Leve de Koning Gemengd Nieuws. BINNENLAND. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Ingezonden. i des lands in overeen brengen met de gewij- en van het staatsleven is verheugen in het feit. grondwettelijke vormen ;ht tusschen handhaving van net, fe-iag en vrijheid der maat schappelijke en staatkundige ontwik keling, blijkens een bijna veertigjarige ervaring, gewaarborgd is, achten wij het behoud van het Koningschap in Nederland van zoo groot gewicht, en voelen we zoo diep de wensche- lijkheid, dat nog langen tijd de Vorst die ons regeert zijn taak zal mogen voortzetten, dat waarlijk niet ten onrechte ons nationaal leven zich heden geheel samenvat in dien eénen kreet, den grondtoon onzer feestvie ring, en die ook opwelt uit het hart van de geëerbiedigde Koningin en van de beminde Prinses van Oranje Omtrent de groote koningsvlag, die Maandag 21 Febr. a.s. zal geheschen worden op bet Gebouw van kunsten en wetenschappen te 's Gravenhage, bij ge legenlieid van liet feest van de koninklijke nationale zangschool voor handwerkslie den, ter viering van 's Konings 70. ver jaardag, dat door HH. MM. zal worden bijgewoond, deelt de Haarl'. Ct. eenige bijzonderheden mede. De koningsvlag is aan strenge afmetingen en vormen gebonden. Zij bestaat uit eene vlag en een standaard of wimpel. De standaard wappert boven de jvlag, en dekt haar als bet ware. Zij zijn bevestigd aan een paal met langwerpigen bol, die wit moe ten geschilderd zijn. De vlag en de standaard veitoonen beiden de nationale kleuren, lood, wit en blauw, en hebben in bet wit ieder het Nederlandsche wapen De standaard is lang 12 oude el of 8.25 meter, en is breed 3 kleeds, d. w. z. dat iedere kleur één kleed of baan breed is. Hij is dus ongeveer 1.8 meter breed. Het wapen is geschilderd op een afstand van 40 cM. van den stok. llij loopt, gelijk iedere wimpel, aan liet einde in twee scherpe punten uit. De vlag zelve is lang 3 oude el of ongeveer 5,5 meter, maar is 9 kleeds breed, d. w. z. dat iedere kleur bestaat uit 3|kleeden of banen, zoodat de vlag nagenoeg viei- kant en bijna 30 vieik. meter groot is Het Nedei landsche wapen staat juist in liet midden en is niet de gezamenlijke breedte der drie witten banen in even redigheid. Deze afmetingen eri vormen zijn officeel vastgesteld. De vlag met standaard berust ten paleize, en wordt alleen geheschen wan neer de Koning zich bij bijzondere gele genheden in een gebouw, veldtent of schip ophoudt, maar wordt dadelijk neergelaten, wanneer de Vorst vertrekt. De standaard-vlag is niet alleen liet be wijs van de tegenwoordigheid des Konings. maar tevens liet zinnebeeld van de bijzon dere bescherming des Konings voor allen, die zich met hem op dezelfde plaats be vinden. De vlag met standaard, die nu op liet Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen zal worden geheschen, is niet de vlag, die ten paleize berust, doch naar bel model van deze vervaardigd in '1861, om te worden geheschen bij gelegenheid dei- bezoeken, die de Koning destijds biacbl aan de tentoonstelling van voorwerpen, geschonken ten behoeve van watersnood lijdenden. Op last van den Minister van Oor log zullen bij het regiment grenadieis en jagers, alsmede bij liet 4e en 7e reg. infanterie, op kleine schaal proeven wor den genomen met patroongoidels, welke om bet lijf worden gedragen en omstreeks 50 a 80 patronen kunnen bevatten. De Ned. Maatschappij tot bevorde ring der Nijverheid heeft zich tot de regeering gewend, niet vei zoek tot op richting van eene hoefsmidschool van Staatswege. Donderdag te 12 uur bad te Apel doorn de vergadering van aandeellioudeis plaats in de