BUITENLAND. Plaatselijke bericüten. In de residentie circuleèrt eene inteekenlijst. om een huldeblijk aan te bieden aan den koetsier Anton Kabelaar, die op 's Konings verjaardag de hollende paarden voor het rijtuig der Koningin tot staan bracht. Van Tessel zijn Maandag zes scha pen van echt Engelsch ras naar Frankrijk verzonden. Zij kosten 43 gulden per stuk. Hieruit blijkt dat men aan het oude Tes- selsche vee nog de voorkeur geeft. In den loop dezes jaars zal de wet op de zeevisscherijen moeten herzien worden. Is het D. v. N. wel ingelicht, dan wordt door het college der zeevis- schprijen aan de regeering in overweging gegeven, het verbod van den wondeikuil nog voor drie jaren te handhaven. Omlrent het surnumerairs-examen voor de posterijen verneemt de Arnh. Ct. nader, dat het in April of Mei zal plaats hebben, maar niet zal worden gevolgd door een tweede examen in October. De gemeenteraad van Dordrecht heeft op de adressen van den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, de afd. Dordrecht van Patrimonium en de afd. Dordrecht van den »Vrouwenbond ter bevordering van het zedelijk bewustzijn", om afschaf fing der kermis, afwijzend beschikt. De Minister van Oorlog heeft toe gestaan, dat twee, door het Hoofdbestuur van de Noord-Brabantsche Landbouw- Muatschappij aan te wijzen jongelingen, aan de Kon. Mil. Academie te Breda, theoretisch en practisch onderricht in het hoefbeslag kunnen ontvangen. Door de aanhoudende droogte is op sommige plaatsen in bet Oldambt reeds gebrek aan drinkwater, iets wat zelden op dezen tijd van 't jaar plaats heeft. Zoo ziet men dagelijks wagens met water uit de Westerwoldsche A. de polders ingaan. In de Egelantierstraat te Amster dam hebbeneenigeOranjegezinde vrouwen een vrouwelijke sociaal-democraat onder handen genomen en toegetakeld. Gelukkig wist het mensch te ontkomen en in haar huis te vluchten, want als die dames daar beginnen, dan gaat 't er niet malsch naar toe. Te Zwaluwe en omstreken zijn officieren der genie werkzaam, teneinde op het terrein de hulpmiddelen na te gaan, welke beschikbaar zijn bij een eventuëele verdediging van de brug over het Hollandsch Diep. Door eenige weezenvriendinnen wordt, behoudens Koninklijke goedkeu ring, dit jaar eene groote tombola geor ganiseerd, waarvoor al de voorweipen door de weezen van Neerbosch zijn ver vaardigd. De opbrengst zal strekken tot aankoop van meubelen voor het nieuwe weeshuis. De heer A. Kooy te Amsterdam heeft aan het stadsbestuur van Den Haag een uitsluitende vergunning gevraagd voor het plaatsen van een twintigtal ijzeren zelfwerkende verkoopkastjes, op verschillende punten van de stad en in Scheveningen. Naar aanleiding van de arbeiders- enquête bestaat bij de Tilburgsche fabri kanten het plan, om den middag-schaftijd der werklieden, met een half uur te ver lengen. De 750-arbeiders van de firma H. P. Gelderman en Zoon, te Oldenzaal, ont vingen op 's Konings 70en verjaardag van hunne patroons ieder een spaarbankboekje met eene inschrijving van f 5. Vóóraan in ieder boekje leest men »lk heb er altijd prijs op gesteld, dat het mijn arbeiders goed gaat en dat zij door zuinigheid en overleg in hunne be hoeften voorzien. Er zijn velen, die dat kunnen en zelf nog aardig besparen, en die dat niet doen, zijn dikwijls in verle genheid. Thans sparen ongeveer 250 ar beiders en 500 doen het niet; de eersten hebben het goed, de laatste» veelal slecht. Daarom verzoek ik u dringend om weke lijks minstens tien cents in de spaarkas der fabriek, gedurende een geheel jaar, te laten staan, en wie dat doet, ontvangt dan van mij vijf gulden, die nu reeds ingeschreven worden. «Ik geloof dat gij, eenmaal aan het sparen zijnde, daarmede zult voorgaan, en iederen cent tweemaal zult omkeeren, al vorens gij hem eenmaal onnut uitgeeft De rust en het geluk van uw geheele leven zijn daarmede gemoeiddaarom dan flink begonnen; ik zal er op toezien en hoop, dat na