Advertentiën. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Spaarbank. b b 40-jarip Echtvereenw f H. VELAARS J. VELAARSFREDERIKS. b t De Bulgaarsche deputatie is te Rome welwillend ontvangen. Verschillende ova ties werden haar bereid. Van Rome ver trekt zij naar Constantinopel, alwaar zij bij den Sultan ten gehoore zal worden toegelaten. De uitzettingen voor schuld duren in Ierland nog steeds voort. Het Engelsche Parlementslid Conybeare hield te Dingle in Ierland voor een ver gadering van 5000 personen een rede over de wreedaardige uitzettingen in het Glen- beighdal. Zulke tooneelen sprak hij zijn ongehoord in een christelijk land. Wanneer zulke dingen in Uornwallis, dat hij in het Parlement vertegenwoordigt, mochten voorvallen en wanneer daar met petroleum, lucifers en breekijzers gewa pende beambten de huizen der mijnwer kers in brand wilden steken, zou hij de eerste zijn om met geweld tegenstand te bieden. Hij had zich verbaasd over het geduld van het volk, toen hij den agent Roe voor de brandende daken der pach terswoningen gemoedelijk zijn sigaar zag rooken. In de Dinsdag gehouden verga dering der «National league" te Dublin verklaarde Dillon, dat het ministerie geen rust gelaten zou worden, zoolang de we gens verzet tegen het staatsgeweld in de gevangenis zuchtende pachters van Wood- foord niet vrij gelaten waren. De bur gemeester van Dublin overhandigde in die vergadering aan den penningmeester een geldsom van een heer te New-York, die er den wensch bij te kennen had gegeven, dat de gelden zoo besteed zou den worden, dat daardoor's lar.ds regee ring zooveel mogelijk overlast en onaan genaamheden in den weg werden gelegd. De Parijsche correspondent van de Gazelle de la Croix zegt van vertrouw bare Russische diplomaten het volgende te hebben vernomen «Indien een oorlog uitbarstte tusschen Rusland en Oostenrijk, en de laatste natie overwint, zal de oorlog tot deze beide lande» beperkt blijven. Maar wint Rusland, dan zal Duitschland volgens de publieke opinie verplicht zijn tegen Rusland op te trekken en zal ook Frank rijk het zwaard uit de schede trekken," Volgens een telegrafisch bericht uit Bellijn aan de Kólnische Zetting schijnt uit de berichten omtrent den uitvoer van paarden te zijn gebleken, dat er nood zakelijkheid bestaat om ten spoedigste dien uitvoer te verbieden. Te Leipzig is een vergadering gehou den van 1200 studenten en 70 professoren, waarin de bekende historicus Mauren- brecher een warme redevoering hield tegen Windthorst. In diepe verontwaar diging over de handelwijze van de meer derheid van den Rijksdag werden telegram men van hulde verzonden aan den Keizer, aan den Koning van Saksen, aan Bismark en aan Moltke. Woensdag is in de dokken van den expediteur Baerdemaker te Gent een werkstaking uitgebroken, omdat een ont slagen kameraad niet meer in dienst werd aangenomen. Nieuwe werklieden durven geen dienst te nemen, omdat de werkstakeis hen zulks vei hinderen. De Duitschers blijven uit België alle beschikbare gerst aankoopen, zoodat er weldra geen korrel meer voor eigen ge bruik zal over zijn. Bij gelegenheid van 's Konings ze ventigsten verjaardag, zal in de manége wederom een militair assaut plaats heb ben. Door heeien onderofficieren zal caroussel worden gereden, teiwijl gym nastiek en voltigeeren daaraan