Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. door de hoogste Fransche autoriteit de verzekering wordt gegeven, dat geen enkel Fransch soldaat naar de grenzen gezonden is sedert November. Geen oor log zal uitbreken, tenzij Duitschland het verkiest. Uit hetzelfde Parijs wordt evenwel ook geseind, dat de Minister van Ooi log aan alle vesting-commandanten bevolen heeft voor 20 Februari op hunne posten te zijn, De Standard verneemt uit Pest, dat het legerbestuur de oproeping bevolen heeft van alle miliciens en reserve-troepen, tegen 10 Februari, die in gewone om standigheden pas in April zouden moeten opkomen. Boulanger heeft zijn voornemen te kennen gegeven, om, bij wijze van proef, een of twee legerkorpsen te mobiliseeren. Deze maatregel wordt door zijn legen- standers heftig bestreden en Paul de Cassagnac noemt den Minister veen levende uitdaging van Duitschland." Men begrijpt, welk een levendig .belang de Parijzenaars in deze quaestie stellen. In de Russische politieke kringen wordt beweerd, dat de post van Rijkskanselier, die sinds den dood van GortschakofT on vervuld bleef, weder bezet zal worden. In den Landdag van Pruisen wordt thans oordeel geveld over den laatsten Duitschen Rijksdag. Door Wir.dthorst verdedigd, wordt hij door Bismarck met de verschrikkelijkste beschuldigingen overladen en uitvoerig worden zijne mis daden per telegraaf aan de wereld ver kondigd. Dat wie 's lands welzijn langs anderen weg dan Bismarck zoekt, in zijne oogen een landverrader is, is overvloedig bekend. Het maakt dan ook volstrekt geen sensatie meer, wanneer hij liberalen republikeinen noemt en verzekert, dat zij in tijd van oorlog met den gewapenden vijand sympathiseeren. Volgens een particulier schrijven, dd. dl December, heerscht te Rosario, Argen- tijnsche Republiek, de cholera sedert twee maanden. De sterfte bedroeg 70 a 80 personen per dag. Donderdag en Vrijdag, telkens des avonds te 6 uur, zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Ger. gem. geleid worden door Ds. De Vries van Grafhorst, en Zondag e.k. zal in diezelfde gemeente optreden, des morgens half tien en des avonds vijf uur, den Heer Werner van Amsterdam. In de morgenavond te houden vergadering met dames van het departe ment der Maatsch. tot Nut van 't alge meen zal als spreker optreden de heer J. van Loenen Martinet van Santpoort. Ten gevolge der onlangs door den gemeenteraad vastgestelde politieorgani satie is aan den heer J. W. Putman Cramer, op zijn verzoek op de meest eer volle wijze ontslag verleend uit de be trekking van inspecteur van politie en is de agent van politie le klasse J. P. de Jager bevorderd tot Hoofdagent. Naar men ons mededeelt hebben een twaalftal bekende dillettanten van de vroegere vereenigingen «Joost van den Vondel" en «Vriendschap tot Kunst" zich wederom tot eene tooneelvereeniging onder den naam «Ons Genoegen" ver- eenigd. Deze jeugdige vereeniging zal op Vas tenavond in het locaal van 't Koffiehuis »de Valk" hare eerste voorstelling geven. Wij twijfelen niet of hare leden zullen alles in het werk stellen om deze uit voering zoo schitterend mogelijk te doen zijn. Wij wenschen haar daarom het beste succes en eene goed bezette zaal toe. Men deelt ons mede, dat met 1 Feb. a. s. op de lijn AmersfoortKesteren zal begonnen worden met het vervoer van »Kom nu mee," zeide zij, »wij willen als goede vrienden voor de laatste maal door den tuin wandelen en alleen over de reis spreken." Zij wischte de oogen af, vatte mijn arm en langzaam gingen wij het bordes af. Toen wij voorbij de fontein gingen, zeide zij zacht«ziet ge als 't mij soms zoo schrikkelijk zeer deed in 't hart, keek ik naar dit water om te vragen of het mij bedekken zou als ik er in sprong, doch ik had