KONINGSFEEST. Tooneeluitvoering BABOE RITA, AL J, KOEK Heden avond OPENING M. 9. VAN RAALTi, Langestraat, L ■AKEN II lil Tiimerman en Jalonsieiaker. «Oefening baart Kunst" Sparre-Takkebossen, EEN VAN DE DRIE Advertentiën. KONINGSFEEST. UNITAS" Napoleon op een hooizolder HOÜTKOOPERIJ L. ROOKE, vroeger Hof, F 295. C. M. VAN HEMERT, eene nette BURGERWONING PINKHOF, Joenem Uilenspiegel, Vier Burgerwoningen W erkmeid, eene BIEl VUURWERKEN, BENGAALSCH VUUR, Ws, Sterren, B. VAN KEKEN. VUREN EN GRENEN ROUT, levering van Bestekhout. van het Sigarenmagazijn „BE STER," PIANO-ONDERWIJS, Te HUUR: VERVERIJ, c. VIER WONINGEN VOOR DAMES! B. Rickermann. Jij 15. A. VAN RUIVEN, ILLUMINATIE VETGLAZEN „AMSCITIA" STALEN TER BESCHIKKING. ten voordeele der alpmeene armen. Chemische WasscheriL II VIER BURGERWONINGEN EEN BURGERWONING Een Burgerwoning b. Een Burgerwoning EENE NETTE Amersfoort. -2% W. VAN GELDER, ONDEROFFICIERS-VEREENIGING 99 op 15 Februari a- s. aanvang 's avonds 7% uur precies. tlAmersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd LANGESTRAAT, AMERSFOORT. bericht de ontvangst eener groote collectie in prachtige kwaliteiten en nieuwe dessins van f 1.30 af tot f 6, GEHEEL WOL. Alsook eene groote keuze in voor gekleede Costumes Dezelve worden desverkiezende ook ge maakt geleverd, tot billijke prijzen. Krommestraat 229. Amersfoort. Dentist te Arnhem, TOONEELVEREEMGING op Maandag 21 Februari 1887 J. STORK op den Hof. aanvang 7"z uur. WINKEL Co., apeldoorn. ongeveer 400 vim, HL J. VAN DE BRUG, VERKOOPEN No. 1. Een kapitaal No. 2—5. No. 6—9. No. 10—15. ZES RURGERWONINGEN No. 16—18. No. 19. No. 20. No. 21 en 22. No. 23. Een Woning No. 24. DRIE WONINGEN No. 25. ZES WONINGEN Hoogland. Geboren 30 Jail. Petronella, d. van Aalbert van Ruitenbeek en Petronella de Goede. Ondertrouwd 28 Jan. Gerrit van de Bor met Barta Velthuizen. Antonius van den Hoef met Aaltje Herder. Geiiuwd 2 Febr. Breunis Brouwer met Willegonda van Westerlaak. Overleden: 3 Feb. Mevr. Cornelia Jaeoba Thierry de Bye oud 59 jaren echtgenoot» van Dr. Margarctkus Cornelia Verkoren van Themaat. Woudenberg. Geboren-. 27 Jan. Gerrit z. van Coruelis Meerbeek en Wilhelmina Woudenberg. 28 Jan. Teuntje, z. van Jobaunes Vink en Klaasje van Gardereu. 2 Febr. Jannetje, d. van Evert Druijlï en Neoltje Bloemendal. Gerard, z. van Matthijs van Domselaar en Gerritje Veltbuizen. Gehuwd 29 Jan. Johannes van Asselt. 30 j. eD Jannetje de Kruif. 21 j. Overleden 2S Jan. Jakob de Koning 2 weken. 31 Jan. Jaeoba van Ravenhorst, wed. van Evert van Egdom, 84 j. Lensden. Overleden: Willem Pothoven, oud, 58j. ongeh. Heden overleed te Utrecht, onze geliefde zwager, de WelEd. Heer J. A. W. UIJLENBERG, weduwnaar van Vrouwe C. E. C. van Zijst, in den ouderdom van 47 jaren. Mr. J. G. A. VAN ZIJST. H. F. VAN ZIJST— Cochius. Amersfoort, 3 Febr. 1887. Aan allen, die mij hebben vereerd met hunne bewijzen van deelneming bij het overlijden mijner dierbare Echtge noot, betuig ik mijn hartelijken dank. B. A. DUETZ. Amersfoort, 2 Febr. 1887. Voor de vele en hartelijke bewij zen van deelneming, ons betoond bij het jr overlijden van onzen dierbaren Vader, Be- huwd- en Grootvader PETRUS JOANNES HEIJINK betuigen wij onzen welgemeen- den dank. Uit aller naam, W. J. HEIJINK. Amersfoort, 5 Febr. 1887. Voor de vele bewijzen van belang- 'y stelling zoo van hier als elders ontvan- Z- gen op 21 Januari 1.1. betuig ik, ook namens mijne echtgenoote en kinderen, 7 mijn hartelijken dank. H. VELAARS. Baarn, Febr. 1887. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank, mede namens wederzijdsche betrekkingen, voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun hu welijk ondervonden. GIJSBERTUS- DE JAGER en Echtgenoote. Amersfoort, 5 Febr. '87. Mevrouw METHOR8T, Langeslraat B 14, vraagt met '1 MEI aanstaande P. G. van goede getuigen voorzien. Tegen MEI zag zich gaarne geplaatst, liefst in Amersfoort, P.G. voor TWEEDE of WERKMEID. Zij is ook niet ongenegen in een klein net gezin voor MEID-ALLEEN te dienen. Fr. brieven lett. J H aan 't Bureau dezer Courant. zal nog weer een NIEUWE CURSUS beginnen in het Wie profiteeren wil, gelieve zich vóór den 9 Febr. a.s. aantemelden. Leergeld IO. Ook voor privaatles zijn dan weer uren disponibel. Men gelieve te informeeren bij de Dames die reeds onderricht hebben ontvangen. Dames verzuimt niet van deze gele genheid gebruik te maken, het wordt U niet meer aangeboden. Onderwijs wordt gegeven ten huize van den heer VAN OS, Langeslraat. De ondergeteekende beveelt zich aan voor de LEVERING van alle soorten zoowel klein vuurwerk als groote vuur werken van af 100 en hooger. in potten van verschillende prijzen, ROOD. WIT, BLAUW, GROEN. De ondergeteekende neemt aan, het maken voor de van enz. enz. GEVULDE PRIMA KWALITEIT worden geleverd vooi f9,de 100 stuks. KAMPSTRAAT. De ondergeteekende Mr. KLEEDERMAKER op het BLOEMENDAL alhier, beveelt zich aan tot het maken van tot zeer voordeelige prijzen. Reparation worden mede aangeno men en spoedig en netjes terugbezorgd. i.£' IN DE GROOTE ZAAL DER SOCIËTEIT ten voordecle der Tereenlging van gepensioneerde onder officieren en minderen van het Nederl. leger. OPGEVOERD ZAL WORDEN: Oorspr onkel ij k Tooneelspel dook A. R U IJ S C H en of Oorspronkelijk Kluchtspel metZang in twee bedrijven door A. A. v. d. STEMPEL Jr. NA AFLOOP behalve voor MILITAIREN beneden den Rang van onder-officier. Prijzen der plaatsen: le Rang f 0,09. 2e Rang f 0,75, 3e Rang f 0,49. HET BESTUUR. JALOFSIKBAXI) niet AANJIAKEX en in orde brengen 2O Cent de Heter. De ondergeteekende biedt zich beleefdelijk aan tot liet geven van tegen zeer billijke voorwaarden. S. L. BLANKENBURG, Muziekonderwijzer. VarkensniHrkt No. 31. Wordt GEVRAAGD een klein PAK HUIS met of zonder KELDER met het gebruik van een pomp. Fr. brieven onder lelt. B N aan het Bureau dezer Courant, j? y In de onmiddelijke nabijheid der stad met TUIN, terstond te aanvaarden. Nadere information Stoutenburg. vertoeft Dinsdagvoormiddags Hotel MULLER te AMERSFOORT. Consult verlangenden gelieven zich tij dig aan te melden. te geven door de IN HET LOKAAL VAN DEN HEER OPGEVOERD ZAL WORDEN ld 1 IIUU li Tooneelspel in drie bedrijven Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. PRIJZEN DER PLAATSEN: ^Ue Rang f9,»9, 2e Rang f9,4». Voor een Heer en Dame 2e Rang f9,75. DC KAARTEN van heden af verkrijg baar bij den heer J. STORK en bij het Bestuur. DRUKKERIJ, van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEBEREN altijd 14 dagen, WASCHGOEDEREN in korter tijd. De^ot le AMERSFOORT: Mej. H. A. ROODESTEIN'-VAN LOETEZIJN', Krommestraat. bij partijen, voor billijken prijs TE KOOP aangeboden. buiten