BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. oces-verbaal opgemaakt, wegens het verkoopen van sterken drank, zonder vergunning. Te Enkhuizen is een werklieden vereniging opgericht, die zich ten doel stelt den onbemiddelden man te helpen, om eigen woningen te verkrijgen. De inschrijvingen voor de geldlee- ning ad f 110,000 a 4 pCt., uitgeschreven door de gemeente Wageningen, worden ingewacht Dinsdag 8 dezer, van 11 tot 2 ure, ten raadhuize. Inschrijvingen tegen 100'/» percent en daar beneden worden niet aangenomen. Naar men verneemt, heeft de mi nister van financiën aan het plan voor het nieuwe sociëteitsgebouw in het Bosch te 's Hage, nadat dit gewijzigd en door de commissie van beoordeeling goedge keurd was, thans ook zijne goedkeuring gehecht. Uit goede bron wordt medegedeeld, dat bij de regeering niets bekend is van het voornemen van den heer van Rees, om tegen April af te treden als gouver neur-generaal van Nederlandsch-Indië, wat door het Bat. Hdbl. weid beweerd. In den aanst. zomer zal Scheve- ningen een aantrekkelijkheid te meer hebben. Er zal daar, au beau milieu van de badplaats, op een tot dat einde door het gemeentebestuur gratis afgestaan terrein, een bloemententoonstelling wor den gehouden door de 's-Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging. Te Hoorn is reeds ingeschreven voor een bedrag van f1750,voor de oprichting van een standbeeld voor Jan Pietersz. Coen. De directie van den Oosterstoom tramweg is thans, nu het weder het toe laat, met alle kracht aangevangen om de laatste sectie dier lijn en wel tus- schen Rhenen en Wageningen aan te leggen. De grondwerken zijn bij eerst genoemde stad in vollen gang. Benderef, Grueff en drie andere gewe zen Bulgaarsche officieren, benevens een mar,, die blijkbaar valsche papieren bij zich droeg, zijn te Bukarest in hechtenis genomen. De twee eerstgenoemden wer den afzonderlijk gëinterneerd. Men zegt, dat zij niet alleen een opstand in Bulga rije trachtten te organiseerer., maar ook nog revolutionnaire aanslagen beraamden tegen Rumenië en Servië, zoodat Rume- nië niet alleen tot handhaving zijner neu traliteit, maar ook tot verzekering zijner eigen veiligheid moest handelen. In het Engelsche Lagerhuis heeft de radicale afgevaardigde Cosshain den wensch uitgesproken, dat de buitenland- sche politiek van het Kabinet vredelie vend zal zijn. Hij drong aan op de ont ruiming van Egypte door de Engelsche troepen en tot invoering der Home Bale voor Ierland. In dit laatste zag hij een maatregel van verzoening, die een eer voor Engeland zou zijn bij het 50-jarig kroningsfeest der Koningin. De Iersche afgevaardigde Crilly verde digde de handelwijze der boeren tegen de landheeren; geen vrede tusschen Ier land en Engeland is mogelijk, zeide hij. vóór Engeland aan de rechtmatige eischen der Ieren zal hebber, voldaan. De afgevaardigde Seton-Karr vroeg hulp voor de werkeloozen te Londenhij noem de dat veel belangrijker, dan de heele Iersche quaestie. In België loopt het gerucht dat door de regeering een crediet van 50 millioen zal worden aangevraagd voor wapening en fortificatiën. Ook Zwitserland stelt zich in staat van tegenweer, hoewel de Bondsraad vast overtuigd is, dat de vrede niet zal wor den gestoord. De Petersburger correspondent van de Times schrijft: De grootste voorzorgen worden genomen telkens als keizer Alexan der uitrijdt. Alvorens het rijtuig of de slede het Anitchkow paleis verlaat, wordt de politie per telefoon verwittigd langs welken weg de czaar rijden zal. De ge wone politiemacht wordt dan oogenbhk- kelijk verdubbeld en honderden agenten der geheime politie bevinden zich op den