L niiuiiL s voor mmm, !3s HOTEL AIERSFOORTSCHE BERG REKENINGEN. 1000 gr. 4°. HENNEP ENVELOPPES voor/*2.— bedrukt met naam en adres f 2.25 I KRUHPVRIJE EHGELSGHE BREIWOL, DINEEREN. St oom-Marmerzager ij Ij— J. Ph. VAN DUE, Polijst-Crème Haard- en ISMEK- ES MACHINEKOLEN. 7 AHEBSFOOBTSCHE ALMANAK De onclergeteekende heeft een grooten voorraad GROOTE OSZET. bü Horloge- en Instrumentmaker, J Ca v ill jj cell Xave i \dc ha a l'. HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. GENEZING der DOOFHEID Is. S las a 1. JE KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN. SJAALTJES, en JUL' Café, Restaurant, Billard. Civiele prijzen. Prompte bediening. 'J? Uitnemend geschikt ter verzending van rekeninien. Verkrijgbaar bij MANCHETTEN, POLSJES, KIN DER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE Sajetten en andere Wollen Garens, De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. s 5 s Het beste en goedkoopste merk der wereld. Springweg, UTRECHT 178-181. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Fabriek en Magazijn van Marmeren Schoorsteenmantels. ii|| |T) i TflT jff Gebrs. SNEL, zaaier gruis. H, A, V8.il Bekkum,!^" Bestellingen aan t STATEN Bij A. M. SLOTHOUWER is verschenen: De 37e jaargang der voor het jaar O J. C. LEINWEBER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. BIJ eiken Boekhandelaar (e verkrijgen: 3e druk DM bewerkt door Med. Dr. D. HB1ST, Geneesheer aan de Inrichting j.BETHESDA". 1.50, franco per post 1.60. Tegen toez. van Postw. aan G. VONK, Uitgever te Haarlem. KLEINE WINST. *4. sN F. L Repnratiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO- METEBS, spoedig, solide en zeer billijk. De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN van NICHOLSON gen- zen of verlichten de doofheid, waardoor zij o->k omstaan mm hl zijn De opmerken swaaroig-Je genezingen hebben plaats gehad Men zen-Ie 12 */a centsom franco et» geillustr. werk van 80 bladz.in de hollandsche, franscho ofduitsche •na! te cntv.v gen; dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeyen, aangewend om de doofheid te genezen, bene en> aanbevelingen van Doctors. Advokni.-n, Rockuitgever^ en ander# aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN zijn ienezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave van eie ooorant aan J. H. NICHOLSON. 4, r. Drouot. t« PARIJS. - I 9 fc 5 W S I i, «s m b z 4. - A S s J1I /4 u 7 BRUI- Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, LOFTEN, enz. Beleefdelijk aanbevelende, P. SCHMIDT. SLOTHOUWER ZOON. H. J. BONNIER, 68 9 sr 44 tv* r H A s e -5 B O - s - -2. - o o ■1. A V BEURSBERICHTEN. Peic. 14 Jan [(7/acts!^üa:7/«cts 1117 TRADE MARK Neem eeti weinig pomade op een zacht lapje,wryf heftS poetsen Voorwerp wxclaarmede krachtig af en poets V - n arooq wollen lapje/x^ flinkna. AmsterdJ^ Doozen van dubbele grootte a 7'/, ets. viervoudige grootte a 13 A ets. Vraag: Merk „JUMBO". Verkrijgbaar te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, in Galant., en B. A. VAN RUIJVEN. Chemische fabriek Zeven a a r. 1 Voor eenige HEEREN beslaat flinke gelegenheid om voor oen zeer billijken prijs goed te D1XEKREN. Franco blieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 188 L dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig -L 1867 •!ito Papier dito goudleening dito dito 1861 Oostenrijk. Obl. ju pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./Juli tl ito Jito A pril/Oct. Polen Obl. Schk. '»4. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Sc Co. 1798 Cert. Hamburg 1820 Ct. lusclir. 5e S. 1854. dito 1864 Z' 1000 dito dito 100 dito 1866 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 1 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 -{-Mexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 •{•Peru. Obl-Leecing. 1870 -{•Obl.-Leening 1872 -{•Venezuela Leen. 1881 s* 4 1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1815 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4'/, 4 4 4 5 4", 3 3 5 5 6 5 Stedelijke Leeningen. SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. s A I 3 Verkrijgbaar bij I.aiiuesiraiif, oil. Sociëteit. ECHT GEkftldANSCH Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., §8 VP IJ I I HUIL naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. 