jaren de meesten uwer, mij nog dankbaar zullen zijn voor deze op wekking. Een Roermondsch werkman, die zeer weinig drank kan verdragen en juist dientengevolge een paar malen met de drankwet in conflict was gekomen, was tot opzending voor een half jaar naar Ommerschans veroordeeld. De man wilde, om dit te ontgaan, met vrouw en kin deren naar het buitenland, doch kwam op het denkbeeld, ter gelegenheid van 's Konings 70. verjaardag een verzoek om kwijtschelding in te dienen. De gratie is door Z. M. verleend, zoodat het vei trek {laar Duitschland nu ook vervallen kan. Een onzer lezers, oud-ondorofficier van het Nederlandsche leger, deelde oris dezer dagen de volgende bijzonderheid mede, die wij, met het oog op het feest van jl. Zaterdag, wel de vermelding waardig achten. Om der eigenaardigheids- wille laten wij hem die zelve verhalen. «Het was September 186... Het rtgi ment, waarbij ik destijds diende, lag in het kaïnp bij Milligen, en de Koning, toen nog in de volle kracht der jaren, was geregeld 's morgens te paard tegen woordig bij de oefeningen of manoeuvres, die gewoonlijk van 6 tot 10 uren plaats hadden. Na afloop daarvan begaf hij zich steeds naar de zoogenaamde Koningstent, die in het centrum van het kamp was opgesteld, en werd vóór die tent, tijdens zijn vei blijf daarin, een eerewacht ge plaatst, waarvoor in den regel werd aan gewezen een der mede in het kamp ver toevende tirailleur-compagniën, welke compagnie vooraf door Z. M. werd geïn specteerd. Op zekeren morgen had ik gelegenheid een dergelijke inspectie van zeer nabij gade te slaan. Hierbij dient tevens gezegd, dat de aangewezen compagnie tot het bataljon behoorde, waarbij ik was inge deeld. De Koning, na het le en 2e ge lid te zijn gepasseerd, ziet op eens in het opsluitend gelid een sergeant, die door zijn kranig militair voorkomen en uiterst gunstig postuur zijn aandacht trok. Hij sprak dien onderofficier aan, ik kwain zoo dicht mogelijk nader en hoorde toen ongeveer het volgende: »Uw naam. sergeant?" - »CUwe Majesteit!" »Hoe oud?" «Zes-en-dertig jaar, Sire!" «Wat was uw vader?" »In leven luitenant-kolonel bij het «Op den cursus geweest?" «Ja, Sire!" »En waarom geen officier geworden?" Hier ging het antwoord gedeeltelijk voor mij verloren. Enkele woorden ving ik echter op, o. a.: Moeder vroeg weduwe, veel kinderen, geen middelen De Koning luisterde met veel belang stelling, keerde zich eensklaps tot den compagniescommandant, vroeg dezen «Hoe gedraagt zich die sergeant?" kreeg ten antwoord «Uitstekend, Sire," en trad daarop zijn tent binnen, een hem verge zellend ordonnance-officier iets in het oor fluisterend, wat blijkbaar door dezen laatste werd genoteerd. Op 19 Februari van het daarop volgend jaar aan de onderofficierstafel gezeten, kwam eensklaps onze bataljonscomman dant in de eetzaal, en na eenige inlei dende woorden in verband met den militairen feestdag, zeide hij «En als blijk van Zr. Ms. goede zorg en groote liefde voor zijn leger, heb ik het genoegen u mede te deelen. dat bij besluit van jl, de sergeant C door Z. M. is benoemd tot 2en luitenant plaatselijk adjudant te(nu de namen doen niets ter zake). Nog, dunkt me, hoor ik onze eetzaal daveren onder de hoeraas onzen bemin den Vorst ter eere, en wanneer ooit deze herinnering onder de oogen mocht komen van getuigen dezer bijzonderheid dan weet ik zeker, dat voor allen hierdoor een aangename bladzijde uit het militaire leven wordt aangehaald." De in dezè bedoelde officier is sedert enkele maanden als kapitein gepension- neerd. (N. Delftsche Ct.) Voor den Duitschen Rijksdag zijn tot hedeu gekozen 197 voor- en 137 tegen standers van het Septennaat; in 60 dis tricten moet herstemming plaatshebben, van drie districten is de uitslag nog on bekend. Een Keizerlijk besluit roept den Rijks dag thans bijeen tegen 3 Maart. De Nordd. Allg. Ztg. maakt een brief openbaar door vorst Meschtscherski aan vorst Bismarck gericht. Hij