weg. De geheime politie, die den czaar bewaakt, vormt een corps van eenige honderden oud-onderofficieren, die men verkenners noemt. Zij dragen burger- kleèren en ontvangen een aanzienlijk loon. Zij volgen den czaar als zijne scha duw, en vergezellen hem als trouwe hon den op zijne reizen naar Skierniewice, Kremsier, Finland en den Krim. Te Gat- cliina en te Peterhof vormden zij eene ondoordiingbare linie om het paleis. Men ziet hen daar, zich zooveel mogelijk ach ter boomen of huizen verschuilende. De czaar heeft getracht zich tegen deze be waking te verzetten, doch de politie acht zich verplicht zoo te handelen. Woensdag is de Italiaansche stoomer Umberlo met 800 man troepen voor Massowah van Napels vertrokken; Dins dag a. s. zal nog een bataljon artillerie volgen. Op Jast der Ridders van den Arbeid" hebben verleden Dinsdag 2000 werklieden van de goederen-bureaus aan de spoor wegstations aan de New-Yorksche haven hoofden den arbeid gestaakt, omdat eene door hen geëischte loonsverhooging ge weigerd werd. Intusschen hebben zich reeds vele werkzoekenden aangemeld om hunne plaats in te nemen. Bevolking op 31 December 1885 14863 M. V. 7303 7560 Vermeerdering in 1886 door geboorte 268 M. 256 V. 524, vestiging 740 M. 629 V. 1369 in de 1008 885 gemeente 1893 8311 8445 Verminderd in 1886 door overlijden 180 M. 164 V. 344, vertrek 710 M. 529 890 693 V. 1239 in de gemeente 1583 7421 7752 Vermeerderd met 118 M. 192 V. Vermeerdering 310 personen. Bevolking op 1 Januari 1887 15173. Ned. Hervormden6962 Fransch of Waalsch Hervormden 75 Evang. Lutberschen354 Hersteld 30 Doopsgezinden99 Remonstranten123 Christelijke Gereformeerden 290 Vrije 110 Roomscb-Katholieken6390 Oud (Klerezie) 301 Ned. Israëlieten528 Tot geen der genoemde gezindheden behooronde11 Totaal 15173 Donderdagavond ten 6 ure zal Ds. W. H. Gisppn, pred. bij de Chr. Ger. gemeente te Amsterdam, optreden in de Kerk van die gemeente alhier, om eene rede te houden over het belang van het Christelijk onderwijs. Dinsdag en Woensdag des avonds ten 6 ure zal de Godsdienstoefening der Vrije Gereformeerde gemeente alhier, ge leid worden door Ds. Geerts, van Sche- veningen. In de jaarlijksche vergadering der Vereeniging tot instandhouding van eene Fröbelschool, werd het bestuur herkozen. Daar de heer J. W. K. Verweij voor die functie bedankte, werd in zijne plaats de heer F. Wesseling tot bestuurslid be noemd. De heer Mr. J. van der Leeuw al hier is benoemd tot scheidsrechter in de geschillen, die mogelijk zullen ontstaan bij de uitvoering van het plan tot ver deeling van de Voorthuizer Maalschap. Naar wij uit goede bron vernemen heeft de commissie, welke ter gelegen heid van den 70en verjaardag van Z. M. den Koning aan ongeveer 700 behoeftige ge zinnen alhier een vreugdedag wil bereiden, het Menu gewijzigd. Aan hen zal wor den uitgereikt: krentenbrood, gerookt spek, en rijst. De uitr eiking zal plaats hebben op den I9en Febr. des morgens tusschen 8 en 9 uur in een der localen van de drie navolgende gebouwen: het Werkhuis, het gesticht de Poth en het Weeshuis. Naar wij vernemen bestaat bij de bewoners der „Bouwmaatschappij" het voornemen tot het oprichten eener eere poort bij 's Konings verjaardag. De bewoners van het Havik besloten tot het illumineeren dier gracht. Ook bij onze stadgenooten, aan den Hof wonen de, bestaat het plan dit plein te ver sieren. Voegen wij hierbij nog de illuminatie van verschillende openbare gebouwen, dan belooft onze gemeente op 19 Fe bruari a. s. een recht feestelijk aanzien te zullen krijgen. Maandagavond hield de Chr. Jonge- dochtersvereeniging, onder leiding van haar Presidente Mej. G. de