191/ Pont nor flpsnbip Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van vei schillend V" f"5. ~J> Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. Bl,ccu ^.kr.jgbaar b.j TRADEMARK THEE VAN Amsterdam. 7/j Verkrijgbaar te Amcrs- foorl bij Mej. de Wed. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. 'Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE No. 3 a f 1.25 per kilo Engelsche van Stophenson Bis., verleent aan gppo- lijste bouten en marmeren voorwerpen een duurzamen en brillauten glans. Ver krijgbaar in flacons a 30 ets. en krui ken a 50 ets., te Amersfoort bij APHONS ANNEGARN, in Galant., en R. VAN ESVELD. - Chemische fabriek, Zevenaar. PUIKE Uitmuatcadc Verkrijgbaar bij J. H. BOSCH. Ilerlicht uwe woning door Electriciteit. Het electriscbe licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is bet nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. N° 1. lichtsterkte 8 volts, pry's: 8 francs N° 2. 12 12 franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuonx, 7 Rue des Murs de la Roquelte, PARIS. AMERSFOORT. worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. ww ouder redactie van Griffier der Gemeente-Secretarie. Pry's in Karton 60 cents, in Linnen Band 75 Cents Amsterdam. Oblig. 1861 dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 dito dito 1883 74"/,, 89% 99%, 100% 74", 94 81%, 64% 64 66%, 05'%. 84 54%, 101% 56 V, 57% 101% 97%, 101 97%, 98%, 55% 56%, 57% 95% 95% 92% 89% 78'Vu 8o% 104% 62% 14%. 14%, 74% 108% 29 12'%, 100 99% 100", 15%, '2%, 40% 99 98% 97% Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Hand ls-Vennootschap. Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen NedeO. Handels-Maats, dito Duitschland. Aan-i. Rijksb. uito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. a. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank 2 4 4 4% 5 5 99 102 101 53 102 102 228 113'/, 142 142 75'/, 118% 88% 79 Spoorweg-Leenlngen, Holl. IJz. Spw. Aand. Boll. lJi- Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-ï.p. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. S. Emni. Zunl-ltal. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. lelez Griasi Obl. Jel -Orel Obl. f 1000 Kutsk-Ch Az. Ob 100 Los. Se wast. Ob 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W -SpOo-w. Obl. Amer. Central Paeific. Obl. dito Cahf-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premien-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. IC. Pr. B Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 151% 101% 115 100% 23 71 157 88% 44% 101 81% 62'/, 61'%. 76% 83 49", «9% 122% S'/i 92'/, 99% 69/, 89 51 90 89% 99% 497, 59% 115% 101% 137% 118% 31% 113 118% 115% 95%, 111% 102% 104 103% 100% 104 84% 100% 104 110% 133% 141 81% 98% 136% 127 45% 7% lVinterdlenst, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Dage Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 7,20 8,— 9,16 9,27 9,53 9.2 10,59 1,55 8,34 9,7 10,8 10.18 10,45 11,58 2,2 4,28 11,19 11,45 1,4 1.9 2,10 2,47 3,23 4,35 4,47 5,21 6,28 7,59 10,12 4,28 5,— 9,27 11,10 6,9 6,36 7,34 7,44 8,17 8,45 9,37 9,44 9,54 10,20 9,1 11,23 11,33 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum Vertr. Amersf Baarn Ooster-Spoorweg. Aankomst te Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7,26 7,39 7,48 8,13 8.30 8,05 8,18 8,27 9,12 8,36 8,49 8.58 9,47 9,33 9,18 9, 3 10,7 9,37 9,50 9.59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12.16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9,19 9,54 10,3 10,16 10,25 11,35 11,10 Nuar Zutphen: V. Baarn V. Amersf. 8 41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12.19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10.19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsclie-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb.,. Veenend. Rhen. Kest. Leusd. Scherpen! 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 1,16 5,1 5,7 6,35 6,41 10,8 10,14 SneJpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4