nieuwe Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. N. 14 Woensdag 16 Februari 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentie ni BINNENLAND. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Feuilleton. MANUELA. ERSFOORT Per 3 maanden ƒ1.Franco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer B Cent. Advertentiën riem.aal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De Tweede Kamer heeft behandeld de motie-Schaepman. Uit de toelichting bleek, dat niet de bedoeling was, thans het beginsel zelf en de splitsing te prae- judicieeren. Onder dit voorbehoud onder steunde de heer van Houten de motie, ook ter bevordering van conciliatie. De hh. Kerkwijk, van Diggelen en Corver Hooft betoogden evenwel, dat de motie verder gaat, dan de bedoeling was en dat men van de regeering slechts bouwstoffen kan vragen voor een uit parlementair initiatief voort te vloeien voorstel. De minister verklaarde zich bereid tot conciliatie, maar weigerde zich te ver binden tot een bepaald voorstelhij wil alleen bouwstoflen voor een eventueel voorstel overleggen. In dien geest stelde de heer de Bruijn Kops eene gewijzigde motie voor. De minister verklaarde^ in antwoord op eene vraag, dat de verlangde bouw stoffen zoo volledig mogeiijk zullen zijn. Desniettemin is de motie Schaepman aangenomen met 50 tegen 32 stemmen. Onder hen, die voorstemden, waren 13 liberalen. Aan het Ministerie van oorlog houdt men zich o. a. bezig met het rege len en het maken van bepalingen en voorschriften omtrent hetgeen noodig zou zijn om, bij een eventueelen oorlogs toestand, het Departement naar Amster dam over te brengen. Nadat H. M. de Koningin gisteren morgen in de Scheteningsche boschjes een wandeling had gemaakt en weder in het rijtuig wilde stappen, werd daar uit een kussen vermist. Het gelukte den palfrenier niet het terug te vinden. Op voorstel van de inspecteurs van het lager onderwijs heeft de min. van binnenl. zaken besloten, alle beurzen, na 1 April vrijvallende, niet weder te vervullen. De directeur der Wees-inrichting te Neerbosch, werd dezer dagen op nieuw verblijd met een gift van f6000, van N. N. te Amsterdam. I De Haagsche rechtbank heeft heden j de dienstbode, beschuldigd door haar verzuim den brand van het Kurhaus te Scheveningen op 1 September jl., te hebben veroorzaakt, vrijgesproken. De algemeene synodale commissie der Nederlandsch Hervormde Kerk, heeft de kerkeraden en predikanten uitgenoo- digd, om op den daarop volgenden dag, de aandacht der gemeente te vestigen op her. hooge voorrecht, het Nederlandsche volk geschonken, door den 70sten ge boortedag van den Koning te mogen vieren. Tot deelneming aan den gala maaltijd ten hove aanstaanden Zaterdag, zijn uitgenoodigd de hoofden en tijdelijke hoofden van de gezantschappen van vreemde mogendheden hij ons Hof geac- i crediteerd. In de zomermaanden van 1887 zal te Nijmegen eene tentoonstelling worden gehouden van alles wat betrekking heeft j op sport, dus rijden, jagen, visschen, roeien, zwemmen en schaatsenrijden. Naar men verneemt zal Joor de Ver. tot bevordering van het vreemde lingenverkeer in Arnhem en omstreken op 2 Aug. den verjaardag der Koningin een internationale roeiwedstrijd op den Rijn, waarschijnlijk beneden de schip brug, worden gehouden. In het begin van den avond wer den Zondag een groot aantal exemplaren Recht voor Allen door een onbekende binnen het hek voor de kazerne der veld-artillerie te Utrecht geworpen. Door de manschappen die deze bladen vonden, zijn deze bij den commandant der wacht ingeleverd, die ze aan de bevoegde auto riteit heeft ter hand gesteld. De Nederlandsche vereeniging van gemeente-ambtenaren zal eene buitenge wone algemeene vergadering houden, op Zaterdag 26 Februari a s., 's voormiddags 10 uur, te Amsterdam in het locaal ïOdéon". In behandeling zal komen het voorstel tot wijziging van de