Beddenwinkel van „de Rooster." Timmerman en Jalonsiemaker. Sparre-Iakkebossen, KONINGSFEEST. Advertentiën. BLEEKERSZAAK Vier Burgerwoningen Firma J. G. THIES, C. M. VAN HEMERT, KONINGSFEEST. HOUTKOOPERIJ VUREN EN GRENEN HOOT, Levering van Bestekhout. BLIEK! Brie Burgerwoningen c. VIER WONINGEN h B. VAN KEKEN. PIANO-ONDERWIJS, a illuminatie Ws, Sterren, VUURWERKEN, BENGAALSCH VUUR, Een Burgerwoning VETGLAZEN gevonden op oen openbaren weg! 9- Wed. B. OTTO j W. OTTO VERKOOPEN No. 1. Een kapitaal No. 2-5. No. 6-9. No. 10-15. ZES BURGERWONINGEN No. 16-18. No. 19. EEN BURGERWONING No. 20. No. 21 en 22. No. 23. Een Woning No. 24. DRIE WONINGEN No. 25. ZES WONINGEN b. Een Burgerwoning E ös er Hof bij de Botermarkt. Krommestraat 229. fAmersfoort. ongeveer 400 vim, J. VAN DE BRUG, W. VAN GELDER, lA R. A. VAN RliIJVEN, Amersfoort. Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, f het plaatsen van eenen Stoomketel in het perceel alhier gelegen aan de Lui- aard, wijk I, No. 77, bij liet kadaster bekend onder sectie B, No. ■1509, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 21. Februari aanstaande, des voormiddags te elf uren, gelegenheid ten raadhuize wordt gege ven om, ten-overstaan van het gemeente bestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 7. Februari 1886. Burgeweester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gelet op art. 7 der wet van den 4. Juli 1850 (Staatsblad No. 37), regelende het kiesrecht. Noodigt de inwoners dezer gemeente uit om, zoo zij elders in de rijks directe belastingen over het loopende dienstjaar zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15. Februari aanstaande te doen blijken door overlegging van. de aanslagbiljetten ter Secretarie, waartoe hun alle werkdagen van 10 tot 1 uur de gelegenheid open staat. Amersfoort, den 4. Februari 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van AMERSFOORT, Overwegende dat zich enkele gevallen van roodvonk hebben voorgedaan; Hebben gemeend de aandacht van de ingezetenen te moeten vestigen op de bepalingen der wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, ea wel meer bijzon der op de navolgende: Art. 8. Het is verboden, lijders aan eene besmettelijke ziekte te vervoeren of te doen vervoeren, behalve in de gevallen in deze wet aangewezen zich, daaraan lijdende, naar eene andere plaats te begeven; voorwerpen, die in aanraking waren met lijders of overledenen aan eene besmettelijke ziekte of daarvan afkomstig, te vervoeren, te doen vervoe ren, ten geschenke of in gebruik te geven of te doen geven, te nemen of te doen nemen, tenzij na ontsmetting volgens art. 25; door onvoorzichtigheid of achte loosheid gevaar van besmetting, dat voorzien kon worden, voor anderen te doen ontstaan. Art. 14. Bewoners van huizen of vaar tuigen, waarin eene besmettelijke ziekte voorkwam, mogen geen scholen bezoeken dan na verloop van 8 dagen nadat de ziekte, volgens schriftelijke verklaring van eenen geneeskundige, uit die huizen of vaartuigen geweken is. Het verbod wordt opgeheven zoodra ontsmetting overeenkomstig art. 25 dezer wet heeft plaats gehad. Op scholen, uitsluitend bezocht door leerlingen boven de 12 jaar, is bij het voorkomen van mazelen en diphtheritis, het bepaalde in de eerste zinsnede van dit artikel niet van toepassing. Art. 19. Het