19 Februari. Bouw-, Wek Hooiland Sparre-Takkebossen, HA J, I LI, ILLUMINATIE. Gevulde Vetglazen. a WERVING VOOR OOST-INDIE. M. KONING WILLE Advertentiën. KONIDIiSFEEST. Sparregroen DINEEREN. Te HIJUR: eene nette BDRGERWONINt} Vier Burgerwoningen HOUTKOOPER1J Een HUIS Haard- en KachelkoleB, 19 Febr '87. 19 Febr.T87. FEESTVIERING. z Officieele FüMïcatïëT PIANO-ONDERWIJS, Juffrouw-Externe, i. Een Burgerwoning c. VIER WONINGEN VERKOOPEN Een HUIS en ERF Een HUIS "en ERF, VUREN EN GRENEN ROUT, levering van Bestekhout. E- J. H. BOSCII. VIER BURGERWONINGEN EEN BURGERWONING Een Burgerwoning ZES WONINGEN //ly il lel OPENBAAR VERKOOPEN W DROP PUIKE EeltMkls, Hoornvlies, Groote Lithographische Portretten a 50 Cents, zoolang k voorraad strekt te verkrijgen bij SLOTHOUWER ZOON. Provinciale berichten. gevonden op den openbaren weg! ter versiering wordt a f 4.— de vracht franco aan huis geleverd door J. VAN DE BRUG, buiten Bloemendal. INGAANDE 1 FEBRUARI 1887 VOOR DADELIJK GEVRAAGD: mrnmm. VERHUREN: NEGENTIEN PERCEELEN w. l. scheltus. VERKOOPEN No. 1. Een kapitaal No. 2-5. No. 6—9. No. 10—15. ZES RURGERWONINGEN No. 16-18. No. 19. No. 20. No. 21 en 22. No. 23. Een Woning No. 24. DRIE WONINGEN No. 25. ongeveer 400 vim, J. VAN DE BRUG, Rentevergoeding DÉPOSITO-KAS J. M. DE NEUFVILLE, Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Bnitenl.- gezaagd en Erf met Tuin j jait de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, J1I1LL Ef Ltfluntuido CQjuss l gruis. nmnni iMdMnruj J. DE ZOETE, Langstraat B 39. A. DE ZOETE, Langstraat F 53. SALMIAK-PASTILLES voor Handgeld bij zes-jarige verbintenis f 300. NEDERLANDERS I Aanbrengpremie- 10. Pieler Both. Ben je bij de uitvoering van Toonkunst geweest? Jan van Oldenbarneveld. Ja, 't was mooi lie? P. Dat zou 'k denken. De lederi waren dan ook maar wat te vreden. J. En Richard Hol ook, die heeft hel hardop gezegd. P. Vei beeld je, toen ze naar huis gingen, zei er een, dat het maar Courtoisie van Hol was geweest. J. Zoo slecht waren in onzen tijd de menschen toch niet! F. Dat ben ik heusch vergeten. Piet. Heb je de raadsvergadering van 18 Januari bijgewoond? Jan. NatuurlijkIk stel altijd nog belang in mijne geboortestad. P. Wat ging het er scherp toe! J. Ja, maar ik houd niet meer van scherp. P. Dat kan ik me van jou begrijpen; trouwens velen zijn van meening, dat scherp geen steek houdt. Jan. Heb je gezien, hoe het week blad De Amsterdammer van 23 Januari den gouverneur-generaal te pakken heeft? Piel. Ben je mal! Er stonden aanha lingen in uit een pamphlet van het jaar 1804. J. Dat heb ik niet eens gemerkt. Ik dacht ook al, wat dat te beteekenen had. Op het zedelijk leven van den gouverneur-generaal valt immeis niets aan te met ken, en de goede verwachtin gen, die men van zijn helder inzicht, zijne werkzaamheid en zijne rechtvaar digheid ten opzichte van Nederlar.dsch Indië koesterde, zullen eerlang P. (Hem in de rede vallende). Schei maar uit! Ik zie wel, dat je best bent ingelicht. Utrecht. De verordening regelende de inrichting van het lager onderwijs, heeft eindelijk haar beslag gekregen. Nadat namelijk door den Gemeenteraad in zijne jongste zitting het voorstel van den heer Murolt, om voor de school 5e soort een schoolgeld van f40.te be houden was verworpen, in de vorige vergadering hadden over dit onderwerp de stemmen gestaakt, werd eene school- geldheffing ad f50.voor die school aangenomen, zoodat het schoolgeld voor de scholen 3e, 4e en 5e soort nu is vastgesteld, respectievelijk op f 12. f24.en f50.per jaar. Met de invoering zal echter worden gewacht, totdat de nieuwe scholen 3e en 4e soort, de eerste is in aanbouw en tot het bou wen van de tweede werd in beginsel besloten, zullen zijn voltooid, hetgeen echter nog wel eenigen tijd zal duren. Bovendien zal tegen dien tijd wellicht wel zijn gebleken, dat het schoolgeld van f50.voor vele ouders te hoog