statuten der vereeniging, waar van men onlangs melding maakten. Een zonder ling geval doet zich voor i bij de loting voor de militie in Ooststel lingwerf. Zekere H. huwde in 1815 en kreeg drie zoons, van wie één een dienst plichtig nommer trok en ging dienen. Toen H.'s echtgenoole was overleden, hertrouwde 11., ofschoon reeds hoogbe- 'jaard, met een jonge vrouw en kreeg toen nog o. a. twee zoons, waarvan de j oudste ook voor eigen nornmer in ntili- tairen dienst is geweest. Thans loot deze tweede zoon en beroept zich op broeder- dienst. Maar door het over lijden van H. was de jonge vrouw weder in het huwelijk getreden en had opnieuw kin- j deren gekregen, waaronder één zoon. De I vraag is thans: heeft de tweede zoon uit het tweede huwelijk van H. recht op vrijstelling wegens broedei dienst Uit Raamsdonk wordt van II dezer aan de N. R. Cl. gemeld: I Gister-avond werd de postkar, die van hier des namiddags te ruim 4 uur ver trekt, op den grooten weg naar Gorin- chem buiten het bebouwde gedeelte der gemeente door eenige personen aange houden. die den cp:idu:.;eur en <len pos- tillon mishandelden en met knuppels en steenen gooiden. Men schrijft uit Leeuwarden aan de Asser Courant: Door den rechter-commissaris in straf zaken te Leeuwarden wordt een instruc tie gevoerd tegen J. v. d. L., te Grouw, wiens molen onlangs onder verdachte I omstandigheden is afgebrand; mede zijn j er 11 getuigen gehoord. Die molen heeft al vrij wat drukte veroorzaakt. Midden in het dorp staande, is hij bij sterken wind en storm gevaar lijk voor de omwonenden, en velen zou den hem gaarne zien verdwijnen. Ver scheiden jaren geleden toen een vroe ger eigenaar, de heer Romer, in het belang zijner dorpsgenooten, dien molen I op zeer billijke voorwaarden aan de ge meente wilde overdragen heeft de raad uit verregaande zuinigheid den vogel over het net laten vliegen, en nu sukkelt men er mee. Voor een paar jaren brandde de molen af en v. d. L. bouwde hem weer op. Hij dekte hem met riet, wat in strijd was met de verordening tot blussching en ter voorkoming van brandeen civiel proces volgde, toen I het gemeentebestuur het riet er liet afnemen, en werd door v. d. L. verloren. Bovendien werd hij door den kanton rechter veroordeeld wegens het dekken met riet, en is er nog een administratief proces bij den raad van state aanhangig; verliest v. d. L. dit, dan rnoet de molen afgebroken worden, zonder dat bij scha devergoeding ontvangt. Hangende dit proces brandt de molen, in herbouw voor f11,000 verzekerd, andermaal af zonder bekende oorzaak, en de ingezete nen hebben nu f1000 a 1200 aangebo den aan hem, die den dader kan aan wijzen. Te Breda is eergisteren namiddag een jongeling van 14 jaren door het ijs gezakt en verdronken. Een moedigen ca det, die in 't water ging, mocht het niet gelukken den drenkeling, die onder het ijs geschoten was, te redden. Het onge luk had plaats in eene diepe gracht even buiten de stad. Om half zes is het lijk opgevischt. Des avonds van dienzelfden dag gleed eene vrouw van 72 jaren bij de sluis aan de Gasthuis kazerne in het water en verdronk. De soldaten hebben het ljjk er uit gehaald. Zonder eenigen strijd heeft de Fransclte Kamer de verbazende som door den minister van oorlog aangevraagd, tot be wapening van het leger, goedgekeurd. Dit feit is hoogst zeldzaam en bewijst, dat al de partijen de noodzakelijkheid beseffen, dat men zich moet wapenen tegen een plotselingen overval van de zijde der Duitschers. In België zal de algemeene dienstplicht niet worden ingevoerd. De regeering is met de meerderheid der Kamer over eengekomen, dat deze de uitgaven voor de wapening der infanterie en de ver sterking van de Maas zal toestaan, terwijl zij belooft van de verwerping van den persoonlijken dienstplicht geene kabinets- quaestie tc maken. Over den invloed, die 's pausen tus- scherrkomst op de verkiezingen