Bloemendal. der opnieuw ontvangene Getuigschriften, alzoo 907 Getuigschriften, wegens her- groei en kleuring van het Hoofdhaar en Baard ter inzage. M. Theophile. Sedert eenigen tijd heeft Ondergeteekende een uwer tlaarmiddelen aangewend, met het verrassend gevolg, dat Haar en Baard weder flink in orde zijn gekomen. Redenen waarom hij 't ge rust aan een ieder aanbeveelt, die een of ander aan Hoofdhaar of Baard te ge nezen Ireeft. (Is onderteekend) S. IIAGENS. Dalerveen (Drenthe), 17 Jan. 1887. Uitval van Haar, Roos of Schilfers, dun Haar, Baard worm, vroegtijdig giijs worden, al deze onaangenaamheden wor den verbannen door den Ilaurontwik- kelings-Balscm. Rood, grijs en wit Hoofdhaar, tevens Baard, kunt u kleuren in blond, bruin of zwart, onzichtbaar, kleurhoudend en on onschadelijk. Met één Flacon a 2 ran dit middel beeft men Va jaar voldoende, naar gelang wat men kleurt. Verkrijgbaar bij THEOPHILE, Haar- kundige, Frederiksplein 32, Amsterdam. Franco zending a f2.15 per Postwissel of f2.25 aan blauwe Postzegels, alsook te gen f2.Rembours. N'B. Uw Brief ontvangt u terug. Ge heime verpakking. GEEN DEPOTS. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT TAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te AMERSFOORT, zullen op Woensdag, den 16. Fe bruari 1887, des avonds ten 7 ure, in het Koffiehuis »h e t Valkje" te Amersfoort in het openbaar Binnen de gemeente Amersfoort. en ERF met TUIN, genaamd bDE WITTE BAZAR" in de Langeslraat wijk F No. 47, waarin met goed succes een handel in Witte Goe deren wordt uitgeoefend, kad. E. 3920, groot 1 A. 55 c.A. Het HUI8 bevat vijf KAMERS en ALCOOF, voorts KEUKEN met BERG PLAATS, grooten KELDER, ZOLDER met twee DIENSTBODENKAMERS. Grondbelasting f24,645. met TUINTJES in de St. Andricsstraat wijk C Nos. 12, 13, 14 en 15 met TUINTJES in de Koningstraat wijk D Nos. 30, 31, 32 en 33. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos 28 f.e. d.c. b. en a. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos. 28 g. h. en 29. met TUINTJE in de Wolkersteeg wijk D No. 158b. met TUIN op het Bloemendal wijk D No. 256. \in\m met TUINTJES in de Paternosterstecg wijk A Nos. 147 en 146. met TUINTJE op Rommclenburg wijk E No. 230. en ERVEN aan en bij elkander aan den Leusdenschenweg wijk G Nos. 137, 136 en 135. '/n gedeelte in den blooten eigendom van en ERF in de Bolderstraat wijk D Nos. 294, 295, 296, 297, 298 en 300. in de Utrechtschestraat wijk A No. 105. met ERVEN bij het Plantsoen bij de Kleine Koppelpoort wijk E Nos. 97, 96 en 102. Welke in vruchtgebruik bezeten wor den door GERARDA JEKEL wed. JAN VAN NIEKERK te Amersfoort. Aanvaarding der perceelen bij de betaling der kooppenningen op 16 Mei 1887 of zooveel vroeger als nader kan worden overeengekomen. Te bezichtigen: perceel No. 1 Dinsdag en Woensdag van elke week des namid dags van 14 ure op vertoon van een permissiebiljet, aftegeven door den eerst- genoemden Notaris, en de andere per ceelen daags vóór en op den verkoopdag. De perceelen zullen eerst ieder afzon derlijk en daarna in de volgende massa's worden geveild, als: Massa n°. 1 de perc. 2, 3, 4 en 5. b b 2 b b 6, 7, 8 en 9. b b 3 b b b b 4 b b b b 5 b b b 1 6 1 b 10,11,12,13,14 en 15. 16, 17 en 18. 6 tot en met 18. 21 en 22. Breeder bij biljetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3