Perskamer SPEOULEEREN ZWABTE HAVER, Het Mode-Mstgazijn Sparre-Takkebossen, VERKOOK AKKERMAALSHOUT, Advertentiën. Tentoonstelling der Voorwerpen Pakhuis met Wooing. Uitvoering op VASTENAVOND, Eens gegeven blijft gegeven, Een gedeelte Schuur en Erf, fWllll Firma DELLEMIJN Soeurs P verkoopt degelijke HORLOGES, gesloten HUIS. BLEEKERSZAAK Haard- en Kachelkolen, m 1 HOUTROOPERIJ VUREN EN GRENEN HOUT. f 3.10 I TWEE HUIZEN 18 VERPLAATST J. H. BOSCH. Levering van Bestekfiout. TE HUUR/5 reder „D E VA L K". SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Extra trein PUIKE mt pieellt SCHUUR en ERF UURWERKEN, MUZIEKDOOZEN, BRILLEN, enz. ALLE SOORTEN G. PON, PUIKE BLEEKE8M, I ruim 70 perceelen HOUT gevonden op oen openbaren weg! St. Agatha-Klooster eheel of gedeeltelijk, een groot na afloop Zaterdag 19 Februari 1887 pet negcatig pjiid met at. VERKOOPEN: In de gemeente Amersfoort: Een HUIS Hof maakt aan de feestvierende bewoners van Amersfoort bekend, dat hun '9 aanvang 's avonds 7% uur. van de naar het ZAND, No. 387. Utrechtschestraat, MET FLINKE GARANTIE, in Zilver en Nickel. Hersteld vlug en goed alle voorkomende ongeveer 40O vim, J. VAN DE BRUG, WORDT GEVRAAGD Wed? B OTTO. Uitmuntende COKES zonder gruis. KROONDOMEIN. W. OTTO Openbare Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237. HANDEL in Eigen-, en Bnitenl.- gezaagd Het bezit van die vereischten, met uitzondering van de lichamelijke geschikt heid en van de gevorderde lengte, wordt bewezen door een, hierboven bij letter a bedoeld, getuigschrift van den Burge meester der woonplaats. Hij, die voor de militie is ingeschreven wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeente in welke hij ingeschre ven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de militie meer te ver vullen hebbe. Hij, die bij de zeemacht, bij het leger hier te lande, of bij het kiijgsvolk in 's rijks overzeesche bezittingen heeft ge diend. wordt niet als vrijwilliger bij de militie toegelaten, tenzij hij bij het ver laten van den. dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschrift hebbe ontvangen, inhoudende dat hij zich gedurende zijnen diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, totdat zijn 40ste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de militie worden toegelaten. De vrijwilligers strekken in mindering van het aandeel in de lichting te dragen door de gemeente, voor welke zij optre den. Amersfoort, den 12. Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien de bepalingen der wet tot rege ling van den kleinhandel in steiken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Brengen ter openbare kennis, dat een verzoekschrift om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bij hen is ingekomen van JOHANNES GERAR- DUS ARNOl.DUS MEEUWSEN, in het perceel wijk B, no. '18. Amersfoort, den 15. Februari 1887. Burgemeester en Wettiouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Overwegende dat zich enkele gevallen van roodvonk hebben voorgedaan Hebben gemeend de aandacht van de ingezetenen te moeten vestigen op de bepalingen der wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, en wel meer bijzon der op navolgende Art. 8. Het is verboden, lijders aan eene besmettelijke ziekte te vervoeren of te doen vervoeren, behalve in de ge vallen in deze wet aangewezenzich, daaraan lijdende, naar eene andere plaats te begeven voorwerpen, die in aanraking waren met lijders of overledenen aan eene besmettelijke ziekte of daarvan af komstig, te vervoeren, ten geschenke of in gebruik te geven of te doen geven, te nemen of te doen nemen, tenzij na ontsmetting volgens art. 25door on voorzichtigheid of achteloosheid gevaar van besmetting, dat voorzien kon worden, voor anderen te doen onstaan. Bewoners van huizen of vaartuigen, waarin eene besmettelijke ziekte voor kwam, mogen geen scholen bezoeken, dan na verloop van 8 dagen nadat de ziekte, volgens schriftelijke verklaring van eenen geneeskundige, uit die huizen of vaartuigen geweken is. Het verbod wordt opgeheven zoodra ontsmetting