B. VAN KEKEN. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. Stoom-Marmerzagerij SLIJPEBIJ, DRAAIERIJ ENZ. IL J, pH m DIJK) I I. H. Y!H KAALTE, Léingestmt, ING, IIIIII, 2WMÏÜ H1V1B, C. M. VAN HEMERT, Timmerman en Jalousiemaker. f j. m VOLUIOVI. Haard- en Kachelkolen, H ,111 J. H. BOSCH. Z. M. den Koning W. F. ft. WRIJFPOLITOER, H. M. de Koningin KRIIPVRIJE ENGELSCHE BREIWOL, H. J. BONNIER, BOEK-, COURANT- m HANDEIS-SNELPERSDRIJRRERIJ. Uitgever NIEUWE AMERSFOORTSCHE COURANT. Vertieht uwe woning door Electriciteit ASTHMA. CATAME. Zeer werkzaam middel. VRAAG bericht de ontvangst eener groote collectie in prachtige kwaliteiten en nienwe dessins van f 1.30 af tot f 6, GEHEEL WOL. Alsook eene groote keuze in voor gekleede Costumes. Dezelve worden desverkiezende ook ge-' maakt geleverd, tot billijke pryzen. Krommestraat 229. pJ, Amersfoort. per negentig pond met zak. 1 Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. BRILLEN PENDULES. 1 GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Springweg, UTRECHT 178-181. Fabriek en Magazijn van Marnieren Schoorsteenmantels. THERMOMETERS, Alphons Annegarn. 12V2 Cent per fleschje, H, A. van Bekkum, 10 Cents te verkrijgen 7 i a Sajetten en andere Wollen Gaens, V1SITEKAARTEN. I <1 N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs N° 2. 12 y> 12 5* *Vt 3* a* 52 V|. i i Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. TT LR? 7 De ondergeteekende \r«5S» Mr. KIEEDERVAKEIt op het BLOEMENDAL alhier, heveell zich aan tot het maken van I tot zeer voordeelige prijzen. Reparation worden mede aangeno men en spoedig en neijes terugbezorgd. PUIKE Uhj 11 STALEN TER BESCHIKKING. UW 3.10 PUIKE Uitmuntende COKES zonder gruis. Verkrijgbaar bij SJC Restellingen aan 'I SïATIOJt worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. VAN EN A Alle soorten s, s J lLODSIEBAXn met AAXJIAHEIV cn in orde brengen 20 Cent de Meter. bij Jlavi-ll f)ccll .CaverxdcCyl'zaat' Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. - Z s 2, O Verkrijgbaar bij Laugestraat, o/d. Sociëteit. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. OP KARTON GEDRUKT voor bij Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Herken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Rand-, Parket- en andere Vloertegels van velschillend11 Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. o h - 3 O De ondergeteekende heeft een grooten voorraad Jl s W s h i M a K fa K 3 w fa x y it - l'ï a u fa O O O als KOUSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN, DOEKEN, SJAALTJES, en warme VILTEN PANr MANCHETTEN, POLSJES, KIN DER-BORSTROKKEN, VROUWEN-BORSTROKKEN, MANS-BORSTROKKEN, 'OFFELS, met en zonder lede ren zolen, in alle nummers. De qualiteit is goed en de prijzen zeer laag. Alsmede: primo WITTE, GEKLEURDE en GESTREEPTE De door mij sedert dertig jaren in den handel gebrachte ECHTE COCOS ZEEP wordt van heden af bij mij, als ook bij mijn Depóts ver krijgbaar gesteld a 80 Cents per doz. en 8 Cents per stuk. Men lette vooral op mijn FIRMA die op het Etiket geplaatst is. Verkoophuis op den Hof, Amersfoort. Binnen den kortst mogelijken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Bestekken. Prijscouranten. Circulaires. Bekeningen. Wissels. Kwilantien. Briefhoofden. Etiquelten. -ö- cv Programma's. Enveloppen. Menu's. Verlovings-, Huwelijks- en Overly dingsbrieven. Adreskaarten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Allo soorten STATEN voor Gemeente en Rijks-ambtenaren. B M W Xfl *1 O O S*J F to P CR CD 03 Cf- ft p p e-9 Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnonx, 7 Rue des Murs de la Roquelte, PARIS. BEURSBERICHTEN. Perc. 18 Febr. de CIGARETTES van KRAEPELIEN Sc HOLM, Apoth. te Zeist. De inademing van de rook geeft terstond verlichting. Iedere Cigarette is met hand- teekening »Kraepelien Sc Holm" voorzien, prijs -per étui 80 en 50 Cents, ver krijgbaar in de Apotheken te Amersfoort bij den Heer H. SANDERS, Nijkerk II. NIJL AND. Nederland.Sch. Ct. W. ■iito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig -L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk, Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan/Juli dito iito ApribOet. Puien Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798' Cert. Hamburg 1820 Ct. Insohr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito I860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 -{-Mexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 -{-Peru. Obl-Leening. 1870 -fObl.-Leening 1872 •{•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 1815 5 5 5 5 5 '5 5 5 5. 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 6 5 73'/, 88 98V„ 61V, 61% 1UU'/, 55 55% 98% 94% 98% 96»/, 52'/,, 53% 52% 91% 91% 91 86% 75»/, 83% 101% 59 13% 13% 70% 89 107% 26 11% 99% 99 13% 10% 39%, 98% 97% 96»/, Industr. en flnano. onder nemingen. i 1 i Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4% dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. B., dito dito 4 Nederl. Dank Aandeelen NedeH. Handels-Maats, dit# Duibschland. Aanu. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. i Oosteur.-Houg. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4'/# j Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leeningen.. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Enm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aaud. 3 Jclez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-SpOG-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Cahf-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac Obl 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiên-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, 100. 3 Amst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr B Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 31/", Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 186S 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 96 101% 101 52% lOi 101% 227 110% 141% 142 75% 115 83 72 148»/, 101% 113% 101 25% 70'/, 138 88% 104 43 98% 80 61 60 73% 78 46 30 119% 56% 92'/, 95% 86% 86 50% 87% 88% 96 47% 5a% 113% 100% 136% 117 29% 112% 116'/, 114 83'/, 108'/, 102% 104% 102 97% 81 94% 99% 103 131% 136 80 95 128% 123 43'/, 6% Winterdienst, geopend 1 October 1886. Naat Utrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 9,1 8,— 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te 'sllage Arnh. 9,27 9,53 10.13 10,45 1.9 2,10 4,47 5,21 9,16 10,3 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 7,44 9,54 11,33 10,20 Naar Zwolle: Aankomst te Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 9.2 10,59 1,55 11,58 2,2 4,28 6,28 7,59 10,12 9,-27 11,10 1,54 4,30 10,15 Baar Hilversum Vertr. Amersf' Baai n Hilvers. 7.26 8.05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 7.;-9 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9.10 10,16 7.48 8,27 8.58 9,-•3 9.59 11,39 1-2.29 3,15 6,34 8.44 9.19 10,25 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen Utrecht. Amsterd. 8.13 8.30 9,12 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 Aankomst te V. liaarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8 41 8,59 9,19 9.55 10,19 9,33 9,46 10.29 10,48 11,41 12.3 12,19 12,49 1,9 3,44 3,59 4,17 4,48 5.11 6,36 6,49 7,5 7,35 7,55 9,11 9,30 9.48 10,20 10,44 Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb. v eenend. Rhen. Keet. Leusd. Scherpen! 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4-24 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6.24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrokkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amerifoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4