Visser, haar jaarfeest, in het lokaal van den heer Kleber. Tal van genoodigden waren opgekomen, waaronder onze hooggeachte Burgemeester en zijne Echtgenoote. Het verslag der Secretaresse deed zien hoe de vereeniging, in haar weldadig streven, weder stof vond God te danken. Hartelijke, welmeenende woorden wer den der jongedochters toegesproken, in naam der armen, opwekkend en bemoe digend, om voor de toekomst op den ingeslagen weg voort te schrijden. Eene ure van gezellig samenzijn met de genoodigden besloot deze jaarverga dering. Oranjevaan. In het militair Hospitaal alhier heeft zich in het gezin van een geëm- ploieerde een geval van roodvonk voor gedaan. Door den dirigeerenden officier van ge zondheid zijn de noodige maatregelen tot afzondering genomen. De drie artilleristen, die met nieuw jaarsdag, zonder bekomen verlof, een uit stapje hadden gemaakt naar de noorde lijke provinciën, zijn door den krijgsraad te Arnhem veroordeeld tot 8 dagen mi litaire detentie en in de proceskosten. Men meldt ons uit zeer goede bron, dat eerstdaagsch het Christiaanspark of Kalfsveld in veiling zal worden gebracht. Het zal verkocht worden in ruim30per- ceelen in grootte afwisselend van 500 tot 800 M2 (20 a 27 M breed en 27 a 40 M. diep). Al deze perceelen bouwter rein zijn gelegen aan flinke door het ter rein geprojecteerde wegen. Naar alle waar schijnlijkheid, zal deze zandwoestijn dus weldra in eene druk bevolkte wijk onzer gemeente worden veranderd Wij geloo- ven, dat met het oog op de uitbreiding van het garnizoen, het bouwen van flinke woningen aldaar geen slechte speculatie is. De gemeenteraad was Donderdag bijeengeroepen tot behandeling van een voorstel van B. en W., om aan het dagelijksch bestuur een crediet te ver- leenen voor de feestelijke herdenking van den 70en geboortedag van Z. M. den Koning. Dat crediet zou, volgens het voorstel, f500 bedragen, waarvan f300 zou dienen voor 't illumineeren van eenige gemeente-gebouwen en f200 zou worden gesteld ter beschikking van de commis sie, die zich gevormd heeft om op dien dag feestelijkheden te organiseeren, of zooveel minder als noodig mocht blijken om de commissie in staat te stellen, uit voering te geven aan hare voornemens. Het aanvankelijk denkbeeld, om een historischen optocht te houden, was door de commissie opgegeven haar voornemen was nu, enkele punten der gemeente te illumineeren en, zoo mogelijk, eene muziekuitvoering te geven. Daarvoor had zij eene subsidie van het gemeentebestuur gevraagd tot een bedrag van f 400. B. en W. wilden hunne hulp niet hooger geven dan tot de helft van dat bedrag, terwijl zij zich voorstelden, bij de illuminatiën die van gemeentewege zouden worden aangebracht, rekening te honden rnet hetgeen de commissie daarvoor zou doen. Het voorstel van B. en W. vond geen overdeelde instemming. De hh. van Hardenbroek en Scheltema meenden,dat het niet op den weg van het gemeente bestuur lag, voor deze feestviering geld uit de openbare kas te bestemmen men moest dat geheel aan het particulier initiatief overlaten, dat zich reeds krach tig had doen gelden in deze. Met het oog op den toestand der gemeente financiën achten zij zich niet verant woord, een bedrag van f500 voor feest vieren te bestemmen. Wel zou de heer Scheltema aan ieder der beide commis- siën, die werkzaam zijn om aan de school jeugd op dien dag een feest te bereiden en aan de armen een extra-bedeeling te doen toekomen, een bedrag van f 150 willen toestaan. Dat denkbeeld verviel echter, doordat de roorzitter kon mede- deelen, dat die commissiën, die geen van beide aan het gemeentebestuur om hulp hadden gevraagd, naar 't zich liet aan zien