HIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. N. 10. Woensdag 2 Februari 1887. Zestiende Jaargatq VOOR VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. BINNENLAND. BUITENLAND. Feuilleton. MANUEL A FOORTSC COURANT. abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.Franco per post door het gcheele Kijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukkon en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. BB advertentien: Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Met opgewektheid wordt te 's-Gra- venhage de aanstaande verjaardag van Z. M. den Koning voorbereid. Tegenover het Doelen-Hotel en tegen over het voormalig paleis van wijlen Z. K. H. Prins Willem van Oranje zullen fraaie decoratieve stukken worden opge licht, terwijl overigens de nationale en stedelijke vlaggen aan de hoornen zullen wapperen. Vanwege H. K. H. de Groothertogin van Saksen-Weimar zal het voormalig paleis van wijlen Z. K. H. Prins Hendrik, thans eigendom van 's Konings zuster, in feestlicht worden gehuld. De turfdragers zullen hunne eerepoor ten stellen aan het Korte Voorhout, op de Wagenhrug en aan de Turfmarkt. Op een nader te bepalen plaats zal de reusachtige standaardvlag worden gelie- schen, welke vanwege de gemeente bij 's Konings intocht na zijn huwelijk tegen over de Rijnstraat was geplant. Drie bestuurders van eene kortelings te 's-Hage opgerichte vereeniging: Israël en Oranjehebben aan den Burgemees- ter vergunning verzocht om op 's Konings verjaardag de Gedempte Gracht, de Voldersgracht en de Bezemstraat feeste lijk te versieren met guirlandes, eere poorten enz., en die des avonds te ver lichten, om, mocht het den Koning be hagen dit stadsgedeelte met een bezoek te vereeren, Z. M. eene passende ont vangst te bereiden. Tevens werd toe stemming verzocht op een nader te bepa len dag in die buuit volksspelen en op tochten door zangvereenigingen en gecos- tumeerden te paard te houden. De Burgemeester verleende het ge vraagde verlof. De kapitein ter zee Gericke, laatste lijk minister van marine, heeft zijn pen sioen aangevraagd. Volgen telegrafisch bericht van den gouverneur van Mozambiqne aan de Por- tugeesche regeering schijnt het gerucht omtrent den dood van den heer M. H. Maas, Nederlandsch consul te Quilimane, onjuist te zijn. De centrale vereeniging van Neder- landschelndustrieelen (Amsterdam), onder voorzitterschap van den Heer J. Duyvis, oud-lid der Tweede Kamer, heeft haren gedelegeerde, den Heer J. A. N. Schagen van Leeuwen opgedragen, om namens haar aan te moedigen tot deelneming aan de tentoonstelling voor voedingsmid delen te Amsterdam te houden. Een door ongeveer 3000 personen onderteekend adres (met 24 gezegelde vervolgen met handteekeningen) is door de leden der kleedermakersvereeniging De Ster te 's-Gravenhage en door kleer makers en gepatenteerde winkeliers uit andere plaatsen in Nederland aan de Tweede Kamer verzonden, benevens een afzonderlijke instemmingsbetuiging uit Rotterdam, met 600 handteekeningen, waarin in het breede de bezwaren worden ontwikkeld, waarmee het klee- dermakersvak hier te lande te kampen heeft, met verzoek die bezwaren te doen onderzoeken en het vervolgens daarheen te leiden, dat binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop worde vastgesteld; a. Zwaardere inkomstenheffing van uit het buitenland ingevoerd wordende nieuwe gemaakte kleedingstukken b. dat de arbeid in de gevangenissen worde beperkt tot de behoefte der ge vangenen zeiven, of, zoo noodig, dat zij niet aan concurrentie onderhevig zij. Uit het Orgaan van den Ned. hond voor algemeen kies- en stemrecht blijkt dat het bestuur besloten heeft te Amster dam eene demonstratie te doen houden met het oog op de Regeeringsvoorstellen in zake het kiesrecht. Voorloopig is daar door de 19e Februari aangewezen. Het plaatselijk comité voor de Ten toonstelling van Voedingsmiddelen te Pur- merend bestaat uit het aldaar gevestigd departement der Maatschappij tot Bevor dering van Nijverheid. Ook te Leeuwarden heeft zich een plaatselijk Comité voor de tentoonstelling geconstitueerd. 