is en de nieuwe school 4e sooit (voor jon gens en meisjes) dus niet in de behoefte voorziet. Het Hotel »Les Pays-Bas" aan het St. Janskerkhof alhier, gepasseerde week in publieke veiling verkocht, blijkt thans te zijn overgegaan in handen eener naamlooze vennootschap, met den heer G. van den Heuvel, vroeger eige naar van het Hotel »de liggende os" te dezer stede, als Directeur. De belangstelling en medewerking voor den optocht, op den löen dezer alhier te houden, is nog steeds toenemende; reeds 48 vereenigingen hebhen te kennen gegeven daaraan te zullen deelnemen, terwijl door enkele nog geene beslissing werd genomen. Naar men berekent zal de optocht bestaan uit ongeveer 1200 personen en 14 zegenwagens, benevens twee of meer muziekkorpsen. Aan 's Rijks veeartsenijschool alhier zijn gepasseerde week, onder de inwo nende leerlingen de Mazelen uitgebroken. De lijders werden onmiddelijk ter ver pleging in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de lessen voorloopig werden ge staakt, ten einde het gebouw te kunnen ontsmetten. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de raad dezer gemeente zal vergaderen op Donderdag, den 3. Februari aanstaan de, des namiddags halftwee. Amersfoort, den 31. Januari 1887, De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. Een portemonnaie met eenig geld, Een hondenkoord met mousqueton. Een gouden medaillon. Een pak schroefnagels Een voetenzak. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. De COMMISSIE voor de Bijzondere Uitdeeling aan Behoeftigen bij ge legenheid van 's KONINGS 70sten VERJAARDAG vraagt op Woens dag 2 Februari opgave van prijzen tot de levering van AARDAPPELEN en STEENKOLEN (gruis) per 50 hectoliter, en van STOKV1SCH per 25 kilogram, alles op keur van de commissie. Opgaven intezenden aan den Heer A. HERSCHEL Bzn. of aan den Heer C. T. VAN BEEK alhier. De Commissie voornoemd, T. A. J. van Asch van Wijck, Voorzitter. E. L. H. v. Lansciiot Hubrecht, Secreta- D. P. Hamers, rissen. /S geven van De ondergeteekende biedt zich beleefdelijk aan tot het ii vau 7 tegen zeer billijke voorwaarden. S. F. BLANKENBURG, Muziekonderwijzer. VarkensinarktlVo. 31. vergoeden wij voor de ten onzen kan- toregestorteGELDENADÉPOSITO Met 1 dag opvragens 2%. Voor 1 maand vast 2W/a. 3 maanden vast 3'/j%. SCHRIJVERS gevraagd om ons lijsten te zenden van namen der personen hunner woonplaats, die onze artikelen zouden koopen. Formulieren om deze namen op te schrijven en nadeie inlichtingen franco. Adres: J. H. NICHOLSON, 4, rue Drouot, Parijs. EENE BESCHAAFDE genegen om de vrouw des huizes behulp zaam te zijn in het huishouden en in de zorg voor drie jeugdige kinderen, van 's morgens tot 's avonds 8 uur. Brieven onder letter Q aan het Bureau dezer Courant. Voor eenige HEEREN bestaat flinke gelegenheid om voor een zeer billijken prijs goed te DINFFRFN. Franco brieven onder Letter B, Bureau Nieuwe Amersfoortsche Courant. In de onmiddelijlte nabijheid der stad met TUIN, terstond te aanvaarden. Nadere inforrnatiënDrifakker, Stoutenburg. ?2 Be BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, zullen op Donderdag, den 17. Februari 1887, 's voormiddags te tien uren, in het gebouw AMICITIA voor den tijd van zes jaren, in het openbaar gelegen in de gemeenten AMERSFOORT, BA ABN, HOOGLAND, en BUNSCHOTEN. De Secretaris van Amersfoort, F/y De Notarissen A. II. DRIJFHOUT VA Ai UOOFF en Mr. J. DE LOUTER te AMERSFOORT, zullen op Woensdag, den 10. Fe bruari 1887, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis sliet Valkje" te Amersfoort in het openbaar Binnen de gemeente Amersfoort. en ERF met TUIN, genaamd sDE WITTE BAZAR" in de Langestraat wijk F No. 47, waarin met goed succes een handel in Witte Goe deren jvordt uitgeoefend, kad. E. 3920, groot 1 A. 55 c.A. Het HUIS bevat vijf KAMERS en ALCOOF, voorts KEUKEN met BERG PLAATS, grooten KELDER, ZOLDER met twee DIENSTBODENKAMERS. Grondbelasting f24,645. met TUINTJES in de S(. Andriesstraat wijk C Nos. 12, 13, 14 en '15. met TUINTJES in de Koningstraat wijk D Nos. 30, 31. 