NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Woensdag 9 Februari 1887. Zestiende Jaargang. VOOR VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. BINNENLAND. BUITENLAND. F euilleton. MANUELA. N. 12. AMÏRSFOORTSCRE COURANT. abonnementsprijs: Per 3 maanden 1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intez.enden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. advertentien: Van 1 6 regels 0,40 iedere regel meer B Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De Haagsche kroniekschrijver van de JV. Gron. Ct. bevestigt het geruststel lend bericht der Haagsche bladen omtrent 's Konings gezondheidstoestand. Al be geeft zich Z. M. ook nu nog niet buiten het paleis, er is, bij de vorige week vergeleken, merkbare vooruitgang. Den 19en Februari zal de Koning des middags op de gewone wijze de leden zijner hofhouding ontvangen. Des namiddags is gala-inaaltijd ten hove. Wellicht zal de koning des daags eenige audiënties verleenen aan particu lieren en commissies. Uit 's-Gravenhage wordt gemeld, dat de ministers, de commissaris des Konings, de leden van den gemeenteraad en andere autoriteiten zullen worden uit- genoodigd tot bijwoning van de nationale hulde op 21 Februari in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, welke Z. M. den Koning door de Koninklijke Nationale Zangschool voor Handwerks lieden zal worden aangeboden. Men deelt ons mede, dat onlangs voor Z. M. onzen Koning te Audenaarde wonderschoone exemplaren van het kunst tapijtwerk zijn aangekocht, waardoor die stad in vroegere tijden beroemd was. Het zijn vier groote wandtapijten, eerie voorstelling bevattende van de vier jaar- j getijden, werk uit de zeventiende eeuw, 1 en afkomstig uit de danszaal van het vootmalig paleis van Berlaimorit, bekend door het verblijf dat Lodewijk XIV er eenige dagen gehouden heeft. Bij het afnemen der tapijten bleken ze aan de zijden opgerold te zijn, zoodat de paneelen grooter gemaakt konden worden dan ze in de danszaal voorkwamen. De opgerolde deelen waren zoo frisch en helder van kleur, alsof ze zoo uit de handen der wevers kwamen. Bij diezelfde gelegenheid werd voor Z. M. uit de voormalige kasteleinij der zelfde stad eene prachtig gebeeldhouwde zaalzoldering met fraai bewerkte vlakken en schilden aangekocht. Maandag 14 Februari zal de Twee de Kamer een aanvang maken met de beraadslagingen, over de wetsontwerpen tot het in overweging nemen van voor stellen tot grondwetsverandering. De minister van oorlog heeft de eischen om voor eene benoeming tot hoofdofficier in aanmerking te komen be langrijk verzwaard. De chefs der corpsen zijn met het oog op de invulling der conduitelijsten van .dezen maatregel onderricht. De commissie van enquête uit de Tweede Kamer der Staten-generaal maakt hekend, dat de processen-verbaal der verliooren, door haar vari den 31 Januari tot en met den 3. Februari 1887 afge nomen, thans gedrukt zijn. De cassette, waarin de gelukwensch der Hagenaars de velschillende vellen, welke de haridteekeningen dragen, zijn van zwaar velinpapier, versierd met oranjerand Z. M. den Koning op zijn 70en verjaardag zal worden aangeboden, is opgedragen aan de fnma J. M. van Kempen en zonen, te Vootschoten, dus aan uitstekende handen. Van Rijkswege worden de lijn- wachters van de Rijkstelegraaf nu ook kosteloos gekleed met een uniformpet, regenjas en waterlaarzen. Nadat het paleis «Oranje Nassau's- Oord", nabij Renkum, reeds voor eenigen tijd een belangrijke verbetering had on dergaan het werd geheel van pleister ontdaan en in kleuren geschilderd is thans ook het landgoed zelf in den laatsten lijd aanzienlijk verfraaid. Op eene der lanen waar Amerikaansche notehoornen van de zeldzaamste soorten zijn geplant, is over de geheele lengte, aan de zuidzijde der gracht, een rijsbeslag aangebracht teneinde bij hoog water het afspoelen te beletten. De commissie van enquête, die Donderdag het verhoor van getuigen voorloopig heeft geschorst, had tot dien dag Tilburg afgewerkt. Inmiddels worden andere streken en gemeenten voorloopig