VERHUISD OSS S1N0IGEH". Na afloop BAL, Kamper Binnenpoort hoek Muurhuizen. Beddenwinkel van „de Rooster." Advertentiën. AmersfooiMe Broodfabriek H.H. BAKKERS. licheiierFraEciscaiierbraii, fflej. H. 00STERH0FF, De MAIGNE'S FILTER Uitvoering op VASTENAVOND, SPECULEREN tmmiEFDE, Eens gegeven blijft gegeven, ongemeubileerde Kamers „Oefening Baart Kunst," De Deurwaarder D. C. PRINS ALLE SOORTEN BLEEKERSZAAK Een gedeelte Schuur en Erf, fJL Wfl&l m 7J z z m z TJ O O 7J HOÜTKOOPERIJ *^^mersfoort. Levering van Bestekhout. A. H. P RHtaftj verkoopt degelijke HORLOGES, Firma J. G. THIES, Rv.dBURG, Jochem Uilenspiegel, Ben Completen Inboedel, TWEE HUIZEN Schoen- en Laarzenmaker Meubelen en Huisraad KEUKENMEID. VUREN f» GRENEN BOUT, Van af Men 19 Felir. 1887 HOTEL OCRHORST, 4 KOOL, „DE VAL K". OPENBARE UITVOERING INBOEDEL G. PON, met pfalls SCHUUR m ERF Heeren Officieren Rijlaarzen CD Meubelen en Huisraad. kunnen 0niy1iddelijk een Bediende ECHTE Jos. SEDLM1ÏER, loeten, „Die Pforte von Cleve," Langestraat. Amersfoort. E. SCHMIDT. MODISTE, utrechtschestraat a 91. naar de Slijkstraat 37a. IIEDEIIIJREIISKA11EH na afloop aanvang 's avonds th uur. Tooneelvereeniging Maandag 11 Februari 1887, PUBLIEK TE VERKOOPEN: zal VERKOOPEN 9 Wed. B. OTTO W. OTTO VERKOOPEN: Ia de gemeente Amersfoort: Een HUIS faae*- Bekroond met GOUDEN en ZILVEREN MEDAILLE en EERE-DIPLOMA te Amsterdam. Cn VERKOOPEN kantoor: oliesteeo c. 237. HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd Utrechtse hestraat, MET FLINKE GARANTIE, in Zilver en Nickel. Hersteld vlug en goed alle voorkomende E cC eö c5 E 3 w so öj Hof bij de Botermarkt. NB. Bij CONTANTE BETALING van bed denartikelen wordt 5 PBOCENT korting toegestaan. van der Mern c. Hendrik Aritoon Willem Luschen eD Clara Hendrika Muller. Eglrertus Yos en Maria Hilhorst. Overleden Hendrik van Jieek geilmet Catarina Wilhelmina Dorothea Deneke 54 jaar. Hendrik Rudolph Wasmuth weduw naar van Elisabeth Strierring 1 jaar. Petronella Elisabeth van der Maas, geh. met Johannes Gerrardus de Meij 63 jaar. Woudenberg. Geboren 12 Febr. Gerritje. d. van Cor nells ter Maten en Antje Broekhuizen. 14 Febr. Neeltje, d. van Neeltje Versteeg. Ondertrouwd: 15 Febr. Adriaan Alblas, wedr. van Classina de Jong, 50 j., en Aaltje Wanner, 37 j. MARKTBERICHT. Amersfoort, 18 Fébr. Tarwe f 7.50— a f 8.00.— Rogge f 4,90 a f5,40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 0,00 af 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 1.90 a f 2,90. IJoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 1,40 a f 1,50 per Kilo. Kaas f 0, a 0, - Biggen f6.00 a f7.25; Sclrram- men f 6.25 a f8.75. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER, Barones J. M. VAN NAGELL geb. Barones SCHIMM ELPENNINCK VA N DER OYE- Hoevelaken, 18 Feb. 1887. Voor de zoo talrijke bewijzen van hartelijke belangstelling ondervonden bij het verlies mijner innig geliefde en diep betreurde Echtgenoote Cornelia Ja cob» Thierry de Bye, zoowel van verre als van nabij en vreezende daaraan niet or.middelijk op andere wijze genoeg zaam te kunnen beantwoorden, zoo be tuig ik bij deze ook namens mijn zoo dierbare kinderen mijnen innigen dank. Dr. M. C. VER-LOREN VAN THEMAAT. Hoogland, 17 Februari 1887. OP DE e e u i g c b e k w ïn'e geplaatst, worden tegen ilink salaris. De DIRECTIE. Er wordt ten spoedigste gevraagd van de P. G., voorzien van goede getui gen. Brieven franco, adres J. F. en F. A. KLOKKE, Koek- en Banketbakkers te Utrecht. wordt den alleen-verkoop gesteld, van het alle con currentie overtreffende van in De Geueraal-Agent voor Ne derland heeft de eer aan hare geachte Clientèle te berichten, dat zij haar zaak In Bodes enz. van af 18 Febrnari heeft verplaatst