32 en 33. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos 28 f.e.d.c. b. en a. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos. 28 g. h. en 29 met TUINTJE in de Wolkersleeg wijk D No. 158b. met TUIN op het Bloemendal wijk D No. 256. met TUINTJES in de Palernostersteeg wijk A Nos. 147 en 146. met TUINTJE op Rommelenburq wijk E No. 230. en ERVEN aan en bij elkander aan den Leusdenschcnweg w ijk G Nos. 137, 136 en 135. gedeelte in den blooten eigendom van: en ERF. in de Bolderstraat wijlt D Nos. 294, 295, 296, 297, 298 en 300. in de Utrechtschestraat wijk A No. 105. met ERVEN bij het Plantsoen bij de Kleine Koppelpoort wijk E Nos. 97, 96 en 102. Welke in vruchtgebruik bezeten wor den door GERARDA .IEKEL wed. JAN VAN NIEKERK te Amersfoort. Aanvaarding der perceelen bij de betaling der kooppenningen op 16 Mei 1887 of zooveel vroeger als nader kan worden overeengekomen. Te bezichtigen: perceel No. 1 Dinsdag en Woensdag van elke week des namid dags van 14 ure op vertoon van een permissiebiljet, aftegeven door den eerst- genoemden Notaris, en de andere per ceelen daags vóór en op den verkoopdag. De perceelen zullen eerst ieder afzon derlijk en daarna in de volgende massa's worden geveild, als Massa n°. 1 de perc. 2, 3, 4 en 5. j> 2 n d 6, 7, 8 en 9. 3 10,11,12,13,14 en 15. i> 4 16, 17 en 18. 5 6 tot en met 18. 6 21 en 22. Breeder bij biljetten. by partijen, voor billijken prijs TF KOOP aangeboden. buiten Bloemendal. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAS IIOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Donderdag der, 3 Februari 1887, des avonds ten 5 ure, ten sterfhuize van JAN POMMER te Hoogland in het openbaar Onder de gemeente HOOGLAND. No. I. aan den Hamschen weg, wijk E, no. 104; kad. E. no. 847, groot 1 A. 30 c A. Verhuurd voor 0,60 per week. Grondbelasting f 2,02. naast het voorgaande perceel, wijk E, no. 105kad. E no. 846, groot 1 A. 50 cA.. Verhuurd voor 0 80 per week. Grondbelasting f 2,03. De perceelen welke eerst afzonderlijk en daarna in massa geveild worden, zijn te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op den len MEI 1887. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. J?j/ der VAN UTBECHTSCHE STRAAT. 2 dagen te voren opvragens 2'/j%. 14 v 3% 1 maand 3'/2%. een jaar vast 4l/s 1 Februari 1887. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te AMERSFOORT, zullen op Znterdng, den 5. Februari 1887, des avonds ten 7 nre, in het koffiehuis vliet Valkje" te Amersfoort 7 Binnen de gemeente Amersfoort. aan de Kampstraat, wijk C rio. 89, waarin met goed succes eene schilders- affaire is uitgeoefend, kad. C 2757, groot 3 A. 12 c.A. Grondlasten f9,50. Aanvaarding bij de betaling op 1 April 1887; te bezichtigen twee dagen vóór den vetkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris. van is een losmakend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de prikke ling in de keel, waardoor de koest ontstaat, wegneemt. Per doos 25 eent. Depót te Amersfoort A. ANNEGARN. Verkrijgbaar bij sW Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Met het aanstaande van Z. M. den Koning bevelen ondergeteekenden zich aan tot het leveren van Bestellingen worden ten spoe digste ingewacht. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende van KRAEPELIEN IIOLM, Apothekers, Zeist. In vierk. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door KADLAUFIUS speciaal middel uit de Itoode Apo theek te Posen, prijs per fiacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- tranldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ouge- frankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. VAN

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3