overeenkomstig art. 25 dezer wet heeft plaats gehad. Op scholen; uitsluitend bezocht door leerlingen boven de 12 jaar, is bij het voorkomen van mazelen en diphtheritis, het bepaalde in de eerste zinsnede van dit artikel niet van toepassing. Art. 19. Het hoofd van een gezin, de houder of houders van eene slaapstede of een logement, de schippers van een in de gemeente vertoevend vaartuig, de be stuurders van gestichten van weldadigheid, in artt. 1 en 2 der wet van 28 Juli 1854 (Staatsblad no. 100) vermeld, van gevangenissen van bedelaars, en krank zinnigen-gestichten geven, wanneer daarin eene besmettelijke ziekte voorkomt, hier van binnen 24 uren nadat hun het feit ter kennis is gekomen, mededeeling aan den Burgemeestergelijk voorschrift geldt voor de kommandanten van leger korpsen of oorlogschepen in havens voor de onder hun toezicht staande kazernen, schepen of andere lokalen. Burgemeester en Wethouders vermee- nen voorts de ingezetenen te moeten uit- noodigen, hunnerzijds medete werken zoo veel mogelijk het verspreiden van de ziekte tegentegaan, door nakoming van de wenken door de plaatselijke gezond heids-commissie gegeven, namelijk zorg voor reinheid van de woningen en hare naaste omgeving; het verwijderen en ontsmetten of nog beter het verbranden van lappen of doeken, dikwijls van weinig waarde, die met afscheidingen van aan besmettelijke ziekte lijdende personen besmet zijn; zoomin mogelijk overbren gen naar elders van boeken, brieven of papieren uit besmette woningen, en het koken van de melk, waardoor opgeheven wordt het gevaar voor eene belangrijke verspreiding der ziekte, dat door het ge bruiken van melk, afkomstig uit door roodvonk besmette huizen van melkver- koopers, kan ontstaan. Eindelijk de melkverkoopers te wijzen op hunne verplichting tegenover de melk- afnemers, dezen te waarschuwen, ingeval het bekend is dat melk uit besmette woningen afkomstig is. Amersfoort, den 3. Februaii 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 18 der wet van den 4. December 1872 (Staatsblad No. 134), Brengen ter a'gemeene kennis, dat eiken Maandag, 's namiddags te één ure, voor eenieder de gelegenheid totkostelooze inenting wordt gegeven in de daartoe bestemde localiteit, gelegen aan de Breedestraat, Wijk F. No. 133. Amersfoort den 9. Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. TWEEDE KAMER. 's-HAGE, 15 Febr. Het debat, grond wetsherziening is voortgezet- De heer de Geer stelde namens de anti-revolutionaire partij eene nieuwe motie voor, strekkende om Grondwets herziening te beperken tot kiesrecht en hoofdstuk 3 te doen voorgaan. Die motie werd sterk door den heer Lohman ver dedigd, die deze Grondwetsherziening afkeurde en den liberalen verweet, steeds de souvereiniteii der rede te heb ben gehuldigd, de koninklijke macht verkort en niets voor het volk gedaan te hebben. Hij werd geïnterpelleerd toen de voorzitter meende, dat hij den libera len verweet het huis van Oranje ten onder te willen brengen. De heer Ruijs was tegen Grondwets herziening, daar hij een wijziging van ait 194 niet wilde koopen voor alge meen stemrecht. De heer Keuchenius veidedigde zijne motie, waarbij de herziening der kiesta bel voor de Grondwetsherziening noodig wordt geacht. De heer van Baar bestreed de Grond wetsherziening. Morgen voortzetting. CORRESPONDENTIE. De aan ons ter plaatsing gezonden dichtregelen »Aan onzen Koning" zullen wij in het nommer van a. s. Zaterdag opnemen. Red. Een wollen doek, Een stalen rozen krans, Een zwart doghondje. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Nijkerk, 10 Jan. Tarwe f6.00 a f'7.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Haver f 4.40 a f4.80. Duivenboonen f 6.a f6.50. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f 1.00 a fl.30. Eieren 3 a 3'/, cent. Schrammen 8 stuks f 12.af 16..Biggen 72 stuks f5.a f7..Runderen 108 stuks f40. a f180.Schapen 36 stuks f7 a f18. De LOTERIJ-COMMISSIE der Vereeniging van den H. VJNCENTIUS VAN PAU LO alhier, maakt bekend dat de y y zal geschieden in het locaal van het op het ZAND, op Donderdag en Vrijdag den 17 en 18 Februari e. k. van 103 uren terwijl de uitgif te der prijzen zal plaats hebben op MAANDAG d. a. v. van 103 uren. Waarin vele jaren de HANDEL in granen, koek en meel enz. is uit geoefend en voor meer doeleinden zeer geschikt, gelegen buiten de Slfjkpoort naast het Koffiehuis en Uitspanning de Arend. Te bevragen bij A. MATERS, te Amersfoort. 99 MAANDAG 21 FEBR. a. s. in het Koffiehuis Opgevoerd zal worden of beroemd TOONEELSPEL in vier bedrijven door J. I1ROEKIIOFF Rzn. DAARNA: BLIJSPEL met zang in één bodrijf door JUSTUS VAN MAURIK Jr. ÏIOI.EANDSCIIE IJZEREN op stoppende aan de tusschenslations. Vertrek ran AMSTERDAM *8 nachts 12 uur. I)ETOURBILJETTEN GELDIG. V— De Administrateur. es???! - De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN IIOOFE en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag den 20 Februari 1887, des avonds ten 7 ure, in het koffiehuis ,HET VALKJE" te Amersfoort, in het openbaar buiten de Kampoort, wijk H. no. 83 en 82 kad A. 1318, 1319 en 908ged. samen groot 4 A. 85 cA. Grondbelasting ƒ7,91. Verhuurd voor 3 in de week tot 1 Februari 1888. No. 2. aast het voorgaand perceel; kad. A. 908geü. groot 4 A. 50 cA. Grondbelasting 2.22s. Verhuurd voor f 55.per jaar tot 1 Februaii 1888. No. 3. met gedeelte SCHUUR en ERF, naast het voorgaand perceel, wijk IJ. no. 81, kad. A. 477 en 908g#'isamen groot 3 A. 65 cA. Grondbelasting f 8,44s. Verhuurd voor 162.per jaar tot 1 November 1887 De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna in massa geveild. Aanvaarding bij de betaling op 1 Mei 1887, en te bezichtigen twee dagen vóór en op den dag van den verkoop. Nadeie inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris, alsmede bij den Notaris P. VAN DER WANT Mz. te Amersfoort. f/ De COMMISSIE ter versiering van den ter eere van Z M. onzen geliefden KONING, zal ontstoken worden op den 19. Februari, na afloop der serenades des avonds te 10 uur. Namens de Commissie voornoemd, II. J. BONNIER, Pres. Th. BIANCHI, Vice-Pres. Amersfoort, 1G Febr. '87 G. P. ITTMAN, Secretaris. Th. VERHAAR, Penn. Ent ré eka ar ten zijn te bekomen bij H.H. WERKENDE LEDEN en bij den Heer WOUDENBERG in 'tCafé vDeValk". Prijzen der plaatsen: <1U Cents per persoon. Tuin. er. EfTorts-Rlocnizadeu, En- gelseli-, Italinauscli en Siuiotliéc- Graszaad, Rood en Wit Klaver zaad, Rloeinpotten en Zaaischo- tels in alle grootten, bij '/.JV Groenmarkt. bij partijen, voor billijken pr(js TE KOOP aangeboden. buiten Bloemendal. tegen 1 MEI of terstond eei Opgaaf van HUURPRIJS en aantal KA MERS worden ingewacht onder lett. X. aan het bureau dezer Courant. Sr? /y? - Ondergeteekende maakt be kend dat zij hare beeft OVERGEDAAN aan haren zoon W. OTTO welke de zaak op denzelfden voet zal voortzetten. Hem be leefd aanbevelende, dankt zij hare be gunstigers voorde gunsten het vertrouwen die zij zou lange jaren genoot. Amersfoort, 1 Febr. 1887. Verkrijgbaar bij 2S" Restcllingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. KANTOOR HET E O O. Volgens bovenstaande maakt ondergeteekende aan zijne ge achte stadgenooten bekend, dat hij de vroeger gedreven onder de firma Wed.1 B. OTTO, beeft OVERGENOMEN, zullende hij niets onbeproefd laten, de gunst en het vertrouwen welke zijne moeder zoo lange jaren genoot, zich waardig te maken, i /iJL, z-e. Achtend, UEd. Dw. Dienaar, Amersfoort, 1 Febr. 1887. De RENTMEESTER van het KROON DOMEIN. Kantoor 't LOO, zal op Don derdag den ÏO Maart 1887, des voormiddags ten 11 uur. ten overstaan van den Notaris WALTER te Apel doorn, in het Hotel VAN DER BURG aldaar, overgaan tot den openbaren verkoop van 20 PERCEEEEN waaronder ZWARE Eiken-, Reuken- en Deniien- DUNSEL, benevens SNOEIHOUT. Alles in de Iloog-Soerensche bosscheti gelegen. Voorts Eene I10UTDEELING in het Meervelderbosch. Nadere inlichtingen zijn te be komen ten kantore van voornoemden Rentmeester, terwijl de aanwijzing der perceelen zal geschieden dooi' de Bosch- wachters tc Iloog Socrcn.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3