zullen voorafgaan. De heeren die het voornemen hebben opgevat op 's Konings verjaardag de kin deren der lagere scholen een aangenomen dag te bezorgen zullen zich waarschijnlijk a. s. Maandag tot eene commissie con- stitueeren en daarna de ingezetenen uit- noodigen door het verstiekken van gel den, tot het door hen beoogde doel mede te werken. Wanneer nu evenwel de Amersfoort- sche jeugd feestviert zullen dan de oudere van dagen lijdelijk toezien? Wij hopen liet niet. F.n al worden hier op dien feestdag optochten noch volksvermakelijk heden gehouden, toch verwachten wij, dat alle ingezetenen niet alleen het dun doek ontplooien, maar daarenboven door het illumineeren hunner woningen, van hunne feestelijke stemming blijk zul len geven. Moge deze onze verwachting niet worden beschaamd. De loting voor de nationale militie, voor de ingeschrevenen van 1886, zal plaats hebben op Maandag 28 Februari aanstaande. In den loop van 1886 zijn 11 ver gunningen tot verkoop van sterken drank in het klein verleend voor localiteiten, waarvoor vroeger reeds aan een ander persoon vergunning verleend was y 16 vergunningen zijn ingetrokken op grond van art. 9 der wet (opzettelijk geen ge bruik maken van de vergunning gedu rende drie maanden) en 3 vergunningen zijn vervallen wegens niet tijdige beta ling van het vergunningsrecht. Op 1 ja nuari 1887 bestonden er 122 inrichtingen waar sterke drank in het klein wordt verkocht. Gistei enavond trad in een der lo kalen van het St.-Agathaklooster de Zeer- eerw. Hooggel. lieer dr. Schaepman als spreker op. Een vrij talrijk publiek was opgekomen, hetgeen geen verwondering kan wekken daar de naam des redenaars reeds een bewijs was, dat men iets kernachtigs zou hooien. Het onderwerp was «het Kiesrecht." Als inleiding beantwoordde spr. de vraag: «wat is een parlementaire regee- ringsvorm?" Vervolgens weidde hij uit over de voordeelen aan dien vorm ver bonden en eindelijk kwam hij op het eigenlijk onderwerp zijner redevoering. Op de vraag: «Is Algemeen Stemrecht in Nedeilind wenschelijk meende spi. ontkennend te moeten antwoorden. Wel was hij voor eene zoo groot mogelijke uitbreiding van het kiesrecht. Daardoor toch, beweerde spr. zou de band, die kiezers en gekozenen, het volk »n zijne vertegenwoordigers aaneensnoert nauwer worden toegehaald. Uitbreiding van het kiesrecht zou het vertrouwen van het volk in zijne verte genwoordigers vaster maken. En dit was volgens spr. in de Nederlanden wel noo- dig, waar een groot gedeelte der pers dagelijks voortgaat met vele der hande lingen der Tweede Kamer te laken zonder te bedenken, dat, «wie zijn neus kwetst, tevens het gelaat schendt" en dat het Nederlandsche volk door zijne vertegen woordigers aan te tasten tevens zichzelve aantast. De herhaalde toejuichingen bewezen hoezeer het publiek door de welsprekende rede des gevierden sprekers werd mee gesleept. Moge het niet de laatste maal zijn, dat dr. Schaepman voor het Amersfoort sche publiek optreedt. Wij vestigen de aandacht op ach terstaande advertentie. Reeds meer dan eens adverteerde de heer Rickermann dat bij hem de gelegenheid bestaat vooi dames om zich te bekwamen in het knip pen van allerlei kleedingslukken volgens zelf genomen afmeting en hoewel eenige belangstellenden proviteeren van zijne lessen toch komt het ons voor dal dit