Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. eenige redmiddel: dan zou het duidelijk blijken, dat de Ieren niet ongehoorzaam zijn aan de wet. De heer Hugh Holmes, attorney-general voor Ierland, verklaarde, dat de eenige oorzaak der ongeregeldhe den in Ierland bestond in het drijven der ambtgenooten van Parnell en in het ïveldtochtsplan." De voorgenomen her vorming in de strafwet was niet gericht tegen de strafrechterlijke vergrijpen. De regeering moet de home-rule bestrijden; zij zal de wettelijke bepalingen tot weg neming der bezwaren ter bestemder tijd voordragen; maar de hoofdzaak is: hand having van de Unie, de wet en de orde. Het debat werd daarop verdaagd. Men zegt dat, ingeval van een oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, niet generaal Boulanger, maar generaal Saus sier opperbevelhebber der troepen zal worden. De Russische bladen moeten van de censuur eene aanschrijving hebben ont vangen, om alle particuliere berichten, die hun mochten worden medegedeeld over voorbereidingen tot oorlog, troepen bewegingen en dergelijke, welke van Russische zijde plaats hebben, voor zich te houden. Uit Massowah is van 6 Februari, van Generaal Gêné bericht ontvangen, dat Ras Alula zich heeft teruggetrokken naar Asmara, en te Ghinda slechts het opper hoofd Barambas en een aantal soldaten heeft achtergelaten. Majoor Piano is den 5n Februari te Massowah aangekomen met brieven van den Negus van Abessinië en Ras Alula. Piano bracht het verzoek over tot het hervatten der vriendschaps- en handels betrekkingen. Den 7n Februari moest de majoor met het antwoord van Generaal Gêné naar Asmara terugkeeren. Dat berouw der Abessiniërs zou inder daad al zeer vroeg komen! De Italianen zullen er waarschijnlijk weinig vertrou wen in stellen en hun eerst een kleine les willen geven. Omtrent de gesteldheid van het ter rein, waar de Italiaansche colonne ver nietigd werd, worden in de Italiaansche bladen de volgende bijzonderheden me degedeeld »De weg van Moncullo naar Saati slin gert zich door een ingewikkeld net van bergen langs een kleinen bergstroom, en op éen punt is het pad zoo smal, dat geen twee man naast elkander kunnen gaan, terwijl de daarnaast liggende rot sen zich loodrecht omhoog verheffen. Deze bergpas is ongeveer een kilometer lang en eindigt op een klein plateau niet grooter dan een stadsplein, dat door een terras of heuvel wordt beheerscht. De omliggende bergenhoewel ongeveer slechts 600 meter hoog, zijn door hunne steilte volstrekt ongenaakbaar, en het zelfde geldt voor'de kleine valleien, welke met rotspunten zijn bezaaid. Het is dus onmogelijk voor een op marsch zijnden troep rechts of links de noodige verken ningen te bewerkstelligen. Het convooi en de diie compagnicn soldaten, welke het escorte uitmaakten, namen hoogst waarschijnlijk de geheele lengte van het pad in. en vermoedelijk vond de voor hoede het bovengenoemde bergvlak door de Abessiniërs bezet, die, helaas! een uitmuntend gebruik van hunne Remming- ton-geweren wisten te maken I" Zondag 13 Februari wordt de dienst in de Remonstrantsche kerk waargeno men door Ds. G. van Goikum, piedikant te Amsterdam. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door den heer Werner van Amsterdam. Door Z. M. den Koning is benoemd tot majoor den HoogWelGeboren Heer F. C. W. Juckema van Burmauia baron mijn briet stellig moest ontvangen hebben. Wanneer was zij gestorven? eerst nu of vroeger In den brief stond daaromtrent geen woord. Ik matte mij zeiven af met vruch- telooze vermoedens en liep zoo peinzend uren lang door de straten. Eindelijk, toen ik verslagen en uitgeput mijn kamer weder binnen trad, dacht ik er aan om den verderen inhoud van den brief na te lezen, en het pakket verder in te zien. Toen kwam mij te midden van dagbla den, en andere drukwerken een couvert in handen, dat mijn adres droeg geschre ven door eene ongeoefende hand. Ik ver brak die enveloppe en daar lag voor mij mijn laatsten brief van Manuela, onge opend wel is waar; maar ook zonder eene of andere inlichting. Vol ontzetting staarde ik naar dien brief. Wat was er met hem gebeurd? Had de bode hem niet afgegeven, of niet kunnen afgeven? Vol angst en wanhoop stelde ik mij die vraag