een R. K, JONGMENSCH 1AATINIPPE1N. Schouwburg niJMran Gerste Lager BIER J. STORE, Hof 318. J, V00RL00PIG BERICHT. Het Amsrsfoortsche Advertentieblad. Een beschaafd gehuwd man, Voor Dames! B. RICKERIAMU. 1 &a J Gemeente SOEST. am msoit i* en Dorps- Gouw en WeideMnken. CH. DE JONG. Laipstraat, allier, OPRUIMING Een HUIS en ERF Een HUIS VERHUREN Elke-, Beiike-, lepe-, Berke- BiiHHNj HAKHOUT Nieuw! Nieuw! Nieuw! 0^ AMSTEL BROUWERIJ, deu geheelen INBOEDEL, HOUTKOOPERIJ VUREN EN GRENEN HOOI, levering van Bestekhout. UITVAL. G. B. LUIJKX, DIENSTBODE, VERKOOPEN: Een HUIS en ERF, W. BÓRRÉSTE1JNvan Altena. Woudenberg, 15 Januari 1887. Al degenen 7, 7 DINSDAG 25 JANUARI 1881. De Industrieel van Pont-Avesnes OPENBARE VEHKOOPING in het OPENBAAR VERKOOPEN: fur 6 jaren inwaai Kerstmis 1886, JAN POMMER, TIMMERMAN MEUBELMAKER &a 1 1 IN AMICITI A te Amersfoort. VOORSTELLING <*oSdjor Iiet (Le Maïtre de Forges.) aanvang halfacht. m. zmmm. Gehakte sparren VERHUUR JJ Wordt gevraagd echt germaansch 1272 Cent per fleschje, H, A, van Bekkum, te h, VERKOOPEN7 19 PERCEELEN 4 Perceelen extra zwaar EIKEN- en ELZEN- 1 Perceel WIL GEB O OMEN. voor 12 Cent per flesch, Verkrijgbaar bij de Birkt onder Amersfoort. VERKOOPEN Amersfoort, kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd Den Aen FERRUARI a. s. zal bij de Uitgevers SLOTHOUWER ZOON verschijnen; het le nummer van Dit blad zal éénmaal per week verschijnen en GRATIS aan alle huizen, groot of klein, zoowel in de achterbuurten als in de hoold- straten worden bezorgd. Het Amersfoort sch Advertentieblad komt dus in handen van alle ingezetenen en zal daarom het meest geschikte blad in onze gemeente zijn tot adverteeren. Het is als louter advertentieblad gecnerlei richting toegedaan. De prijs der advertentiën is: Van 16 regels 30 cent, elke regel meer 5 cent. Abonnementen van 1000 en meer regels tegen hoogst voordeelige voorwaarden. pUf" Advertentiën geplaatst in de Nieuwe Amersfoort sche Courant worden voor de helft van den kost enden prijs in bo vengenoemd Advertentieblad opgenomen Voorspoedig bevallen van een ZOON die iets te TOBBEKEN hebben van of VEKSCHCLWIGD zijn aan de nalatenschap van overleden te Hoogland den 6n December -1886, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ttftir <len lOden Februari 1S87 ten huize van de we- 7 duwe .1. POMMER aan den Ham te Hoogland. veel tijd beschikbaar hebbende, zag deze gaarne nuttig te besteden, hetzij met r SCHRIJFWERK of anderszins. Brie ven fr. letter L,* bij de lleeren SLOT HOUWER ZOON. ER BIEDT ZICH AAN voor licht pakhniswcrk of loopwerk, goed kunnende lezen en schrijven en van goede getuigschriften voorzien. Adres bij den Uitgever dezer Courant. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich, sedert geruimen tijd, alhier heeft gevestigd als EN en neemt de vrijheid zich verder bij zijne geachte stadgenooten enz. beleefd aan te bevelen, hopende door eene nette en soliede bediening zich het hem te schenken vertrouwen waardig te maken. MEUBELMAGAZIJN, LANGESTllAAT, Wijk A. No. H. NB. Reparation worden spoe dig en soliede afgewerkt. zal ondergeteejienden nog een nieuwen enrsns beginnen in het Wie hiervan profiteeren wil, gelieve