Plaatselijke berichten. ..mand noodig geoordeeld werden, plaats hebben, maar moet integen deel een voorzetten dezer toebereidselen in het uitzicht gesteld worden. Wel verklaarde de Hongaarsche mi nister-president Tisza in de Kamer, dat, sedert de regeering hare verklaring heeft afgelegd in de delegaties, er niets ver anderd is in de betrekkingen met de andere mogendheden en de regeering op dit oogenblik nog op het behoud van den vrede hoopt. - De geruchten omtrent eene wapening moeten volgens hem derwijze opgevat worden, dat de wapening eenvoudig een voorzorgsmaatregel is, die overal geno men wordt, dus ook in Oostenrijk. Bij de wetgevende macht zal de aanvrage daartoe inkomen, De maatregel heeft volstrekt niet de beteekenis van eene toebereiding tot den oorlog. Mij is een voorzorg om de belangen der monarchie veilig te kunnen stellen, ook door andere middelen, indien tegen de verwachting, hel behoud van den vrede niet mogelijk mocht blijken. Uit een en ander blijkt dus nog al duidelijk, dat de hoop op het behoud van den vrede op zeer vage gronden steunt. Te Belgrado loopt het gerucht, dat de Bulgaren in Macedonië een revolutie zullen beginnen. Daar majoor Trotter, militair gevolmachtigde der Engelsche legatie, in die buurt is, meent men dat Engeland deze revolutie zal steunen. De Berlijnsche Post bevat een zeer scherp artikel tegen den Franschen mi nister van oorlog Boulanger. Zij noemt hem machtiger dan Thiers en Gambetta, en niet meer in staat het Fransche volk tot vredelievende gedachten terug te brengen. Uit Rome wordt geschreven, dat lus- schen het Vaticaan en Druisen eene over eenstemming is tot stand gekomen. Er zou zijn bepaald 1. Terugkeer der orden, uitgezonderd de jezuietenorde, om trent welke laatste de Rijksdag heeft te beslissen. 2. Opening van twee nieuwe groote seminariën, te Limburg en te Ösnabrück, zoodat er in Piuisen zes meer zullen zijn dan vóór den kerkelijk- politieken strijd. 3. Afschaffing der mei- wetten aangaande het administratief be heer over de bisdommen. De ondeihan delingen over eenige punten van onder geschikten aard werden nog voortgezet. Rusland heeft nog altijd met de nihilis ten niet afgedaan. In de gevangenis te Odessa zijn 7 nihilisten opgehangen 10 staan te Wilna terecht, wegens moord gepleegd op een kolonel, en 200 werden onlangs naar Siberië gezonden. De Koningin van Spanje heeft Zaterdag te Aranjuez een weeshuis voor de kin deren van officieren der infanterie plech tig ingewijd. Groote toebereidselen waren voor deze gebeurtenis gemaakt. Eerebo- gen waren allerwege opgericht, de vlag gen uitgestoken en aanstalten gemaakt voor een algemeene illuminatie. De Koningin weid aan alle spoorwegstations zeer hartelijk door de bevolking ontvan gen. 's Namiddags hebben er twee groote feestmalen voor militairen plaats gehad; aan een dezer hebben ook de Koningin regentes, de Infantes Isabella enEulalia, de minister van oorlog, maarschalk Mar tinez Campos en de tachtig kolonels van de regimenten deel genomen. Duizenden inwoners van Madrid waren naar Aran juez getrokken om getuigen van de plechtigheid en de feesten te zijn. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid woiden door den heer Vani ties van Dordrecht. Tot lid van het Historisch Genoot schap gevestigd te Utrecht, is benoemd onze stadgenoot de heer A. M. Kolle- wijn Nzn. In een vertrouwelijk schrijven door de heeren Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck, C. T. van Beek, M. L. Ce- losse, W. A. Croockewit, D. P. Hamers, G. J. Baron van Hardenbroek van Am- merstol, A. Herschel Bz. en Dr. H. F. Jonkman uitgenoodigd, vergaderden j.l. Zaterdagmiddag een aantal ingezetenen in een der localen van Amicitia. Deze vergadering had ten doel de mogelijkheid te bespreken van het doen eener uitkee- mij dat ik het zal behouden I anders kan