luidt onge veer als volgt «Het schouwspel, dat gjj der wereld biedt, is waarlijk grootsch. Maar dit grootsche is vreeselijk; alle verschrik kingen gedurende het 7000 jarig bestaan der wereld doen daaivoor onder. Gij hebt betrekkelijk nog slechts weinige oogenblikken te leven. Dat weet gij Maar roept gij weg met deze menschelijke gedachte!... Voordat ik sterf, moeten millioenen goede en een voudige menschenzielen te gronde gaan; voordat ik sterf, moeten alle legers hon derdmaal geduchter en moorddadiger zijn gewapend, dan in de 7000 jaren, dat onze wereldbol bestaat; voordat ik sterf, moet nog de wereld beven onder ver schrikkelijke schokken, onder vreeselijke omwentelingen en katastrofen op het gebied van het geld; voordat ik sterf, mag geen Staat ook slechts voor een oogenblik rust hebben, geen seconde van welzijn de zijne noemen; voordat ik sterf, moet het in de wereld rooken van bloed en moet de bloedlucht de levens- atinosfeer van volken en heerschers zijn voordat ik sterf, moeten alle volkskrach ten veranderd zijn in werktuigen des doods; voordat ik sterf, moeten alle teedere, zoete klanken der muziek en van het gezang uit de wereld zijn ver dwenen en alle tonen der wereld moe ten zijn veranderd in wapengekletter en kanongebulder, die het weeklagen van alle geruïneerden, het kermen der ver minkten, het snikken en jammeren van vrouwen, moeders en kinderen smooren. Voordat ik sterf moet alles, wat de groote mannen der geschiedenis hebben gedaan, klein en onbeduidend in verge lijking met mij schijnen en dan dan mogen wolken van kruitdamp mij ver stikken, mogen mij zeeën van bloed ver drinken, mogen vloeken tegen mij wor den uitgestooten, zooveel men maar wil. Maar de Nemesis zal komen! De geheele wereld zal haar zien, alleen de rijkskan selier, in zijne zelfverblinding niet! Mocht Frankrijk nog eens worden over wonnen, dan zou dat niets meer betee- kenen, dat eene verschuiving van den dreigenden onweerswolk van het westen naar het oosten en van eene verster king van den haat tegen het Uuitschland der Habsbuigen, tegen het Duitschland der Hohenzollerndoch zoo Frankrijk overwon, dan zou dit voor Duitschland eene katastrofe zijn, waarbij Waterloo en Sedan in het niet zouden verzinken! En om aan zulke gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden, verlangt gij van het volk en van God het septennaat! Welk een belachelijk kort uitstel, indien God het u al verleent! Maar wanneer Hij het u eens niet verleent en gij vroe ger mocht sterven waar is dan de minste waarborg er voor te vinden, dat dat alles, hetgeen gij met de krachten der vernieling en der onrust hebt ge schapen. gij, die alleen van oorlog tot oorlog, van parlementairen veldtocht tot parlementairen veldtocht leeft, altijd het getal soldaten en het getal vijanden ver meerdert dat dat alles van duur zal zijn! Ieder schooljongen moet schrikken van den vreeselijk onzekeren en wanke lenden staat van zaken, onder welke ge schreven staat: de roem van vorst Bis marck! Daarom lijst de gedachte op: moet u dan inderdaad thans, nu gij het einde uwer dagen nadert, het vooruit zicht op de verantwoordelijkheid voor uw onmeedogend en vreeselyk spelen met het lot der volken en het leven der men- schen, in een tijd dat overal alles naar rust haakt en om erbarming en redding van de tirannij smeekt moet dan. vraag ik, u dit vooruitzicht geen schrik aanjagen? Zoudt gij werkelijk gelooven, dal het geschreeuw ter uwer verheer lijking bij God de duizenden vloeken, die u woiden nagezonden, allen smoren? Ik betwijfel het." De Oostenrijksche Kamer van Afge vaardigden heeft in hai e vergadering van Donderdag j.l. eenstemmig het crediet voor den landstorm toegestaan. De mi nister van de landsverdediging, von Wel- sersheim, verklaarde dat de regeering geenszins bezield is van oorlogzuchtige bedoelingen of eerzuchtige plannen, maar dat zij uitsluitend doet, wat uit staatkundig en militair oogpunt noodza kelijk is, om den vrede te waarborgen, welks behoud zij hartelijk wenscht. De administratie van het Parijsche blad la Revanche plakte Dinsdag voor de ra men der bureaux het volgend bulletin: Verkiezingen in Elzas-Lotharingen. Fransche candidaten 72,486 stemmen. Duitsche 16022 Aldus alle protest-carididaten gekozen. Leve Frankrijk! Dit bulletin was versierd met de Fran sche en Russische vlaggen. Het werd door de politie verwijderd. De Ileraut te St.