in Duitsch- larid zal hebben, zijn de meeningen ver deeld. Dat vele katholieken, vooral in Beieren, hun stem zullen geven aan voorstanders van het septennaat, schijnt evenwel zeker. De vraag is slechts, uf hun aantal groot genoeg zal zijn om de oppositie van Windthorst en zijne mede standers te neutraliseeren. Of er nog een verkiezingsmanifest van den keizer zal verschijnen, is onzeker. Het Lagerhuis van Engeland heeft eer gisteren de discussie over het adres van aritwoorp op de troonrede voortgezet en daarbij over de belangen en wenschen van Schotland gesproken. De bekende brieven van kardinaal Ja- cohini hebben in Duitschland niet den indruk gemaakt, die daarvan in regee- ringskringen waarschijnlijk werd ver wacht. De houding van enkele bisschop pen heeft zeker de leden van het cen trum in hun verzet aangemoedigd en daarenboven de meening versterkt, dat de aanneming of verwerping van het septennaat door den paus niet eene zaak van het hoogste belang wordt geacht. Om die meening tegen te gaan, wordt thans in een Beiersch nationaal-liberaal blad verzekerd, dat de openbaarmaking dier brieven op rechtstreeksch bevel van den paus is geschied en dat zij officieel aan de Duitsche aartsbisschoppen en bis schoppen zullen worden medegedeeld. Mocht het centrum volharden bij zijne op positie, dan zou, volgens hetzelfde blad, de paus nog verdere stappen doen. De regeering van Spanje heeft in de Kamer eene overwinning behaald door de aanneming met 175 tegen 70 stem men van het wetsontwerp over de ver pachting der tabaks-regie. Ter gelegenheid van den geboortedag van Zijne Majesteit onzen Geeerbiedigden Koning, zal des avonds ten huize van den Burgemeester der gemeente, een Offieieele receptie plaats hebben. HH. Hoofd- en verdere officieren van het garnizoen zullen daartoe uitgenoodigd worden. (Groot tenue, zonder sjerp). Zondag e.k. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door den heer Vaarties van Dordrecht. Des voormiddags zal het een Biduur zijn voor Koning en Vader land. Door Z. M. den Koning is benoemd bij den geneesk. dienst der landmacht EENE NOVELLE. Vrij gevolgd naar het Italiaansch. 13) Zij denken aan niets anders. Zoo ging hij voort, met allerlei booze rede neeringen en beschuldigingen die hij zelf Diet geloofde, doch hy wilde nu eens zijn toornluchten en den meester uithangen. En zie nu eens hoe vreemd zij deed. Ge weet wel dat zij wel eens dingen kon zeggen waaraan geen ander mensch zou denken en in plaats nu al die grof heid met een grap te beantwoorden en Gerard bijvoorbeeld een ouden grompot te noemen, zooals zij vroeger wel eens deed, plaatste zij zich ernstig en kaars recht voor hem en zeide, terwijl zij de hand op het boek legde »Je hebt gelijk ik heb vandaag zulk eene geschiedenis gelezen van eene vrouw, die haren man ontrouw werd en er toen berouw van hadmaar de man schonk haar geen vergiffenis, toen hij het vernam.... zoudt gij dat ook niet doen 1" ïDoodslaan zou ik zeschreeuwde hij zoo hard als hij kon, nhaar en haar overspeler ook. Goede hemel, aan zooiets wil ik heel niet denken en ik verbied-je, hoor-je dat, nog meer zulken onzin te lezen anders loopt het niet goed met je af!" »Neen I" zeide zij langzaam en zij werd zoo bleek, dat ik dacht dat zij in zwijm zou vallen, »in het boek is het ook niet goed afgeloopen. Ik maak mij thans nog hoos over dat dwaze gesprek zonder slot of zin. Mag men dan ook over zulke dingen twisten, als ieder een deel van de boosheid in zich zelf zoekt? Geraid heeft er later ook spijt van gehad, dat heb ik wel aan hem gezien. Manuela en ontrouw Zij' had nimmer naar iemand gekeken wel is waar naar Gerard ook niet veel maar dat lag nu eenmaal niet in haar aard. Neen I voor haar had ik mijn hand wel durven verwedden Nu ik trachtte het gesprek op wat anders te brengen maar dat lukte niet. Eindelijk stond Manuela op en zeide »Ik kan