en mag ik niet met u gaan »Manuela," zeide ik met inspanning, «ik kan dat thans niet bezweeren, zonder als een eerlooze te handelen. De vader heeft een recht op zijn kind. Ik ken de wet niet en weet niet of dit recht een absoluut recht is. Maar in elk geval geloof ik dat Gerard u de kleine niet weigeren zoude. Wat zou hij met haar beginnen? Zij zou hem tot last zijn." «Het is voorbij," zeide zij ijskoud en bedaard, terwijl zij zich uil mijn armen losmaakte. «Gij gelooft zelf niet wat ge mij zegt. Ik ken uwe stem." Het is schrik kelijk en nu is ailes voorbij O God hoe vreesselijk straft ge ons Zij viel op een stoel neer en staarde handenwringend vooi zich uit. Wordt vervolgd.) ring van levensmiddelen en brandstoffen aan de armen in onze gemeente op 19 Febr. a.s. Besloten werd daartoe geene collecte te houden om de armbestuien niet in hunne taak te bemoeielijken. Van de 700 gulden, die men berekende noodig te hebben om aan 700 personen uitdeeling te kunnen doen, werd staande de vergadering voor f 600,geteekend, terwijl nog verschillende giften werden toegezegd. Op voorstel van een der aanwezige heeren werden de heeren die de verga dering hadden bijeengeroepen tot com missie van uitvoering benoemd en deze commissie tevens aangevuld met de hee ren E. L. H. van Lanschot Hubrecht en A. M. Tromp van Holst. Verder werd besloten tot hel uildee- len van gruis, aardappelen en stokvisch. Zie achterst, advert.) De Amersfoortsche begrafenis-ver- eeriiging hield eergistei avond haar ge wone algemeene vergadering, waarin verslag over 1886 werd uitgebracht. In dat jaar hadden er 52 begrafenissen plaats, met inbegrip van 9 voor rekening van de gemeente Amersfoort en van het St. Pieters- en Bloklands gasthuis uitge voerd. Over de berekening van buiten gewone uitgaven voor eene elders gedane begrafenis was eene klucht ingekomen, die door de commissie van toezicht nauw keurig onderzocht en ongegrond bevon den is. Het aantal leden der vereeniging is tot 276 geklommen. In de plaats van den heer H. W. de Heus, aan de beurt van aftreding en niet terstond herkies baar, is de heer G. Prins tot lid der commissie benoemd. De vergadering gisterenavond in «de Arend" gehouden, was in den aanvang niet druk doch later vrij talrijk bezocht. Zij werd bijgewoond door onzen volijve rige burgemeester Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wyck. Door de Commissie was aan de HH. G. J. Baron van Hardenbroek van Am- merstol, 11. W. v. d. Wall Bake, M. v. Beek en E. L. Visser het eerelidmaat schap aangeboden, die dit met ingeno menheid hadden aanvaard, en door hunne tegenwoordigheid op de vergadering daar van blijk gaven. Het vooiloopig plan der Commissie om een optocht te organisee- ren, werd opgegeven daar tijd en de noodige geldelijke steun zouden ontbreken. De Commissie deed daarom een nieuw voorstel en wel, eene muziekuitvoering te doen geven, in eene opzettelijke daar toe ingerichte en verlichte tent op een der openbare pleinen. Het plein aan te wijzen in overleg met het gemeentebe stuur. Zoo mogelijk, zal aan verschillende, door de Commissie aan te wijzen perso nen, eene serenade gebracht worden, en daartoe vereenigingen en gezelschappen uitgenoodigd worden met hun vaandel of banier daaraan deel te uemen. Wanneer onverhoopt geen muziek is te verkrijgen, dan zal men door het illuinineeren van een of ander openbaar gebouw, straten of pleinen overgaan en zoodoende door eene luisterrijke illumi natie, den 7Usten veijaardag van onzen beminden Koning waardig herdenken. Het voorstel om de feestelijkheden op Maandag, den 21sten Februari te doen plaats hebben, werd verworpen. De heer van Asch van Wyck en de heer v. d. Wall Bake als ook eenige heeren uit de Commissie vonden het niet eigenaardig 's Konings verjaardag te vieien op een anderen dag dan 19 Febr. Dit werd dan ook