van de KAMP STRAAT No. 4 naar de LANGE- STRAAT No. 34, voorheen DUCHA- TEAU—ruiten. Zij blijft zich minzaam in de gunst der Dames aanbevelen, be lovende eene spoedige, nette be diening. is verkrijgbaar gesteld bij den AIXEEN-VERKOOPERvoor Amers foort en environs Muziekonderwijzer. MAANDAG 21 FEBR. a. s. in het Koffiehuis Opgevoerd zal worden beroemd TOONEELSPEL in vier Lediijven door J. BROEKUOFF Bz.il. DAARNA: BLIJSPEL met zang in één bedrijf door JUSTUS VAN MAURIK Jr. Entréekaarten zijn te bekomen bij H.H. WERKENDE LEDEN en bij den Heer WOUDENBERG in 'tCafé tDeValk". Prijzen der plaatsen: 49 Ceuts per persoon. Op het ZAND of in de nabijheid worden 2 ik 3 gezocht. Adres onder Letter P. bureau dezer Courant. Ten voordeele der Algenicenc Armen. te geven door de op in bet Lokaal van den Heer J. STORK, op den HOF. Opgevoerd zullen worden: T1 Tooneelspel in diie bedrijven. Daarna: Oorspionkelijk blijspel in één bedrijf, door J. BROEKERHOF Bz. Aanvang 7''i uur. Entrée-kaarten van af heden ver krijgbaar bij den Heer J. STORK ik 49 cents de persoon. onder leiding van een Balletmeester. HET BESTUUR. Ee Deurwaarder ÉiHp J- C. KLEBER, te Amersfoort, is voornemens op DINSDAG den 22. FEBRUARI 1887, des morgens ten 10 are, op de Houtplaats van den Heer J. KOPPEN, tussciien den Soester- en den Vlasakker- weg onder Amersfoort, Eene aanzienlijke partij SPAR RENHOUT. geschikt voor Palen, Stijlen, Deksparren en Brand- liont, alsmede 18 mijten DROOGE EIKETAKKENBOSSEN, waarvan er drie staan achter in den Vlas- akkerweg, aan te wijzen door H. KUIJER aldaar. En daarna aan den Soester straatweg, over het Israëlitische Kerkhof onder Amersfoort. Zeventig pcrceelen EIKESTAM- MEN. Alles daags te voren uitgenummerd te zien, Jj'Ty TE AMERSFOORT, Op Donderdag, 24 Febr. 1887, 's nam. 1 uur. ten huize van Mhj. A. C. WENDEL, naast den Heer BLOK, achter het Oude Stadhuis, aldaar, a Contant: waaronder CHIFFONIÈRE, Iroek- en andere KASTEN, KACHEL, TAFELS, STOELEN, SPIEGEL, SCHILDERIJEN, BEDDEGOED. LINNEN- en TAFEL GOED enz. enz. 's morgens vóór den verkoop te zien en op Donderdag, 3 Maart daaraan volgende, 's morgens 19 uur precies, ten huize van den Heer F. D. SCHMIDT, aan den Amersfoortsclren Berg, (voorheen Geertje) alhier, mede ik Contant: waaronder: CHIFFONIÈRE, Mahoniehou ten- en andere KASTEN. TAFELS, STOE LEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN (waar onder antieke). OLEOGRAFIÈN, COPI- EERPERS, KLEEDEN, TAPIJTEN. POR- CELEIN, ROOK- en INKTSTELLEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK enz. 2 dagen vóór den ver koop te zien. Tuin- er. Ffforts-Rloenizaden, En- gelseli-, Italinansch en Tiuiothée- Graszaud, Rood en Wit Klaver zaad, Bloempotten en Zaaischo- tels in alle grootten, bij Groenmarkt. Ondergeteekende maakt be kend dat zij hare heeft OVERGEDAAN aan haren zoon W. OTTO welke de zaak op denzelfden voet zal voortzetten. Hem be leefd aanbevelende, dankt zij hare be gunstigers voor de gunst en het vertrouwen die zij zoo lange jaren genoot. Amersfoort, 1 Febr. 1887. A J. .i 'U Volgens bovenstaande maakt ondergeteekende aan zijne ge achte stadgenooten hekend, dat hij de vroeger gedreven onder de firma Wed B. OTTO, heeft OVERGENOMEN, zullende hij niets onbeproefd laten, de gunst en het vertrouwen welke zijne moeder zoo lange jaren genoot, zich waardig te maken. Achtend, UEd. Dw. Dienaar, Amersfoort, 1 Febr. 1887. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE FOUTER te Amersfoort, zullen op Zaterdag den 29 Februari 1887, des avonds ten 7 urein liet koffiehuis „HET VALKJE" te Amersfoort, in bet openbaar buiten de Kampoort, wijk H. no. 83 en 82 kad A. 1318, 1319 en 908gc'l. samen groot 4 A. 85 cA. Grondbelasting ƒ7,91. Verhuurd voor 3 in de week tot 1 Februari 1888. No. 2. aast het voorgaand perceel; kad. A. 908ged. groot 4 A. 50 cA. Grondbelasting 2.225. Verhuurd voor f 55.per jaar tot 1 Februari 7888. No. 3. met gedeelte SCHUUR en ERF, waarin met goed succes eene smederij wordt uitgeoefend, naast het voorgaand per ceel, wijk H. no. 81, kad. A. 477 en 908ged samen groot 3 A. 65 cA. Grondbelasting ƒ8,445. Verhuurd voor ƒ162.per jaar tot 1 November 1887 De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna in massa geveild. Aanvaarding bij de betaling op 1 Mei 1887, en te bezichtigen twee dagen vóór en op den dag van den verkoop. Nadere inlichtingen ten kantore van eerstgenoemden Notaris, alsmede bij den Notaris P. VAN DER WANT Mz. te Amersfoort. De ondergeteekende maakt aan zijne ge- eerde stadgenooten bekend dat hij zich alhier heeft gevestigd als en dat hij zich van af heden tot het ma ken en repareeren van alles wat tot het g vak behoort, ten zeerste aanbeveelt. worden op verzoek geheel naar het laatste model van het Ministerie afgeleverd. 2 m Van af heden is het Magazijn van SCHOENWER KEN en SIGAREN geopend hetwelk hij in de gunst van zijn geëerde stadgenooten aanbeveelt. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAN IIOOFF en Mr. J. DE I.OUTEB te Amersfoort, zullen in hpt openbaar om contant geld 1. Op Woensdag 2 Maart 1887, des namiddags ten 2 ure, ten sterfhuize van H. VAN ELDERT, in de Muurhui zen F. 495 te Amersfoort, eenige en KOPER- en BLIKSLAG ERSGEREED- SCHAPPEN. Te zien één uur voor den verkoop. 2. Op Donderdag 3 Maart 1887, des voormiddags ten 0 ure, ten sterf huize van A. VAN W1JLAND, in de Kampstraat C 89 te Amersfoort, eenige Daags voor den verkoop op de gewone uren te zien. Breeder hij biljetten. Er biedt zicb aan, in een klein gezin, een van de P. G. en van goede getuigen vooizien. Adres: Mej. HUMMELMAN, Rijkswo ningen No. 10, achter de Kazerne. it, ft t ONTVANGEN O G3 <23 S3 ■53 S3 O V) S3 S3 N -ï£ S3 S3 .a S3 HZ Jsti een groote sorteering en Ujne keus in wit, geel, groen, gekleurd en fantaisie DAMAST. Alle mogelijke soorten van SPREIEN, in alle grootten, waaronder ook de nieuwste, als ge heel gekleurd (Perzisch) en ook met Ckiueesche en Grieksche rand. STEEDS VOORHANDEN een groote verscheidenheid in gekleurde CRETONNES en MEUBELCHITSEN, verschillende Ujne kleu ren en breedten in SATINET, met en zonder rand, geschikt voor ledikant- en wiegcnbeliangsels, alsook voor voering en Dames-liaud werken. Gewone en ook fantaisie WOELEN DEKENS, alsmede ge stikte dekens, zijn in groote keuze en alle grootten voorhanden. Kapok stellen als Bed, peul en 2 kussens, GEEN NAMAAK maar PRIMA KWALITEIT gekaarde kapok van af f 12.Een flinke keus in plianls tnre, rust- of zicke-stoclcn, welke op 7 verschil lende manieren kunnen geplaatst worden, vanaff8.50 tot f20 en f22. Paardcliaar-, kapok-, zeegras-, stroo- en springveeren matrassen worden ten spoedigste accuraat en net volgens de maat geleverd. LEDIKANTEN en WIEGEN worden kant en klaar, gcliecl met tocbeliooren, in den kortst mogelijken tijd gereed gemaakt. Daar de schoonmaaktijd wederom ophanden is, beveel ik mij minzaam aan, tot het aanvullen van VEEREN- en KAPOKBEDDEN, liet opknappen en vernieuwen van alle soorten van MATRASSEN en wat. verder dienaangaande bij liet vak bekoord. Dat alles en ook bet uitstoomen van beddengoed ge schied voor diisdauigcn prijs dat men zelf daarvoor die stofbocl aan buis niet kan aanhalen. Het vertrouwen mij biervoor reeds meermalen geschon ken, lioop ik door oprechte cn solicde behandeling, waar dig te biyven. Onder minzame aanbeveling, pc 03 3 CD CD PC" N CD CD -J CO o_ CD CD CD O

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3