in veel meerdere mate het geval moest zijn, dan tot nog toe. Wat wij en uit zeer vertrouwbare bron omtrent de wijze van onderricht van de methode des heeren Rickermann vernemen, is allergunstigst en geeft ons volle vrijmoedigheid om zijne lessen met warmte aan te bevelen. Tegen een hoogst billijke vergoeding als leergeld ontvan gen de dames een kapitaal in de gedaante van kennis. Gisterenavond had op de ijsbaan nabij «Beekestein" een ijs/eest plaats. De baan was over de geheele breedte met lampions versierd terwijl een bran dende pekton mede een fantastisch licht op de rijders en rijderessen wierp. Jam mer dat hun aantal niet grooter was. Een (link muziekcorps droeg niet weinig tot de feestvreugde bij. Naar wij vernemen zal heden avond op deze baan een wedstrijd gehouden worden. De gemeenteraad heeft in zijne zitting van gisteren de plaats bepaald, waar de nieuwe school voor m. u. 1, o. voor jougens komen zal. Dc firma v. Werkhoven en Goj had, op de medcdeeiing van het iu de ver gadering van 30 December jl. genomen be sluit omtrent deze zaak, aan B. en W. kounis gegeven, dat zij haar bod van f *1000 voor bet terrein aan de Heerenstraat, dat aauvaukelijk bestemd ivas om er de jongens school op te bouwen, slechts tot 20 Januari gestand wilde blijven. Zij ivildo echter f 1500 geven, indien de gemeente zich verbond om op dat terrein geen school te bouwen. Dit laatste beding achtten B. en W. niet aanne melijk, maar zij hadden naar een ander terrein voor de jongensschool omgezien. Twee terreinen kwamen hun daarvoor ge schikt voor: iu de eerste plaats het tegen woordige arsenaal, dat ter beschikking van de gemeente komt, wanneer de voorloopig met het rijk gesloten overeenkomst tot ruiling van militaire gebouwen en gronden haar beslag krijgt, en verder 't terrein, genaamd de Kapitteltuiu, gelegen aan de Kleine Nachtegaalsteegiu beide gevallen zou bij verkoop van het terrein aan de Heerenstraat een vrij belangrijk voordeel voor de gemeente overschieten, dat door B. en W. respectieve lijk op f 1753 en op f2337.50 werd bere kend. Aan deu verkoop van het terrein aan de Heerenstraat wilde B. eu W. de voor- waardo verbindeu, dat daarop geene wonin gen mochten worden gebouwd van eene mindere huurwaarde dan f 400. De firma v. Werkhoven had echter bericht, daarin uiet te willen treden, eu op die weigering meende de meerderhoid van B en W., dat het plan tot verkoop van het terrein moest afstuiten. Daarmede was dus eigenlijk het oorspron kelijke voorstel van de commissie, om de jongensschool op het terrein van de Heeren straat te bouwen, weder te berde gekomeu. De heer van den W'all Bake dcod dan ook hot voorstel, om daartoe te besluiten, waar door dan tevens zou worden beslist, dat het bod van de firma v. Werkhoven niet werd aangenomen. Voordat echter tot de stemming hierover werd overgegaan, had eene tamelijk scherpe discussie plaats. De heer v. d. Wall Bake verweet daarin B. eu \V., dat zij met overhaasting een slecht voorbereid voorstel bij den raad hadden ingediend, dat, in plaats van voordeel, aan de gemeente finan cieel nadeel zou hebben berokkend. Dat was nu wel vermeden door de houding, die de firma van Werkhoven had aangenomenmaar zijn indruk was toch, dat B. en W. zich in deze tot de gehoorzame dienaars van die firma hadden gemaakt, en daartegeu