TRICOT TAILLES. Gebrs. PIECK. WEI- EN HOOILAND, REGENMANTELS, Kamper Binnenpoort hoek Mourhuizen. Utrechtsch Nieuws- en Advertentieblaadje SMEDERIJ buuibsiiebje, lis Ei 111 1.2. Een perceel DITO, Ie. 4. Een perceel DITO, BOUW- en WEILAND, AMERSFOORT. leubelee en Heisraad VUREN EN GRENEN HOUT, Advertentie». In mmf No. 3. Een perceet DITO, Ho. i. Een perceel BITÖ, 00i Schoen- en Laarzenmaker f. Ju m z z m z u G. WOLBERS. een voliedigen Inboedel, HOUTKOOPERIJ II Gemengd Nieuws. ONTVANGEN: voor Meisjes, in alle grootten. Heeren Officieren Rijlaarzen tegen fabrieksprijs. Meubelen en Huisraad. Provinciale berichten. burgerlijke standen. Spaarbank. Hulpbank te Amersfoort. Kamer met kost eu bediening. een nieuwe sorteering VERHUREN: onder de gemeente bunschoten No. 1. Een perceel best onder de gemeente hoogland Ontvangen: Bekroond met GOUDEN en ZILVEREN MEDAILLE en EERE-DIPLOMA te Amsterdam. KEN en SIGAREN geopend hetwelk hij in de 73 CD O O 73 H CD van de voorhanden zijnde donderdag 'f.sbew maart a. s., zal ten VERKOCHT: YERKOOPEN: Amersfoort. kantoor: oliesteeg c. 237 HANDEL in Eigen-, en Buitenl.- gezaagd 1891 in een rijks opvoedings-gesticht zal worden geplaatst. A. G. werd finaal vrij gesproken. Bij de Hoofd-Commissie der Ten toonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam zijn uit Parijs berichten ont vangen, die voor het welslagen der zaak veel beloven. Bij invloedrijke personen, waaronder de presidenten van de Kamer van Koop handel en der Chambt es Syndicales, heeft het plan zoo grooten bijval gevonden dat zij eene vergadering hebben belegd van vei tegenwoordigers der aanzienlijkste Fransr he huizen en verdere belangstel lenden. Tot die vergadering zijn leden der Commissie genoodigd, die dus d beste gelegenheid zullen .hebben, om het doel der onderneming en de hoofdpun ten van het programma uiteen te zetten juist bij de personen wier medewerking men behoeft, om te verkrijgen, wat op deze Tentoonstelling niet mag worden gemist en hare aantrekkelijkheid zeer zal verhoogen. Ook uit Engeland en Duitschland komen gunstige tijdingen aangaande toenemende belangstelling. Terug te bekomen aan het bureau van politie Een bruin met wit gevlekte doghond (rekel). Het provinciaal kerkbestuur van Utrecht heeft, bij deurwaarders-exploit, aan de heeren van Goor, predikant; Romviel, Hopman en Koelewijn, ouder lingen, en Hoolwerf, Koelewijn en Pruys, diakenen, allen te Bunschoten, kennis gegeven, dat zij zijn ontslagen van hunne kerkelijke bedieningen en van het lid maatschap der Herv. Kerk. Utrecht. Tegen zekeren B. een man van ruim 60 jaren, wonende te Rotter dam, doch tijdelijk alhier verblijfhoudende, is eene vervolging- ingesteld, wegens overtreding van art. 139 van het W. v. S. Een 8-jarig knaapje had jl. Vrijdag morgen de onvoorzichtigheid om, zooals kinderen meer doen, achter op een in beweging zijnde vrachtwagen te klimmen, met het treurig gevolg, dat hij er afgleed en een zijner beenen tusschen de spaken van een achterwiel beklemd raakte. Met gebroken been en eenige kneuzingen werd het kind naar de ouderlijke woning overgebracht. Door de politie alhier is jl. Vrijdag avond de band gelegd op zekeren D. als verdacht bij een koffiehuishouder nabij de Mariaplaats te dezer stede, de toon banklade te hebben gelicht. Gebruik ma kende van de gelegenheid, dat men hem een oogenblik alleen in de gelagkamer liet, moet hij namelijk ruim f 30.aan verschillende muntspeciën uil die lade hebben ontvreemd, welke gelden echter, doordien hij op heeter daad werd betrapt, bij