Kon. Ned. Locaalspoorweg- Maatschappij, ter behandeling van liet besluurs-voorstel tot goedkeuring van eene overeenkomst betreffende de ex ploitatie van de locaalspoorwegen dei- maatschappij met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij. Eenige discus sion weiden gevoerd en twee moties voorgesteld De heer H. C. van der Hou- ven van Oordt stelde eene motie voor. om de vergadering te doen verklaren, dat deze zaak bij den raad van commis sarissen thuis behoorde, en dus overging tot de orde van den dag. Mr. J. baron van der Feltz stelde eene motie voor, om een nader onderzoek en inlichtingen te verschaffen. Beide moties werden ver worpen, en ten slotte met groote meer derheid het bestuurs-voorslel aangenomen, waarbij de exploitatie aan liet Huil. ]Jz. .Sp. Mij. wuidt aangenomen. Aan den Donderdag te Slikkerveer gehouden wedstrijd op een baan van 3218 meter, reden mede: James Smart en George See, van Wilney, Arie van den Berg, van Benthuizen (prijswinner te Hamburg) en B. Kingma (prijswinner te Christiariia in 1885). De uitslag was, dat George See in 5 min. 51 Vi sec. Ar ie van den Berg afreed. James Smart met 5 min. 55 sec. Kingma versloeg See won hierop de eerste prijs (f 100) in 5 min. 45S sec., Smart de premie (f50) in 5 min. 53 sec. Heden zal een nieuwe wedstrijd op de baan van 1618 meter plaats hebben tusscberi dezelfde mededingers. Op de eerste helft der baan bleven de Hollanders voor, maar raakten daarna ver achter, De Engelsehen, die tot de sterkste lijders behooren reden prachtig. Wegens de voortdurend dalende prijzen van het rundvee beginnen vele landbouwers in sommige streken van Noord-Brabant weder zelf hun vee te slachten, om het op die manier met meer voordeel van de hand te doen. Zoo liet deze week een landbouwer te Tilburg bij bekkenslag bekend maken, dat hij een beste koe geslacht bad en het vjeesch voor 20 a 25 cent per Vi kg. verki ijgbaar stelde. Vooreene betrekking van ambtenaar aan de Rijk» Postspaarbank, op een trac- tractenient van 30Ö gld. 'sjaais, hebben zicli niet minder dan 200 liefhebbers aangemeld. Voor waar een moeielijke keuze. De Koning van Italië heeft in een proclamatie liet gedrag der troepen zeer geroemd en 120,000 fis gezonden aari den ininistei van oorlog ten behoeve der families van hen die te Saati vielen of voor gewonde militairen die niet langer dienst zullen kunnen doen. Naar men uit St. Petersburg verneemt, is het gebleken dat het jongste komplot hoofdzakelijk ten doel had eene revolu tionaire progadanda onder het Russische leger en de vloot, zonder dat men voor eerst eenen aanslag op het leven van den czaar in den zin had. Generaal Kaulbars is benoemd tot militair attaché te Teheran. Uit Konstantinopel wordt aan de Neue Freie Presse getelegrafeerd, dat de Porte aan bare vertegenwoordigers te Berlijn, te Parijs en te St.-Petersbuig inlichtingen heeft gevraagd over de militaire toebe reidselen van Duitschland, Frankrijk en Rusland, en dat tengevolge van de door deze gezanten gezonden inlichtingen, de minister van oorlog bij den ministerraad een crediet heeft aangevraagd van twee millioen Turksche ponden voor den aan koop van wapenen en matei ieel. De Belgische minister van binnenland- sclie zaken beeft bepaald, dat bij elke aanvraag om verlof tot l.et oprichten van fabrieken, volgens liet kon. besluit van 29 Januari 1863 geplaatst in de 1. klasse der «établissements dangereux, insalubres ou incommodes", zal moeten overgelegd worden een toelichtende staat, bevattende het aantal weiklieden, hun leeftijd en geslacht, den duur van den arbeidsdag en der verschillende rustpe rioden, eene beschrijving der