telkens weder en onderzocht als radeloos telkens weer dat stnk 'papier; dat geen antwoord geven kon. Ik kan onmogelijk de smart beschrijven die ik in die dagen leed. De schuld was groot; maar de straf was nog grooter. En dan nog niets te mogen doen om te weten te komen hoe of wat.. In mjjn antwoord aan mijn chef slechts zeer Rengers thans ritmeester-instructeur, tot ritmeester de le Init-adjud. M. R. Ham ming en tot 1e luitenant de 2e luits. D. Enschede en A. B. van Tienhoven. Bij de dd. schutterij alhier zijn door Z. M. benoemd tot 1e luitenant-adjudant den heer G. J. Buys, thans 1e luit. en tot le luitenants de heeren P. A. J. Blom en G. J. Slothouwer, thans 2e luits, Door welwillende tusschenkomst van onzen vi oegeren stadgenoot den heer F. J. Schw einsberg, heeft de feestcom missie alhier het muziekcorps der dd. schutterij te Nijmegen geëngageerd. De voiige week stierf alhier in 78 jarigen ouderdom de oud-strijder G. van den Biezeribos, lid der Amersf. Afdeeling van het «Metalen Kruis». Naar wij vernemen heeft het rood vonk zich niet tot het Militaire Hospitaal bepaald, maar heerscht deze ziekte in verscheidene gezinnen in onze gemeente. Maandag j.l. was het juist vijfen twintig jaar geleden, dat de lieer J. Bus- quet, adjudant-administrateur aan het militair hospitaal alhier, bij het leger in dienst trad. Onder de blijken van belang stelling op dien dag was ook een geschenk van de nieuw aangestelde onderofficieren en korporaals der d.d. schutterij, die gedurende dezen winter zich onder zijne practische leiding hadden bekwaamd. Bij eene dezer dagen gehouden inspectie bleek, dat van een vijftigtal paarden van het depot-escadron van 't le regiment huzaren de staarten aan de benedenzijde waren afgesneden. Om achter de daders te komen, werden de manschappen in de kazerne geconsigneerd. Gisterenavond werd door de offi cieren der rijschool voorafgegaan door een muziekcorps eene ovatie gebracht aan de heer F. C. W. Juckema van Burmania baron Rengers bij gelegenheid van diens benoeming tot majoor. 323ste STAATS-LOTERIJ. VIJFDE KLASSE, vierde oflaatste week. Trekking van S Febr. (1000 loten.) Ten Kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beuit gevallen: Prijzcu ran f 400. No. 8799, 15567 en 20574. Prijzen Tan f 70. 733. 2405, 3409, 3432, 3457, 3509, 3528, 8766, 8783, 8898, 9853, 9883, 9911, 10219, 10253, 10295, 10297, 10323, 14706, 14800, 14803, 14880, 14884, 15549, 15690 en 19072. Te samen 29 prijzen. Zonder prijs zijn uitgetrokken: 800, 2404, 2431. 2437, 3450, 3522, 3525, 3534, 3540, 8728, 8731, 8749, 8759, 8835, 8873, 9812, 9820, 9857, 9863, 9876, 9902. 10203, 10287, 10319, 10346, 12533, 12555, 14756, 14767. 14775, 14785, 14845, 14857, 15542, 15544, 15569, 15630, 15632, 15689, 19025, 19093, 20508, 20541 en 20575. De volgende trekkingen geschieden: 912 Febr. Jan van Oldenbarneveld. Jongens, Piet, het doet mij waarachtig plezier, dat Amersfoort Koningsverjaardag als een nationaal feest zal vieren. Pieler Uoth. Ja, en dat alle gezindten daarbij eendrachtig samenwerken is wel voorzichtig te mogen vragen naar de nadere bijzonderheden neen! dat was niet langer uit te houden. Mijn besluit was spoedig genomen. Naar M. reizen, onder een of ander voorwendsel en daar zekerheid halen. Zelfs de schrikwekkendste zekerheid was te ver kiezen boven dien toestand in welken ik mij bevond. Eene vijandige ontmoeting met Gerard vreesde ik niet. Ja er waren oogenbhkken waarin de gedachte dat ik door zijn kogel zoude kunnen vallen mij het eenige goede slot van deze onzalige verwarring toescheen. Den volgenden dag reisde ik dus terug. Wat er onderweg gebeurde is mij totaal ontschoten, ook de aankomst te M. her inner ik mij nog slechts zeer onduidelijk. Alleen het verwonderde gelaat van den Hoofdredacteur, toen hij mij zoo onver wacht binnen zag treden, kan ik mij nog voor den geest halen. Ik zeide hem dat ik snel naar mijne bejaarde moeder moest en op mijne doorreis slechts even aankwam, Natuurlijk wilde hij voor alles politieke bijzonderheden hooren en zoo verstreek voor mij een eindeloos lang uur. Toen ik het eindelijk durfde wagen, met zooveel belangstelling als eenviiend veroorloofd is, te vragen naar Mariuelas dood, viel bet antwoord slechts karig uit. Eene onvoorzichtig gebruik van een bewijs, dat liefde voor het vaderland nog bij alle gezindten leeft. J. Ik wil het hopen. Er zijn er echter, die het erg afkeuren, dat de kinderen van de openbare en de bizondere scholen niet gemeenschappelijk feest vieren in een zelfde lokaal of weiland. P. Och er zijn mensriien, die wat bluf ferig zijn uitgevallen en hunne grootheid zoeken in het inaken van aanmerkingen. J. 