meende hij te moeten protesteeren in 't belang van het prestige van het gemeentebestuur. De voorzitter kwam met kracht op tegen deze qnalilieatie der houding van het dege lijk icli bestuur. Geenszins om de firma van Werkhoven naar do oogen te zien, maar om dc fiuaneieele belangen der gemeente te behartigen, hadden zij deze zaak zoodanig voorbereid, dat de raad nog vóór den 20. Januari in de gelegenheid was eene beslissing over het bod van die firma te nemen. De keuze van de andere terreinen werd overi gens behalve door den voorzitter, nog door den lieer t'rooekewit verdedigd, w aartegenover de heer Visser den heer Bake bijviel in zijne afkeuring van die teireineu. Ook de heer Huet en de Koningh verklaarden in dezen stand dor zaak het voorstel-Bake voor het eenige mogelijke, om deze zaak tot een goed einde te brengen. Dit voorstel werd ten slotte aangenomen met 11 tegen 2 stemmen. De ontwerp-politieverordening werd, na het in de vorige vergadering genomen besluit om den inspecteur uit do orgauisatie te schrappen, gewijzigd weder ingediend. Naar aanleiding van dit besluit was het getal agenten der 2e klassen van 5 op 6 gebracht; eene poging van den heer Hnet, om het getal van 5 te behouden, werd niet gesteund. De voorgestelde organisatie van den nacht dienst werd onveranderd goedgekeurd. Het politiecorps bestaat dus thaus uit 1 hoofd agent, 2 agenten 1. kl., 6 agenten 2. kl., 8 agenten 3. kl. en 4 agenten 4. kl. De omvang der verordening werd aanmer kelijk besnoeid, doordat er de bepalingen werden uitgelicht, die op den iuwendigeu dienst betrekking hadden en die meer eigen aardig thuis behoorden in de instructie, die door den burgemeester als hoofd der politie voor de politie-ambtenaren zal worden vast gesteld. Uit het slotartikel verdween de bepaling, waarbij f200 ter beschikking van den com missaris werd gesteld om zich te laten bij staan iu het verrichten van bureauwerk. De lieer Bake maakte uit de schriftelijke en mondelinge toelichting, die van deze bepa ling gegeven word, op, dat het doel daarvan eigenlijk was om den inspecteur, die door den raad uit de organisatie was geschrapt, langs een achterdeur weder binnen te lood sen. De bedoeling toch tileek te zijn, door deze bepaling de aanstelling in de hand te werken van een volontair, die zich in het politievak kon bekwamen en die hier als onbezoldigd inspecteur dienst zou kunnen doen. Om nu elko mogelijkheid af te snijden, dat de betrekking van inspecteur, die door den raad niet werd gewild, zou herleven, stelde de heer Bake voor die f 200 te schrappen. Dit voorstel werd met 9 tegen 4 stemmen aangeuouien. De verordening in haar geheel werd daarna goedgekeurd met 11 tegen 2 stemmen. De vergoeding, uit te heeren aan de beide taxateurs, die belast zijn geweest met de waardeering van de gronden aan den Leusderberg, bestemd voor oefen iugsterrein van het verwachte infanterie-garuizoen, is vastgesteld op f150, benevens f 6, die door hen in rekening zijn gebracht voor reiskosten. Daarna was aan de orde de benoeming van een leeraar aan de inrichtingen van middclb. ouderw ijs en 't gymnasium. Op de aanbevelingslijst waren geplaatst de bh. dr. H. Ekama, leeraar aan de II. B. S. te Schiedam, dr. P. C. F. Frowein, oud-lceraar te Goes, en dr. Ph. C. Kaz, assistent bij het natuurkundig onderwijs te