'Voorzitter en secretaris de Heeren Mr. A. Bloembergen en J. Souteridam. Door het hoofdbestuur der vNeder- landsche Vereeniging tot bescherming van dieren" is het volgende adres tot den Haagschen gemeenteraad gericht: »Het hoofdbestuur der Ned. Vereen. t. h. v. d. neemt bij deze eerbiedig de vrijheid, het volgende aan het oordeel van den gemeenteraad te onderwerpen. Telken jare, in de week die het Paaschfeest voorafgaat, wordt aan het volk een schouwspel vertoond, dat aan velen groote ergernis geeft. Het is het rondvoeren door de straten van de zoo genaamde Paaschossen Waren dit ge wone, normaal ontwikkelde dieren, de ergernis zou in velerlei opzicht niet wor den gegeven, maai de dieren, door eene kunstmatige overvoedering tot eene zwaarte gebracht, die het gewone gewicht van gezonde dieren verre overtreft, zijn dit niet. De groote massa vleesch en vet, door de mesting verkregen, staat buiten alle verhouding lot de draagkracht van hun beenderen-gestel, en het is dan ook voor ieder zichtbaar, dat zij zich slechts met de meeste moeite voortslepen. Maar hunne tentoonstelling is eene reclame voor den slager, die niet in ge breke blijft, hekend te maken dat hij ossen van zooveel of zooveel honderd pond zal slachten. Die reclame kan niet te sterk worden uitgebreid, en daarom worden de arme dieren overgegeven in de handen van dikwijls ruwe knechts, om er den triumftochl voor den patroon mede te maken. Die tocht wordt den ganschen dag voortgezet en slechts af gebroken als de drijvers verpoozing zoe ken in de herberg. Maar die enkele oogenblikken rust komen weder duur te staan aan de arme dieren, want naar die mate nemen ook de ruwheid en on gevoeligheid van de drijvers toe, en het gevolg is noodwendig, dat op de laatste gedeelten van den tocht het vermoeide dier voortdurend door slagen moet wor den aangedreven. Dat er dieren lot voe ding van den mensch worden gedood, ligt in de natuur der dingen, maar het moet hij ieder die het hart op de rechte plaats heelt, deernis verwekken, als de dieren voor hun dood aan de marteling worden onderworpen van een langen tocht over de voor hen ongewone straat- steenen. Op grond van het bovenstaande heeft liet hoofdbestuur der Ned. Vereen, t. b. v. d. mitsdien de eer, u eerbiedig te verzoeken, zoodanige maatregelen te ne men als waardoor het rondleiden der zoogenaamde nPaaschossen" alhier zal worden belet. De Ned. Sport geeft in haar noin- mer van 29 Jan. het portret van een anderen meester op de schaats, namelijk van Arie van den Berg. Aan het bij schrift ontfeenen wij, dat deze een wel gesteld landbouwer te Benthuizen, Zuid- Holland, daar het eerste levenslicht zag op 25 Febr. 1852, en dus weldra zijn 35. levensjaar heeft bereikt. Hij is zwaar gebouwd, en bezit enorme kracht, doch mag op den naam van »mooi rijden" geen aanspraak maken. Zijn eerste over winning in het hardrijden op schaatsen, behaalde hij op 18-jarigen leeftijd te Soeter- meer, alwaar hij ook Woensdag 19 Ja nuari II., regelrecht uit Hamburg komende, den len prijs van de 44 mededingers won. Na zijn eerste overwinning nam hij aan alle hardrijderijen, die li ij bereiken kon, deel, en kwam slechts tweemaal geheel veislagen uit den strijd, n.l. eens in Utrecht en eens te Steenwijk. Om het juiste getal prijzen en premiën op te geven, die hij behaald heeft gedurende zijn hardrijdersloopbaan, is niet mogelijk, daar hij dit zelf niet weet. Aan training doet hij weinig, doch hij voedt zich steeds krachtig, gaat zich ner gens aan te buiten en onthoudt zich ge heel van spiritualiën. Volgens zijn eigen verklaring rijdt hij nu veel harder dan 4 a 5 jaar geleden; zijn liefste afstand is 1600 meter, en telkens als hij dien afstand afgereden heeft, gevoelt hij zich minder vermoeid. Dat dit geen groot spraak van hem is, heeft hij onlangs te Hamburg duidelijk bewezen, waar hij den Noor Harald Hagen, een niet te verach ten