uit vrijwillige bijdragen ruim het bedrag zouden bijeenkrijgen, dat zij meen den noodig te hebben. Andere leden, die wel voor eene illuminatie van ge meentewege eenig geld beschikbaar wi den stellen, maakten bezwaar tegen 't verleenen van de f200, die B. en W. voorstelden aan de commissie voor de feestviering te verleenen. Het denkbeeld werd geopperd, om de illuminatie der gemeente-gebouwen eenigszins te beper ken en niet tot alle scholen uit te strek ken, zooals B. en W. voorstelden het overschietende van de f300, die voorde illuminatie waren aangevraagd, zou dan tot steun van de commissie kunnen die nen. Dat denkbeeld werd echter niet in een voorstel geformuleerd. De voorzitter maakte daarom bezwaar in dien geest het besluit uit te voeren, dat na de ge voerde discussie genomen werd omtrent het voorstel van B. en W. Bij dit be sluit werd het eerste gedeelte van het aangevraagde crediet, de f300 voor de illuminatie, toegestaan met 5 tegen 4 stemmen, maar het tweede gedeelte, de f200 ten behoeve van de commissie geweigerd, eveneens met 5 tegen 4 stera men. Een voorstel tot het verleenen van gratificatiën aan rijksveldwachters en politie agenten werd aangenomen. Een bedrag van f 100 zal onder hen verdeeld worden tot belooning van buitengewone diensten, door hen gedurende de ziekte van den vorigen commissaris verleend. Van dat bedrag ontvangt de brigadier der rijks-veld wacht Orban f 10de overige f65 worden onder de agenten van politie verdeeld, B. en W. vonden tot het doen van dit voorstel vrijheid, omdat er over 1886 f612,15 minder voor de politie is uitgegeven dan door den raad was toegestaan. Naar aanleiding van het vroeger ver melde adres van den kerkeraad der chris telijk gereformeerde gemeente is beslo ten, langs de Langegracht voor het kerk gebouw en de pastorie dier gemeente een houten balie aan te brengen over eene lengte van 60 Meter, in 't belang van de veiligheid der kerkgangers. De heer Scheltema verzocht, nadat de agenda was afgehandeld, eenige inlichting hoe het staat met de onderhandelingen over het onlangs aangekochte exercitie terrein aan den Leusdei berg. De voorzitter kon daarover voor't oogenbhk niets anders mededeelen dan dat de noodige stappen door B, en W. worden gedaan, om dat terrein gehee vrij aan het rijk in gebruik te kunnen gevendaarop wacht het sluiten van de overeenkomst met den minister. Utr. Court. Bij den uitgever Joh. IJltema ver scheen dezer dagen een werkje van de hand des heeren P. Louwerse, getiteld «Een Koninklijk feest." Dit boekske on der het motto: «Vorsten, die waarlijk orsten zijn, doen niet het goede om groot te worden, maar zij zijn groot om goed te doen," geeft der Nederlandsche jeugd de geschiedenis van onzen tegen- woordigen geëerbiedigden Koning van diens geboorte tot op den huidigen dag. Bovendien bevat het »een Koningslied" op muziek gezet door J. Worp, waard om den 19en Februari a. s. uit de mond van alle kinderen te weerklinken. De prijs, slechts 15 cents, stelt het binnen ieders bereik. Onder de vele geschriften die ter gelegenheid van den Verjaardag van Z. M. den Koning verschijnen zullen, wordt ook, door den Uitgever H. A. M. Roelants, te Schiedam, aangekondigd, dat de Februari- Afievering van »De Huisvriend" geheel gewijd zal zijn aan den feestdag van 19 Februari e. k. en deze, onder den titel van sKonings-Nommer, den Inteekenaren wordt toegezonden. Bij eene beschrijving van het Leven en de Regeering \ari Koning Willem III en der Paleizen en Lusthoven van Z. M. zullen gevoegd zijn de Portretten van Z. M. Willem III, H. M. Koningin Emma en H. K. H. Prinses Wilhelmina; ook die van Z. M. Willem III en