't Is waar! Zij meenen eene betere figuur te slaan met kijven dan met het doen van stappen tot toenadering. P. Bij hen is ook alDe uitersten raken elkander. Zij doen zich voor als of bij hen alles volkomen is, en zelve zijn zij het verst van volkomenheid verwijderd. P. 't Is toch wel waar, dat je de ge meenteraden wel kan opdoeken, als ze alleen uit jabroers bestaan. J. Wrijving var, gedachten en nauw keurig onderzoek zijn voorzeker onmis baar, maar sommigen zijn niet bij machte daarbij de vereischte welvoegelijkheid in acht te nemen. Zij schijnen te meenen, dat eene tegenwerping door grofheid in kracht wint. P. Het is zoo, en daarmee kunnen zij kwaad doen, want het kan een burge meester, die om zijn ijver, zijne bekwaam heid en zijne welwillendheid zelfs door een aantal zijner politieke tegenstanders wordt geëerd, geacht en gesteund, wel eens gaan vervelen, als hem onophoudelijk smaad naar het hoofd wordt gegooid en dat zou tot nadeel kunnen strekken van de gemeente. J. Juist, daarom zijn smaadbroers net zoowel gevaarlijk als jabroers. Utrecht. Het lijk den 2en dezer in eene der grachten van het fort ide Bilt" alhier gevischt is, door de te 's Hage wonende familie, herkend als te zijn dat van zekeren G. eerst onlangs als gepen- sionneerd soldaat, uit Indië terug gekeerd. Wegens het overlijden van den heer J. C. Bliitz doctorandus in de medi cijnen aan de Universiteit alhier, heeft het Utrechtsch Studentencorps de rouw aangenomen voor den tijd van vier weken en daarbij tevens bepaald, dat er gedu rende dien lijd geene feestelijkheden zullen plaats hebben, zoodat er door of van wege dat Co/ps dan ook geen deel zal worden genomen aan de optocht den 19 dezer alhier te houden, zooals aan vankelijk was bepaald. Door de Politie alhier werden in den nacht van 5 op 6 dezer op heeter daad gesnapt, de olieslagersknechts K. en D. en wel tijdens zij bezig waren door overklnnming, van het afgesloten erf huns meesters, de heer V. aan het zwarte water alhier, eenige petroleum vaten le "ontvieemden. De vaten werden in beslag genomen en tegen de daders eene vervolging ingesteld. Ter zake voortdurend wangedrag en ongevoeligheid voor vermaningen en straffen, werden alhier weder twee mili tairen, met een briefje van ontslag uit de gelederen verwijderd en wel de genie soldaat V. en de Veld-Artillerist v. G. NijKerk. Behalve de verleende bij drage door den Gemeenteraad, van f3UO uit de gemeentekas, ontving de Commis sie voor de feestviering van 's Konings 70sten verjaardag, in de kom dezer ge meente ruim f800. Putten. De EdelAchlb. fleer C. J. van Eeghen zal, naar men verneemt, de kinderen van alle scholen dezer gemeente op den aanstaanden 70slen verjaardag van Z M. den Koning, feestelijk onthalen. Rlicuen, 4 Februari. Bij Evert van Kouten, een welgesteld landbouwer onder deze stad, sliert eer. koe: men stuurde naar Veenendaal en spoedig waren er Chloroform, dut zij eigenmachtig tegen de hoofdpijn had aangewend, heette het, had haar gedood. Dergelijke gevallen kwamen toen, toen het middel nieuw was en onvolkomen toebereid, meer voor. Wanneer was zij gestorven? Hij wist het niet precies meer. In elk geval spoe dig na mijn vertrek. Gerard had toen op het redactie-bureau naai mijn adres gevraagd maar dit niet kunnen krijgen omdat ik mijne aankomst te Parijs nog niet had medegedeeld. Dat was alles. De geboorte van een zoon, die dien zelfden morgen had plaats gehad, scheen den man meer te interesseeren dan het steifgeval van Manuela dat al twee maanden geleden was. Ik nam dus afscheid en wandelde door de stille straten, die mij hatelijk ledig voorkwamen, naar mijne vroegere woning, ten einde de overbrengster van den noodlottigen brief op te zoeken. Ik trof haar niet le huis. Tegen den middag zoude zij terug zijn