f1,50, Keurig Pakketf1,50. REKENINGEN. EGlii s hr wmm, HOTEL AMERSF 0 ORTSGHE BERG en Schrijf- en Copieer-inta SLOTHOUWER ZOONS L t KRIKP VRIJE ENGELSCHE BREIWOL, Café, Restaurant, Billard. KLEINE WINST. GROOTE OMZET SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. F. k J. H. BOSCH. Verlicht uwe woning deer Electriciteit. H. J. BONNIER, F. SCHMIDT. St oom-Marmerzagerij DE VROOLIJKE REISMAKKER. TWEE DUIZEND VIJFHONDERD EN VIJFTIG STUKS f 1-20. DIEIMSTBÓDE, JET PUIKE Antoine's 1000 gr. 4o. HENNEP ENVELOPPES voor f2, bedrukt met naam en adres f2.25 PI Uitnemenl psclitt ter verzendinff van reteninp. SLOTHOUWER ZOON. ECHTE COCOS ZEEP Zes van de leerrijkste Vaderlandsche Volksb., be nevens een massa andere artikelen voor een spotprijs. Verder ontvangt ieder daarbij: Civiele prijzen. r Prompte bediening. J. FH. M DUE, Springweg, UTRECHT 178-181. Fabriek en Magazijn van Marmeren Schoorsteenmantels. Horloge- en Instrumentmaker 3favi fl fjcvH £<xvcvide C>ï'taal' HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. lil VIER BUNDELS PRIJS PER BUNDEL 30 CENTS. BINEEREN. 3 a - 2 mi ïnnmvf Lil! illilUllll Uitmuntende COKES zonder gruis. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Algemeene BOEK- EN KANTOORHANDEL. IJl ni 'Ei Verkrijgbaar bjj N° 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs Nu 2. 12 12 Sajetten en andere Wollen Garens, e s* Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. 1. 2. 3. 7/8. 9. Ds Zeeslag bij Duins. De inneming van den Briel. Het beleg van 's-llei togerihosch. 4. De tocht naar Chattam. 5. Het veroveren der Zilver Vloot. 6. Een ferme Amsterdamsche jongen. Twee goed uitgevoerde Staalplaten. Een keurig boek over de Transvaal, getiteldTooiicelen uit ons Dorp, groot 240 pag.. met een keurige lithografie. Een pretlig boek dat ieder met genoegen tct 't einde zal lezen. Dit boek kostte bij uitgaaf alléén f2,50. i De eerste 500 bestellers ontvangen daarbij nog Cadeau: Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN, enz. j Beleefdelijk aanbevelende, 10'15. Zes allerliefste boekjes met ver halen voor Kinderen met 1 plaatje, van den bekenden schrijve, E. Gerdes. 16. Een Penhouder. 17. Twee Potlooden. 18. 30 vel Postpapier. 19. 25 Enveloppen. 20. 24 stalen Pennen. 21. Twee pijp Lak. Om de kroon op deze aanbieding te zetten wordt in elk Pakket nog een j verrassing gedaan, bestaande in een of ander Boek of een cadeau in Geld, I maar ieder outvaiigt wat. Dit pakket wordt alléén afgeleverd op ontvangst van postwissel waarop vermeld: Keurig Pakket," door den Boekh. F. R. KIKKERT, Gerard Doustraat 42, Amsterdam. Naar buiten met f0.15 verhooging voor fiankeering, dus ƒ1,65. Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerklioveu, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van verschillende Engelsche, Duitsche en Franscbe fabrieken. BEURSBERICHTEN. Peic. 21 Jan. Reparatiën aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. fnrnniTrtrnrt mi V Uitgezochte Anecdoten, Luimige Verhaaltjes, Geestige Gezegden, Kwinkslagen, Puntdichten, enz. enz. de Grootste en Schoonste Verzameling die ooit is aange boden, zeer gunstig beoordeeld door verschillende Dag- en Weekbladen. dc gelieele verzameling, rnim Verkrijgbaar bij M. E. I>E GRAUW te Ouderkerk a/d Aiustcl en in den Boekhandel van SLOTHOUWER A ZOON. Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenheid om voor een zeer billijken prijs goed te DINEEBEN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsclie Courant. Gevraagd in een klein gezin een nette als HEID-ALLEEN'. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Fr. br. lett. S, Bureau dezer Courant. s Alle soorten Verkrijgbaar bij 2C Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Verkrijgbaar bij Langestraat, o/d. Sociëteit. zijn wederom voorhanden in De ondergeteekende heeft een grooten voorraad 4/ m f 'f? p Z s als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, en 'N r Alsmede M 9 Het electrische liebt geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Fiiruoux, 7 Rue des Murs de la Roquetle, PARIS. I..