zich voor Woensdag e. k. aanternelden ten huize van den heei J. R. TAN OS, Langestraat. De cursus duurt '14 dagen en kost 10. PRIVAATLES aan huis per uur 75 cent. Infonnatiën worden ook verstrekt door den uitgever dezer Courant. ii §l e* *55 55 O <si O AmiterdauiHClie TOOJVEEEGEXEESCHAP onder directie der Gebr. A. VAN LIER op Tooneelspel in 7 Tafereelen, naar den beroemden Roman van Georges Ohnet, door C. P. T. Bigot. Regie: ISOUARD VAN LIER. Prijzen der Plaatsen: le Rang, buiten intcekening, ƒ1,75; 2e Rang ƒ1,— 3e Rang 0,75. Het bespreken der plaatsen a 10 cents voor Heeren Inteekenaren zal geschieden bij loting Dinsdag 25 Januari te 12 uur precies. Voor den verkoop van MANUI?ACTEREN wor den soliede personen gevraagd Zij, die borg kunnen stellen, genieten de voorkeur. Winkelhuis, alsmede kennis van de goederen is geen vereischte, daar de vei koop uitsluitend op monsters of stalen geschiedt, Brieven franco onder letters 'A Z aan den Uitgever dezer Courant. i// op Woensdag den 2<> Januari 1887, des voormiddags ten 10 urein de her berg »DE DRIE RINGEN" te Soest van op de Soeslerheide. in het zoogenaamde vak en in eenige andere bosschen. f langs den Straatweg Soest-Socsterberg. DAARNA van Alles breeder in billeten omschreven. van alle soorten tot veel verminderde prijzen. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. BE EOUTER te Amersfoortzullen op Donderdag den 3 Februari 1887, des avonds ten 5 ure, ten sterfhuize van JAN POMMER te Hoogland in liet openbaar bij degelijke burgerlieden tegen 1 FEB. a. s. een bekwame i. y lefst op gevorderden leeftijd, van goede getuigschriften voorzien; loon naar be kwaamheid. Brieven onder Iett. X wor den ingewacht aan het Bureau dezer Courant. iiyf-.. Onder de gemeente HOOGLAND. aan den II am sch en weg, wijk E, no. 104; kad. E. no. 847, groot 1 A. 30 c A. Verhuurd voor 0,60 per week. Grondbelasting 2,02. naast het voorgaande perceel, wijk E no. 105kad. E no. 846, groot 1 A. 50 cA. Verhuurd voor 0.80 per week. Grondbelasting 2,03. De perceelen welke eerst afzonderlijk en daarna in massa geveild worden, zijn te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op den len MEI 1887. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. De Notarissen A. 11. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE EOUTER te AMERSFOORTzullen op Zaterdag, den 5. Februari 1887, des avonds ten 7 ure, in bet koffiehuis ui iet Volkje" te Amersfoort Binnen de gemeente Amersfoort. EN ELF MET TUIN aan de Kampstraat, wijk C no. 89, waarin met goed succes eene schilders affaire is uitgeoefend, kad. C 2757, groot 3 A. 12 c.A. Grondlasten f9,50. Aanvaarding bij de betaling op 1 April 1887; te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE I.OUTER te AMERSFOORTzullen op Trijdag. den 28. Januari 1887, des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis vliet Valkje" te Amersfoort in het openbaar voor het St. PIETERS-en BLOKLANDS GASTHUIS te Amersfoort. Onder Hoogland. No. 1. Een perceel WEI- en 11 OOI EAND in ri en polder d e H a a r, kad. H. 228 en 229, groot 3 H. 75 A. 40 c.A. Laatst in gebruik bij R. VAN DE HOEF. Onder Bunschoten. No. 2. Een perceel WEI- en ÏIOOI- EAN'D in den polder