Z. M. KONING WILLEM III, GOUD- EN ZILVERPAPIER, SLOTHOUWER EU SOON. WEBÏIHG VOOR Ü0ST-1NDIE, DIRK A1NSINGU C0., ZWOLLE orgels Voor het aanstaande zeventigste verjaarfeest SJ. ONEEN GEËEMEIGBEN MING VERKOOPHUIS OP DEN HOF £L f. BGHEItE. i I ■1 ci v WRIJFPOLITOIR, 19 Febr. '87. 19 Febr. '87. - en ut FEESTVIERING. KLEINE WINST. GROOTE OMZET H- sf Zijdepapieren, Boek- en Papierhandel een groot assortiment FEEST-ftRTOELEH, Iferlieht uwe woning door Eleetriciteit. Groote Lithographische Portretten a 50 Cents, zoolani k voorraail strait te veririien liij SLOTHOUWER ZOON. NEDERLANDERS Oranje linten, Oranje strikken, Oranje medaljes, Oranje cokardes, Oranje sjaals, Oranje sjerpen, Oranje bloemen, enz., enz., enz., alsmede eene groote partij ILLUMINEER-ARTIKELEN, LAMPIONS, LANTAARNS, ZONNEN, STERREN. f. ^EelMMs, Hoornvlies, Holloway's Pillen. f' bij Horloge- en Instrumentmaker avlH (jceil JZav&yiDefot'iaat HORLOGES. PENDULES. KLOKKEN. REGULATEURS. in voor het aanbrengen van versieringen, VOORHANDEN GUTTA-PERCnA- SPUITEN. BRILLENi PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Handgeld bij zes-jarige verbintenis f 300. Aanbrengpremie - 10» jéfL van zijn in het voorhanden als: in alle grootten. Men wordt beleefd verzocht vroegtijdig bestellin gen op te geven. By groote partyen extra voordee- lige conditiën. N» 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs N° 2. 12 12 SALMIAK-PASTILLES DROP uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, (iEËNONG ULUKKIGE JAGERS MEER. 1272 Cent per fleschje, H. A. van Bekkum, /jJ> te Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. VAN in den van 8EUR9BERICHTEN. Perc. 15 Febr. Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. zenden op aanvrage gratis en franco prijs couranten van Pianos, van elk fabrikaat, als: Adam, Becbstciii, Bliitlmer, Erard- Ibaeli, Kaps, Hann, Plcyel, Steinway enz., van Amerik. en andere Orgels, Strijk- en Binas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Auiersfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER A ZOON. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankecrd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. i. Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmejv aanleiding tot ontploffing of brand. J De electrische lamp is het nuttigste^voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Fnrnoux, 7 Rue des Murs de la Roquetle, PARIS. I Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende vai. KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vieik. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten.^4? BS) van is een losmakend en verzachtend middel, dat onmiddellijk de piikke- ling in de keel, waardoor de boest ontstaat, wegneemt. Per doos 85 cent. Dépot te Amersfoort A. ANNEGARN. Met het wondervisier, op elk geweer! te bevestigen, is het onmogelijk het wild te j missen. Franco toezending na ontvangst van I fr. 1.60 (per postwissel of in postzegels door BERTHIER, 175 Boulevard Voltaire Paris, j ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij V AMERSFOORT. j enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonder pijn, door RADLAUER'S I speciaal middel uit de Roode Apo- tbeek te Posen, prijs per flacon met| gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent I Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te| l Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN, i Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen veieenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Nederland.Sch. Ct. W. - 2% dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig -L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk, Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jan/Juli 5 dito lito Apnl/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53, 84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 17984815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. luschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 f 1000 5 dito dito 109 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4'/, dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867/69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4", fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Draz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 4% -j-Peru. Obl-Leer.ing. 1870 6 -f Obl.-Leening 1872 5 -j-Vcnezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 73*/,. 87 98'/„ 95 69'/, 89% 75", 60'/, CO'/, 62'/,, 62 82V, 51',, 99'/, 55 55'/, 98 94 97'/, 93', 96'/. 52'/,, 52'/, 52'/, 91'/, 91'/, 91 36'/,, 75'/. 83'/, 101'/, 58 13% 13", 70% 89 107% 20'/,. 11% 99% 98% 91 13% 10% 37 98% 97% 96% Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Handds-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Hunk P.br. 4'/, dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4% dito dito 4 Nederl. Bank Aandeelen NedeG. Handels-Maats, dit* Duitschland. Aam'. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oosteur.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/, Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 96 101 401,s/»t W/i 102 101 v, 227 110% 141% 142 75% 115 83 72 Sp oorweg-Leeningen Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz- Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel '1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spvr. Aand. Theiss.-Spoorweg Oblig. Italië. O. V. Enm. Zuid-ltal. Spoorweg Oblig. Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. Gisela Spw.-Aandeelen Polen. Wars. Br. A. Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. Baltische Spw.-Aand. Jelez Griasi Obl. Jel -Orel Obl. f 1000 Kursk-Ch. Az. Ob 100 Los. Sfcwast. Ob f 1000 Morsch-Sysran Aand. Orel-Vitebsk Aand. dito dito Aand. Poti-Tillis dito f 1000 Riaschk-Wiasma. i Zuid-W.-Spocrw. Obl. Arner. Central Pacific. Obl. dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Loeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Ainst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 186S Turkije. Spoorweg-L. 5 3 3 148% 101% 113 101 25% 71% 138 88 104 43% 98% 81 61 59% 73% 79 45% 78% 148'/,, 57 93% 95% 85% 88 51% 89 89% 97% 48% 58»/,, 115% 1017, 137% 118% 30"/,, 114 118% 115", 94% 108 102% 104% 103% 98 104 81 98% 102% 110% 133 140 81% 134% 127% 45% 6%. Winterdienst, geopend 1 October 1886. Naat Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9/ 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 's Hage 9.27 10.1b I.9 4,47 7,44 9,54 II,33 Naar Zwolle: Aankomst te Naar Hilversum Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 9.53 9.2 10,59 1,55 1,54 7.26 7,89 7.48 8,13 8.30 10,45 11,58 2,2 4,28 4,30 8.05 8,18 8,27 9,12 2,10 8,36 8,49 8,58 9,47 9,33 5,21 6,28 7,59 10,12 10,15 9,18 9,3 10,7 9,27 11,10 9,37 9.50 9,59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12,16 12 15 10,20 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8.57 9,10 9,19 9,54 10,8 10,16 10,25 11,35 11,10 Naar Zutphen: V. Baarn V. Amersf'. 8 41 9,33 11,4! 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12,3 3,59 6.49 9,30 Aankomst te Barnev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10.48 1,9 5,11 7,55 10,44 HolLandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Keft. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,47 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,21 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukker^ van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4