wijze van verwarming, verlichting en ventilatie van de fabrieks-lokalen, de middelen tot zui vering der gebouwen en tot reiniging der werklieden in hun bedrijf, de hopveel- lieid kubieke lucht voor iederen werkman beschikbaar, de middelen in geval van brand en ontploffing aan te wenden, de voorzorgsmaatregelen tegen schadelijke dampen, gassen en stof en tegen onge lukken door werktuigen, de inrichting der zalen, badinrichtingen en latrines, de qualiteit van het drinkwater, en ein delijk de geneeskundige hulp, de regeling der pensioenen en der liulp, uit te keeren bij overlijden der werklieden. Ook in liet Buitenland wordt druk feest gevierd. In Indië worden allerwege groote feesten geviei d bij gelegenheid van liet 50-jarig Kroningsfeest van Ko ningin Victoria. Te Bombay werd dooi den hertog van Connauglit, zoon der Koningin en bevelhebber van het Indi sche leger aan de feesten deelgenomen. De vrouwen van Helgoland zullen aan Koningin Victoria, ter gelegenheid van haar 50jarig regeerings-jubileum, een eigenaardig geschenk aanbieden. Zij ver vaardigen een rijtuigkleed uit de witte vederen van op het eiland levende zee vogels. Het uitzicht op oorlog begint gaande weg te verminderen. In Duitschland voor al neemt de invloed der ooilogspaitij gaandeweg af. De Keizer, Bismarck en de Czaar schij nen voor liet behoud des vredes te zijn. In goed onderrichte kringen in Bul garije wordt verzekerd, dat de Radovitz aan de Boelgaarsche afgevaardigden te Constantinopel beeft verzekerd, dat inge val de onderhandelingen worden afge broken Rusland Bulgarije zal bezetten niet toestemming van Duitschland en Oostenrijk. Dit geiucht lijkt werkelijk te loopen maar is miscliien door Rusland verspreid met liet doel om bet Bulgaarsclie gou vernement scluik aan te jagen of liet te noodzaken liet gelieele programma van Zankof aan te nemen. Onze stad is geheel in feestgewaad. Schier huis aan huis prijkt de Vader- landsche driekleur. Allerwege zijn eere poorten opgericht rijk met groen en bloemen versierd. Onder deze noemen wij als de voornaamste: ten eerste die welke door de feestcommissie in de Kamperbinnenpoort werd opgericht, voorts verheft zicli een sierlijke boog, smaakvol niet verschillende attributen veisierd tus schen de appel- en groenmai kten. In de Slijkstraat werden door de bewoners twee eerepoorten opgericht, terwijl ook de be woners van de Haag, of zooals zij baar zelf noemen, de Oranjeslraat. hunne straat met eenige rijk met linten en strikken getooide poorten sierden. In de Utreclit- schestraat zijn ettelijke met groen ge tooide paaltjes uit den grond verrezen, onderling verbonden door de voor bet ophangen der vetglaasjes onmisbare ijzer- draad. Wat de illuminatie aangaat, ook deze belooft op verschillende punten schitterend te zullen worden. Algemeen is zij zeker. Elk huis prijkt met een W. inetofzondei kroon, of inet een meer of minder groote ster. De pyramide door de feestcommissie op de Varkenmarkt opgericht belooft, door tal- looze vetpotjes verlicht een aardig effect te zullen maken. De bewoners van het Havik zullen te water illumineeren; op een vlot vei heft zich een smaakvol ge timmerte, waarin het portret van Z. M. den Koning (transparent) is geplaatst. Ook sommige particuliere woningen, waaronder in de eerste plaats het huis van onzen geachten Burgemeester, zullen een schitterend schouwspel opleveren, daar zij van onder tot boven worden verlicht. Verschillende winkeliers hebben mede hunne uitstalkasten smaakvol ver sierd. Het glanspunt van liet feest zal waar schijnlijk wel liet middelpunt onzer stad de Hof zijn. Tallooze lampions zullen dit plein a