niet langer bij u blijven mijne smart neemt de overhand." Zij wankelde en zou gevallen zijn als Gerard niet snel toegesprongen ware. Nu hield hij haar ir. den arm en zag haar bezorgd aan. tOnzin", zeide hij toen, swaarom twisten wij nu eigenlijk van avond Je bent immers mijn goed lief vrouwtje niet waar? Hij wilde haar kussenmaar zij begon te beven zoodat haar tanden op elkaar sloe gen. Gerard liet haar los en zeide tot mij. »Help haar naar bed. Slaap maar eens goed uit Manuela; ik ga nog een paar uur naar 't Casino." Toen wij in de slaapkamer alleen waren, viel zij rnij om den hals en zeide hart stochtelijk schreiendeDank-je, dank-je duizendmaal Verlaat mijn kind niet als ik er eens niet meer ben. Niet waar? ge zult het niet verlaten Het is mij dikwijls alsof ik spoedig sterven zal." Manuela," zeide ik, »dat is gekke praat. Ik ben oud en jij bent jong en kunt wel driemaal zoo oud worden als ik. Laat ik je nu uitkleeden en maak datje in slaap komt," »Ja in slaap!" zeide zij. jGa dan nu maar heen en neem de kleine meid maar bij u. Ik wil slapen." Ik ging heen, omdat zij het wilde en toen ik buiten de kamer was hooide ik haar nog een paar maal zeggen. »God mijn God Toen werd alles stil En die laatste woorden van haar liggen mij zwaar op het hartzij achtervolgen mij als spokenmaar ik heb niemand iets daarvan gezegd buiten u op dit oogenblik. Ik kan rnij immers vergissen. Groote God! zij zal toch niet moedwillig zulk cenc doodzonde op zich hebben ge laden Neen Neen, daar mag ik niet over denken. Onze Lieve Heer ziet in 't hart en de mensch mag niet morren over wat voor zijn oog vei borgen is. Ik ging ook naar bed naast de kleine meid, als altijd, en had nog schik over het engelachtig lieve kopje en de ronde armpjes van liet schoone kind. Midden in den nacht schrikte ik plot seling wakker en zag Gerard met een licht in de hand voor mijn bed staan. Kom eens gauw beneden," zeide hij, #er is een ongeluk gebeurd; Manuela...." Weg stormde hij alweer en ik... och lieve hemel hoewel 't net was of inijn handen vastgebonden waren, trok ik haas tig mijn kleeren aan en was spoedig beneden. Daar lag zij in bed, even als of zij sliep, en haar gelaat was niet bleelter als des avondsmaar eene zonderlinge uitdrukking lag daarover, even als of zij nu van alles bevrijd ware en alles van zich af had geschud. De geheele kamer rook naar aether, hoewel Gerard alle vensters had open gezet, zoodat de gor dijnen in den wind (ladderden. Hij ge lastte mij haar hoofd en borst te was- schen, hij zelf' trachtte den adem op te wekken. Wij werkten een kwaitier lang met de grootste inspanning maar.ik had- direct gezien dal alles te vergeefs was. Ik had haar vroeger altijd zoo gaarne beschouwd als zij sliep en de lange ge- bogene wimpers zoo zacht op de wangen rustten nu waren zij vast, zeer vast ge sloten en de wenkbruuwen waren opge- trokken als of zij veel pijn geleden had. t Wij moesten onze nuttelooze pogingen staken. Uit de weinige woorden die j Gerard uitte, vernam ik dat hij tehuis komende leeds aan de gangdeur de chloroform had geroken en zich boos gemaakt over Manuela, die niettegenstaan de zijn verbod, dit middel maar al te gaarne gebruikte oin in te sluimeren als zij hoofdpijn had. Hij snelde de kamer binnen en vond haar met het hoofd lettei lijk in een doek begraven. De half- ledige flesch stond open op het nacht- laleltje naast het bed, Alle verdere zaken waren in de kamer verspreid even als iemand doet die moigen weer derikt op te slaan. Zie-je, dat is mij een troost. Ik kan maar niet gelooven dat zij het met opzet gedaan heeft, zoo ongelukkig was zij toch met Gerad niet en men moet toch wanhopig zijn om zoo iets te doen. Niet waar gij gelooft ook dat het ongelukkige middel alleen haar gedood heeft. Het. goede viouwtje verboig haar tranen m den zakdoek.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1