den moed niet, de dood is zoo schrikkelijk. Ik geloof niet dat ik rust zou hebben in mijn graf, als Isabel hier alleen achter bleef, de arme lieve kleine! Neen, neen, wij zijn moedig en laterals wij oud worden, dan zullen we elkaar weer zien als goede vrienden Zoo snapte zij schijnbaar vrolijk voort; terwijl het afscheid meer en meer naderde, De kwartieren vlogen om. Reeds stond de maan boven de hoornen en verdween het laatste daglichtmaar nog zaten wij op den steenenbank onder de jinde en smaakten een bitter afscheidsgenot. De kunstmatig vrolijke stemming was ver dwenen, Manuela lag aan mijne borst en weende hartstochtelijk mij scheen het onmogelijk, ondenkbaar dat lieve schepsel, mijne teerbeminde, los te Jaten en alleen in de wereld weg te gaan. goederen. Twee treinen zullen dagelijks tot dat doel in dienst gesteld worden. Ook schijnt er plan te bestaan bet aan tal personentreinen op genoemde lijn met één in iedere richting te vermeerderen. Wij maken onze lezers opmerkzaam op de bestaande wetsbepalingen, volgens welke het zegelen der buitenlandsche effecten nog tegen half geld kan plaats hebben. Van af 1 Maart e. k. is niet slechts het volle recht verschuldigd, doch houdt ook de bevoegdheid der ontvangers van de registratie op, zoodat men zich van dien datum af moet wenden tot de ont vangers van het buitengewoon zegel te Amsterdam, Utrecht of andere hoofdplaat sen. Gisterenavond werd door het tooneel- gezelschap onder directie van de heeren gebr. van Lier in de Schouwburgzaal van de Sociëteit Amicitia opgevoerd «de In dustrieel van Pont-Avesnes", bewerkt naar den beroemden roman van G. Ohnet; nimmer zagen wij de zaal zoo gevuld, alle plaatsen waren bezet, hetgeen ongetwij feld te danken is aan de algemeene be kendheid van dezen boeienden roman het stuk werd goed afgespeeld, vootal verdienen lof de dames die de hoofdrol len vervulden, waaronder in de eerste plaats Mej. Jeanne de Groot. Door de arrondissements-rechtbank te Utrecht is in hare zitting van j.l. Maandag W. v. W. alhier, beschuldigd van diefstal van f85 aan bankbilletten, ten nadeele van R. v. M. alhier gepleegd, verooi deeld tot 6 maanden gevangenis straf, met bepaling, dat de door be klaagde reeds in voorloopige verzekerde bewaring doorgebrachte tijd in vermin dering van straf zal worden gebracht. Met genoegen vermelden wij, dat de nieuwe jaargang van het welbekende geïllustreerde tijdschrift van onzen land genoot J. H. Schorer te Berlijn met luis ter zijnen achtsten jaargang intreedt. Nevens den boeienden roman van E. Werner «Heimathklang" loopt eene aller liefste novelle van Hans Arnold «Taunhiiu- ser." De illustraties zijn, zooals altijd, van den eersten rang en het is daarom geen wonder dat Schorers Fainilienblatt meer en meer de Gartenlaube verdringt. De prijs is uiterst gering, f5.85 per jaar, en de jaargang bevat ongeveer 300 hout gravuren. Eene bijzondere aantrekkelijk heid heeft dit tijdschrift doordat het nu en dan ook schilderijen reproduceert van onze kunstenaars. Wij kunnen in alle deele het tijdschrift van onzen landge noot aan onze lezers aanbevelen, als degelijk, amusant en artistiek. 323ste STAATSLOTERIJ. VIJFDE KLASSE, TWEEDE WEEK. Trekking van 25 Jan. (950 loten.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beuit gevallen: Prijs van flOOO. No. 10276. Prijse» van f70. 