 51 j., ecbtg. van Kijkje Hofman. Soest. Geboren: Jaeoba, d. van Peter Merts en Jacoba Menzing. Catharina, d. van Hen drik Tammer en Maria Middelman. Wil helmus, z. van Cornelis Weerdesteijn en Pe- tronella Broek Niesje, d. van Jan Klein en Niesje Geijtenbeek. Gijsbertus, z. van Gijsbertus de Groen en Kendrika van Klooster. Overleden Henriea de Kuijter, wed. van Hermanus Wouberg, 81 j. Gerardus Reij- nerns Oostveeu, ongeh., 32 j. Hendricus Bernardus Smits, 29 d. Jan Mijnen, echtg. van Maria Boertsen, 69 j. Leusden. Geboren: 10 Jan. Antonie z. van Coen- raad van Nimwegen en van Jannetje Pol. Stouten burg. Ondertrouwd: 7 Jan. Jan Schouten en Hendrika Alijda Schimmel. Woudenberg. Geboren: 8 Jan. Tijmen, z. van Jan van Wolfswinkel en Maria Bloemendal. 12 Jan. Jakob, z. van Aard de Koning en Dirkje vau Gaaien. Overleden: 9 Jan., Johannes Cousijnse, 71 jaar. Een huissleutel. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 14 Jan. Tarwe f7.50af8.00.Rogge f4,90 a f 5,40 .Boekweit 1'6,00 a f6,70. Appels f 3,00 a f 4.00. Peren f 0.00 a f 0.00 Aard appelen f 1,70 a f 2,00. Hoendereieren f 5.00 a f 6.00 de 100 stuks. Boter f 1,15 a f 1,30 per Kilo. Kaas f0 a 0,-- Biggen f7.00 a f8.25; Schram men f 9.00 a f 13.00. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 17. JAN. aanstaande, 's namiddags van iialftwee totHALFDRiE, zitting houden in een der localen van hel Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. .vd y en Amersfoort, 14 Jan. 1887. Eenige Algemecne Kennisgeving. Bevallen van een ZOON, J. CASTRIJN, f (erkend volgens de wet door) H. P. D. N. VAN EVERDINGEN. Amersfoort, 18 Dec. 1886. Gevraagd in een klein gezin een nette als MEID-ALLEEN. Zonder goede getuigen oririoodig zich aan te melden. Fr. br. lelt. S, Bureau dezer Courant. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN IIOOFF en Mr. J. DE LOIJTFR te Amersfoortzullen op Vrijdag den 21 .lauuari 1887 des middags ten 12 ure, in het koffiehuis vil ET VALK JE te Amers foort, in liet openbaar Iu de gemeeute Hoogland aan de Kletersteeg, kad. E. 1131, 1132 en 1134, samen groot 32 A., 30 c.A., thans bewoond dooi' HART BRANDSEN. Grondbelasting f3.56. Aanvaarding bij de betaling op 21 April 1887, of zooveel \roeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. k VOORTS: Onder de gemeente Amersfoort: op Middelhoef, Birkuiijk en Miaco. Aan te wijzen door DIRK MANDER- SLOOT te Amersfoort. Breeder bij biljetten. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. .1. DE LOUTER te AMEBSFOORTzullen op Vrijdag, den 28. Jauuari 1S87, des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis vliet Valkje" te Amersfoort in het openbaar voor het St. PIETERS- en BLOKLANDS GASTHUIS te Amersfoort. Onder Hoogland. No. 1. Een perceel WEI- en HOOI LAND in den polderde Haar. kad. H. 228 en 229, groot 3 H. 75 A. 40 c.A. Laatst in gebruik bij R. VAN DE HOEF. Onder Bunschoten. No. 2. Een perceel WEI- en HOOI LAND in den polder Bunscho ten, kad. B. 140, 141, 207, 208 en 647, groot 5 H. 67 A. 37 c.A Laatst in gebruik bij J. POORT. Onder Amersfoort. No. 3. Een perceel BOUWLAND in de Oude Gracht, kad. B. 234 en 235. groot 95 A. 90 c.A. No. 4. Een perceel BOUWLAND in de Horscheweide, kad. A. 383, groot 10 A. Beide laatst in gebruik bij P. VERHEUVEL. Voor den Heer E. L. VISSER q.q. Onder Hoogland. No. 5. Tweekampen IVEI-enHOOI- LAND in den polder Neder- duist, kad. G. 122, 123 en 124, groot 4 H. 40 A. '10 c.A. No. 6. Twee dito kampen in dienzelf den polder, kad. G. 125 en 126, groot 3 H.A. 94 A. 10 c.A. Beide laatst in gebruik bij JAN SAND- BRINK Jr. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. van alle soorteu tot Teel Termiuderde prijzen. Aanbiedingen in persoon aan het bureau dezer Courant. Notaris Mr. J. M. RICIIELLF te Amersfoort, is voornemens om op Vrij- dag den 21. Januari 1887, des voor middags te 10 uur, in het koffiehuis »h e t Valkje" aldaar, in het open baar te 7/ waaronder om wit tc mogen maken. Op dag24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. Voor den verkoop van MANUFACTUREN wor den soliede personen gevraagd Zij, die borg kunnen stellen, genieten de voorkeur. Winkelhuis, alsmede kennis van de goederen is geen vereischte, daar de verkoop uitsluitend op monsters of stalen geschiedt. Brieven franco onder letters A Z aan den Uitgever dezer Courant. Notaris Mr. J. M. KIUHELLE te Amersfoort, is voorne mens, om op Vrijdag, den 28. Januari 1887, des voormiddags te II uur, in bet koffiehuis vIlET VALKJE" aldaar, in het openbaar te Ouder de gemeente Amersfoort Op het Buitengoed vde Hooiberg' vprdere goedeien van Mevrouw STEEN BERG HE geboren BOSCH VAN DRA- KESTEIN extra zware eu andere om wit te mogen uiukeu, en onder de gemeente Stouteiiburg, op de hofstede tde Kopermolen" 1 Pprpppl Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. PUIKE epcr Co. tegen concurrcerende prijzen. Verkrijgbaar bij Bloemendaal D 107. Uitgezochte Anecdolen, Luimige Verhaaltjes, Geestige Gezegden, Kwinkslagen, Puntdichten, enz. enz. de Grootste en Schoonste Verzameling die ooit is aange boden, zeer gunstig beoordeeld door verschillende Dag- en Weekbladen. de gelieele verzameling, ruim Verkrijgbaar bij M. E. DE GRAUW te Ouderkerk a.'d Arnstel en in den Boekhandel van SLOTHOUWER «fc ZOON.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3