giurni verlichten. Omstreeks S uur zal lieden livo*ul op deu tweeden omloop aau de vier zijden v an den groo- teu Lieve vrouwe-toren, ettelijke malen met korte tnssckeiipoozeu, bengaalsck vuur ontstoken wor den. Heden morgen had de uitdeeling aan een 650 tal behoefiigen plaats. De kin- deieii der verschillende scholen, die even eens allen versierd zijn en mede feest vieren, ontvangen elk een photograpliie, waarop de Koninklijke familie. Daareven had de parade plaats van 't garnizoen en de schutterij, gecomman deerd door den Majoor Jhr. C. Janssens en géin-pecteei ddoor den Majoor Jhr. V. A. de Pesters, en werd bijgewoond door Burgemeester en Wethouders met den Secretaris. Hedenavond van half zes tot half acht zal op den Hof in de versierde tent eene muziekuitvoering worden gegeven. Het programma luidt als volgt: 1. Feestmarsch, opgedragen aan de Feestcommissie te Amersfoort door H.Hendriks. 2. Friililirigskliinge, fantaisie E. Krug. 3. Resolute Trompeter, solo piston 4. Fantaisie Heidebloem A. Hendriks. 5. Soldateske Volki-potpourri 0. Bommen und Granaten Bilse. 7. Pfingstwalzer H. Kilian. 8. Kuckuckpolka Hazes. 9. Oranjemazurka A. Hendriks. Na afloop dezer uitvoering zullen dooi de navolgende vereenigingen, gerang schikt in de opgegeven volgorde, aan ver schillende autoriteiten serenades worden gebracht. Deze optocht, door tallooze fakkels fan tastisch verlicht, vertrekt te 9 uren van het locaal «de Arend" en zal zich voort bewegen langs den volgenden weg: Bergstraat, Korte Bergstraat, Soester- straatweg, Utrechtschestraatweg, Utrecht- schestraat, Westsingel, Nieuweweg, Havik (Zuidzijde), Bloemendalsche binnenpoort, Weverssingel, Kampstraat tot de Kamp poort en terug, Kamperbinnenpoort, Lan- gestraat, Zevenhuizen, Hof. Zevenhuizen, Langestraat, Vat kensmarkt, Slijkstraat, Slijkpoot tsweg, langs het lokaal «de Arend" Beekstraat, Beekensteinsche laan, Slijkstraat, Zuidsingel, Kamperbinnen poort, Langestraat, Appelmarkt, Groen markt, Korte Lavendelstraat, Lavendel straat, Hof, achter 't oude Stadhuis. Krom- inestraat, Langestraat, Slijkstraat, Slijk poot tsweg, lokaal «de Arend." Vooraf gaan tamboers, gevolgd door liet dooi de feestcommissie geëngageerde muziekcorps. 3. Feestcommissie. 4. Ridders van de Militaire Willemsorde in een rijtuig. 5. Vereeniging «Broederschap" van het kader der Schutterij. 6. Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid «Eendracht maakt Macht". 7 Kader van de gemeentelijke brand weer. 8. Vereeniging «Amersfoortsche Vrij willige Brandweer". 9. Rederijkerskamer «Ontwikkeling". 10. Tooneelvereeniging «OnsGenoegen". 11. Gymnastiek- en Schermvereeniging «Ontwikkeling". 12. Het door de leerlingen van het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool geëngageerde muziekcorps. 13.- Leerlineen van het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool. 14. Eene deputatie uit de bewoners van «de Ho'" in een rijtuig. Voorts wordt kwartier nu achten door de leerlingen van 't Gymnasium en de Hoo gere Burgerschool op het terras van Amicitia een vuurwerk ontstoken. Te 10 uren schitterend vuurwerk op den Hof. In de synagoge der Ned. Israël, gemeente alhier, had heden middag eene buitengewone dienst plaat3 ter gelegen heid van Z. Ms. 70sten verjaardag. Tot Ritmeester-instructenr bij de Rij en hoefsmidschool alhier is benoemd de ritmeester H. P. van Raden, van het le reg. huzaren, thans te Deventer in garnizoen. De paardenarts 3e klasse, A. Fre- derikse, bij de 2e afd. van het le reg. veld artillerie, is bevorderd tot paarden arts 2e kl. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort, over de le helft der maand Dec. 1880. Wed. van Dijk, Amsterdam. ter Schade, Antonius Bakker, Utrecht. Mevr. van Eijk verder aan S. v. d. Hengel, van Woudenberg verzonden. Mej. P. F. van Dijk, 's-Hage. BRIEFKAARTEN. Mej. Zwaannen, Amsterdam. M. Veerwalers, 's-Hage. naar Engeland verzonden geweest. Miss. J. Edmons, Cheltenham. VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN Woensdagavond 16 Februari in «het Valkje" te Amersfoort. Notarissen: de heeren A. H. DRIJFHOUT VAN HOOEF en Mr. J. DE LOUTER. No. 1. Een kapitaal huis en erf en tuin, genaami! »iie Witte Bazar," aan de Langestraatf 7800 25 Vier burgerwoningen met tuin tjes, in de St. Andriesstraat f 2800 6—9 Vier burgerwoningen met tuintjes 1 in de KoningstrI 573Q 1015 Zes burgerwoningen met tuin- tjes en plaatsjes in de Koningstraat. I 1618 Drie burgerwoningen met tuintjes en plaatsjes in de Koningstraat, f 1300 19 Een burgerwoning met tuintje in dc Wolkersteegf 670 20 Een burgerwoning met tuin op het Bloemendalf 710 21 Een burgerwoning met tuintje in de Paternostersteegf 600 22 Een burgerwoning met tuintje in de Paternostersteegf 480 23 Een woning met tuintje op Rom- melenburgf 350 24 Di ie woningen en erf aan en bij elkander aan den Leusdenschen weg. f 10U0 25 1,18 Gedeelte 111 den blooten eigen dom van elf woningen met erven f 190 f 216911 De pastoor van een dorpje in den Elzas, ontdekte eenige jaren geleden, toen hij in kerkelijke papieren bladerde, dat een der voorouders van zijn dorps genoot Jan Kohier, indertijd als Engelscli generaal in Indië was gestorven en mil- lioenen had nagelaten. Het reusachtige kapitaal was onder berusting van de Engelsche regeering gebleven. In het belang van Kohier werden thans stappen gedaan en de Engelsche regee ring verklaarde, het geld werkelijk onder zich te hebben, maar het slechts te zul len teruggeven als zij daartoe bij rech terlijk vonnis werd veroordeeld. Jan Kohier bezat echter geen cent en kon dus niet gaan procedeeren. Een rechtsgeleerde die overtuigd was, dat de vordering billijk was en die voor eigen rekening wel wilde binnenpalmen, bood den man een belachelijk klein afkoop sommetje aan maar deze weigerde. De arme millionair was eindelijk zoo zeer ten einde raad, dat hij, eenige dagen geleden, op de rails van den spoortrein ging liggen. Hij werd door een sneltrein verpletterd. Naast de tuinbouwschool zal nu te Frederiksoord ook een boschbouwschool verrijzen. De lieer van Swieten, de stich ter der tuinbouwschool, heeft reeds de noodige gelden voor het gebouw be schikbaar gesteld. De directie der Maat schappij voor Weldadigheid tracht nu een kapitaal te verkrijgen, om de uit gaven voor onderwijs, onderhoud, enz. te kunnen bestrijden, en zoodra men daarmee gereed is, zal waarschijnlijk met den bouw worden aangevangen Vooral nu de boschbouw meer en meer op den voor grond treedt, bestaat er aan een der gelijke school groote behoefte, wijl oris land geen enkele inrichting van dien aard bezit. Onderstaand schrijven gewerd ons in den loop dezer week per post, en of schoon slechts met initialen onderteekend, willen wij om de goede bedoeling van den schrijver, het een plaatsje in onze kolommen niet weigeren. De Redactie. Waarde Heer de Redacteur Een arm mensch ook iets willende bij dragen ter eere en liefde voor onzen beminde Vorst zou-zoo gaarne zien dat gij deze weinige dichtregelen hoe een voudig en wellicht aan fouten onderhevig zijnde voor hem in uw Geacht blad wildet opnemen. Zij luiden als volgt Aan Onzen Koning Zeventig jaren schoone dagen Wanneer ze een vorst beleven mag 't Moge de Goede God behagen dat 't geluk 0 Vorst u tegenlacht Viert heden feest O Neerlonds