3416, 3428, 3524, 3526, 9916, 14774, 14825, 15653, 16112, 20544 en 20571. Te samen 12 prijzen Zonder prijs zijn uitgetrokken 749 779, 781, 2406, 2427, 3407, 3422, 3441, 3493, 3512, 3588, 8712, 8777, 8786, 8809, 9802, 9805, 9868, 9919, 9920, 9924, 9925, 10208, 10209, 10262, 10300, 10322, 10329, 10345, 12509, 12548, 12550, 14706, 14748, 14755, 14759, 14776, 14859, 14869, 14889, 15508, 15526, 15530, 15540, 15547, 15571, 15593, 15641, 15649, 19003, 19014, 19052, 19068, 19090, 20525 en 20528. De volgende trekkingen geschieden 2628 Jan., 14 en 812 Febr. Op verzoek van de Hoofd-Commissie der Tentoonstelling van Voedingsmiddelen Nog een kus, de laatste, en steeds nog een meer maar eindelijk rukte zij zich los. «Ga nu," stamelde zij, «ga nu, spoe dig, uit meelijden voor u en mij. Ga of wij zijn beiden verloren. Nog eens voelde ik hare lippen op de mijuen, toen sprong zij snel zijwaartseen paar secon den later zag ik haar licht kleed nog eens tusschen de boomen en toen zag ik niets meer. «Dal is nu het einde," zeide ik bijkans overluid. «Nu kunt ge uw boeltje pakken en naar Parijs gaun." Het was onuit sprekelijk eenzaam in mijn hart, een gloeiende smart zetelde daar binnen maar ik wilde trouw blijven aan het zoo moeielijk genomen besluit al moest ik ook werktuigelijk mijne voeten van de plaats slepen die mij de dierbaarste op aarde was geworden. Ik zag niet om en ging regelrecht naar het bureau der redactie om den chef mijn besluit mede te deelen dat ik morgen wilde vertrek ken. Hij was niet meer daar; doch ik zocht hem op in zijn koffiehuis, want ik wilde zoo spoedig mogelijk de brug achter mij afbreken en een terug treden on mogelijk maken. Ook daar vond ik hem niet, hij was er geweest en vroeger dan gewoonlijk huiswaarts gegaan. (Wordt vervolgd te Amsterdam, zijn door de Spoorweg maatschappijen hier te lande, bizonder gunstige voorwaarden toegestaan voor het vervoer van voorwerpen naar de tentoonstelling en terug. Nadere inlichtingen dienaangaande zijn te bekomen aan het Bureel der Hoofd- Commissie, wat binnen weinige dagen wordt verplaatst naai een zeer geschikt lokaal in het midden der stad, gelijk spoedig bij annonce zal worden kenbaar gemaakt. Met He Stoombootmaatschappijen en andere dergelijke ondernemingen in be trekking met onze stad worden onder handelingen gevoerd, die gunstige uit komst beloven. De werkzaamheden aan het gebouw worden met grooten ijver voortgezet. Alles vordert tot heden goed en tusschen de verschillende werkkrachten heerscht de beste harmonie. Bij het ontwerpen der plannen is na tuurlijk gerekend op eventueele vergroo ting. De inzenders echter zullen wel overwegen, dat aller belang en gemak het meest gebaat wordt, wanneer zij zich zoo spoedig mogelijk verklaren, zoo dat verdere plannen niet met over haasting behoeven te worden uitgevoerd. Op uitnoodiging van de Hoofd-com- missie der Tentoonstelling van Voedings middelen. te Amsterdam, is het Eere- Voorzitterschap dier Commissie aanvaard door de Heeren Mr. J. Heemskerk Azn., Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken Jonkhr. Mr. J. W. M. Schorer, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland Mr. G. van Tienhoven, Burgemeester der stad Amsterdam. Bij deze gelegenheid is op nieuw ge bleken, dat het streven der Commissie door de hooge autoriteiten zeer wordt gewaardeerd en het goede doel der Ten toonstelling zeer zeker naar vermogen, door de bevoegde machten zal worden bevorderd. Woensdag 26 Januari e. k. zullen de Bureelen der Tentoonstelling van Voedings middelen zijn overgebracht op den Singel 451, naast het oude Gymnasium, namelijk in de oude Rectorswoning, tegen billijke vergoeding daartoe door het gemeentebe stuur tijdelijk afgestaan. Tijdens de laatste vorst, die het bevaren van de Zuiderzee onmogelijk maakte, zaten eenige visschers op een avond te Spakenburg om den haard en kwam het gesprek weldra op spoken. Geen hunner had er ooit een gezien, maar toch durfde niemand der aanwezi gen er gerust op vertrouwen dat het verschijnen van spoken maar een pi aatje zou zijn. De een had van zijn vader, de ander van zijne grootmoeder wel eens eene spookgeschiedenis