M. KONING WILLEM III, Voor het aanstaande zeventigste verjaarfeest 1 i WERVING VOOR OOSMMIË. B.M. ONSEN OEEEMBIODEN EONINB SI- IS IC1IBI. THEE 14 19 Febr. '87. 19 Febr. '87. FEESTVIERING. VERKOOPHUIS OP DEN HOE Haard- es Metalen, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. b. mmn 1 ir, Verlicht uwe woning deer Eleetriciteit I een groot assortiment FEEST-ftRTMELEN, Tooneel voor de Jeugd. 4s lh ORGELS. SOUCHON THEE a f 1.30 per 5 ons. f. Groote Lithographische Portretten a 50 Cents, zoolana de voorraad strekt te verkrijgen bij SLOTHOUWER ZOON. ll :i Oranje linten, Oranje strikken, Oranje medaljes, Oranje cokardes, Oranje sjaals, Oranje sjerpen, Oranje pijpen, enz., enz., enz., alsmede eene groote partij ILLUMINEER-ARTIKELEN, LAMPIONS, LANTAARNS, ZONNEN, STERREN. PUIKE J. H. BOSCH. MI! imnn Hoornvlies, Holloway's Pillen. Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. Ia REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. 11 10 AMSTERDAM N° 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs N° 2. 12 12 vo°r Handgeld bij zes-jarige verbintenis if 300. NEDERLANDERS; Aanbrengpremie - 10. van zijn in het voorhanden als: in alle grootten. Men wordt beleefd verzocht vroegtijdig bestellin gen op te geven. By groote partyen extra voordee- lige conditiën. Uitmuntende COKES zonder gruis. SALMIAK-PASTILLES 1272 Cent per fleschje, H. A. van Bekkum, JOHAN GRAM Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. bS G> J<k DCa/vill fjoefl £avc\/u)eV>l' zaal- Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZAHSGEX, G. DIEGES, XV. VONK, Eangestraat, B. 35, Mej. A. M. BECVDE, St. Andi iesstraat, 261, G. VAX DORSXEX, Singel, A. liXEIV ERS en J. G. BOEKEXOOGEÏ, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op BEURSBERICHTEN. Perc. 8 Febr. zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianos, van elk fabrikaat, als: Adam, Bechstein, Bliitfiner, Erard- Ibacli Kaps, Blann, Pleyel, Stciuway enz., van Aiuerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amcrsfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SEOTHOU- XVEB A KOON. 1 VAN Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. -A De electrische lamp is het nuttigste ygorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. b"tltL Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden Jbffeen der Plaatselijke of Garnizoeiis-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan' alle Burgemeesters en, ongc- lrankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. Nederland.Sch. Ct. W. 2% 73'/,, dito dito 3 87'/,, dito dito 4 98 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1881. 4 dito volgef. recep. dito. 4 99 Hong. Oblig-L. 1867 5 dito Papier 5 69% dito goudleening 5 89% dito dito 1881 4 76% Oostenrijk. Obl. in pap. 5 61% Oblig. dito Febr./Aug. 5 62 dito Zilver Jan/Juli 5 62'»/,, dito 1ito April/Oct. 5 62»/,. Polen Obl. Sehk. 44. 4 83%, Port. Obl. Bti 53/84 3 51% Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 99% Cert. Hamburg 1820 5 55 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 55% dito 1864 ƒ1000 5 99% dito dito 103 5 94'/, dito 1866 ƒ1000 5 98% dito dito 100 5 94% dito 1877 20—100 5 69%, dito 'le Oosters. Leen. 5 53%, dito Tweede dito 5 53»/, dito Derde dito 5 52% dito 1872 gec. 50 100 5 93 dito 1873 gec. 50 100 5 93 dito 1860 2e 100 4% 91% dito 75 gec. 50-100 4% 86% dito 1880 gecons. 4 74% Oblig. Loen. 1867/69 4 81% Russische Goudl. 1883 101% Spanje. O. Perp. Sch. 4 56% Turkije. Geconvert. ser. D. 42% dito dito dito ser. C. 12% Egypte. Obl. 1876. 4 68", Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4", 108V, -{-Mexico. Obl. 1851 3 25% dito 1864 3 11'/,, Braz. Oblig. Lond. '65 5 98% dito Leening 1875 5 97 V, dito dito 1883 4% 91% fPeru. Obl-Leening. 1870 6 13% fObl.-Leening 1872 5 10% -{-Venezuela Leen. 1881 37% Stedelijke Leeningexi. Amsterdam. Oblig. 1861 4 98'/, 98 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 960, dito dito 1883 4 Verkrijgbaar bij 2W Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vierk. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. ECHT GERMAANSCH i li VU SS} alleen verkrijgbaar bij tU te AMERSFOORT. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonderpijn, door BADUAUEB'S speeiaal middel uit de Boodc Apo theek te Posen, prijs per flacon ruet gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepót Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. Van den gunstig bekenden schrijver zijn verschenen de volgende X'IEB Bundels lil voor Jongens en Meisjes. onder de titels: De Schouwburg in 't klein, liet Tooneel in kuis. Het Kleiuc Tooneel. Op de Planken. Elke bundel, '130 a 140 biz. groot, in geïllustreerd omslag, bevat een 6- of 7 tal gemakkelijk te leeren Tooneel- en Blijspelen en kost slechts 75 Cents. De vier Bundels te zamen voor f2,50. Uitgave van S. W. N. VAN NOO- TEN te Schoonhoven, en bij alle Boek handelaren te bekomen. VerzwenpgerL van eiken aard, wonden zweeren^^va^ep beenen. Wanneer door bezeerlngfzwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge- trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0,80, 1,803,— 6,75ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. Industr. en financ. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap. 96'/a Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4,/J q'1013/4 dito dito dito 4 101 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 52 '/4 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/2 102 •lito dito 4 102 Nederl. Bank Aandeelen 227 Nederi. Handels-Maats, dito 109'/a Duitschland. Aan -. Rijksb. 141 '/2 dito. Cert. adm. Amst. 142 Hongarije. Pandbrieven B. 75 Oosteur.-Hong. Bk. A. H^/g Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/2 Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 88 dito Cent aal Bank 5 79 '/g Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. 151 Vt Holl. Ijz- Sp. Oblig. 4 101V, Expl. Staats-spoorvv. Aand. lid dito Obl. 1879/81 4 100'/, Ned. Centr.-Sp. Aand. 23 Obl. dito dito gest. dito 71'/4 Ned.-Ind. Sp. Aandeelen 137 '/2 Rijn-sp. volgef. Aandeelen 893/4 dito 1865/85 Obl. 4 104 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. 44'/, Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 100 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 80 Italië. O. V. En.n. 3 60'/, Zuid-ltal. Spoorweg Oblig. 3 61 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 75 Gisela Spw.-Aandeelen 5 83'/, Polen. Wars. Br. A. 4 47'/, Wars. Ween en dito H2*'g Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 li9!7u Baltische Spw.-Aand. 3 57'/, Jelez Griasi Obl. 5 91 Jel -Orel Obl. 1000 5 97 '/4 Kursk-Ch Az. Ob 100 5 87% Los. Se>vast. Ob 1000 5 88 Morsch-Sysran Aand. 5 51% Orel-Vitebsk Aand. 5 89 dito dito Aand. 5 893/4 Poti-Tiflis dito 1000 5 97% Riaschk-Wiasma. V 5 48% Zuid-W.-SpOu"W. Obl. 589/16 Arner. Central Pacific. Obl. 115V8 dito Calif.-Oreg. dito 6 101% Chic. Ceit. Pref. st. 137% Oblig. Denv Rio-Gr. 7 118% Aand Miss. K. Texas 30'5/1# Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. 114 dito 2e Hyp. Schuld 6 118'/, U. Pac. Obl. 6 115% Brazilië Spw.-Leening 5 94% Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 109% Amst. Kau. C. v. Aand. 102% dito Rotterdam 3 104% Gemeente-Crediet 3 103% België. Stad Antw. '74 3 99 Stad Brussel, fr. 100 '79 3 104 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 81 Theisloten 4 98% Oostenrijk. Stsl. 1854 4 102% dito dito 1860 5 110% dito dito 1864 133 Crediet-Anst. 1858 140 Obl. K. K. Pr. B Cr. Aast. 3 81% Stad Weenen 1874. 98 Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3'/, Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 134% 137'/, 45% 6"/,. Wliiterdieustgeopend 1 October 1886. Naai Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd. Nederlandsche Cenfcraal-Spoorweg. lc g> li 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9J 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Aankomst te 's Hage 9,27 10.13 1,9 4,47 9,16 10,3 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 7,44 9,54 11,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle: 11,58 6.28 9,27 Aankomst te Naar Hilversum Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 10.59 1,55 1,54 4,30 7,26 7,39 7.48 8,13 8.30 2,2 4,28 8.05 8,18 8.27 9,12 8,36 8,49 8.58 9,17 9,33 7,59 10,12 10,15 9,18 9,3 10,7 11,10 9,37 9,50 9.59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12,16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 3,50 2,53 3,6 3,15 4,13 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9,19 9,54 11,10 10,3 10,16 10,25 11,35 Naar Zutphen: V. Baarn X. Amersf. £41 9,33 11,41 3.4-4 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 Zutphen 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandscïie-IJzereii-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb.,, Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Itest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,30 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 1,16 5,1 5,7 6,35 6,41 10,8 10,14 Snclpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4