besloten. HH. Commissieleden zullen zich persoonlijk met eene inteekenlijst aan de woningen vervoegen. Zij verwachten, dat hoezeer reeds veel door de ingezetenen voor armen en kinderen is gedaan, men nog wel een kleine gave zal willen af zonderen om zichzelven en medeinge zetenen eenig genot te verschaffen. Voor het sluiten der vergadering dankte de heer v. d. Wall Bake de commissie voor 't initiatief, dat zij genomen had. Met blijdschap had hij gezien dat uit en door de burgerij stemmen opgingen om den veijaardag van onzen beminden vorst luistterrijk te vieren. Naar wij vernemen zal den 12en dezer door den Heer H. Dumoulin zijn jaarlijksch Kinderfeest worden gegeven, onder medewei king van de onderafdee- ling van de Gymr.astiekvereeniging «Ajax". Desmiddags te 4 uur zullen de kleinen zich in optocht, voorafgegaan door het vaan del, van het huis van den heer Dumou lin naar Amicitia begeven, om aldaar op de bekende gulle wijze te worden ont haald. Ook voor niet familieleden der kinde ren, zal tot de bijwoning van dat feest en het daaropvolgende bal gelegenheid bestaan, tegen het betalen eener geringe introductie. Gisterenmiddag had op het artil leriepark alhier het practische gedeelte van het examen plaats, der adspiranten, die na gedurende dezen winter onder lei ding van den adjudant-instructeur J. Busquet zich zoowel theoretisch als prac tise!] te hebben geoefend, voor den rang van korporaal en sergeant bij de d.d. schutterij alhier in aanmerking kwamen. Ook nu weder bleek, wat met een weinig goeden wil en onder bekwame leiding kan worden tot stand gebracht. Wij vermeten ons niet, bij gebrek aan zaakkennis een oordeel over de toestand der schutterij in onze gemeente uit te spreken, maar laten dit gaarne aan meer bevoegden over. Het Militair Blad (onder redactie van den heer J. de Waal, Kapitein van den Generalen Staf te 's-Hage) van den 31. Januari II. zegt daaromtrent het navol gende: Door de onverpoosde zorgen van den heer A. M. Tromp van Holst, majoor- commandant der dienstdoende schutterij alhier, die tijd noch geld ontziet, om de oefeningen zijner onderhoorigen meer vruchtbaar te maken, kan dit korps met eere genoemd worden als eene der best georganiseerde schutterijen van ons land. Het kan zijn nut hebben, hier in het kort mede te deelen, hoe de oefeningen te Amersfoort zijn ingericht. Het korps bestaat uit 2 compagniën; bij de le compagnie zijn ingedeeld de onderofficieren, korporaals en schutters, die vroeger hebben gediend. Deze com pagnie rukt om de 14 dagen uit tot het houden van schietoefeningen en in ver band met het betrekkelijke voorschrift der Infanterie, ook ran oefeningen in het salvo- en groepenvuur en de vuren in verspreide orde. De overige tijd wordt besteed aan tirailleeren, veld- en garni zoensdienst. Deze oefeningen worden ook bij afwisseling gehouden, zoodat bijv. de eerste le houden oefening bestaat uit velddienst en tirailleeren, de tweede uit individueel vuren, de derde uit salvo vuren enz., alles in verband met de be staande voorschriften. Van het tirailleeren wordt voorname lijk onderwezen: het gebruik leeren ma ken van het terrein, de aanvoering van een of meer groepen in verband met de bijzondere gesteldheid van het terrein, het aanvallend en verdedigend gevecht van eene compagnie enz. Deze oefeningen worden gehouden op de Vlasakkers, welke een zeer geschikt terrein daarvoor ople veren daarbij wordt tevens gebruik ge maakt van losse patronen. De 2e compagnie, bestaande uit enkele gediend hebbende onderofficieren en kor poraals en overigens uit niet gediend hebbende schutters, is verdeeld in 4 sectiën. Gedurende de zomermaanden van April tot October worden deze sectiesgewijze onderwezen en de oefeningen bijv. aldus verdeeld: eerste week, 1e sectie Dinsdag, 3e sectie Vrijdag; tweede week, 2e sec tie Dinsdag, 