hooren vertellen en dat zulk een verhaal bloot een ver zinsel zou zijn vas moeielijk aan te nemen. Wat er dan verhaald was wilde ieder wel gaarne weten en spoedig weiden er allerlei spookhistories opge- discht de eene al akeliger dan de andere. Terwijl men aldus het genot smaakte van de huiveringwekkende toestanden waarin anderen verkeerd hadden in de verbeelding nog eens na te leven, ge raakte het gezelschap als naar gewoonte in steeds zenuwachtiger toestand. Een der visschers die nog geen woord ge sproken had, maar met geopende oogen en mond en toenemende verbazing had zitten luisteren begon plotseling te rillen en riep uit: «Pieter Both!" Sommigen, die alleen het woord bot hadden ver staan, meenden dat hij hardop droomde van visch. Anderen die beter gehoord hadden zeiden dat hij iemands naam had genoemd. Men was het er nog niet eens over toen dezelfde visscher uitriep: «Ja meheer, Jan van Oldenbarneveld Nieuwe verdeeldheid. De een beweerde dat de spreker gezegd had naar Barne- veld te willen gaan, de ander had duide lijk den naam verstaan, dien hij zich nog bovenst best herrinneide van den meester op school te hebben geleerd. Spoedig daarop kwam de spreker die den goedigen twist veroorzaakt had, tot zich zeiven. Hij zag bleek en legde de hand op 't voorhoofd. «Nu, wat heb je gezegd?" werd hem van alle kanten gevraagd. «Gezegd? Ik? Ik heb niets gezegd; ik was een oogenblik zoo drommels raar. Nu gegroet! Ik ga naar huis. Ik heb hoofdpijn." Een der aanwezigen had daar het zijne niet van. Hij moest den volgenden dag naar Amsterdam en maakte van die gelegenheid gebruik oin over het gebeurde eens raad in te winnen bij een heer, dien hij kende en die wel meer wist dan recht toe. Die heer was opgetogen over het verhaal dat hem gedaan werd want hij deed aan spiritisme. Hij bracht den man, die met hoofdpijn naar huis was gegaan, een bezoek en kwam er achter, dat de Amersfoorters Pieter Both, de eerste gouverneur-generaal van Neder- landsch Indië en Jan van Oldenbarneveld, dien visscher tot medium hadden uitge kozen. Die heer is nu in staat eenige gesprekken welke die oud-Amersfoorters houden te vernemen en zal ze in het vervolg in' de Nieuwe Amersfoortsche Courant mededeelen. Met behulp van het medium kwam die heer te weten dat Jan en Piet beiden er uitzien als in 't zwart gerokte heeren, ieder voorzien van een cilinder hoed. VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN. Op Vrijdag 21 Januari 's middags 12 uren in «het Valkje" te Ameisfooit. Notarissen: de Heeren A. H. DRIJF HOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER. Een huis en erf inet bouw land aan de Kletersteeg te Amersfoortƒ900. Utrecht. In de Hooglandsche steeg alhier ontstond jl. Zaterdagmiddag brand in de woning van den arbeider Bakker, welke zich zoo snel uitbreidde, dat de bewoners zich slechts met moeite kon den redden. Door het krachtig optre den der brandweer was men den brand echter weldra meester. De woning van B. is bijna geheel uitgebrand, terwijl een onmiddelijk daaraan grenzend perceel, weinig van het vuur heeft geleden, doch daarentegen veel waterschade bekwam. Alles is verzekerd, behalve de inboedel van B. De oorzaak van den brand is onbekend. - Het Hotel le rang: Les Pays-Bas" is jl. Zaterdag alhier verkocht en voor de som van f80,000 overgegaan in han den van den Notaris H. van Meerlant te dezer stede woonachtig. Het onmiddelijk aan het Hotel grenzende winkelhuis ging in dezelfde handen over voor f8100. In de Keukenstraat alhier ontstond jl. Zondagmiddag een hevige twist tus schen een broeder en zuster, waarbij het al spoedig van woorden tot daden kwam en laatstbedoelde zoodanig door haar broeder werd mishandeld, dat men reeds het ergste begon te vreezen, toen