zeide men. Ik ging dus verder om den tusscheritijd zoek te brengen. Aan eiken hoek meende ik Gerard tegen 'l lijf te zullen loopen, en al dien tijd streed ik tegen het besluit om regelrecht tot hein ie gaan. De pijnlijke onzekerheid hoe hij my zoude ontvangen, als vriend of als vijand, weerhield mij telkens. Ik vreesde voor het laatste, ik wilde niet de hand twee personen van daar in den stal, die het doode beest voor f 8.50 kochten, het den hals afsneden en naar Veenendaal vervoerden. Het dier werd van de huid ontdaan en om zelfs den schijn des kwaads te vermijden, ging men naar den ontvanger der directe belastingen en gaf het aan op eene waarde van f 10, daarbij verklarende, dat men het uit nood had moeten slachten. De commiezen gingen het dier keuren, bevonden het naar te verwachten was in een alles behalve frisschen toestand en een hunner de chef-commies de heer C. A. Sijben, gaf ter gemeente-secretarie van zijn be vinding kennis. De politie stelde een onderzoek in en de heer van der Poel waarnemend burgemeester, nam het beest als schadelijk voor de consumptie in beslag, juist toen twee personen uit Amersfoort gehaald, gewapend met eene groole kist aankwamen om het naar die stad te vervoeren, zeker niet om het daar ter aarde le bestellen. Den volgenden dag is het beest in tegenwoordigheid van den heer de Wijs, burgemeester, begraven, na geheel met petroleum te zijn overgoten. En nu, dit nog ter waarschuwing ook voor andere veehouders, naar wij vernemen, is hier van toepassing art. 174 var, ons nieuw wetboek van strafwet, dat luidt: «Hij, die waren verkoopt, te koop «aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende, «dat zij voor hel leven of de gezondheid (schadelijk zijn en dat schadelijk karak- «ter verzwijgende, wordt gestraft met «gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren. vlndien het feit iemands dood ten ge- »volge heeft wordt de schuldige gestraft »met levenslange gevangenisstraf of tijde- »lijk van ten hoogste twintig jaren." De Mexicaansche gezant te Parijs gaf dezer dagen kennis aan den prefect der Seine, dat een inboorling van Zacatecas (een provincie" van Mexico) bij uiterste wilsbeschikking 1060 pond sterling heeft vermaakt aan een Parijsch hospitaal, waarin hij in 1841 werd verpleegd Dat is nog eens een dankbaar patiënt. Ondoelmatige slaapplaats. De visch- liandelaars te Nieuwediep zijn gewoon hunne ledige vischkaarden op den wal te plaatsen. Een beschonken matroos, die onlangs op een nacht naar boord sukkelde, struikelde over zulk een voorwerp, kroop door de opening en ging liggen ronken. Bij het aanbreken van den dag kwamen de knechts van den vischliandelaar, die levende visch moesten ontvangen en sme ten de vischkaar te water. De Janmaat, die zoo onverwachts door een ijskoud bad uit zijn slaap gewekt werd, zette een keel op als een nuchter varken, werkte zich weer door de opening en was spoedig door de lachende knechts op het droge getrokken. Keukengeheimen. De intendant die aan het hoofd van de keuken der koningin van Engeland staat, verdient ieder jaar f8500.en heeft vier ondergeschikten, die met de leveranciers moeten onder handelen en toezicht houden dat de juiste maten en gewichten worden geleverd. Bovendien heeft de man nog twee knechts. De oppeikok heeft f8000.salaris en hem staan vier helpers met ieder f 4000. en vier andere ondergeschikten, ieder met f2500.ten dienste. Verder zijn in de keuken aanwezig: twee knechts, twee koksjongens, twee koks uitsluitend voor braden en bakken, vier knechts en twee tneiden voor het vatenwasschen, een oppasser voor de voorhanden proviand, twee personen die bepaaldelijk de peulvruchten behandelen, en twee arbeiders voor de stoommachine. De banketbakkerij, die tot de keuken behoort, bestaat uit twee banketbakkers, ieder met f4000 en vier knechts, een pasteibakker met vijf knechts, een loop jongen en drie juffrouwen voor de afdee ling koffie en chocolade. De opzichter over wijnen en bieren geniet f6000 per jaar. Ten slotte heeft men nog diie tafel dekkers met één ondergeschikte. Het tafelzilver van de koningin wordt op een waarde van zeven-en-dertig inil- lioen gulden geschat. In de Italiaansche "stad Imoli is onlangs een geheel