hoofd van een gezin, de houder of de houders van eene slaap stede of een logement, de schippers van een in de gemeente vertoevend vaartuig, de bestuurders van gestichten van welda digheid, in artt. 1 en 2 der wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad no. 100) vermeld, van gevangenissen van bedelaars, en krankzinnigen-gestichten geven, wanneer daarin eene besmettelijke ziekte voorkomt, hiervan binnen 24 uren nadat hun hel feit ter kennis is gekomen, mededeeling aan den Burgemeester; gelijk voorschrift geldt voor de kommandanten van leger korpsen of oorlogschepen in havens voor de onder hun toezicht staande kazernen, schepen of andere lokalen. Burgemeester en Wethouders vermee- nen voorts de ingezetenen te moeten uitnoodigen, hunnerzijds medetewerken zooveel mogelijk het verspreiden van de ziekte tegentegaan, door nakoming van de wenken door de plaatselijke gezond heids-commissie gegeven, namelijk: zorg voor reinheid van de woningen en hare naaste omgeving; het verwijderen en ontsmetten of nog beter het verbranden van lappen of doeken, dikwijls van weinig waarde, die met afscheidingen van aan besmettelijke ziekte lijdende personen besmet zijn; zoomin mogelijk overbrengen naar elders van boeken, brieven of papieren uit besmette wonin gen, en het koken van de melk, waardoor opgeheven wordt het gevaar voor eene belangrijke verspreiding der ziekte, dat door het gebruiken van melk, afkomstig uit door roodvouk besmette huizen van melkverkoopers, kan ontstaan. Eindelijk de melkverkoopers te wijzen op hunne verplichting tegenover de melkafnemers, dezen te waarschuwen, ingeval het bekend is dat melk uit be smette woningen afkomstig is. Amersfoort den 3. Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, w. l. scheltus. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gelet op art. 15 der wet van den 26. Mei 1870 (Staatsblad no 82), betrekkelijk de grondbelasting Brengt ter kennis van de belangheb benden. dat eene opgave van de uitkomsten der meting en schatting, bedoeld bij artt. 15, 23 en 43 der aangehaalde wet, te rekenen van heden, gedurende dertig dagen op de Secretaiie dezer gemeente ter inzage ligt, eiken werkdag van 10 tot '1 uur, Amersfoort, den 2. Februari 1887, De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. Een voetenzak. Een bonte boezelaar. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. Correspondentie. Geachte Redacteur In uw Nr. van 26 Januari staat, dat Jan en Piet beiden zwart gerokt zijn. Het medium van den Amsterdamschen medewerker schijnt dus niet geheel ver trouwbaar te zijn. Uw abonnee, M. S. Mejuffrouw Na gedaan onderzoek kunnen wij U verzekeren, dat u zich vergist, vermoede lijk zal u de clairvoyance ontbreken, Jan heeft wel degelijk een zwarte rok aan, maar hij heeft er een overjas over aan getrokken. Hoogachtend de Red. Op den 5den Februari over leed te Alkmaar, in den ouderdom van 70 jaren, onze beminde vader en behuwdvader, de heer COR- XELIS WOUDENBERG. J. J. woudenberg. j. a. m. woudenberg- netten. Amersfoort, 7 Febr. 1887. /ÓF.y Heden overleed na eene korte ongesteldheid op 59-jarigen leeftijd mijne innig geliefde Echt genoot, Vrouwe Cornelia Ja- coba Thierry de Bye. Dr. M. C. VERLOREN VAN THEMAAT. Huize Schothorst te Hoogland, 3 Febr. 1887. Eenige cn algcmeene kennisgeving. Eerst