-Petersburg beweert dat hetgeen de Nord mededeelt over Rusland's plannen ingeval van een Fransch- Duitschen oorlog, onwaar is. Het blad beweert dat de politieke verhouding tus- schen Duitschland en Rusland niets te wenschen overlaat. Een buitengewone vergadering van de Bulgaarsche Sobranje zal worden bijeen geroepen om het gouvernement toe te staan een leening van 50 millioen francs of meer te sluiten. Uit New-York wordt gemeld, dat te Cincinnati een congres van 300 werklie den-afgevaardigden, waaronder 12 vrou wen, gehouden werd, ten einde een plan te overwegen tot het vormen eener nieuwe partij op socialistischen grondslag. Met ingang van 1 Maart zijn be noemd tot agent vau politie 3e klasse alhier: H. van de Kolk, L. Maas, A. Maas, G. Balster, S. A. Klijn, J. Groeriewoud, J. Kaljee en D. Stam, allen thans nacht waker en tot agent van politie 4e klasse L. Sikking, J. van Beek, A. S. Wiertz en W. J. van Roozendaal. Te rekenen van dien datum is aan de nachtwakers N. van Eijkelenburg, B. van der Last, H. J. Willemsen, J. Jansen en P. van Daal op hun verzoek eervol ont slag uit die betrekking verleend. Naar wij vernemen zal met 1 Maart de nieuwe regeling der nachtpolilie alhier in werking treden en dientengevolge het nachtwakerstelsel vervallen. De agenten van politie 3e en 4e klasse zullen allen van flinke en doelmatige uruformklee- ding en wapening voorzien zijn, zoodat ook deze tak van dienst eene belangrijke verbetering zal hebben ondergaan. Het militaire feest, Woensdagavond in de manége gegeven, was zeker een waardig slot der feestelijkheden bij gele genheid van 's Konings 70en verjaardag. Het feest werd geopend met eene serie gymnastische toeren aan rek. ringen en brug, uitgevoerd door 14 militairen. Ga ven deze allen bewijzen van spierkracht en behendigheid in 't bijzonder muntten uit de wachtmeesters van El, Bragger, Levend, de adj.-oriderofl'. van Rhee en de korporaals Hoekstra en Dijkema. Het wa ren ook weder dezelfde personen, die bij het daaropvolgende voltigeeren over het stilstaande en galoppeerende paard, be wijzen van meer dan gewone vlugheid en behendigheid gaven. De sallo-morlales over 6 paarden hadden een kunstrijder van beroep tot eer verstrekt. De stuk rijder AIbink als boer veikleed, ontdeed zich, staande te paard, van zijne boersche plunje oin daarna in een net tricot eenige interessante toeren uit te voeren. Hierop volgde eene pantomime: «de werkzaam heden in een barbierswinkel", die onder het publiek vrij wat vroolijkheid ver wekte. De Hongaarsche Post werd door den heer van Rhee, met vier paarden, staande op de beide achterste, zeer schoon gereden. Een caroussel gereden door de onderofficieren v. Rhee, v. El, Bragger, Levend, v. d. Wakker, Mullet, Julsing en Smitonder't commando van luit. baron van Hoogendorp, verdiende eveneens aller aan dacht om de meesterlijke wendingen, die de ruiters hunne paarden wisten te doen ma ken. Het glanspunt van den avond was echter de manoeuvre a la flèche, gere den door de officieren baron van Asbeck, baron van Hogendorp, Preuijt, Peters, Mathon en Witzen Elias, onder de be kwame leiding van eerstgenoernden rit meester. Met kwistige hand waren in troductie-kaarten uitgereikt, waardoor be halve vele stedelijke autoriteiten, een groot publiek het feest kon bijwonen en met onverdeelde belangstelling de ver schillende nummers volgen. Woensdagavond had ter Consis toriekamer alhier, eene vergadering plaats van Heeren Directeuren en Bijbelcommis sarissen der Atdeeling Amersfoort van het Ned. Bijbelgenootschap. Ditmaal was de vergadering, gepresideerd door Ds. A. Wartena, bestemd, om van den heer A. J. Bos, Penningmeester de rekening en verantwoording te hooren over het boek jaar 1886. 