looneelstuk, dat voor de eerste rnaal opgevoerd werd, in zijn geheel gebisseerd. Het was een stuk in éen bedrijf, van Ulisse Barbieri. getiteld Caprera, en met Gaiibaldi als hoofd- peisoon. De vaderlandslievende strekking en de vurige taal van het stuk brachten de toeschouwers zoozeer in geestdrift, dat er geen eind kwam aan het da capo- geroep, totdat eindelijk de gordijn weder van den bedrogene drukken, en gevoelde tevens dat het boven mijne krachten zoude gaan om uit zijn mond te hooren wat mij hier te wachten stond. Toch trok mij het tuinlaantje tusschen de hek ken magnetisch aan. Ik naderde steeds meer en meer en peinsde op een plan voor den namiddagwant ik wist dat Gerard alleen in den voormiddag van huis was. Wordt vervolgd.) omhoog ging, en het geheele stuk voor de tweede maal werd gespeeld. Een dergelijk geval moet nog slechts eens zijn voorgekomen, en wel in het begin dezer eeuw, te Weenen, bij een Opera-voorstelling, welke ook het Keizerlijk Hof bijwoonde. Wat er al op de post niet verloren gaat. Op 't einde van Januari wordt te Washington altijd publieke verkooping gehouden van de pakjes, die per post verzonden worden en onbestelbaar zijn, omdat de geadresseerden niet gevonden kunnen worden of de adressen niet vol ledig of onduidelijk zijn. 't Is verwon derlijk wat al zoo in die rubliek valt. De lijst omvatte dezer dagen bijna van alles, o. a. tallooze corsetten, schoenen, kleederen, zakdoeken, halskragen, lokken haar en verlovingsringen. Er waren haar vlechten en zelfs een paar kousebanden bij, In een pakje zijn een paar vuile nachtjaponnen, in een ander een stuk pruimtabak, in een derde een pakje haarspelden en uitgekamd haar gevonden. Een valsch gebit had geen eigenaar en een paar kunstoogen evenmin. O. a. is er ook een vliegennet voor paarden, een damesmantel en een zwarte rok. Sigaren en sigarettes, kurkentrekkers, nachtmut sen, grijze haarvlechten, een oud mes, een bos verward garen, eenige oude tinnen lepels, een hondendeken enz. enz. helpen de lijst voltallig maken. Geen wonder, Amerika is zoo groottoch zal vermoedelijk ook hier te lande van het verzondene per postpakket nog al een en ander onbestelbaar zijn. Bij Whiteriver-Junction, in den Noord- Ameiikaanschen staat Vermont, heeft een ernstig spoorweg-ongeluk plaats ge had. Volgens de voorloopig ontvangen berichten, zouden vijftig personen daarbij het leven hebben verloren. Eene Weener familie werd op zekeren dag minder aangenaam verrast door het bezoek van een neef uit de provincie, die eenige dage»-"kwam logeeren. Nadat dit eene week geduurd had en de gast er nog niet van sprak om naar zijne vrouw en zeven kinderen terug te keeren, gaf de beleefde gastheer hem een kleinen wenk, door de vraag, of hij niet erg naar huis terug verlangde en of zijne huisgenooten hem niet missen zouden. »Je slaat den spijker op den kop", was het antwoord; »ik zal direct schrijven, dat Jet met de kinderen hier ook maar een poosje komen." De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door NATHAN LEVIE ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene Slachterij in het perceel alhier gelegen aan de Krotn- mestraat, wijk F, No. 237, bij het ka daster bekend onder sectie E. No. 3424, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 21. Fe bruari aanstaande, des voormiddags te elf uien, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het ge meentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 7. Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2, Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door A. T. R. VERMOLEN in gediend verzoek, met bijlagen, om ver gunning tot het oprichten van eene Vet- suieltcrij en Waskaarsenfabriek in het perceel alhier gelegen aan de Kleine Naclitegaalstceg, bij het kadaster bekend onder sectie B, No. 52, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 21. Februari aanstaande, des voormiddags te elf uren, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van hel gemeentebe stuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 7. Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door W. OTTO ingediend ver zoek, met bijlagen, om vergunning tot

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2