heden geplaatst wegens buiten- landsche betrekkingen. Allen, die iets te vorde ren hebben van of ver schuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van GERAR- DUS VAN DEN BIEZENBOS, gewoond ebbende en den 4. Februari 18S7 te Amersfoort overleden, worden ver zocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A. H. Drijfhout van Hooff te Amersfoort vóór den 20. Februaii 1887. y c. Ondergeteekende maakt be kend dat zij hare heeft OVERGEDAAN aan haren zoon W. OTTO welke de zaak op denzelfden voet zal voortzetten. Hem be leefd aanbevelende, dankt zij hare be gunstigers voorde gunsten het vertrouwen die zij zoo lange jaren genoot. Amersfoort, 1 Febr. 1887. Volgens bovenstaande maakt ondergeteekende aan zijne ge achte stadgenooten bekend, dat hij de vroeger gedreven onder de firma Wed. B. OTTO, heeft OVERGENOMEN, zullende hij niets onbeproefd laten, de gunst en het vertrouwen welke zijne moeder zoo lange jaren genoot, zich waardig te maken. j j Achtend, UEd. Dw. Dienaar, Amersfoort, 1 Febr. 1887. hi De Notarissen A. li. DRIJFHOUT VAN HOOFF en M J. DE EOUTER te AMERSFOORT, zullen op Woensdag, den 1<>. Fe bruari 1887, des avonds ten 7 lire, in het Koffiehuis «liet V a I k j e" te Amersfoort in het openbaar Binnen de gemeente Amersfoort en ERF niet TUIN, genaamd vDE WITTE BAZAR" in de Langestraat wijk F No. 47, waarin met goed succes een handel in Witte Goe deren wordt uitgeoefend, kad. E. 3920, groot 1 A. 55 c.A. Het HUI8 bevat vijf KAMERS en ALCOOF, voorts KEUKEN met BERG PLAATS, grooten KELDER, ZOLDER met twee DIENSTBODENKAMERS. Grondbelasting f24,64s. 'II met TUINTJES in de Sf. Andriesstraat wijk C Nos. 12, 13, 14 en 15 met TUINTJES in de Koningstraat wijk D Nos. 30, 31. 32 en 33. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos. ISf.e.d.c. b. en a. met TUINTJES en PLAATSJES in de Koningstraat wijk D Nos. 28 g. h. en 29. met TUINTJE in de Wolkersteeg wijk D No. 1585. met TUIN op het Bloemendal wijk D No. 256. met TUINTJES in de Palernostersleeg wijk A Nos. 147 en 146. met TUINTJE op Rommelcnburg wijk E No. 230. en ERVEN aan en bij elkander aan den Leusdenschvmveg wijk G Nos. 137, 136 en 135. gedeelte in den blooten eigendom van en ERF in de Bolderstraat wijk D Nos. 294, 295, 296, 297, 298 en 300. in de Utrechtschestraat wijk A No. 105. met ERVEN bij het Plantsoen bij de Kleine Koppelpoort wijk E Nos. 97, 96 en 102. Welke in viuchtgebi uik bezeten wor den door GERARDA .IEKEL wed. JAN VAN NIEKERK te Amersfoort. Aanvaarding der perceelen bij de betaling der kooppenningen op 16 Mei 1887 of zooveel vroeger als nader kan worden overeengekomen. Te bezichtigen: perceel No. 1 Dinsdag en Woensdag van elke week des namid dags van 14 ure op vertoon van een permissiebiljet, aftegeven door den eerst- genoemden Notaris, en de andere per ceelen daags vóór en op den verkoopdag. De perceelen zullen eerst ieder afzon derlijk en daarna in de volgende massa's worden geveild, als: Massa n°. 1 de perc. 2, 3, 4 en 5. 2 6, 7, 8 en 9. 3 i 10,11,12,13,14 en 15. 