tegenstander, die naar veler gevoelen harder rijdt dan Axel Paulsen, op dien afstand verslagen heeft. De grootste lof spraak voor hem was dan ook wel het 1 gezegde van den Noor na zijn nederlaag: »You snel". Naar de N. R. Cl. verneemt, zal te Keulen, door de goede zorgen van mevr. Lina Scheider, de dag, waarop j Vondel drie honderd jaren geleden gebo- i ren is, worden gevierd met eene opvoe- ring van de xJephta". Possait heeft aan geboden den titelrol te vervullen en is 1 bereid daarin ook te Nederland op te treden. l Limburgsclie bladen melden, dat de politie in de Pruisische grensplaats Ech- ternacherbiuck de verzamelplaats van een socialistische bende ontdekt heeft, die onder voorwendsel van een hulpfonds op te richten, een verbroedering van de aan de grenzen wonende Luxemburgsche werklieden met de Duitsche socialistische partij trachtte te bewerken. Met den expresse-trein van den Hollandsclien spoorweg reisden Zaterdag onder geleide van de marécliausée, 12 Zigeuners of Grieken (mannen, vrouwen en kinderen) naar Amsterdam, vanwaar zij per stoomschip naar hun land wor den vervoerd, gedeeltelijk onder geleide van den brigadier-majoor der rijksveld- wacht Goudriaan, die zich aan het sta tion te 's-Gravenhage bij de twee be ambten der maréchausée voegde. Behalve deze Grieken, bestaat de Zi- geuuertroep, die nog altijd onder de ge meente Eisden op den grooten weg naar Luik in tenten gelegerd is, uit 18 Ser viërs en 15 Hongaren. Ook deze zullen spoedig naar hun land gezonden worden. Ofschoon het wilde volkje een kouden tijd in de weinig beschutte tenten heeft doorgebracht, hebben de Zigeuners geen gebrek geleden en zullen zij de meest booze dagen van hun leven niet op tlol- landsch grondgebied hebben doorgebracht. Door de zorg van den minister van justitie kregen zij een aantal dekens en dagelijks werden hun door den brigadier der ma réchaussee aardappelen, spek, brood en koffie uitgereikt. Het gaat er in Europa al meer en meer spannen. In Oostenrijk werd in eene Maandag gehouden Kabinetsraad besloten tot het wapenen van den land storm. Aanvankelijk had men hiermede nog willen wachten, maar daar middeler wijl, naar men gelooft, de algemeene politieke toestand van dreigenden aard is geworden, zoo wordt de uitvoering van den maatregel binnen den kortst mogelijken tijd als dringend beschouwd. Buitendien, met het oog op het al scher per zich ontwikkelen van den algemeenen toestand ten gevolge van het steeds be denkelijker worden der omstandigheden in het westen van Europa, kan niet slechts het staken der beschikkingen voor het leger, die reeds in het begin EENE NOVELLE. Vrij gevolgd naar het Italiaamch. 9) Op een middag dat ik in mijn kamer zat, en tevergeefsch had getracht mijne gedachten bij eenig noodzakelijk werk te houden, en in gepeins naar het eentoonige rollen der wagens luisterde dat nu en dan van de stad overwoei en de stilte afbrak ging eensklaps de deur open en stond Manuela voor mij. Een blijden schrik beving mij en ik trad op haar toedoch zag in het eerste oogenblik niet hoe bleek en aangedaan zij er uit zag. Voor ik een woord had kunnen spieken, gaf zij mij bevend een tezaam gevouwen papier en stamelde angstig ïGerard komt, hij komt van avond nog I" Sprakeloos staarden wij elkaar een paar sekonden aan. Toen geleidde ik haar naar de sofa, waarin zij als uitge put neerzonk en zeide zoo k3lm mogelijk. ïNu dat hij terug zou komen wisten wij immers. Nu zullen wij moeten be sluiten en handelen." Zij zag mij aan alsof ik in treemde talen sprak, schudde het hoofd en zijde toen»Gij meent dat gij weg moet Ach zoo spoedig reeds zoo spoedig »Neen Manuela" antwoordde ik Ier- wijl ik nevens haar ging zitten en mijn arm om haar middel sloeg, »dat meen ik nietwij staan niet meer als voor acht dagen. Wie zoo als wij verbonden zijn kunnen aan scheiding niet meer denken. Wij moeten nu ons inwendig recht doorvechten en het tot eer. uit wendig maken. Gij zijt niet meer de vrouw van Gerard, maar de mijne wat