Gunscho ten, kad. B. 140, 141, 207, 208 en 647, groot 5 H. 67 A. 37 c.A. Laatst in gebruik bij J. POORT. Onder Amersfoort. No. 3. Een perceel BOEWLAXD in de Oude Gracht, kad. B. 234 en 235, groot 95 A. 90 c.A. No. 4. Een perceel BOE WE AN'D in de H o r s c h e w e i d e, kad A. 383, groot 10 A. Beide laatst in gebruik bij P. VERHEUVEL. Voor den Heer E. L. VISSER q.q. Onder Hoogland. No. 5. Twee kampen WEI-en HOOI- EANO in den polder Neder- duist, kad. G. 122, 123 en 124, groot 4 H. 40 A. 10 c.A. No. 6. Twee dito kampen in dienzelf den polder, kad. G. 125 en 126, groot 3 H.A 94 A. 10 c.A. Heide laatst in gebiuik bij JAN SAND- BRINK Jr. Nadere inlichtingen leti kantore van eerstgenoemden Notaris. alleen verkrijgbaar bij AMERSFOORT. Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, is voorne mens, om op Vrijdag, den 28. Januari 1887, des voormiddags te 11 uur, in het koffiehuis vIlET VALKJEaldaar, in het openbaar te z/^ f Onder de gemeente Amersfoort. Op het Buitengoed vde Hooibergen verdere goederen van Mevrouw STEEN- BERGHE geboren BOSCH VAN DRA- KESTE1N extra zware en andere om wit te mogen maken, en onder de gemeente 8touteiiburg, op de hofstede vde Kopermolen" Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. amnzasanB tnnr—i 11 n« immiiii m uitmuntend geschikt voor TAFELBIER, UIT DE GUNSTIG BEKENDE VERDER: AMSTEL PIESENER RIER BEIJER8CH j> MAASTRICHTSCH J GERSTEN TOLLENHOTEN'S STOUT BAS'S per flesch 17 Cnt. per halve 9 17 per per halve per per per halve per halve 9 13 i 10 12'/, 17 Va De deurwaarder D. C. PRINS te AMERS FOORT, zal op Dinsdag 1 Februari 1887, 's morgens 9 uur precies, ten huize van de Wed. E. FLOOR, in de Rirkt. op de boerenhof stede »M i d d e I h o e f," onder Amers foort, in het openbaar 1. 3-jarig bruin RUINPAARD, 1. veuletidragend bruin PAARD (gladtands), 1. 2-jarig bruin MERRIEPA ARD, 1. zwart één-jarig VEU LEN,! 5 kalfd ragende KOEIEN, 1 gekalfd hebbende koe, 6 kalfdragende vaarsen, 6 pinken, 2 pinkstieren, 1 zog, lkalkoenen, eenige kip- tf jyjm pen en haan, 5 ya-jfe- boerenwagens met opzet, tilburie, 2 z gierbakken, ploeg, eggen, snij machine, baktrog. wanmolen, 2 koekbanken, schapenruiven, ploeg- en paardentuigen, Bouw-, Deel-, Kaas-en llelkgereedscbap- pen, 100 vimmen beste rogge, 60 hectoliters aardappelen, voorts waaronder: kabinet, 2 bed den met toebehooren,tafels, |b„ stoelen, kachel, klok en nlM klein huisraad. Alles breeder bij biljetten en daags vóór den verkoop te zien. 1 M. Gedurende zeven jaar ben ik kaal hoofdig geweest, maar door aanwending van 4 flacons uwer Haarontwikkelings- balsem, is thans mijn hoofdhaar weder bijgegroeid. U kunt beseffen dat mij dit verheugde en als mijn getuigenis u van dienst kan c zijn, mag u 't publiceeren. Hoogachtend, (get.) H. S. HART. Monnikendam. Uitval van Haar, Roos of Schilfers, dun Haar, Baardworm, vroegtijdig grijs worden, al deze onaangenaamheden wor den verbannen door den Haarontwik- kclings-Balscm. Verkrijgbaar bij THEOPHILE, Haar- kur.dige, Frederiksplein 32, Amsterdam. Franco zending a f 2.15 per Postwissel of f2.25 aan blauwe Postzegels, alsook te gen f2Rembours. GEEN DEPOTS.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3