ILLUMINATIE. Gevulde Velglazen. J. KOM, GRAND THEATRE AMUSANT. Groote Brillaote Gala-Voorstelling. V80RL00PIG BERICHT. Het Amersfoortsche Advertentieblad. f1,50, Keurig Advertentiën. like-, Beuke-, lepe-, Berke- Een HUIS CH. DE JONG, Een HUIS en ERF HOUTKOOPERIJ VUREN El GRENEN HOUT, A. 91. Utrechtsche straat, A. 91. &AKPSH, TIMMERMAN en MEUBELMAKER, DIENSTBODE, HAKHOUT VERKOOPEN: Een HUIS en ERF, Levering m Bestekhout. GASLANTAARNS EN WMIL-GASORNAJIENTI, EQlUBRISTIilf, lomiek en Pantomime. ZEVENTIGJARIG VERJAARFEEST B00MEN; i ia tal OPENBAAR VERKOOPEN VERHUREN8 vaar 6 jaren inwaai Kerstmis 1886, J. DE ZOETE, Langstraat B 39. A. DE ZOETE, Langstraat F 53. r VERKOOPEN 19 PERCEELEN 4 Perceelen extra zwaar EIKEN- en ELZEN- WIL GEB O O ME IV. Laaiestraat, alhier, f OPRUIMING Ü1OT: Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in en Buitenl.- g Bericht dat van zijne groote Collectie nog slechts 1 dozijn stuks voorhanden zijn, en worden dezen minstens 40 d 60 pCt. onderden inkoopsprijs uitverkocht. Alle lampen met de nieuwste systeem branders worden, evenals alle zijne artikelenf op proef geleverd. Tevens eene prachtige collectie welke eveneens tegen dezelfde prijsvermindering worden uitverkocht. TOT SLOT: Prijzen der plaatsen a 25 cent de persoon. ENTRÉEKAARTEN zjjn verkrijgbaar op den speel dag van 3 tot 5 uur. R. ESSENI. öfiïp G. B. LUIJKX, Den 4cn FEBRUARI a. s. zal bij de Uitgevers SLOTHOUWER ZOON verschijnen, het le nummer van Dit blad zal éénmaal per week verschijnen en GRATIS aan alle huizen, groot of klein, zoowel in de achterbuurten als in de lioold- straten worden bezorgd. Het Amersfoortsch Advertentieblad komt dus in handen van alle ingezetenen en zal daarom het meest geschikte blad in onze gemeente zijn tot adverteeren. Het is als louter advertentieblad geenerlei richting toegedaan. De prijs der advertentiën is: Van 16 regels 30 cent, elke regel meer 5 cent. Abonnementen van 1000 en meer regels tegen hoogst voordeeligc voorwaarden. HpT* Advertentiën geplaatst in de Nieuwe Amersfoortsche Courant worden voor de helft van den hos lenden prijs in bo vengenoemd Advertentieblad opgenomen Zes van de leerrijkste Vaderlandsche Volksb., be nevens een massa andere artikelen voor een spotprijs. Verder ontvangt ieder daarbij: belasting, hunne honden, zoolang deze zich op den openbsien weg bevinden, het door Burgemeester en Wethouders vasttestellen kenteeken, behoorlijk zicht baar, aan een halsband bevestigd te doen dragen en het na afloop van het dienstjaar in de daaropvolgende maand weder in te leveren bij den Gemeente ontvanger. Honden, waarvoor de helft der belas ting is verschuldigd, moeten voortdurend van dit kenteeken zijn voorzien. Het is verboden dit kenteeken aan anderen aftegeven of ir. gebruik te geven, gelijk liet alsmede verboden is, aan een ieder die zich niet heeft aangegeven als belastingschuldige, zijne honden van zoodanig kenteeken onbevoegd te voorzien. Amersfoort, den 20. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 33 der verordening hou dende bepalingen tot voorkoming vnn brand; Herinneren den ingezete nen aan de verplichting, de selioor- stecnen, die dagelijks gebruikt worden, ten minste tweemaal 's jaars te doen vegen of reinigen. Amersfoort den 19. Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN W'IJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. •„•Voorspoedig bevallen van een ZOON: Mevrouw DE BRUIJN—Vermeulen. Amersfoort, 23 Januari 1887. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER, M. MEI.!ERENvan Gilsheim. Amersfoort, 25 Jan. '87. Algemeene Kennisgeving. stondig lijden tot onze diepe droef heid, onze zeer geliefde moeder en behüwdmoëder Mejuffrouw Wed. H. v. d. BOSCH geb. Waqué. Uit aller naam, H. VAN DEN BOSCH Sr. Amersfoort, 24 Januari 1887. Na eene veeljarige ziekte overleed heden onverwachts mijne dierbare Echtgenoote Mejufl'rouw GUERTRCIDA WIFHEF- MINA SOLLEX, in den ouder dom van ruim 74 jaren. B. A, DUETZ. Amersfoort, 23 Jan. 1887. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid ons geliefd kindje HENDRIK JOHANNES VAN EVERLiINGEN, in den jeugdigen leeftijd van 5 weken. H. P. D. N. VAN EVERDINGEN. Amersfoort, 23 Januari 1887. Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij het overlijden van onzen echtgenoot en vader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. R. KOK geb. v. Lienden, Kinderen en Behuwdkinderen. Met het aanstaande van Z. M. den Honing bevelen ondergeteekenden zich aan tot het leveren van Bestellingen worden ten spoe digste ingewacht. -y.7* Mevrouw D. J. VAAT HOUTEN, oogstraat, Hëesp bij Amsterdam, verlangt met MEI a. s. eene nette van den P. G., die goed kan koken en werken. Zonder goede getuigen onnoo- dig zich aan te melden. Notaris Mr. J. M. RICHEFFF te Amersfoort, is voorne^ mens, om op Vrijdag, den 28. .Januari 1887, des voormiddags te 11 uur, in het koffiehuis sIIET VALKJE" aldaar, in het openbaar te A/t Z? Onder de gemeente Amersfoort. Op het Buitengoed sde Hooiberg" en verdere goedeien van Mevrouw STEEN BERG HE geboren BOSCH VAN DRA- KESTEIN extra zware en andere om wit te mogen maken, en onder de gemeente Stoutenburg, op de hofstede ■sde Kopermolen" 1 Pproppl Op dag: 24 Juni 1887. Breeder bij biljetten. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te AMERSFOORT, zullen op Zaterdag, den 5. Februari 1887, des avonds ten 7 ure, in het koffiehuis shel Valkje" te Amersfoort Binnen de gemeente Amersfoort. EN ERF MET TUIN aan de Kampstraat, wijk C no. 89, waarin met goed succes eene schilders- affaire is uitgeoefend, kad. C 2757, groot 3 A. 12 c.A. Grondlasten f9,50. Aanvaarding bij de betaling op 1 April 1887te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Ut, van alle soorten tot veel verminderde prijzen. cT*0 f De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te AMERSFOORT, zullen op Vrijdag, den 28. Januari 1887, des middags ten 12 ure, in het Koffiehuis sliet Valkje" te Amersfoort in het openbaar voor het St. PIETERS-en BLOKLANDS GASTHUIS te Amersfoort. Onder Hoogland. No. 1. Een perceel WEI- en HOOI LAND in den polder de Haar, kad. H. 228 en 229, groot 3 H. 75 A. 40 c.A. Laatst in gebruik bij R. VAN DE HOEF. Onder Bunschoten. No. 2. Een perceel WEI- en 1IOOI- I,ANI> in den polder B u n s c h o ten, kad. B. 140, 141, 207, 208 en 647, groot 5 H. 67 A. 37 c.A. Laatst in gebruik bij J. POORT. Onder Amersfoort. No. 3. Een perceel ROIIWLAAD