geluk kig een paar politieagenten tusschen beiden kwamen en den woesteling arres teerden, hetgeen in den beginne echter zoo heel gemakkelijk nog riiet ging. Door de poliiie alhier is in beslag genomen een vermoedelijk valsch 50 cent stukje, voerende de beeltenis van Koning Willem III en het jaaital 1865. Daar dergelijke muntstukken ook reeds elders werden uitgegeven en er oppervlakkig beschouwd vrij goed uit zien, zij men dus op zijne hoede. Baarn. De Baarnsche red. kamer B. ter Haar gaf Vrijdagavond in de groote zaal van het hotel Velaars eene goed ge slaagde uitvoering. Behalve de gewone leden werkten bij deze uitvoering ook mee de dames Neelmeijer en Van Son en de heer v. d. Karst lid der kamer Jan van Beers te Utrecht. Het eerst werd opgevoerd «Vrouwen tranen" een alleraardigste vaudeville, waarin grappig wordt voorgesteld, hoe vrouwen oprecht en geveinsd kunnen weenen. De twee laatste stukken «Een verstrooide Notaris en de Dochter van den Barbier" voldeden ook zeer goed, doch vooral de dochter van den Barbier, waarin de hoofdrollen door Mevr. Neelmeijer en den heer van de Karst zoo gespeeld wer den, dat zij boven onzen lof verheven zijn. De muziek der huzaren uit Deventer luisterde deze voorstelling op. Nijkerk. II. Vrijdag werd door de IJsclub een hardrijderij op schaatsen gehouden. Jammer dat de ingevallen dooi. het goed georganiseerde ijsfeest, eenig- zins in duigen deed vallen en de Com missie niet die eer van haar werk heeft gehad, die men er anders van had mogen verwachten. Na een feilen kamp werd de le prijs een gouden horologie behaald door C. Hofman, dezelfde die voor 2 jaren ook den eersten prijs bekwam. De 2e prijs een zilveren horologie viel ten deel aan C. Hoogeveen, terwijl de 3e prijs een paar schaatsen door E. van IJken werd behaald, welke prijzen onder gepaste toespraak van den heer Burge meester dezer gemeente, aan de over winnaars werden uitgereikt. Het feest werd opgeluisterd door de muziek van het gezelschap «de Harmonie" te Harderwijk. De Commissie deed het, tot aller genoe gen afgeloopen feest, op eene waardige wijze eindigen, door het uitreiken van brood, op uitgebreide schaal, onder de behoeftigen der gemeente. Barneveld. Ook te dezer plaatse zal men den 70sten verjaardag van Z. M. den Koning feestelijk vieren. De Raad heeft een crediet toegestaan, om de 875 leerlingen der openbare scholen op dien dag een feestje te bereiden. De Keizer van Oostenrijk, dus vertelt een buitenlandsch blad, bracht, toen hij zich eens op reis bevond, een nacht op het kasteel van graaf Festeties door. Die edelman ontving zijn gast geheel zooals het behoorde en alles was prach tig in orde. De vorst begaf zich naar zijn slaapkamer en dommelde reeds, toen een adjudant hem^kwam vertellen, dat de graaf dringend verzocht had hem nog eens te mogen spreken. «Ik weet, uwe majesteit," begon de man, toen hij was toegelaten, «hoe een onderdaan zijn keizer moet ontvangen en ik heb dan ook een prachtig vuurwerk willen afsteken, maar de burgemeester verbood zulks, omdat hij bang was voor brand. Tienduizend gulden had ik voor dat vuurwerk bestemd en ik ben geko men om dat bedrag in bankbiljetten aan de kaars van uwe majesteit te verbranden." «Begin geen malligheid riep de keizer. «Ik moet het doen," antwoordde de gast heer, «maar als Uwe Majesteit persoon lijk de bankjes wil verbranden, zal mij dat nog aangenamer zijn." «Geef ze maar op," sprak de Vorst lachend, «maar ga dan ook heen." De graaf overhandigde de bankjes en ging met de trotsche zelfvoldoening heen, dat hij nu toch een vuurwerk had af gestoken Keizer Frans was zoo verstan dig om van het kapitaal een beter ge bruik te maken dan het tot pulver te doen verteeren. Onderwijzer: Hebt gij wel eens een