'S. CJ ORGELS. Civiele prjjzen. Prompte bediening. F. SCHMIDT. Horloge- en Instrumentmaker cK'avlll fjcvll £avev\DeC>l'ta at' HORLOGES. zullen voor 30 Cents inplaats van 75 Cents voor 50 Cents per Ex. inplaats van f 1,worden UITVERKOCHT door de Boekhandelaren a s De ondergeteekende heeft een grooten voorraad KOUSEN, MANCHETTEN, SOKKEN, POLSJES, HANDSCHOENEN, KINDER-BORSTROKKEN, DOEKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, SJAALTJES, MANS-BORSTROKKEN, en warme VILTEN PANTOFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer iaag. Alsmedeprimo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. H. J. BONNIER, Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. *3 5 ft BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. - THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs J, N«2. 12 12 li ECHT GERMAANSCH 12V2 Cent per fleschje, Holloway's Pillen. Wiiitei'dieiist, geopend 1 October 1886. X R IJ D A G a. s. zal bij de Uitgevers SLOTHOUW ER ZOON verschijnen, het le nummer van Het Amersfoortsche Advertentieblad. Dit blad zal éénmaal per week verschijnen en GRATIS aan alle huizen, groot of klein, zoowel in de achterbuurten als in de hoofd straten worden bezorgd. Het Amersfoortsch Advertentieblad komt dus in handen van alle ingezetenen en zal daarom het meest geschikte blad in onze gemeente zijn tot adverteeren. Het is als louter advertentieblad geenerlei richting toegedaan. De prijs der advertentiën is: Van 16 regels 30 cent, elke regel meer 5 cent. Abonnementen van 1000 en meer regels tegen hoogst voordeelige voorwaarden. PV* Advertentiën geplaatst in de Nieuwe Amersfoortsche Courant worden voor de helft van den kost enden prijs inho- vengenoemd Advertentieblad opgenomen. DM ZWOLLE zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianost van elk fabrikaat, als: Adam, Beclistein, BliUfiner, Erard- Ihacli. Kaps, Mann, Pleyel, Steinway enz., van Amerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amersfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER A ZOOS. 8EURSBERICHTEN. Perc. 1 Febr. Advertentiën voor het EERSTE S". worden inge wacht uiterlijk tot Donderdag avond 10 uur. HOTEL AHERSF 0 ORTSCHE BERG Café, Rest°urant, Billard. Steeds Zuleu disponibel voor FEEST- en JACHTPARTIJEN, BRUI LOFTEN. enz. Beleefdelijk aanbevelende, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. <N rN> W. F. ft. GROENHUIZEN. 0V&&VMVW& voor het jaar 1887. De nog voorhanden zijnde HISTORISCHE SCHEURKALENDERS en de DEUTSCHE KALENDERS Slothouwer Zoon. u P fe s ma Ba j. - mt m - g 04 'H c U w 'Z S m u m KR11P VRIJE ENGELSCHE BREIWOL, Sajetten en andere Wollen Garens, 5S 9 3 «a M SS 35 O 53 X H 2 B ft" O s X p a *i Nederland.Sch. Ct. W. 2'/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig -L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan/Juli 5 dito lito April/Oet. 5 Polen Obl. Selik. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 ƒ1000 5 dito dito 10D 5 dito 1866 1000 5 dito dito 100 5 dito '1877 20-100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito I860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4J/a dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorvveg-Leemng 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4,/2 fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 firaz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4!/a j-Pcru. Obl-Leecing. 1870 6 -fObl.-Leening 1872 5 -[•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 74'/. 88'/, 98% 97 7'V. 89'/, 75% 69% 61% 62 61% 81% 50% 100 V, 51 56 97% 93% 98% 95% 97% 53% 54"/,, 53"/,. 93% 93% 9? 87", 77% 83'%, 103% 59% 13'%, 13'%. 72%, 108% 26 12 99% 99 92% 11%, 11% 39% 99% 99% 97", Industr. en flnanc. onder nemingen. Rcpuraticn aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide eu zeer billijk. 17 f Verlicht uwe woning deer Electriciteit. 1 f T '1 Het electriscbe licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer Ji om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. I i De electriscbe lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma- J J gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. I franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquelte, PARIS. WIHJIPOLITOm, alleen verkrijgbaar bij H, A. van Bekkum, AMERSFOORT. Toonee/voorje Jeugd. Van den gunstig bekenden schi ijver JOHAN GRAM zijn verschenen de volgende VIER Bundels yi IELSTUKJES EN CHARADES Toor Jongens en meisjes. onder de titels: De Schouwburg in 'I kleiu. Hel Tooncel in liuis. Het Kleine Tooncel. Op de Planken. Elke bundel, 130 a 140 blz. groot, in geïllustreerd omslae, bevat een 6- of 7 tal gemakkelijk te leeren Tooneel- en Blijspelen en kost slechts 75 Cents. De vier Bundels te zarnen voor f2.50. Uitgave van S. W. N. VAN NOO- TEN te Schoonhoven, en bij alle Boek handelaren te bekomen. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedotnloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin bare wonderlijke lieelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevalien moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge- trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,8U, 1,80, ƒ3,— ƒ6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. Amsterd. Hyp.-Dank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aan Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank 4f/i 4 2 4 4 5 5 Spoorweg-Leeningen. HolL IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879^81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obv. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Eram. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. VVeencn dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sfcwast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spocw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Ceit. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St. Paul Miu. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gerneente-Crediet 3 België. Stad Antvv. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr B Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp S'zj Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 186$ 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 96 102 101 52% 102 102 230 112% 141% 142 75% 116% 00 /4 79% 151% 101% 113 100% 23 71% 137% 89% 104 100 80 60% 61 75 83% 47'/, 82% 119'%, 57% 91 97% 87 88 51% 89 89% 97% 48% 58%, 115% 101% 137% 118% 30'%, 114 118% 115% 94% 109'/, 102". 104% 103% 99 104 81 98% 102% 110% 133 140 81% 98 134% 127% tó% 6,5/i. Uren van vertrek der algenieene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Naai Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aanbomst te Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 's Hage 9,27 10.1b I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 9.2 11,58 6,28 9,27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,54 4,30 10,15 Ooster-Spoorweg. Naar HilversumAankomst te Naar Zutph Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 1 7,26 8,05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7,4 8,27 8.58 9/3 9.59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9.19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 1,27 4,13 7.4 9,38 11,35 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 en: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutph. n 8,41 8,59 9,19 9,55 10,19 9,53 9,40 10.29 10,48 11,41 12.3 12,19 12,49 1,9 3,44 3,59 4,17 4,48 5,11 6,36 6,49 7,5 7,35 7,55 9,11 9,30 9,48 10,20 10,44 Hollandsch e-I J zer en-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb., 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 Leusd. Scherpenz 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9.44 Veenend. Rhen. Kest. 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 1,16 5,1 5,7 6,35 6,41 10,8 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4