zijne aanhouding nog bij hem werden bevonden. Hoogland. Ook hier werd 's Ko ningsverjaardag j.l. Zaterdag feestelijk gevierd; de kinderen van de school wer den onthaald, zij ontvingen Sinaas-appe- len, een voor deze gelegenheid vervaar digd versje en een feestplaat, de koninklijke familie voorstellende. Het dagelijksch be stuur verhoogde de feestvreugde door hunne tegenwoordigheid. Veenendaal. De telkens en telkens op nieuw op de lange baan geschoven paardenmarkt zal toch eindelijk worden opgericht; dat is in ieder geval door de commissie tot bevordering van ons markt wezen besloten, en wel op den laatsten Dinsdag in Juni van ieder jaar te hou den. Wel gingen er stemmen op, om haar daags na de Rhenensche paarden markt te houdendat zou dan den 2. Dinsdag in Juni worden, maar de meer derheid der leden van de commissie was van oordeel, dat, dewijl alsdan hier eene zeer drukke wolmarkt wordt gehouden, dit minder gewenscht was. In dezelfde vergadering werd de heer P. de Wijs, onze burgemeester, benoemd tot eere voorzitter der commissie tot bevordering vad het marktwezen de heer de Wijs heeft thans verklaard, die benoeming te aanvaarden. Bunschoten. Ook in deze gemeente is den 70en verjaardag van Z M. onzen geëerbiedigden Koning door het uitsteken der vlaggen en het dragen van Oranje met opgewektheid gevierd. Aan de schooljeugd werden teestplaten uitge deeld. Het meeste effect gaf echter de verlichting van de visschersvloot in de haven van Spakenburg, gedurende den avond, hetwelk een prachtig gezicht op leverde, wijl er omtrent 200 vaartuigen verlicht waren door middel van lantaarns Ban de mast. II mm Het Petit Journal te Parijs heeft waar schijnlijk de grootste oplage van alle dagbladen der wereld. Tegenwoordig be draagt deze 825,000 per dag, doch overschrijdt vaak het millioen. De bruto opbrengst was verleden jaar' 13 millioen ft s., waarvan onder de aandeel houders 5 millioen frs. werden verdeeld. Hoofd-aandeelhouder is de bekende snel perskoning Marinoni. De muziek zal waarschijnlijk nog een belangrijke rol bij de vischvangst spelen. Zooals medegedeeld wordt heeft een Italiaansch geleerde de belangrijke ont dekking gedaan, dat muziek het beste middel is om de visschen te lokken. Zijne talrijke proeven op het Genfer meer waarbij hij altijd verscheidene vrienden medenam. hadden telkens dezelfde gunstige uitkomsten. Als de boot midden op het meer stil lag, liet de ijverige onderzoeker zijn diepe basstem weer klinken en binnen korten tijd verzamel den zich rondom de boot een menigt» visschen, die door het ophalen van het net in hun kunstgenot gestoord werden. De vangst was steeds buitengewoon rijk. Voor zangers van beroep opent zich hierdoor een nieuwe toekomst, die in de vacanties of bij gebrek aan engagemen ten nuttig en vooideelig kan worden. De Parijsche millionair Junot, een woekeraar, die door de jongelieden, welke geld noodig hebben, »Papa Shylock" wordt genoemd, heeft een beeldschoone dochter Esther. Junot hield zijne dochter streng thuis, vooral toen hij bemeikte, dat zij liefde had opgevat voor een concertzanger Bamberger. Toch wist zij met haar geliefde te ontvluchten, met medeneming van een half millioen waarde in effecten, geld en juweelen. De vader heeft zijn dochter bij de politie aangeklaagd en geëischt dat zij wegens diefstal zal worden vervolgd. In den Donau, bij Nuszdorf (Oosten rijk), zijn Zaterdag jl. rotsblokken, die voor de scheepvaart hinderlijk waren, weggeruimd door middel van «Hellofiet'', eene ontplofbare stof, aldus genaamd naar haren uitvinder, den Pruissischeri kapitein der artillerie Heilof. Deze stof moet 40 a CO per cent sterker zijn dan dynamiet, en men schijnt van haar, hoewel zij reeds meer dan drie jaren bekend is, alleen hierom zoo weinig ge oord te hebben omdat bij de eerste proeven te Spandau drie officieren om het leven kwamen en verdere proeven toen op bevel des Duitschen Keizers ge staakt werden. Voor het laten springen der bovenvermelde rotsblokken is het nHellofiet" zeer bruikbaar gebleken. MARKTBERICHT. Amersfoort, 25 Febr. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f 6,00 a f7,Ó0. Appels 0,00 af 0.00. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 1.80 a f 2,10. Hoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 1,40 a f 1,55 per Kilo. Kaas f 0, a 0, -. Biggen f6.70 f9.Schram men f 10.a f 14. Amersfoort. Geboren: 17 Febr. Adriana, d. van Hen- drikus Waterkoort en Anna Maria Wiss. 19 Febr. Willemina, d. van Teunis van Ooik en Rik je Veensclioten. Jsaae, z. van Ber- nardus kraan en en Catharina Collet 21 febr. Johanna Catrina, d. van Johannes Ter- maten en Alijda van Ruiteubeek. Amelia, d. van Daniël Kraaijkamp en Elisabeth Bouw. 22 Febr. Lamberta Maria, d. van Gijsbertus Hermanus Gerardus Lambrechts en Maria Gouw. Johanna Maria, d. van Marinus Meier en Dirkje Johanna Dresen. Heu- drik, z. van Hendrikus Elschot en Johanna Helderman. 23 Febr. Frederika Geer- truida, d. van Daniël van Loveren en Janna Lamberta Ruitenberg. Ondertrouwd: 18 Febr. Wïllem Froderik Woudenberg en Wrillemiua Margrietha Jens. Johannes Burgman en Jannetje van de Kamp. Overleden: 18 Febr. Hendrik Bilderbeek, 21 d. Hermanus van Zwol, 2 j. 19 Febr. Audries Bernardus Johannes Naaijers, 59 j., wed. van Gezine Maria Mersier. Een levenl. aang. kd. m. gesl. van Geertruida van der Flier. Gerrit de Goede, 3 j. Hendrikus Everardus Arler, 11 m. Chris tina Bloemink, 60 j., ongeh. 22 Febr. Hendrikus Mulder, 35 j„ echtg. van Gijsje Burgerhart. Gerrit Jan Ribberink, 34 j., echtg. van Johanna Maria Groenhuizen. 23 Febr. Manuel Jacob Hilversum, 17 j. Cornelis do Bree, 79 j., wedr. van Agatha van Bielder. 24 Febr. Fetronella de Ruiter, 4 m. Bunschoten. Geboren 17 Febr. Arie, z. van Hendri kus van Boeijen en Hendrika Pol. 20 Febr. Wouter, z. van Gijsbert Hoek en Mar- rette Heinen. Ondertrouwd Ritske Jansma en Gerritie Kok. Overleden 12 Febr. Tijmen Letter, 8 j. 18 Febr. Charlotte Wilhelmina van W'jland, 7 j. 22 Febr. Evertje de Graaf, 15 j. Woudenberg. Geboren 20 Febr. Jannetje, d. van Ger rit Woudenberg en Petronella van dor Wiel. Lensden. Geboren 22 Febr. Antonius, z. van Aart Kuijer en Cathariua Blom. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 28 FEBR. e. k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 121 ure. A. J. BOS, Secretaris. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 28. FEBR. aanstaande, 's namiddags van iialftwee totHALFDRiE, zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden, ook voor het teruggeven van gelden. J. C. LEINWEBER, Secretaris. Heden overleed onverwachts mijne geliefde Moeder inden ouder dom van 66 jaren. D. F. VAN SLOOTEN. Amersfoort, 24 Febr. 1887. Heden overleed ons lief doch tertje Dorothea, Augusta, in den leeftijd van bijna 8 jaar, tot diepe droefheid van ons en onze kinderen. \/f D. P. M. GRASWINCKEL. 1 A. F. E. GRASWINCKEL— *7 List. Amersfoort, 24 Februari '87. Brieven onder lett. V. met opgave van prijs aan het bur. dezer Courant. L- Notaris Mr. J. M. R1CHELLE, le Amersfoort is voor nemens om op Vrij dag den 18 Haart 1887 des middags te 12 uur, in het kof fiehuis vliet Vaikje" aldaar in het open baar te Voor den tijd van 6 jaren, inge gaan 20 December 1880. Voor 't St. ELISABETHS GAST- of ZIEKENHUIS te Amersfoort. groot 1 hecta. 