bewerkt, opdat de commissie, zoodra de werkzaamheden der Kamer haar daartoe de vrijheid weder laten, het getuigen verhoor onmiddellijk zal kunnen voort zetten. Twente is dan het eerst aan de beurt. (Vad.) De aanbesteding van den onder bouw der uitbreiding van de werkplaat- sen der Staats-spoorwegen te Zwolle, is door den Minister van Waterstaat weder- om niet gegund. Het 23. christelijk nat. zendingsfeest zal in de maand Juli op een nader te bepalen dag, op het landgoed Heimer- stein, nabij Rhenen, gehouden worden. De directeur-generaal der Maat schappij tot exploitatie van staatsspoor wegen heeft bepaald, dat voor het per soneel, weikzaam aan het Centraalbureau te Utrecht, Zaterdag den 19 dezer, als hulde aan de nationale feestviering van den zevenligsten verjaardag van Z. M. den Koning, zal worden beschouwd als een Zondag, zoodat het personeel dien dag vrij van dienst zal zijn. Een goed voorbeeld! Zaterdag wapperde de vaderland- sche driekleur aan den Van Speijk's mast, staande op liet terrein voor liet Koninklijk Instituut voer de marine, ter herinnering aan den dag, waarop Van Speijk zijn leven voor hel vaderland liet. Door twee ambtenaren van Rozen- daal zijn onder de gemeente Rukfen i twee smokkelaars op lieeterdaad betrapt. Zij droegen eene partij gesmokkeld zoul ondei hunne kleederen. Het zout werd hun afgenomen, en tegen de smokkelaars is proces-verbaal opgemaakt. In deze streken zijn in een tijdsveiloop van 14 dagen niet minder dan *17 processen- verbaal wegens zoutsmokkelen opgemaakt. Naar men verzekert, zullen er in het aanstaande voorjaar geen examens plaats hebben voor surnumerair der posterijen. Gewoonlijk heeft men die I examens in ieder voor- en najaar, doch I nu zullen de adspii anten moeten wachten tot October. De reden dezer wijziging is ons niet bekend. 1 De aannemer J, P. Bok, te Assen, die onlangs vrij wat opschudding teweeg bracht door het op zeer geheimzinnige wijze verliezen van een som van onge veer f-4000, is naar de openbare terecht zitting der rechtbank aldaar verwezen, met last, dat hij in hechtenis zal worden gehouden. Hij wordt beschuldigd van be- driegelijke bankbreuk, ter zake dat hij een som van ruim f3700 niet zou heb ben verantwoord, en tevens dat hij door een cessie van schuld van zekeren G. te Pekela, de overige schuldeischers zou hebben benadeeld. De vrouw van A. Veldhuizen, te Achterveld (gemeente Bartieveld), die alleen met haar zoon te huis was, toen, in den nacht van den eersten Kerstdag, revolverschoten werden gelost op haar j man, die zich te bed bevond, is eergis- j teren weer in vrijheid gesteld. De zoon bevindt zich nog in hechtenis. Het is herhaaldelijk voorgekomen, dat personen (fabrikanten of anderen), ten behoeve van derden (veelal werk lieden) gelden bij de Rijkspostpaarbank inlegden, met het klaarblijkelijk doel, om aan hen, te wier namen de boekjes ge stemd werden, een gift te doenen daardoor tevens, bij die personen den lust tot verder sparen, door het leggen van een grondslag daartoe, op te wekken. Het hiervoor aangeduide, zoo edele doel, waarvan wij met bijzonder genoe- j gen melding maken, is vaak niet bereikt j geworden. De overgroote meerderheid der begiftigden heeft namelijk, des gevers heilzaam streven niet voldoende besef fende, zeer spoedig nadat de geldsbedra gen waren ingelegd die wederom hetzij geheel, hetzij grootendeels terug gevorderd. De gevers hadden dit kunnen voor komen, door gebiuik te maken van de bevoegdheid, hun toegekend bij art. 7 j van het koninklijk besluit van 10 Januari 1881 (Slbl. no 2), benevens bij art. 16 van no. 1130, en bij art. 2 van no 1142 der verzameling van voorschriften nopens i den dienst der posterijen. Volgens deze voorschriften, kan men, j ten be hoeve van derden inleggende, bin- I nen zeker tijdsverloop de terugvordering der ingelegde sommen beletten, door in de zoogenaamde verklaring, een stuk, in te vullen en te onderteekenen ter ge legenheid van de uitreiking der boekjes, een beperkende bepaling, in dien zin, te doen opnemen. Van deze