** "V ttf A-.** MANCHETTEN, POLSJES, KÏNDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prjjzen zeer laag. primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. 2 3 S- T. K m e M fl j, ■3 H I"3 - C -• 1 I O O n qb S Bij eiken Boekhandelaar te verkrijgen3e druk /fJ-y Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig -L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver lan./'Juli dito 1ito April/Oet. Polen Obl. Schl». 44. Port. Obl. Bti 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 1000 dito dito 100 dito 1866 f 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 1 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 -{-Mexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Lee»:ing. 1870 fObl.-Leening 1872 ■{•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen, Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S 4% 4 4 4 5 3 5 5 4'/, S 5 75% 89% 99"/.. 99 73 94% 8'-% 64". 63% 65% 64%, 85 53'%, 101 56',, 56% 100% 97 100 96% 98 55 55% 55% 94% 94% 93 89%. 78% 85% 103% 62 14%. 1*%. 74 108% 28% 12% 99% 99% 92'/., 15% 12%. 39'/. 98% 98% 97% bewerkt door Med. Dr. D. IIU E S TGeneesheer aan de Inrichting ,.BETHESDA". 1.50, franco per post 1.60. Tegen toez. van Postw. aan G. VONK, Uitgever te Haarlem. Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. 95 Amsterd. llyp.-Bank P.br. 4% 102 dito dito dito 4 101 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 53% Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4% 102 dito dito 4 102 Nederl. Bank Aandeelen 231 Nederl. Handels-Maats. dit. 113% Dui'bSchland. Aann. Rijksb. 141 dito. Cert. adin. Amst. 142 Hongarije. Pandbrieven B. 75% Oostenr.-Houg. Bk. A. U7/, Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/, Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 88% dito Cent aal Bank 5 79 Spoorweg-Leeningen. Holl. Ui. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. Expi. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865'85 OtL N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spiv. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Enm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw .-Aand. Jelez Griasi Obl. ■Iel -Orel Obl. f 1000 Kuisk-Ch Ai. Ob 100 Los. Sewast. Ob f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Ti llis dito f 1000 Riasrhk-Wiasina. X Zuid-W -Spo^-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Fremién-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 186S Turkije. Spoorweg-L. 5 5 3 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151% 101% 113 101 23 71 137% 89 100% 44% 101 81% 63 61% 76% 83 V, 48 86'', 121 58% 94 98% 89% 89% 52 90 89% 98% 49% 58%, 115% 101'/, 137% 118% 30'%. 114 118% 115% 94% 109% 102% 104% 102% 99% 104 83'/, 98% 102% 110% 133 140 81'/. 98 134% 127'/, 45% 7% Wlnterdieust, geopend 1 Oetober 1886. Saai Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Rottd. 's Hage Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 9,16 9,27 9,53 9.2 10,59 1,55 10,8 10.18 10,45 11,58 2,2 4,28 1,4 1.9 2,10 4,35 4,47 5,21 6,28 7,59 10,12 9,27 11,10 7,34 7,44 9,44 9,54 10,20 11,23 11,33 1,54 4,30 10,15 ,39 8,18 8,49 .Vaar Hilversum Vertr. Amersf Baarn 7,26 8.05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 Aankomst te llilvers. Utrecht 7,48 8,27 8,58 '3 Ooster-Spoorweg. 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9.10 10,16 9/ 9,59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9,38 11,35 Amsterd. 8.30 9,12 9.33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 Naar Zutphen V. Baarn 841 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 Amersf. 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb., Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,— door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8J 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukker^) van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4