ïm 2550 zegge lm Tra hm Vijfhonderd en Iijftic f i j tl orgels ijl THEE E. B&ANDSXA, AMSTERDAM SOUCHON THEE a f 1.3» per 5 ons. HOTEL AMERSFOORTSGHE BERG Café, Restaurant, Billard. Civiele prijzen. Prompte bediening. F. SCHMIDT. PIANO'S. De ondergeteekende heeft een grooten voorraad DE VROOLIJKE REISMAKKER. VIER BUNDELS PRIJS PER BUNDEL 30 CENTS, TWEE UITZEND VIJFHONDERD EN VIJFTIG STEES f a* als: KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, MANCHETTEN, POLSJES, KINDER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmedeprimo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE IRIMPVRIJE ENGELSGHE BREIWOL, Sajetten en andere Wollen Garens, De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Dépots ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. H. J. BONNIER, Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. 2 GENEZING der DOOFHEID KLEINE WINST. GR00TE OMZET. F f F li F Verlicht uwe weeing door Electrieiteit. N° 1. lichtsterkte 8 volts, pry's: 8 francs Nu 2. 12 12 1 4 PUIKE Haard- en Rachelkolen, I J. H. BOSCH. bij W. F. ft. Horloge- en Instrumentmaker <HoahJI fjcell Jia wvtOel'taaï- HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. REKENINGEN. 1000 gr. 4o. HENNEP ENVELOPPES voor bedrukt met naam en adres ƒ2.25 Uitnemend geschikt ter verzending van rekeningen. Verkrijgbaar by SLOTHOUWER 85 ZOON. SALMIAK-PASTILLES ®B®P Wed. J. RAVE te Zwolle, DINE EREN. Eeltknohhels, Hoornvlies, WttlJTPOLiTOER, 1272 Cent per fleschje, H, A. van Bekkum, Holloway's Pillen. 3* t* et;*/,. f' VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAIiINGEK, O. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. BECUDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNUIVERS en J. G. BOEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Steeds Zalen disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN, enz. Beleefdelijk aanbevelende, zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianos, van elk fabrikaat, als: Adam, BecUstein, Bliithner, Erard- Ibacb, Kaps, Mann, Pleyel, Steinway enz., van Amerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrunienten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer rtiinieu voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Aiuersfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SEOTHOU- WER A ZOON. Uitgezochte Anecdoten. Luimige Verhaaltjes, Geestige Gezegden, Kwinkslagen, Puntdichten, enz. enz. de Grootste en Schoonste Verzameling die ooit is aange boden, zeer gunstig beoordeeld door verschillende Dag- en Weekbladen. dc geliecle verzameling, ruim Verkrijgbaar bij M. E. DE GRAUW te Ouderkerk a/d Amstel en in den Boekhandel van SLOTHOUWER A ZOON. u A a O B C s te f, B W H t Pt a 4) b B B W B W a Pa X - U SS u h A 9 9 9 A 'f W 9 x g 9 S! - M 99 '4 M e SS •s k 2 B 9 B a O a 'X SP B he GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN (NICHOLSON genrzeu of verlichten de doofheid, vraardoor tij ook ontstaan mocht zijn De opmerkenswaardigste genezingen hebben plaats gehad Men xeode 12 */a ccnl» om franco e«* geilluslr. werk van 80 btadz. in de hollandache, franache of duitich* laai te ontvangen; dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeven, aangewend om de doofheid te genezen, bene en» aanbevelingen van Doctors, Advokalen, Roekuitgevers en ander# aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN zijn Ïenezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave va» •m co»rant aan J. H. NICHOLSON. 4. r. Drouot. U PARIJS. Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. Uitmuntende COKES zondec gruis. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief- kaart vergoed. uy Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en TER- KOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende,, van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vierk. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten^ uit de blikken van /IftL-U- is een losmakend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de prikke ling in de keel, waardoor de hoest ontstaat, wegneemt. Per doos 25 cent. Depót te Amersfoort A. ANNEGARN Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenheid om voor een zeer billijken prijs goed te DINEEREN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. Diiyjuuiiiiu, 1111/11 mil, enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RABI.AUER'S speciaal middel uit de Ronde Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel SO cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. ECHT GEBMAANSCH (LA. alleen verkrijgbaar hij te AMERSFOORT. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren/ kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedo.nloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80, ƒ3,— f 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Perc. 25 Jan. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug, dito Zilver Jan/Juli dito 1ito April/Oet. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Btl. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito £100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20-100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 1 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Loen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorvveg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leecing. 1870 fObl.-Leening 1872 ■(•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. 96 Ainsterd. Hyp.-Bank P.br. 4% 102 dito dito dito 4 101 Amsterd. Kan. Maatsch. k 2 52'/, Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/t 102 dito dito 4 102 Nederl. Bank Aandeelen 230 Nederl. Handels-Maats, dite 112'/t Duilschland. Aand. Rijksb. 141 Va dito. Cert. adm. Arast. 142 Hongarije. Pandbrieven B. 75'/a Oosteur.-Hong. Bk. A. 116% Pbr. (Boden) Cr.-An. 4% Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 88% dito Cent aal Bank 5 79% 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 i" 3 5 5 5 74% 88% 99'/,, 97 8u% 62", 6d% 63 84 52% 100", 55% 56 99% 99 95% 97% 54 54%, 53% 93% 93% 92% 87% 76% 83% 102% 60% 14 14 71 108% 26% 99% 90% 92 1*%. 38% 98% 98'%, 97% Spoorweg-Leeningen, Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879)81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito '1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Emm. Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelea Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aaud. Jelez Griasi Obl. Jel -Orel Obl. 1000 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 Los. Se wast. Ob. 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tiflis dito 1000 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spoc-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premièn-Leeningen, Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Anst. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 186S Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 151% 101% 113 100% 23 71% 137% 89% 104 100 80 60'/, 61 75 83'/, 47% 82", 119"/,, 57% 91 97% 87% 88 51% 89 89% 97% 48'/, 38»,,, 115% 101% 137% 118% 3°"/„ 114 118% 115% 94% 109% 102'/, 104% 103% 99 104 81 98% 102% 110% 133 140 81% 98 134% 127% 45% "/n Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Wiiiterdienst, geopend 1 October 1886. Naat UtrechtAankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 'sHage Nederlandsche Centraal-Spoorweg 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,4 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44, 11,23 9,27 10.15 i,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6,28 9,27 Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Naar Hilversum 7,26 7,39 7,48 8,13 8,05 8,18 8,27 8,36 8,49 8,58 9,47 9,18 9,83 9,37 9.50 9,59 11,15 11,17 11,30 11,39 12,16 12,7 12,20 12,29 1,27 2,53 3,6 3,15 4,13 6,11 6,25 6,34 7,4 8,20 8,34 8.44 9,38 8,57 9,10 9,19 10,8 10,16 10,25 11,35 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Haam Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb.,, V eenend. Rhen. Kert. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 Leusd. Scherpeni 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,21 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Sn«lpersdrukkerij tbii A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4