Amsterdam. Voor dat tot de benoeming werd overge gaan, werd een langdurig debat gevoerd over een schrijven, door den burgemeester bij de stukken gevoegd, waariu hij deu raad de benoeming van no. 2 der voordracht ontried. De benoeming van den heer Frowein, voorzitter van de vereeniging de Dageraad en die zich geroepen gevoelt om buiteu de school de meest revolutionaire beginselen te verkondigen, zon, vreesde de burgemeester, in het nadeel zijn van de H. B. S. en schadelijk kunnen werken op het schoolbe zoek, vooral uit omliggende gemeenten, waaruit dan verder vermindering van de subsidie zon kunneu voortvloeien. Ook achtte de burgemeester hem niet geschikt voor deze betrekking, op grond vau de openbaarheid, die do heer Frowein indertijd gegeven had aan eene bespreking, door hem met den inspecteur van liet middelbaar onderwijs in diens kabinet gehouden; hij schreef, op grond daarvan, aan dezen sollicitant eene opvatting toe omtrent het recht om zich over handelingen van zijne superieuren te uiteu, die, wanneer de heer Frowein hier als leeraar werkzaam kwam, tot groote mooiclijkheden zou kunnen aanleiding geven. Tegen de strekking van dit schrijven kwamen verschillende leden op. In de eerste plaats de heer v. d. Wall Bake, die, hoewel hij zich met de voordracht, zooals zij was ingediond, zeer goed verecnigeu kou, het betreurde, dat do burgemeester dezen weg gekozen had om zijne bedenkingen tegen een der voorgedrageneu kenbaar te maken, in plaats van die in eene geheime zitting mede te deeleu, en meende, dat een woord van protest daartegen in het openbaar niet mocht uitblijven. Hij zou kunnen meegaan met de meening, dot in het algomeen 't niet wensthelijk is aanhangers van de uiterste richtingen tot leeraren aan openbare inrich tingen van onderwijs te benoemenmaar wanneer er alleen op gewezen wordt, dat het bedenkelijk is personen te benoemen, aan wie revolutionaire gevoelens worden toegeschreven, dan is die uiring niet vrij van partijdigheid. En liet andere verwijt ging z. i. veel te ver. Do handelwijze van den heer Frowein in dit geval wilde hij volstrekt niet verdedigenmaar omdat deze een onderhoud, dal eene zaak betrof, voor hem van liet allergrootste belang, had gepu bliceerd, daarom ging het nog niet aan, de gevolgtrekking te maken, dat hij ook alle kleinigheden, bij de vervulling van zijn ambt voorkomende, voor het publiek zou brengen, en hem op dien grond de geschikt- hoid om hier werkzaam te zijn, te ontzeg gen. De heeren Huet en Seheltema sloten zich hierbij aan en kwamen met warmte op voor het recht van ambtenaren om, buiten den tijd, voor liuu ambtelijken werkkring bestemd, vrij en onbelemmerd voor hunne meening uit te komen. Wie den moed heeft om voor zijne overtuiging uit te komeu, verdient daarvoor hulde, ook vau hen, die zijne opiniëu niet kunnen deelen, en te meer was hier die hulde verdient, omdat volgens het eenparig getuigenis van allen, die met den lieer Frowein hadden samengewerkt, hij in de school zich stipt er van onthouden had, om propaganda te maken voor zijne beginselen. De voorzitter deed in zijn antwoord uit komen, dat hij zelf daaraan in zijn schrijven alle recht had doen wedervarenhij bracht de heer Frowein ook gaarne hulde voor den moed en de onafhankelijkheid, door hem aan den dag gelegd. Maar hij bleef van