bepaling wordt alsdan, niet alleen in de boekjes zelve, maar ook op de rekeningencourant, aangehouden wor- j dende ter centrale directie te Amsterdam, melding gemaakt. Aangezien wellicht, de hierbedoelde voorschriften niet van genoegzaam al- gemeene bekendheid zijn, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat men aan de postkantoren verzuimt, de personen, die er belang bij kunnen hebben, daarmede in kennis te stellen, zoo achten wij het noodig er de aandacht van het publiek op te vestigen. De tegenwoordige politiek van den Duitschen Rijkskanselier zou van nu af de volgende zijn: Indien Rusland de Oostersche quaestie wil heropenen en haar naar eigen goeddunken regelen, zal het Oostenrijk, Engeland en Italië tegen over zich vinden; indien Frankrijk zijn bijstand aan Rusland wil verleenen, zal het Duilschland vinden om het een neder laag te bereiden. Het is dus een verbond van vier Mo gendheden, dat prins Von Bismarck tot stand gebracht heeft, een verbond, dat aan den eerien kant bestemd is om Rus land te verlammen en vervolgens om de tusschenkomst van Frankrijk in de Ooster sche quaestie te verhinderen. Aan de Standard wordt uit Constan- tinopel geseind, dat de Sultan het con tract tot het aankoopen van een half millioen geweren en 60.000 karabijnen van het Mauserstelsel bekrachtigd heeft, waarvoor de Porte een leening zou slui ten van 2 millioen pond. In het Engelsche Lagerhuis is men nog niet klaar gekomen met het adres van antwoord op de troonrede. In de zitting van gisteren gaf Parnell een toe lichting van het vroeger door hem aan gekondigde amendement. Hij betoogde dat dwangmiddelen leiden tot liet nemen van steeds ernstiger maatregelen, welke ten slotte een Russisch karakter verkrij gen, zoolang het denkbeeld der invoering van een Iersch Parlement onuitvoerbaar schijnt. Over het «veldtochtsplan" wilde hij zich niet uitlaten; hij (Parnell) was er de aanlegger niet van. Doch zooveel kon hij zeggen, dat de ontwerpers en de regeering hetzelfde plan hebben nl. de grondeigenaars lot toegevendheid te stemmen; alleen was bedoeld plan rijker in gevolgen dan dat der regeering. Zelf- j regeering voor Ierland achtte hij het EENE NOVELLE. Vrij gevolgd naar het Italiaansch. 12) In dat briefje zeide ik haar alles.., mijne liefde, mijn berouw, mijne smart en smeekte haar, aan mij in liefde te denken want zij zoude mij op aarde nimmer wederzien. Toen de avond begon te vallen -ver liet ik de stad, die ik enkele maanden vroeger zoo zonder eenig vermoeden van wat mij er zoude overkomen, was binnen getreden. Het regende en stormde. Ik zag niet om, met geen enkelen blik. Het was mij vreeselijk te moede. In dat uur begon ik te begrijpen, wat mij door mijn geheele latere leven steeds duidelijker is geworden, tot het eindelijk tot eene onomstootelijke waarheid werd, namelijk, dat groote onzichtbare wetten de geheele menschheid regeeren, dat elke overtreding tegen die wetten smart en onzalige verwarring veroorzaakt en dat ook hij zich voor die wetten moet buigen, die met positieven godsdienst niets te maken wil hebben, want de eisch van onzen tijd is niet meer, «liefde en strijd," zooals in een ruweren voortijd maar «ontzag voor 't leven van anderen, voor 't geluk vau anderen, voor de eer van anderen. Wel hem dus die thans reeds bet godsdienstig standpunt der toekomst inneemt, en zich met het geheele mensch- dom zoo één weet te gevoelen dat hem persoonlijke ontbeering niet moeilijk valt. Doch dat zijn gedachten van een oud man. Ik beweer niet, dat ik die koester de, toen ik in het alpendal dagen lang uitgestrekt lag op mijn «plaid" en mij beschijnen liet door de lieflijke September zon die liet hoogdal in goudgloed hulde. Ik was te moede als iemand die doode- lijk verwond is geworden en zelf gevoelt dat hij niet genezen kan. De gedachte aan Manuela vei liet mij geen oogenbhk en zelden kon ik mij eene juiste voorstel ling maken van het pijnigend zelfverwijt dat mij bezielde over de zinnelooze be dreiging in die laatste minuut van ons samenzijn geuit. Over al