H. M. Sophia, als Erfprins en Erfprinses van Oranje hunne Zonen de Prinsen Willem, Maurits en Alexander, er. eindelijk Z. M. Koning Willem II en II. M. Anna Paulowna. Verder de Platen: eene Allegorie, de geboorte van Z. M. de geboorteplaats van Z. M. (het Paleis te Brussel); het Paleis te Terveuren;de Kamp bij Reijen (1831) de Eeds-afleg- ging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (1849); de Watersnood (1855); en de Paleizen te 'aGravenhage, Apeldoorn, Soestdijk enz. enz. Een Mannenkoor getiteld «Ons Vader land", gecomponeerd door C. C. A. de Vliegh, en een Feestmarsch voor Piano door J. H. Vüllmar, vormen dit Konings- Nommer tot een geheel, dat een waar dige herinnering belooft te zijn aan de te vieren Februari-feesten. Wij vestigen gaarne de aandacht onzer lezers op het Tijdschrift »De Huisvriend", dat, om inhoud en strekking, alle aan beveling verdient. 323ste STAATS-LOTERIJ. VIJFDE KLASSE, DERDE WEEK. Trekking van 2, 3 en 4 Febr. (2925 loten.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen: Prijs van flOOO. No. 8807. Prijs van f -400. No. 12566. Prijs van f30©. No. 12587. Prijs van flOO. No. 785. Prijzen van f70. 734, 750, 755, 770, 2390 3402, 3426 3436, 3535, 3587, 3600, 8721, 8730, 8744, 8765, 8774, 8797, 8802, 8825, 8840, 8890, 9882, 9885, 9894, 9930, 10207, 10224, 10228, 10239, 10269. 10285, 10301, 10316, 10338, 12515, 12519, 12554, 12598, 14702, 14738, 14742, 14747, 14757, 14760, 14764, 14770, 14773, 14788, 14817, 14826, 14849, 14892, 15502, 15504, 15536, 15561, 15562, 15574, 15589, 15612, 15623, 15626, 15673, 15695, 17838, 19056, 19058, 19070, 20523, 20546, 20554, 20557, en 20590. Te samen 77 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 711, 740, 791, 795, 796, 799, 2380, 2412, 2420, 2422, 2441, 3418, 3453, 3461, 3465, 3477, 3478, 3495, 3503 3506, 3515, 3532, 3552, 3561, 3564. 3583, 3584, 3593, 8707, 8711, 8742. 8753, 8762, 8767, 8771, 8772, 8780, 8814, 8822. 8823, 8824, 8837, 8842, 8856, 8866, 8867, 8871, 8879, 8900, 9804, 9808, 9814, 9817, 9830, 9831, 9850, 9854, 9859, 9880, 9891, 9901, 9904, 9922, 10211, 10221, 10222,10234 10279, 10283, 10288, 10289, 10307, 10315, 10327, 10343, 12505, 12524 12528, 12534, 12538, 12539, 12546, 12558, 12567, 12589, 14462, 14712, 14718, 14719, 14722, 14723, 14733, 14734, 14746, 14754, 14758, 14791 14807, 14815, 14818, 14840, 14841, 14853, 14856, 14860, 14871, 14876, 14877, 14882, 14894, 15505, 15510, 15513, 15515, 15517, 15553, 15572, 15587, 15588, 15596, 15604, 15605, 15636, 15650, 15651, 15657, 15671, 15685, 15698, 16117, 16137, 16139. 17978, 19010, 19028, 19065, 19073, 19074, 19078, 19097, 20503, 20506, 20518, 20531, 20549, 20550, 20552, 20556, 20567, 20573, 20579 en 20586. De volgende trekkingen geschieden 8—12 Febr. Utrecht. In de gracht van het fort de Bilt" onder deze Gemeente, werd jl. Woensdag van tusschen het aldaar nog aanwezige ijs opgehaald, het reeds in vergevorderde staat van ontbinding verkeerende lijk van een onbekend mans persoon, naar gis 40 a 45 jaren oud, van middelmatige lengte en fatsoenlijk gekleed. Naar de onderkleeding te oor- deelen schijnt de drenkeling vroeger bij het N. O. I. Leger te hebben gediend. Het lijk werd onder Politie-toezicht per brancard naar het Hoofd-Bureau overge bracht, ten einde aldaar zoo mogelijk te worden herkend. Door de Politie alhier werd de hand gelegd op een 11 jarigen knaap, als verdacht in den stal van den Stalhouder v. d. L. ten nadeele van een koetsier een zilver horloge te hebben ontvreemd, dat horloge te hebben beleend en den opbrengst grootendeels aan snoeperijen te hebben verteerd. De Commissie welke zich gepas seerde week alhier