gevoeleu, dat zij, die zóó onafhankelijk willen zijn, niet geschikt zijn om eene betrekking te bekleeden, waarin men zich naar wenken en opmerkingen van supe rieuren heeft te gedragen eu die aan hem, die haar vervult, den plicht oplegt om in zijne uitingen, ook buiten de school, het geven van aanstoot te vermijden. Daarom had hij 't zijn plicht geacht, den raad voor deze sollicitant te waarschuwen, en al bad 't niet in zijne bedoeling gelegen een debat daarover in openbare zitting uit te lokken, nu hij over die handelwijze werd aangevallen, handhaafde bij zijne waarschuwing ten volle. Toen na dit debat tot de benoeming werd overgegaan, werden er uitgebracht op dr. Ekama 10 stemmen en op dr. Frowein 3. De heer Ekama is derhalve benoemd. Iliermodc was de agenda van deze zitting afgedaan. Van de iugekomen stukken ver melden wij liet besluit van Ged. Staten van 30 December jl., tot goedkeuring van de gemeentebegrooting voor 1887, en een adres van den kerkeraad der christelijk gerefor meerde gemeente, waarin, ter voorkoming van ougelukken, verzocht wordt een balie te plaatsen op de Laugegracbt voor het kerkgebouw en de pastorie dier gemeente. Utr. Court. 323ste STAATS-JLOTEISIJ. VIJFDE KLASSE, EERSTE WEEK. Trekking van 19 en 20 Jan. (1400 loten.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beuit gevallen: Prijs ran flO.OOO No. 14833. Prijzen van fTO. 708, 794, 2429, 2435, 3449, 3504,3520, 3549, 8717, 8725, 8729, 8740, 8748, 8813, 8877, 8897, 9801, 9906, 10241 10274, 10280, 12552, 12575, 12593 14858, 19011 en 20553. Te samen 28 prijzen Zonder prijs zijn uitgetrokken: 737, 754, 765, 784, 787, 790, 793, 2413, 2425, 2432, 2438, 2439, 3414 3438, 3454, 3466, 3507, 3550, 3563, 3591, 8754, 8760, 8763, 8773, 8839 8841, 8851, 9806. 9858, 9892, 9923, 10201, 10214, 10230, 10231, 10236, 10243, 10251, 10257, 10267, 10272, 10334, 10342, 10347, 12521, 12562, 12581, 12597, 14744, 14753, 14811, 14829, 14893, 15523, 15580, 15599, 15618, 15639, 15660, 15661, 15681, 15683, 15694, 16138, 19007, 19020, 19022, 19048, 19064, 19066, 19067, 19075, 20536, 205-40 en 20570. De volgende trekkingen geschieden 2528 Jan., 14, en 812 Febr. Loten zijn nog verkrijgbaar. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 12 Jan. Antonius Petrus, z vau Johannes Petrus Kemp en Cornelia Poot. 13 Jan. Janna, d. van Pieter Mul der en Maria Meerveld. 14 Jan. Barta d. van Cornells van der Veer en Henije Dijkman. 16 Jan. Grietje, d. van Jacob Knoppers en Adriaua Amerentia Blom. Cornelis Johannes, z. van Christiaan Schreu der en Anna de Vos. Wilhelmiua Hen drika, d. van Hendricus de Groot en Hen- dnka van Bekkum. Lodewijk Johannes, z. van Philippus van Ling eu Cornelia Ta- meling. 17 Jan. Maria Jacoba, d. van Johannes de Groot en Cornelia Johanna Boomhouwer. Antonia, d. van Frans Liefrink eu Evertje Kleijer. Cornelis, z. van Gerrit van Beek eu Jannetje Reues. 18 Jan. Jacoba Johanna, d. van Steven Har- togsveld en Geertruida Willemiua Lambreckts. Hermine llcnriette Caroline en Hendrika, twee d van Dirk Cornelis Prins en Christine Sophie Marie Elisabeth Bauer. 19 Jan. Cornelia Louisa, d. van Lodewijk Wilhelmus van der Mast en Cornelia Johanna van Ekelen. 19 Jan. Johanna Margaretha, d. van Jan Cornelis vau Es en Hendrika "van Vliet. 