tamboer gezien? Leerling: Jawel, meester. O.: Waar dan wel? L.In de stad. O.Wie liepen er achter dien tamboer L.Och, meester, ik ken al die men- schen niet. (Historisch.) Dadian van Mingrelië, de Prins die niet afkeerig schijnt om den Boelgaar- schen troon te beklimmen, beweert een afstammeling in de rechte Ijjn van Koning David te wezen. Hoe dit rnoet worden opgevat, leert de geschiedenis der afstamming van den Mingrelischen Prins. Nog heden ten dage is een Joodsche volksstam gevestigd in de nabijheid der stad Berbent in den Kaukasus. Na de verwoesting van den eersten tempel in Palestina heeft een groot gedeelte der bevolking het land verlaten, en een dier stammen, aan het hoofd waai van een afstammeling van Koning David stond, heeft de wijk geno men naar het Kaukasische gebied. Wel zijn de latere nakomelingen dier Joodsche landverhuizers aan hun voorvadealijk geloof niet getrouw gebleven, maar de overlevering betreffende hun afkomst is onder hen bewaard en nog heden zeer levendig, ook ten aanzien van den afstam meling van genoemd Prinselijk geslacht. Frankrijk laat in Duitschland groote hoeveelheden picrinezuur aankoopen, dat voor de vervaardiging van meliniet noo- dig is. Sommige Duitsche fabrikanten moeten 20,000 kilo per maand afleveren en die via Keulen en Rotterdam verzen den. HONDENBELASTING. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, brengen den ingezetenen in herinnering de navolgende bepalingen der verordeningen tot heffing en invordering van HONDENBELASTING. Voor de heffing dezer belasting wordt als eigenaar of bezitter, en mitsdien als belastingschuldige gehouden, het hoofd van het huisgezin waarin de hond ge houden wordt, onverschillig of die hond meer bijzonder aan een der leden van het huisgezin mocht behooren. Personen op zich zeiven bij anderen inwonende zijn persoonlijk de belasting verschuldigd. De jaarlijksche belasting bedraagt voor eiken hond drie gulden. Verwisseling van honden gedurende den loop van het dienstjaar, bij denzelf den belastingschuldige, heeft geen ver meerdering van belasting tengevolge. Het bedrag der belasting wordt op de helft verminderd voor honden, uitslui tend gehouden ten dienste van den land bouw of eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven. De belasting is niet verschuldigd voor: 1". honden beneden den leeftijd van twee maanden 2'. honden, gehouden op vaartuigen door daarop wonende schippers, niet wonende doch slechts tijdelijk in de gemeente verblijvende, mits de honden het vaartuig niet veriaten; 3°. honden, toebehoorende aan perso nen buiten de gemeente wonende, verge zeld van hunne meesters of geleiders en niet langer dan drie dagen binnen de gemeente verblijvende. Bij langer verblijf binnen de gemeente is daarvoor de belasting verschuldigd, die echter wordt teruggegeven, overeen komstig de bepaling van art. 10 der verordening op de invordering dezer belasting, indien de honden niet langer dan 14 dagen binnen de gemeente ver blijven. Het belastingjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De aangifte moet geschieden ten kantore van den Gemeente-ontvanger in den loop der maand Januari, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. De volle belasting is verschuldigd voor honden aangegeven voor 1 Juli. Bij aan gifte na dien tijd is slechts de halve belasting verschuldigd. Het is verboden de honden waarvoor de helft der belasting is verschuldigd, op den openbaren weg te laten komen op andere wijze dan door een persoon begeleid en vastgehouden aan een touw of ketting, dan wel bij het hoeden van schapen, vergezeld van den herder. De belastingschuldigen zijn verplicht, tot verzekering van bet toezicht op do

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2