4 16, 17 en 18. i 5 x> 6 tot en met '18. x> 6 21 en 22. Breeder bij biljetten. O (39 e 09 09 .09 "o CO 09 09 N 09 09 £3 cö CS u, 09 "cS cc E 't_ Q_ ONTVANGEN een groote soiteering en fijne keus in wit, geel, groen, gekleurd en fantaisie DAMAST. Alle mogelijke soorten van SPREIEN, in alle grootten, waaronder ook de nieuwste, als ge heel gekleurd (Perzisch) en ook met Chincescbe en Griekscke rand. STEEDS VOORHANDEN een groote verscheidenheid in gekleurde CRETONNES en MEUBEECIIITSEN, verschillende fijne klen- ren en breedten in SATINET, met en zonder rand, geschikt voor ledikant- en wiegcnbehangsels, alsook voor voering en Dames-handwerken. Gewone en ook fantaisie WOLXEN DEKENS, alsmede ge stikte dekens, zijn in groote keuze en alle grootten voorhanden. Kapok stellen als Bed, peul en 2 kussens, GEEN NAMAAK maar PRIMA KWALITEIT gekaarde kapok van af f 13Een flinke keus in pliants turc, rust- of zicke-stoelen, welke op 7 verschil lende manieren kunnen geplaatst worden, vanaffS.SO tot f2© en f23. Paardehaar-, kapok-, zeegras-, stroo- en springveeren matrassen worden ten spoedigste accuraat en net volgens de maat geleverd. LEDIKANTEN en ÏVIEGEN worden kant en klaar, geheel met toebehooreu, in den kortst mogelijken tijd gereed gemaakt. Daar de schoonmaaktijd wederom ophanden is, beveel ik mij minzaam aan, tot het aanvullen van VEEREN- en KAPOKBEDDEN, het opknappen cn vernieuwen van alle soorten van MATRASSEN en wat terder dienaangaande hij het vak behoord. Dat alles en ook het uitstooiuen van beddengoed ge schied voor dusdanigen prijs dat men zelf daarvoor die stofbocl aan huis niet kan aanhalen. Het vertrouwen mij hiervoor reeds meermalen geschon ken, hoop ik door oprechte en soliedc behandeling, waar dig te blijven. Onder minzame aanbeveling, 3 35" H» CD 3C —s S9 sa 3 CD O CD 35" N CD CD Ui O mmm m CD CD CD CD O /SS A A- JALiOUSIEBAND met AANMAKEN en in orde brengen 20 Cent de Meter. De ondergeteekende Mr. KEEEDERMAKER op het BLOEMENDAL alhier, beveelt zich aan tot. het maken van tot zeer voordeelige prijzen. Reparation worden mede aangeno men en spoedig en netjes terugbezorgd. De ondergeteekende biedt zich beleefdelijk aan tot het geven van tegen zeer billijke voorwaarden. S. E. BLANKENBURG, ll Li l 'y Muziekonderwijzer. hij partijen, voor billijken prijs TE KOOP aangeboden. huiten Bloemendal. De Deurwaarder D. C. PRINS te AMERS FOORT, zal de gewone voorjaarsverkoo- ping van eene aanzienlijke partij Varkensmarkt No. 31. De ondergeteekende neemt aan, het maken voor de van enz. enz. GEVULDE PRIMA KWALITEIT worden geleverd voor f 9,de 100 stuks, j KAMPSTRAAT. Bestellingen worden ten spoe digste ingewacht. afkomstig uit de gunstig bekende maga zijnen van de heeren SALOMON, HOUDEN: Te AMERSFOORT, in het koffiehuis sDE AREND", op Maandag en Dins dag 14 cn 15 Februari 1887, telkens des voormiddags ten 10 ure precies: en Te SOEST, in het koffiehuis van den heer KAMERBEEK, op Woensdag en Donderdag 10 en 17 Februari daaraanvolgende, mede telkens 'smor- gens precies 10 uur. Alles op 3 maanden crediet, mits so- liede borgen stellende, en beneden f3.— a contant. Breeder bij biljetten. q' r\ r\ Tl De^ondergeftekende beveelt zich aan voor de FEVERING van alle soorten zoowel klein vuurwerk als groote vuur werken van af 100 en hooger. in potten van verschillende prijzen, ROOD, WIT, BLAUW, GROEN. van is een losmakend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de prikke ling in de keel, waardoor de hoest ontstaat, wegneemt. Per doos 25 cent. Dépót te Amersfoort A. ANNEGARN.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3