4e sectie Vrijdag, zoodat ieder man om de 14 dagen aan de oefe ningen deelneemt. Zij, die verzuimd heb ben, moeten dat altijd inhalen. Deze maatregel, sedert eenige jaren toegepast, heeft zeer bevredigende resultaten opge leverd, terwijl men nu voor het vierde ge deelte der compagnie denzelfden tijd be schikbaar heeft als anders voor een of twee compagniën. Geen oefefiing wordt ooit afgelast of uitgesteld; wanneer de bevolen oefening niet kan plaats hebben, wordt de troep in de garnizoensmanége onderwezen in voorbereidende oefeningen, de lading en de vuren. De recruten worden afzonderlijk onder wezen in de recrutenschool. Op het schietterrein wordt de sectie schuileis verdeeld in 2 afdeelingen, welke om beurten schieten. Terwijl de officier, belast met het toezicht, het eene gedeelte naar de schijf laat schieten, blijft het tweede gedeelte onder leiding van den adjudant-onderofficier, die hen alsdan bezig houdt met theorie over het geweer en het schot. Blijft er nog tijd over, dan wordt die besteed aan weiktuigelijk tirail leeren en bij liet gaan van en naar het schietterrein wordt de Recrutenschool beoefend. Daar er te Amersfoort slechts één nog al ver van de stad gelegen schietbaan bestaat, is door den heer Tromp van Holst geheel voor eigen rekening een terrein aangekocht, waarop ten dienste der schutterij eene ingegraven schietbaan van 425 M. lengte zal worden aangelegd, welke geheel aan alle eischen zal moeten voldoen. De Majooi-commandant is, evenals de adjudant-onderofficier, steeds bij alle oefe ningen aanwezig. De le compagnie treedt geheel onder leiding van den compagnies-commandant op, terwijl de leiding der oefeningen van de 4 sectiën der 2e compagnie aan .den adjudant-onderofficier wordt overgelaten, die daarvoor dan ook geheel en al bere kend is en sedert 1878 met de meeste ambitie optreedt. Ook de theorie met het kader en de practische opleiding daarvan en van de adspiranten, staat van af 1 October geheel onder diens leiding. Zij worden wekelijks gehouden, de eerste week theorie over de verschillende regle menten, de tweede week piactische oefe ning in de manége van 7 tot 9 uur 's avonds. Op dit oogenblik zijn er 3 adspiranten voor den graad van onderofficier en 12 voor korporaal. Dezen worden weder af zonderlijk opgeleid en niet bevorderd, dan na aan de vereischten te hebben vol daan, vervat in de bepalingen van de «Wenken voor de commandanten der infauterieschulterij", uitgegeven op last van den Minister van Oorlog. Uit deze enkele mededeelingen blijkt, dat men te Amersfoort niet stil zit, maar woekert met den zoo korten oefenings- tijd der schutters in het belang der nati onale weerbaarheid. Vergadering van den Raad der ge meente Amersfoort op Donderdag, den 3en Februari 1887, des namiddags ten l'/j ure. Printen van behandeling 1. Voorstel van Burg. en Weth., tot het verleenen van een crediet voor eene feestelijke herdenking van den 70en geboortedag van Z. M. den Koning. 2 Aangehouden voorstel tot het verleenen van gratificatiën aan rijksveldwachters en agenten van politie. "Door het Kantongerecht te Utrecht zijn A. de W. en K. de G. alhier beiden veroordeeld tot f 5,boete, subs. 2 dagen hechtenis en verbeurdverklaring hunner honden, ter zake van het overtreden van een bevelschrift van den Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, waarbij het muilkorven der honden in verschil lende gemeenten wordt gelast. F. S. mede alhier wonende, werd we gens overtreding van het prov. reglement op het rijden met hondenwagens veroor deeld tot f 5,boete, subs. 5 dagen hechtenis. Gisteren in den laten avond heeft een schoorsteenbrand plaats gehad ten huize van B. aan de Zwanenlialssteeg, welke brand door politie onder toezicht van een brandmeester is gebluscht. Men schrijft ons uit Leipzig d. d. 29 Januari Zoo verbazend groot