Zonen O Giijzaard man en viouw en kind Wilt heden weer uw liefde toonen Voor Onzen Koning zoo bemind Die bijna veertig volle jaren Onz regeert in liefd' en vree Dat God hem r.og lang moge spare Is Neerlands vurig smeekgebee Geen bloed zag zijn regeering vloeijen Zijn Vredeliefend Vaderhart Weet Neerlands luister te doen bloeijen En lenigt menig droeve smart Komt bidden wij om Godes zegen Voor Onzen Koning Willem drie Dat God hem vreugde doe beleven En hij geen droeve dagen zie Dit is de wensch, die. wij vertrouwen Gij Edele Vorst vervuld moog zien Lang Leve Willem van Nassouwe Ter eere ik dit dichtke bien H. W. Amersfoort. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN WEG! Een bloedkoralen oorbelletje met goud. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren: 10 Febr. Dirk, van Peter van Eldert en Hendrika ter Beest. 11 Febr. Johanna, d. van Willem Riksen en Alijda Maria de Wilde. Karei, z. van Dina van Niekerk. Anna Maria Agatlia, d. van Johannes Bernardus Josephus Vos qn Maria van Waudelen. 12 Febr. Francioa Joanna, d. van Willem de Vries en Joanna van Vulpen. Maria Johanna Antoaia, d. van Bernard 11s van der Last en Johanna Antonia de Greef. 13 Febr. Jan., z. van Johannes Hendrik van Marie en Neeltje Drost. 14 Febr. Petrus Hendrikus, z. van Petrus van Nes en Marin, Willcmina Hellevoort. Henricus Huberfus, z. van Adrianus Jacobus Schotman en Maria Hu- bertina Heuren. Gehuwd: 16 Febr. Ijambertus Sikkingen Johaona van Meeteren. Eduard Cornelis Philippo en Hendrika Lanrentia Bos. Anthonie Wijnen en Adriana Pot. Willem vau Dam en Anthonia Mem. Johannes Palland ea Adriana Hartogsveld. Lam- bertns Antonius Kortbeek en Paulina Peters. 17 Febr. Reijer vau den Burg en Gijs- herta do Visser. Overleden: 11 Febr. Flora de Pool, 22 j., ongeh. 12 Febr. Johanna Petronella van Putten, lm. Roelof van Bemmel, 31 j., eclitg. van Anna Margaretha Ahlrichs. 13 Febr. Een lev. aang. kind. m. gesl. van Marcus Abraham Klein en Aleida Zil versmit. Bramina Johanna van Montfort, S ra. 14 Febr. Gijshertus Lengors, 36 j., ongeli. JohanDa van dor Ilevden, 68 j., cchtg. van Cornells Lengers. 16 Febr. Maria Cornelia Oostwegel, 46 j., ongeh. Cornelia Maria Brom, 78 j., ongeh. 17 Febr. Nathan van Leeuwen, 67 j., eehtg. van Jacomina Krammer. Hoogland. Geboren: 10 Febr. Theodorus Johannes Jozef, z. van Bernardus Tennis Bremer en Christina Eva Maria van Driel. Overleden: 12 Febr. Wijmpje van de Wolfshaar, 71 j., ongeh. Leusden. Geboren: 10 Febr. Evertje, d. van Jan netje Knip. 17 Febr. Gerrit, z. van Al- bertus Buitenhuis en van Elisabeth Ger ritsen. Overleden: 15 Febr. Pe'ernella Jorden- sen, 47 j. ongeh. Stonteiiburg. Overleden: 10 Febr. Willem Boog 61 j. echtgenoot van Maria van Beek. Soest. Geboren Catharina Margaretha d. van Jan Kraaikamp en Elisabeth van der Kamp. Sophia d. van Geurt Reijerse en Margaretha Schouter. Emanuel d. van Cornelis Hil- horst en Catharina van Schalkwijk. Johanna Jacoba en Agnes Cornelia d. van Dirk Dreamer en Maria Jacoba Rosier. Elisabeth Aleida d. van Johannes Wanzing en Jacoba Huijskes. Bertus z. van Hen drik van Klooster en Maria Westemeijer. Jan Cornelis, z. van Daniël Ilaks en Johanna van Kooi. Wilhelmus Petrus z. van Petrus Hilhorst en Jannetje van Hofslot. Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina d. van Jobaunes Gerhaidns Arnoldns Baten burg eu Anna Maria Kolfschoten. Theu- nis, z. van Hendrik Hasselbach en Grietje van Tulpen. Ondertrouwd Barend van Boeijer met Neeltje van der Duine. Theunis Plekke- poel met Hendrika Vos. Gehuwd: Petrus Verwoerd en Catharina

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2