't Is onnoodi£ hier de verschillende posten van ontvangst en uitgaaf weer te geven. Afleer, constateeren wij, dat de Afdeeling eene totale ontvangst had van f1571,835 en eene uitgaaf van f813,55, zoodat een batig slot bleef van f768,285. Voor hen, die mochten meenen, dat bij zoo'n gunstig saldo de giften, ten behoeve der Bijbelverspreiding, nu wel wat minder mild kunnen vloeien, deelen we mede, dat onder dit saldo begrepen is eene som van f730,60, als saldo over 1885, en veider, dal door de 24 Bijbel commissarissen binnen deze stad jaar lijks honderden Bijbels aan de behoefti ge» gratis worden verstrekt 't geen eene groote geldelijke uitgaaf vordert. We vertrouwen, dat deze mededeelin- gen er toe leiden zullen dat velen hunne gift vergrooten, in plaats van die te be snoeien. Oranjevaan De Kamer van Koophandel en Fabrie ken alhier hield Donderdagavond jl. hare eerste Openbare Veigadering, waarin de Heer S. 11. van Gelder als lid werd geïnstalleerd en zitting nam. De Voorzitter, de Heer D. P. Hamers wilde in deze eerste Openbare Vergade ring alvorens de beraadslagingen werden geopend met een enkel woord wijzen op het belang dat de Handel er bij hebben zal, dat voortaan de zittingen der Kamer openbaar zullen zijn, terwijl het voor de leden der Kamer ook aangenaam zal zijn, dat zij, bij de bekendheid die de onderwerpen welke behandeld worden zullen verkrijgen, kunnen kennis nemen van de meeningen die daaromtrent bij den Handel in 't algemeen bestaan, en die aldus een richtsnoer kunnen worden voor de besluiten, welke door de Kamer zullen worden genomen. Nevens verschillende ingekomen stuk ken die tneerendeels voor kennisgeving werden aangenomen, was aan de orde een schriftelijk voorstel van den Heer Kleber, lid der Kamer, om zich tot den Minister te wenden ten einde eene betere organisatie te verkrijgen van den dienst aan het postkantoor alhier. Behalve de bij het voorstel gevoegde schriftelijke toelichting deelde de Heer Kleber mede, dat verschillende handela ren bij herhaling hem hadden te kennen gegeven, dat de bediening aan 't post kantoor alhier waar 2 loketten bestaan doch slechts een wordt gebruikt, in hoofdzaak vóór den middae van dien aard is, dat dikwijls in de vestibule zich eene menigte rnenschen verdringen moet, om na 15 minuten of langer gewacht te hebben te worden geholpen. Voornamelijk meende spr., dat de schuld lag aan de omstandigheid, dat (teiwijl het toch niet aan ambtenaren aan liet kantoor alhier ontbreekt), slechts één persoon met den geheelen dienst voor 't publiek belast is. Zoodat deze, postzegels en brief kaarten moest verkoopen, gelden voor postwissels uitbetalen en in ontvangst nemen, aangeteekende brieven ontvangen, registreeren en afgeven, de spaarbank bedienen enz." Spr. meende, dat de toestand dan ook zoo niet mocht blijven en vond het om tijdverlies te voorkomen het beste zich direct tot den Minister te wenden. De heer van Dam was het met vo- rigen spreker eens en gaf eenige bijdra gen uit eigen ervaring, waaruit bleek dat de toestand zooals die door den voorstel ler was geschetst niet overdreven was. De heer van Gelder meende, hoezeer het niet gebruikelijk was reeds in de eerste vergadering waarin men zitting had, aan de discussie deel te nemen, even wel in overweging te moeten geven om zich eeist lol den Directeur alhier te wen den. daar deze bij diens bekende welwil lendheid, zeker bereid zoude zijn aan de bezwaren te gemoet te komen en zoo mogelijk een beteren toestand in 't leven te roepen. Spr. meende, dat juist deze wijze van behandeling een beter middel tot spoedig redres zoude zijn dan den weg door den voorsteller aanbevolen, daar de Minister toch alvorens verandering te ge lasten, eerst den Inspecteur en den Di recteur zoude moeten hooren. Het aldus gewijzigd voorstel werd daar na aangenomen. Een schrijven van den Inspecteur der Posterijen houdende mededeeling, dat hij het verzoek der Kamer tot het plaatsen van hulpbrievenbussen aan het Spui en aan de Slijkstraat, aan den Minister had opgezonden, werd voor kennisgeving aan genomen en de vergadering daarna door den Voorzitter gesloten. Gisteren avond trad alhier in eene vergadering met dames van de M. t. N. v. 