59 a. 50 c. Paal 1. Laatst in gebruik geweest bij P. VAN DE WOLFSHAAR. groot 3 hecta. 2 a. 10 c. Paal 2. Laatst in gebruik geweest bij de Erven R. SCHOONDERBEEK. in den St. Nicolaas-Polder, groot 5 hecta. 69 a. 90 c. Paal 3. Laatst in gebruik geweest bij I. en 11. BURGSTEDEN. in de Duits, polder de Haar, groot 5 hecta. 21 a. 30 c. Paal 8. Laatst in gebruik geweest bij A. DE BRUIN en J. W. VRIJHOEF. in den polder Neer-Zeldert, groot 2 hecta. 28 a. 190 c. Paal 12. Laatst in gebruik geweest bij GERRIT OUDHUIZEN. Voor'tR. K. ARMBESTUUR te Amersfoort. onder de gemeente leusden. No. 6. Een perceel best nabij den Staatsspoorweg, groot 3 hecta. 83 aren. Laatst in gebiuik bij TEUNIS VOS KUILEN. Breeder bij biljetten. en De ondergeteekende maakt aan zijne ge- eerde stadgenooten bekend dat hij zich alhier heeft gevestigd als en dat hij zich van af heden tot het ma ken en repareeren van alles wat tot het vak behoort, ten zeerste aanbeveelt. worden op verzoek geheel naar het laatste model van het Ministerie afgeleverd. LÜ CL Van af heden is het Magazijn van SCHOENWER- gunst van zijn geëerde stadgenooten aanbeveelt. I "D Ui Gn Het steeds toenemend aantal Abonné's te Amersfoort, heeft de uitgever van het. yy/y doen besluiten, tot agent te benoemenden heer G. T. VAN DEN BOGAARD, te Hoogland, adres te AmersfoortLan- gestraat, hoek Vischmarkt B. 48, en hem de exploitatie van het blad te dier plaatse op te dragen. Het blad zal ook voor taan a 2 cents per afzonderlijke nummers door de rondventers worden verkocht en verder geregeld 3 maal 's weeks worden aan geplakt aan de Bloemendaalsche, Kamper- en Slijkpoort, alsmede aan de Utrechtsche, St. Anthonius- en Koppelpoort Utrecht, 24 Febr. '87. Dc Uitgever F. B VAN DITMAR. De ondergeteekende heeft I de eer zijnen geachten stadge-| nooten en environsbewoners te berichten j (lat h>J de Met 1 MEI biedt ziek aau een net P. G.. gered kunnende STRIJKEN en met j j de WASCH omgaan, en van goede ge- door zijn geachten vader D. WOLKERS Inschriften voorzien. Adres fr. br. onder gedurende 45 jaar gedreven, aly'e*,t-^ aan tiet Bureau dezer Courant, oudste zoon heeft I en op dezelfde voet zal voortzetten. Grondig bekend met het vak, alsmede met het STOOMMACHINEVAK, hoopt hij hetzelfde vertrouwen en dezelfde be gunstiging te mogen genieten, die zijn geachte voorganger steeds heeft onder vonden. huize van A. VAN WIJ- LAND aan de Kampstraat C 89 worden waaronder: Staande KLOK. PENDULE, Mahoniehouten PENANTKAST, LINNENKASTEN, CH1FFO- NIÈRES, TAFELS, STOELEN, CANAPÉE, Mahoniehouten CY- LINDRE-BUREAU, SCHILDERIJEN, SPIEGELS, BEDDEN met toehehooren, KLEEDEN, KARPETTEN eenige antieke VOORWERPEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. fs> L De Notarissen a. II. DRIJfFHOET van HOOFF en Mr. J. DE LOUTER le Amersfoortzullen in het openbaar om contant geld 1. Op Woensdag 2 Maart 1887, des namiddags ten 2 ure, ten sterfhuize van H. VAN ELDERT, in de Muuihui- zeri F. 495 te Amersfoort, eenige en KOPER- en BLIKSLAGERSGEREED- SCHAPPEN. Te zien één uur voor den verkoop. 2. Op Donderdag 3 Maart 1887, des voormiddags ten 9 ure, ten sterf huize van A. VAN WIJ LAND, in de Kampstraat C 89 te Amersfoort, eenige Daags voor den verkoop op de gewone uren te zien. Breeder bij biljetten. s-

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3