is de toevloed van bezoekers op de Internationale Kookkunsttentoonstelling, dat men vooral in de namiddaguren, van onrustbarende verhoudingen kan spreken. Het «Glazen Paleis" was tot in de uiteiste hoeken vol menschen en voor de deuren stond nog eene dichte menigte. De tentoonstelling duurt eigenlijk voor zulk een toeloop te kort; slechts vier dagen. Het is de eerste op zoo groote schaal. De allereerste werd in 1875 in Praag tot stand gebracht door de volharding van Ludwig Teubel, die de giootste moeijelijkheid had te overwinnen voordat hij zijn denkbeeld kon verwezenlijken. Maar zijn programma was zoo goed overwogen, dat het den grondslag is geweest van alle latcie dergelijke ten toonstellingen. In vier dagen had deze tentoonstelling meer dan 40000 betalende bezoekers en ze maakte in dien tijd een batig saldo van 10000 gulden. Op Praag volgden: 1876 Dresden; 1877 Berlijn en Hanover; 1878 Frank- furl a. M., Halle en Kassei; 1880 Ham burg; 1883 Leipzig; 1884 Weenen1885 Bel lijn, München, Zurich, Keulen, Londen 1886 Parijs, Bordeaux, Brussel. In Parijs trouwens is alle jaren eene tentoonstel ling op kleine schaal, uitgaande van de société des cuisiniers francais, in ver eeniging rnet de Ecole pi ofessionelle de cuisine. In Londen heeft iets dergelijks plaats. Van de eigenlijk gezegde publieke ten toonstellingen leverden die te Weenen in weinige dagen 12000 Gulden W. winst en die te Keulen 8000 M. Donderdag werd de Leipziger tentoon stelling geopend door HH MM. den Ko ning en de Koningin van Saksen. Kort daarna, te twaalf ure ongeveer, had de spijziging plaats van 1000 sol daten. De tentoonstelling heeft namelijk ook ten doel de beste en snelste wijze van voeding aanschouwelijk te maken voor het leger in vredestijd en te velde. Z. M. koning Albert gaf zijne hoogste tevredenheid te kennen, over de prompte en goede bediening en de soldaten waren niet minder in hun schik, want ze kregen niet alleen zeer goed voedsel maar boven dien een voortreflelijk glas hier. Het is de firma O. Dennerlein Co. in Charlottenburg, de eerste en eenige fabriek van dezen aaid in Duitschland, die door eene bizondere menging van vleesch en groenten hel zoover bracht, dat in 25 minuten uit haar ovens het maal voor eene geheele Compagnie kan worden gereed gemaakt. De stad Leipzig vereerde haar op deze tentoonstelling de groote gouden medaille. Van Hollandsche inzendingen wordt in de Leipziger bladen zeer geroemd, die van de heeren C. J. van Houten en Zoon. Door vier Hollandsche juffers wordt in Delfisch porselein de chocolade geschon ken, die voor de oogen der toeschouwers wordt gereed gemaakt, ten einde te doen zien, hoe men chocolade moet toeberei den, om ze wezenlijk goed te hebben. Vlak bij hel paviljoen van de Heeren Van Houten kan men echte Chineesche thee krijgen van de bekende firma Taen- Arr-Ilee in Berlijn en Dresden. De be dienden in Chineesch costuum trekken natuurlijk al evenzeer de algemeene aan dacht, als de Hollandsche chocolaad- schenksters. Het vroegeren wSchützenhausveel groo- ter, maar als wij ons niet beJriegeu toch niet half zóó groot als reeds alleen het hoofdgebouw van de Amsterdamschc Tentoonstelling zal wezen* Vanwege de Tentoonstelling van Voe dingsmiddelen te Amsterdam, werd Maan dag door het Comité ter bevordeiing van inzendingen in hetCaféKrasiiapolsky aldaar eene vergadering gehouden met verte genwoordigers van builenlandsche huizen. Dit sub-comité is vooiloopig samen gesteld uit de heeren J. Kogel, Martin Wolff. Th. A. J. van den Broek.