't Alg. als spreker op den als novel list algemeen gunstig bekenden Heer Justus van Maurik; dat deze spreker ook hier zeer gewild is, bewees dat reed» lang voor den tot aanvang bepaalden tijd alle plaatsen bezet waren. Tegen acht uur was er geen plaats in de groote zaal van de Sociëteit Amicitia meer over en rnoest van de nevenzaal gebruikt gemaakt worden. De gevierde spreker had tot onderwerp zijner voordracht gekozen een zijner novellen, getiteld: «Sientje de naaister", hetwelk de hoorders van het begin tot het einde boeide, vooral door de wijze waarop hij Sientje, een oudje van 80 jaar, nabootste. Het nastukje over «de mondelinge voordracht", wekte bizonder de lachlust van de hoorders op; met een daverend applaus werd de geachte spreker dank gezegd en een „tot wederziens" toege roepen. De rechtbankciviele kamer te Utrecht heeft Woensdag vonnis gewezen in de zaak van J. G. C. H. S., apotheker en handelaar in verfwaren, tegen G. W., schilder, beiden alhier woonachtig. De rechtbank heeft beslist, dat gedaagde met zijn aanbod van f 170,32'/, kan volstaan; zij verklaarde dat aanbod vol doende en veroordeelde den eischer in de kosten van het geding. Gepleit werd in zake G. A. H. contra G. J. S., beiden alhier gevestigd. De vordering strekt tot betaling van een bedrag van f 1020,34'/,, voor geleverde houtwaren ten behoeve van eene zwem en badinrichting, die voor den gedaagde te Hilversum is gebouwd. De gedaagde voert tegen de vordering de exceptie van riiet-ontvankelijkheid aan, omdat in de dagvaarding alleen wordt gesteld levering van de goederen, en uit levering alleen geen band ontstaat, waaruit een recht van vordering kan worden ontleend, terwijl door de latere toelichting van den eischer, dat de levering moet geacht worden te steunen op koop en verkoop, het onderwerp der vordering veranderd is, zoodat de dagvaarding niet meer vol doet aan het vereischte, in art. 5 al. 3 B. R. gesteld. De gedaagde ontkent overigens, dat de levering aan hem is geschied. Tegenover deze ontkentenis heeft de eischer verschillende stukken in het ge ding gebracht, om te bewijzen, dat in de dagvaarding terecht is gesteld, dat aan gedaagde is geleverd. Z. i. kan tegenover deze stukken de gedaagde niet volstaan met eene bloote ontkenning; zijn antwoord daarop is niet in den zin der wet, die een met redenen omkleed antwoord voorschrijft. Wat de excep tie van niet-ontvankelijkheid betreft, die kan volgens den eischer niet opgaan, omdat het gebrek, dat aan de dagvaar ding wordt toegeschreven, alleen nietig heid van de dagvaarding kan ten gevolge hebben, waartoe echter de gedaagde niet concludeer!. Voor den eischer werd gepleit door den heer M. L. Celosse, procureur te Amersfoort, voor gedaagde door mr. A. VerhoefT. De rechtbank bepaalde de uitspraak op 23 Maart a. s. Gisterenmiddag had ten huize van den stationschef aan 't station alhier een schoorsteenbrand plaats, welke spoedig door het aldaar aanwezige personeel is gebluscht. Door het heerschen der roodvonk is de eerste openbare uitvoering door de leerlingen der muziekschool bepaald op 13 April a. s. De jeugdige ladenlichters R. Z., A. 1'., A. G., en H. G., zijn door de lechtbank te Utrecht veioordeeld; beide eerstgenoemde tot 14 dagen gevangenis straf. 11. G. werd van alle rechtsvervol ging ontslagen, met last dat hij tot Maart

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2