staat hem dus anders te doen dan u vrij te geven, zoodra hij dit verneemt? En hij moet het vernemen. Heden nog I" ïNeenriep zij luidkeels," »gij kent hein niet. Gij weet niet hoe vreeselijk driftig hij is. Hij zou mij dooden en u »Hij zal mij uitdagen, dat is zijn recht, en gelooft ge dat ik aarzelen zou om mijn leven te wagen voor uw bezit. Blijft dit bewaard dan zijt ge vrij I" sOnmogelijk I onmogelijk I" herhaalde zij telkens weer. »God o God I" hoe zal dat alles eindigen. O ik heb het wel voorzien Ik werd ongeduldig en zelfs boos omdat ik haar op dit oogenblik zoo kleinmoedig vond. Was hare liefde dan niet als de mijne, eene liefde in leven en dood Als dat niet zoo was, hoe kon zij zich dan verantwoorden En ik had zoo stel lig gedacht dat onze gewaarwordingen dezelfde waren maar ik bleef bedaard en zeide »En wat denkt gij dan dat ge beuren moet Zij zag mij bevreesd aan en antwoordde: «gij moet heengaan I" »Eri gij? Wit gij blijven?" »Dal moet ik immers wel I Dat is de boete zij zal mijn leven lang duren sManuela!" riep ik buiten mij zeiven van verbazing. nHoe is 't mogelijk Kunt ge u dat voorstellen Hier blijven als of er niets gebeurd ware. Dagelijks tegen Gerard huichelen nik huichel nietzeide zij driftig. »Dat ik hem niet liefheb weet hij al lang I I »En toch zijt ge zijne vrouw en wilt het blijven. Kunt ge dat denkbeeld ver dragen al ware het voor een enkel oogenblik De toorn snoerde mijne keel toe; ik wendde mij af en stampte met den voet op den vloer. Zij begon luid te weenen en wierp zich eensklaps in mijn armen. ïAch was ik maar dood Was ik maar dood riep zij hartstochtelijk snikkende. De wanhoop bezielde mij, Zoo machte- 1 loos te zijn over eene menschelijke ziel, die men onvoorwaardelijk meende te over- heerschen Te bemerken dat er scheids muren in dat binnenste waren, die geen hartstocht konde omverwerpen en toch die waarheid niet te willen ge- looven Ik beheerschte mij zeiven en trachtte haar te overtuigen doch met eene on bestemde uitdrukking zag zij naar rnij en verfrommelde den brief werktuigelijk tusschen de vingers. »Wat gij denkt zonde te zijn, Manuela; de uiterlijke verwisseling van godsdienst die gc moet doormaken, is dat niet een kleine zonde, in vergelijk van die welke u als de vrouw van Gerard op 't geweten ligt? ïNeen!" mompelde zij. »Maar het is geen doodzonde, zoo als de afval van het geloof. Dan hen ik voor eeuwig verdoemd en verstooten O Welk een lot, Zonde hier en zonde daar, waarheen ik mij ook wenden wil." »Juist daarom," zeide ik snel. »En daarom, moet ge besluiten. Luister nu eens naar wat ik u zeggen zal. Wij gaan naar Parijs nik kan niet meer denken I mijn ge dachten zijn als verdwenen I Zij legde de hand over de oogen. Plotseling sprong zij op en riep: En liet kind iiij11 kind... Zweer mij dat ik dat behouden zal, dat Gerard daarop geen recht heeft?" Bij die gedachte was hare apathie geweken, elke zenuw was gespannen en de oogen waren vragend en tevens dreigend op mij gevestigd. Dat was een kwade vraag. Aan het kind had ik, om de waarheid te zeggen nog geen oogenblik gedacht. Een oogen blik talmde ik met het antwoord, Zij greep met bevende handen naar den doek dien haar ontgleden was en naar haar hoed en wilde gaan. Zij zag zoo bleek als een dood Blijf! Blijf! Manuela," zeide ik haar tegenhoudende. ïLaat mij tijd om na te denken. vMoet Gerard mij het kind laten als ik verlang of niet? Verder wil ik niets hooien. Zeg mij dat slechts?" »Dal kan ik op het oogenblik niet beslissen. Ik geloof wel...." sGij moet het rnij met zekerheid kun nen zeggen. Hoor zij wierp zich aan mijne borst en klemde zich aan mij vast als in een laatsten doodsstrijd. Ik wil alles doen wat ge wilt. God zal mij barmhartig zijn... hij ziet mijne ver twijfeling Ik heb een afschuw van Gerard Ik zal sterven als ge heen gaat-! Dat alles is schrikkelijk, liet is of mijn hoofd /.al Oii.slei. ui in ei eau denk. Maar het kind, het kind! Zweer

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1