19 Jan. Hendrikus Cornelis, z. van Cornelis Bottenburg en Cathnrina Maria Veencndaal. Andries, z van Arnoldus Gijsbertus van '-looteu en Hendrika van Seijl. Willemina Adriana, d. van Jan Rijnders en Barbara van Seijl. Anthouius Johan nes, z. van Frans Frederik Spiekermann eu Maria Petronella van den Berg. 20 Jan. Ahjda Christina, d. van David Zoetmulder en Jaeoba Anna Maria Jagtenberg. Ondertrouwd 13 Jan. Gijsbertus de Jager en Willemijntje Dresen. 20 Jan. Willem Frans Meijer en Johanna Maria Blom bergen. Bart van Douselaar en Christina van Nieuwenhuizen. Geuuwd 19 Jan Aart Klaierbeek en Maria Gosken. Bernardus Robben en Janna Janssen. Overleden": 13 Jan. Jan van Slooten, 83 j., wedr. van Antje van Nieuwenhuizen. 14 Jan. Dirk Meijer, 27 j., ongeh. 15 Jan. Diderika Goudina Velker, 58 j., echtg. van Evert Elberts. Petrus Blieken- daal, 53 j., echtg. vau Aalbertje van Duist. Aart van Wilpen, 56 j., echtg. van Eli- iabeth FJbertse. 16 Jan. Een levenl. aang. kd. m. gesl. van Christaau Schreuder en Anna de Vos. 17 Jan. Johanna Jacoba Nienwboer, IS d. Johannes Pot, 28 d. 18 Jan. Johanna van Bekknm, 56 j., ecbtg. van Cornelis Bonsel. Cornelia Pas, 56 j., wed van Jacobus VHn Winterswijk. Josephns Aloysius Henrieus Schtnedding, 72 j., ongeh. 19 Jan. Maria Bonhuijs, 4 m. Leusden. Geboren 14 Jan. Jan, z, vau Rijk Eder- veen en Bartlia Vlastuin. Overleden: 17 Jan. Elberta Daatselaar, 66 j., wed. van Willem Westerbeek. Woudenberg. Geboren: 15 Jan. Dirk Frederik, z. van Antonie Albertus van Woerdekom en Antonia Hopman. Gijsbert Hendrik, z. van Rijk Dorrestein en Willemijntje van Altena. 16 Jan. Gerrit, z. van Jan Mulder en Maria Cornelia van Lunteren. 17 Jan. Marnix Frederik, z. van Louis Henry Frederick Ale- wijn Faure en Geertruida Maria Adriana Stoop. Ondertrouwd: 14 Jan. Johannes van Asselt, 30 j., en Jannetje de Kruifl', 21 j. Overleden: 16 Jan. Willem van Dijk, geli. met Maagje van Ede, 63 j. 19 Jan. Dirk Rink, 60 j.. ongeh. Hoogland. Ondertrouwd 19 Jan. Breunis Brouwer en Hillegonda van Westerlaak. Overleden: 18 Jan. Catharina van de Veen, 6 m. Bunschoten. Geboren 15 Jan. Willempje, d. van Jacob Koeleivijn en Mengsje Pruijs. 20 Jan. Jacobje, d. van Aalt Hop en Cornelia ten Hooft, Overleden': 17 Jan. Maagje Estie, 15 m. Stoutenburg. Ondertrouwd: 14 Jan. Willem Koller met Stijntje Kleinveld. GeuuwD: 20 Jan. Jan Schouten en Hen drika Alijda Schimmel. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG! Een zwarte boezelaar en een gouden overhemdsknoopje. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau vao politie. MARKTBERICHT. Amersfoort, 21 Jan. Tarwe f 7.50— a f8.00.Rogge f4,90 a f 5,40 .Boekweit f6,00 a f6,70. Appels f 0,00 a f 0.00. Peren f 0.00 a f 0.00 Aard appelen f 1.90 a f 2,50. Hoendereieren f 5.50 a f 6.50 de 100 stuks. Boter f 1,25 a f 1,50 per Kilo. Kaas f0 a 0, - Biggen f 6.75 a f 8.00Schram men f 9.25 a f 12.75. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 24 JAN. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 131 ure. A. J. BOS, Secretaris. VAN EN b M. VAN BERKEL—Velaars. A. W. VAN BERKEL. sT A. C. DE JONG—Velaars. M. F. W. J. DE JONG. H. F. VELAARS. Baarn, 21 Januari 1S87. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON. M. P. VAN DEN BERG, echtgenoote van F. F. SPIEKERMANN. Amersfoort, 19 Januari 1887,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2