* G. D. de Salis, H. J. G. Mijnssen, A. G. C. van Duyl. De vergadering, door vele belangstel lenden bijgewoond, werd geopend door den heer H. J. G. Mijnssen, die het doel der bijeenkomst en der geheele tentoon stelling uiteenzette. Speker vestigde de bijzondere aandacht op sommige onder deden van het programma, waarin wordt gewaagd van andere inzendingen, dan eigenlijk gezegde voedingsmiddelen, inzen dingen ook, vooral van belang voor buiten- landsche fabriekanten. Dit punt kwam in den verderen loop van het debat nogmaals ter sprake, daar gebleken is, dat van het programma, hoe algemeen ook verspreid, door vele belanghebbenden nog niet voldoende is kennis gegenomen. Men meende er dan ook nogmaals op te megen wijzen, dat aan het bureel der hoofd-commissie, Singel 451, Amster dam, steeds inlichtingen zijn te beko men en programma's in het Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch worden verstrekt. Gewagende van plannen om eene groote collectieve inzending uit Amerika ten toon te stellen wordt door een der vertegenwoordigers gevraagd, of voor zulke inzendingen ook bizondere voor waarden worden gegund. Namens de commissie wordt geant woord, dat, terwijl in alle gevallen voor de inzenders zoo goed mogelijk zal wor den gezorgd, voor zulke bizondere om standigheden als waarvan nu sprake is, wel de verzekering kan worden gegeven, dat het tentoonstellingsbestuur zal doen wat het kan, om ze te bevorderen. Dit kan door de vertegenwoordigers gerus- telijk aan hunne firma's worden mede gedeeld. De commissie heeft zich onthouden rechtstreeks zich tot de fabriekanten te wenden, om niet den schijn te hebhen, alsof ze achter de agenten om wilde weikzaam zijn. Zij vertrouwt echter dat nu vooral deze heeren hunne firma's op de hoogte zullen brengen. Op de viaag of op het terrein voor voldoende drijf kracht zal worden gezorgd, wordt geantwoord, dat deze niet zal wor den geleverd door het bestuur, hetwelk in deze ieder vrij wenscht te laten. Er zal echter drijfkracht wezen op het terrein, hetzij dat de inzenders zeiven daarvoor zorgen of zich verstaan met het technisch bureau, dat levering van voldoende drijf kracht heeft aangeboden. De termijn van verzending van goe deren, die de proefreis naar Indië moeten maken zal nader worden bekend ge maakt. In verband hiermede somt de voor zitter op, welke bizonder gunstige voor waarden voor het vervoer van inzendin gen zijn verkregen van spoorweg- en stoombootmaatschappijen, inet Amster dam in verband en geeft hij te kennen, dat maatregelen worden genomen, die ongetwijfeld zullen slagen, om wat be treft de rechten, dezelfde voorwaarden te krijgen, als tijdens de tentoonstelling van 1883. De inzenders zullen zich kunnen be dienen van hunne eigene expediteurs, daar eene coalitie als in 1883 niet door het bestuur zal worden uitgelokt of be gunstigd. Uit de discussiën blijkt verder, dat reeds door onderscheidene builenlandsche firma's toezegging tot inzending is ge geven. Aan het bureel der hoofdcommis sie zal door de aanwezigen dienaangaande nadere inlichting worden verstrekt. De voorzitter meent uit de talrijke opkomst te mogen opmaken, dat de pogingen der commissie warme onder steuning zullen vinden applausen sluit daarop, niets meer aan de oide zijnde, de vergadering. 323ste STAATS-LOTERIJ. VIJFDE KLASSE, DERDE WEEK. Trekking van 1 Febr. (975 LOTEN.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beuit gevallen: Prijs van f *400. No. 14725. Prijs van flOO. No. 9873. Prijzen van f70. 2383, 2442, 3434, 3502, 3544, 8702, 8720, 8724, 8892, 9838, 9867, 9907, 10237, 12549, 14703, 14850, 15558 Jen 19076. Te samen 20 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken 715, 726, 732, 736, 738, 783, 3423, 3496, 3508, 3565, 3581. 8736, 8741, 8746. 8751, 8784, 8788, 8865, 8878, 8899. 9809, 9824, 9848, 9866, 9870, 9888, 9897, 10206, 10244, 10266, 10284, 10340, 12502, 12503, 12529, 12568, 14704, 14715, 14716, 14717, 14735, 14821, 14878, 15506, 15551, 15591, 15598, 15631, 15696, 19033, 20512, 20537 en 20592. De volgende trekkingen geschieden: 24 en 812 Febr.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2