Voor het aanstaande zeventigste verjaarfeest Z.K. IHH SEiEMBEH 0ÏÏ1IS VERKOOPHUIS OP DEN HOF fe mmmm* mmmrn&MMMmm IC1 Z. M. KONING WILLEM El WRIJÏPOLITOER, J. PB. VAN DIJK, GEÏLLUSTREERD POLITIE-NIEUWfr WERVING TOOK OOST-INDIE. 19 Febr. '87. 19 Febr. '87. FEESTVIERING. P W. F. ft. Baard- en KacMkolen, een groot assortiment FEEST- HISTORISCHE SCHEURKALENDERS DEUTSCHE KALENDERS GROOTE OMZET. KLEINE WINST. J. H. BOSCH. Ttwiieel voor de Jeugd. III Oranje linten, Oranje strikken, Oranje medaljes, Oranje cokardes, Oranje sjaals, Oranje sjerpen, Oranje pijpen, enz., enz., enz., alsmede eene groote partij ILLUMINEER-ARTIKELEN, LAMPIONS, LANTAARNS, ZONNEN, STERREN. Slothouwer Zoon. a 50 Cents, zoolam Ie voorraai strekt te verkruien bij SLOTHOUWER ZOON. PUIKE IS SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. NEDERLANDERS) Aanbrengpremie- 10. van zijn in het voorhanden als: in alle grootten. Men wordt beleefd verzocht vroegtijdig bestellin gen op te geven. Bij groote partijen extra voordee- lige conditiën. voor het jaar 1887. 4^ zullen voor 30 Cents inplaats van 75 Cents voor 50 Cents per Ex. inplaats van f 1,worden UITVERKOCHT door de Boekbandelaren Groote Lithographische Portretten b« Horloge- en Instrumentmaker Dfavili -(jee li £a\w idcC>['iaa>['- HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Uitmuntende COKES zonder gruis. JOHAN GRAM ■5 13 ïS THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 12V2 Cent per fleschje, H, A, van Bekkum, St oom-Marmerzagerij Springweg, UTRECHT 178-181. Fabriek en Magazijn van Marnieren Schoorsteenmantels. ÜW6 WORIRg N° 1. lichtsterkte 8 volts, pr\js: 8 francs N° 2. 12 12 i* I"' Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De nog voorhanden zijnde en de VAN Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Van den gunstig bekenden schrijver zijn verschenen de volgende VIER Bundels /[l- li 2 a Si V 8 Alle soorten Verkrijgbaar bij Langcstraat, o/d. Sociëteit. voor Jongens en Meisjes. onder de titels: De Schouwburg in 't klein. Het Tooneel in huis. Ret Kleine Tooneel. Op de Plankeu. Elke bundel, 130 a '140 blz. groot, in geïllustreerd omslag, bevat een 6- of 7 tal gemakkelijk te leeren Tooneel- en Blijspelen en kost slechts 75 Cents. De vier Bundels te zaïnen voor fS,50. Uitgave van S. W. N. VAN NOO- TEN te Schoonhoven, en bij alle Boek handelaren te bekomen. BEURSBERICHTEN. Perc. 1 Febr. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij /L^ te AMERSFOORT. Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en andere Vloertegels van velschillende Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonnee)e men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor één Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huisieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. voor Handgeld Mzes-iarige verbintenis f300. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoeris-Commandanten of bij den Commandant van liet werfdépot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, ongc- frnukeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. .rv Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. Nederland.Sch. Ct. W. 21/, dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1881. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig -L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jan./'Juli 5 dito iito April/Oct. 5 Polen Obl. Sehk. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1866 f 1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 41/, dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 41/- fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4% fPeru. Obl-Lee':ing. 1870 6 fObl.-Leening 1872 5 -j-Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito '1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 72% 87'/, 98 92'/, 69'/, 88% 74 59'/. 59% 69J/,« 60% 84 49% 98% 54'/, 53% 95'/, 92 94% 92 66% 53'/,, 52% 52% 90 90 90% 85 74% 81% 101% 56% 12% 12% 68'/, 108% 25% "'/.e 98% 97% 91% 13% 10% 37% 98% 98 96% Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aano. Rijkst, dito. Cert. adm. Amst. Hongaiije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr(Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank 2 4 4 *V, 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. Ilz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-lnd. Sp. Aandeelen R'jn -sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Eram. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. f lOüO 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spocrw. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand. Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. A*st. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 96% *101% 101 52% 101 102 227 109% 141% 142 75% 115% 88% 79% 151% 101% 113 100% 23 H% 137% 89% 104 44% 100 80 60'/, 61 75 83% 47% 82'', 119'%, 57% 91 97% 87% 88 51% 89 89% 97% 48% 58%, 115% 101% 137% 118% 30"/,, 114 118% 115% 94% 109% 102% 104% 103% 99 104 81 98% 102% 110% 133 140 81% 134% 127% 6'5/„ Naai Vertr, Winterdienst, geopend 1 October 1886. Utrecht AmersfUtrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,- 9,7 11,45 3,23 5,— 6.36 8,45 9.37 Aankomst te 's Ilage 9,27 10.18 1,9 4,47 9,16 10,8 1,4 4,35 7,3% 9,44 11,23 7,44 9,54 11,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: tr. Art li 9.2 11,58 6,28 9,27 Aankomst te Ooster-Spoorweg. Naar HilversumAankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn X. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 10,59 1,55 1,54 7,26 7,39 7,48 8,13 8,30 2,2 4,28 4,30 8,05 8,18 8,27 9,12 8,36 8,49 8,58 9,47 9,33 7,59 10,12 10,15 9,18 9,33 10,7 11,10 9,37 9,50 9.59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12,16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9,19 9,54 10,3 10,16 10,25 11,35 11,10 8,41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb.,, Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 Scherpenz 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 Veenend. Rhen. Ke»t. 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 9,35 10,8 8,21 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkery van A. M. SLOTHOUWER te Amer»foort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4