het andere had ik geen berouw. Menigmaal kwam haar beeld mij zoo helder voor den geest, met een zoo zoete en warme kracht, dat ik haar meende voor mij te zien. Zij kon niet meer boos op mij zijn; want de woorden van mijn brief moesten haar getroffen hebben. Maar hue leefde l zij nu Ook die vraag had ik het recht niet meer, te doen. Het is zeker een der grootste kwellingen, voor 't uitwendige vreemd te moeten worden aan haar, die men innerlijk als zijn tweede ik be schouwt, De eenzaamheid is gif voor een ieder die haar in harstochtelijke smart zoekt; dit zag ik spoedig in. Een gestadige on rust en volkomen slapeloosheid peinigden mij onophoudelijk. Ik gevoelde behoefte, nadat de eerste storm in mij voorbij was, om uit dit vruchteloos morien te komen en weder weikzaam te zijn. De werkzaamheid is de ware geneesheer voor harteleed en ik had aan hem be hoefte hoewel 't rnij was of ik lood in de ledematen had. Ik verliet het groene dal vroeger dan ik eerst wilde en ging direct naar Parijs waar ik in 't begin van October arriveeide, Maar ook daar raakte ik die beklemd heid op 't hart niet kwijt. Opgaan in het groote algemeen, tot men zich zelf vergeet, kan een persoon die alleen staat alleen in stormachtige dagen; niet in den stilstand die destijds zoo drukkend op de geheele maatschappij rustte. De ontzetting over den scbrikkelijken moord te Praslin heerschte nog overal, en andere schandalen kwamen daarbij; de regeering was onpopulair; uien gevoelde dat het zoo niet lang kon duren. Parijs was dus niet de plaats om te genezen voor iemand die zijn inwendig evenwicht heeft verloren. Toch vermande ik mij, zocht kennismaking met Thiers en andere oppositie-mannen, woonde de reformebanketten bij, die toen in zwang waren en waarbij men toen reeds dik wei f een dronk op «La souverainete' du peuple" durfde instellen, en schreef over dit alles lange brieven aan ons blad. Doch ik vond geen genoegen in die ingespannen werkzaamheid en ook geen bevrediging. In mij bewoog zicli nog iets evenals een rusteloos uurwerk, een hopen en verlangen naar iets dat komen moest, naar een slot, naar een bericht, en dik werf als ik midden in den nacht over prikkeld en slapeloos te bed lag, ver schenen daar voor mij in liet donker een paar verlangende, heerlijke oogen en staarden mij aan. Waai om schreef Manuela mij niet. «Ik heb u vergiffenis geschonken en heb u nog lief!" Zij moest toch uit mijn brief weten wat mij liet afscheid had gekost. Mijn adres kon zij j makkelijk vernemen, als zij wilde. Aan Gerard te schrijven kou ik niet. En er zoude bericht komen. Eenige weken later ontving ik den eersten uil- voerigen brief van inijn hoofdredacteur Inj luid tot toen toe alleen met een. paai woorden de goeden ontvangst der cor respondentie bericht. Het was een lange lijst rnededeelingen zoo als zij gewisseld worden tusschen lieden die niet door bijzondere vriendschapsbanden zijn ver bonden. Ik las den brief vrij onveischil- lig na, tot mij opeens als tware een neerslaande bliksemstraal trof en mijn hart voor een oogenblik bijkans stilstond. Neen liet was geen gezichtsbedrog daar stond hot duidelijk «Kunt gij wellicht iets naders meedee- len omtrent het raadselachtige overlijden van Mevrouw Gerard? Was deze dood een vj ij willige zoo als menigeen beweeit? Ik kan hel niet gelooven. Het was wel geen al te gelukkig huwelijk rnaar men heelt nooit gehoord dat Gerard zijne vrouw slecht behandelde. Ilij zelf ziet er neerslachtiger uit dan ik gedacht had; maar aan de mogelijkheid van een zelfmoord schijnt hij niet te denken. Gij kunt begrijpen, welk een opzien dit geval in onze stad maakt Dut was alles! Een vreeselijk raadsel voor welks oplossing ik sidderde. Ik kon niet eens duidelijk begrijpen dat Manuela dood zijn zoude. Het was slechts een woord; maar waarom zij gestorven was dat vlamde als lielsch vuur in mijn hart Op Eigens wj- Jn-t auiiknoopingspn I., hoé w i.;lk, in ij zeJven telkens diets maakte dat zij den morgen na dien ongelnksavond

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1