vormde en zich ten taak stelde, het nemen van aandeelen in de nieuwe tramweg-maatschappij zooveel mogelijk te helpen bevorderen, heeft jl. Woensdag in Tivuli verslag uitgebracht, waaruit bleek, dat hare be moeiingen niet vruchteloos zijn geweest, zoodal men dan ook tot het besluit kwam in dien geest nog een 3 tal weken werkzaam te blijven, in de hoop alsdan de nog beschikbare aandeelen te hebben geplaatst. Inmiddels zal de heer de Jong, aan wien de concessie werd verleend zijn technisch plan opmaken en dit voor den 1 Maart e. k. aan het voorioopig bestuur inzenden. Baarn. Maandagavond werd in het Hotel Velaars door de leden van hel Amsterdamsche Variétés-gezelschap opge voerd iDe vogeltjes van Blaudinet" en na de pauze «De Parijsche Grisette. De hoofdrollen waren in handen der heeren Mutters en Thönnissen en der dames Marie Verstraete en Geytenbeek. Beide stukjes werden flink gespeeld en zijn zeer zeker geschikt om de lachspieren van het publiek den ganschen avond in beweging te houden. Naar men verneemt hebben twee kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente voor hunne betrekking bedankt. Woudeuberg. Loop der bevolking over 1886. Op 1 Jan. 1886 1267 M. 1138 V. zamen 2405. In 1886 geboren 28 jong. 51 meisj. Ingekomen 91 M. 72 V. Overleden 21 M. 28 V. Vertrok ken 88 M. 82 V. Op 1 Januari 1887 bestond de bevolking dus uit 1277 M. 1151 V. zamen 2428. Door den Raad dezer gemeente is besloten op den 70sten verjaardag van Z. M. den Koning de schoolkinderen feestelijk te onthalen en eene algemeene uitdeeling van levensmiddelen aan de algemeene armen te doen. Voor beide doeleinden zijn inschrijvingslijsten en ge sloten bussen ter secretarie der gemeente aanwezig, voor het geven van vrijwillige bijdragen door belangstellende ingezete- Amerongcu. In de spaarbank van het departement Amerongen der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen werd in 1886 ingelegd f 6412,32j en terug betaald f6112,73'/j. Het kapitaal aan de inleggers verschuldigd op 31 Dec. II. was f 46021,47'/j, en de waarde der bezittingen f49857,08'/j. Aan rente is in 1886 ont vangen f2131,98. Hetgemiddeld kapitaal, aan elk der 183 inleggers verschuldigd, was over het voorgaande jaar f 251,48. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 26 Jan. Auna Gerkardiua, d. van Petrus Hermanus van Haselen en Anna Gerhardina vau Kamp. 27 Jan. Hendrik, z. van Hendrik Büderbeek en Lubberta Herinina DoIluus. 28 Jan. Maria, d. van Mattkijs van Cohujon en Leeutje van Dijk huizen. 29 Jan. Berend, z. van Berend Kerkhof en Geertrui Veskes. Andrianus Cornelis, z. van Karei Nicolaas de Waal en Maria Johanna van Balkom. 30 Jan. Adriana Hermina, d. van Rijkerd van Beek en Geertruida Veenhof.31 Jan. Hermina, d. van Cornelis Hendrikus van Buuren en Antonia Deonik. 1 Febr. Cornelia, d. van Franeiscus Middelman en Filipje Vaar kamp. 2 Febr. Clasiua, d. van Hendrik de Kruif en Hendrijntje van Wagensveld. 3. Febr. Rijnberta Johanna, d. van Thomas van Daal en Alida van Eeden. Ondertrouwd 28 Jan. Eduard Cornelis Philippo en Heudrika Laurentia Bos. 3 Febr. lteijer van den Burg en Gijsberta de Visser. Lambertus Sikking en Johanna van Meetoren. Meijer Schreuders en Mietje Hilversum. Gehuwd 2 Febr. Gijsbertus de Jager en Willemijntje Dresen. Overleden 27 Jan. Een levenl. aang. kd. v. g. van Antonius Mol en Elisabeth Catkarina Rous. 21 Jan Francina Bar- neveld. lm. 31 Jan. Grietje Velthuizen 3 j. 2 Febr. Theodorus ten Brink. 79 j., Wedr. van Catharina Paulina van de Goorbergh. Een levenl. aang kd. vr. gesl. van Aart van Plateringen en Antonia Vahstal.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2