ir. de Oude Gracht, kad. B. 234 en 235, groot 95 A. 90 c.A. No. 4. Een perceel BOl'H'LAA'D in de Horscheweide, kad. A. 383, groot 10 A. Beide laatst in gebruik bij P. VERHEUVEL. Voor den Heer E. L. VISSER q.q. Onder Hoogland. No. 5. Twee kampen WEI-en HOOI- L.VX'W in den polder N ed er- du ist, kad. G. 122, 123 en 124, groot 4 H. 40 A. 10 c.A. No. 6. Twee dito kampen in dienzelf den polder, kad. G. 125 en 126, groot 3 H.A. 94 A. 10 c.A. Beide laatst in gebruik bij JAN SAND- BRINK Jr. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. Aanbiedingen in persoon aan het bureau dezer Courant. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE EOUJTER te Amersfoort, zullen op Donderdag den S Februari 1887, des avonds ten 5 ure, ten sterfhuize van JAN POMMER te Hoogland in bet openbaar Onder de gemeente HOOGLAND. No. 1. aan den Hamschen weg, wijk E, no. 104; kad. E. no. 847, groot! A. 30 c A. Verhuurd voor f 0,60 per week. Grondbelasting f 2,02. naast het voorgaande perceel, wijk E, no. 105; kad. E no. 846, groot 1 A. 50 cA.. Verhuurd voor f 0 80 per week. Grondbelasting f 2,03. De perceelen welke eerst afzonderlijk en daarna in massa geveild worden, zijn f Eig6H\ 611 Blllteill.- gGZRRgd te bezichtigen twee dagen voorden verkoop. 1 Aanvaarding bij de betaling derl kooppenningen op den len MEI 1887. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. In het LOKAAL van den Heer JACb. STORK op den HOF alhier, op Zaterdag, den 29. Januari 1887, des avonds ten 8 ure precies Slechts de Nieuwste Phenemonale Experimenten op het ge bied der geheime Magie, Phijsiek, Prestidigitationen, komiek en Pantomime enz. enz. Hopende door een talrijk bezoek vereerd te worden. De Directie De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich sedert geruimen tijd, alhier heeft GEVESTIGD als hopende van meerdere Stadgenooten door een nette en soliede bediening het vertrouwen zich waardig te maken. M eubelmagaz ij n FANCIES TRA AT, Wijk A. No. 11. NB. Reparatiën worden spoedig en soliede afgewerkt. 4. De tocht naar Chattam. 5. Het veroveren der Zilver Vloot. 1. 2. 3. De Zeeslag bij Duins. De inneming van den Briel. Het beleg van 's-Hertogenbosch. 6. Een ferme Amsterdamsche jongen. 7/8. Twee goed uitgevoerde Staalplaten. 9. Een keurig boek over de Transvaal, getiteldTooncelen uit ons Dorp, groot 240 pag.. met een keurige lithografie. Een pretiig boek dat ieder met genoegen tot 't einde zal lezen. Dit boek kostte bij uitgaaf alléén f2,50. De eerste 500 bestellers ontvangen daarbij nog Cadeau 10H5. Zes allerliefste boekjes met ver halen voor Kinderen met 1 plaatje, van den bekenden schrijver E. Gerdes. 16. Een Penhouder. 17. Twee Potlooden. 18. 30 vel Postpapier. 19. 25 Enveloppen. 20. 24 stalen Pennen. 21. Twee pijp Lak, Om de kroon op deze aanbieding te zetlen wordt in elk Pakket nog een verrassing gedaan, bestaande in een of ander Roek of een cadeau in Geld, maar ieder ontvangt wat. Dit pakket wordt alléén afgeleverd op ontvangst van postwissel waarop vei meld; „Keurig Pakket," door den Boekb. F. R. KIKKERT, Gerard Doustraat 42, Amsterdam. Naar buiten rnet f0.15 verliooging ovor f. ankeering, dus f1,05.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3