Beddenwinkel van „de Rooster. WRIJFPOLITOER, /t Firma J. G. THIES, Hof bij de Botermarkt. NB. Bij CONTANTE BETALING van bed denartikelen ivordt 5 PBOCENT korting toegestaan. H. J. BONNIER, o* heeft steeds voorhanden eene ruime keus Echte en gewone Brabantsche kanten, I Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Ellen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes, Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede j WITTE m GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN in alle nummers. En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. bij F. ft. Horloge- en Instrumentmaker 3la/vill ijocfl £<xvev\deC>l'iaci>l'. HORLOGES. (I 4 BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. St oom-Marmerzagerij SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. J. F". VAN BIJK, Springweg, UTRECHT 178-181. Fabriek en Magazijn van Marineren Schoorsteenmantels. ALLE iöilf ifi //r Uy P O N, THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Verlicht uwe wouiftg deer Electriciteit. 1 N° 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs 2. 12 d 12 WINKEL Co., Chemisclie Wasscherij, I, 1 I ij f THEE Gebrs. SNEL, Amsterdam. i* r» IP" qmrajm# MOlOCKlPmli GENEZING der DOOFHEID PUNCH VAN BEERTJE H. B. DE BEER, Amsterdam. PUIKE Haard- en Metalen, SI- EI ICIEIOI UitnnitQuid COKES zoader gruis. J. H. BOSCH.' DE KONINKLIJKE FAMILIE a 20 Cents SLOTHOUWER ZOON. 1272 Cent per fleschje, H. A. van Bekkum, Voor slechts 3PCt. p. maand, DeHuisvriend Pas Getrouwd, Eren van vertrek der algenieene Communicatie-middelen voor Amersfoort. oa so 3 ONTVANGEN een groote sorteering en fijne keus in wit, geel, groen, geklenrd en faiitaisie DAMAST. Alle mogelijke soorten van SPREIEN, in alle grootten, waaronder ook de nieuwste, als ge heel gekleurd (Perzisch) en ook met Chinecsehe en Grieksclie rand. STEEDS VOORHANDEN een groote verscheidenheid in gekleurde CRETONNES en MECBEECIHITSEN, verschillende fijne kleu ren en breedten in SATINET, met en zonder rand, geschikt 03 voor ledikant- en wiegenbchaugsels, alsook voor voering en Ranies-haudwerkeii. Gewone en ook fantaisie WOELEN DEKENS, alsmede ge stikte dekens, zijn in groote keuze en alle grootten voorhanden. Kapok stellen als Bed, peul en 2 kussens, GEEN NAMAAK maar PRIMA KWALITEIT gekaarde kapok van af f13.Een flinke keus in pliants turc, rust- of zieke-stoelen, welke op 7 verschil lende manieren kunnen geplaatst worden, vanaffS.SO tot f20 en f22. Paardehaar-, kapok-, zeegras-, stroo- en springveeren matrassen worden ten spoedigste accuraat en net volgens de maat geleverd. LEDIKANTEN en WIEGEN worden kant en klaar, geheel met tocbehooren, in den kortst rnogelijken tijd gereed gemaakt. Daar de schoonmaaktijd wederom ophanden is, beveel ik mij minzaam aan, tot het aanvullen van VEEREN- en KAPOKREDDEN, het opknappen en vernieuwen van alle soorten van MATRASSEN en wat verder dienaangaande bij het vak behoord. Dat alles en ook het uitstoonien van beddengoed ge schied voor dusdanigen prijs dat men zelf daarvoor die stofboel aan hnis niet kan aanhalen. IIet vertrouwen mij hiervoor reeds meermalen geschon ken, hoop ik door oprechte en soliede behandeling, waar dig te blijven. Onder minzame aanbeveling, o 09 e 09 09 <n s_ 09 09 IM 09 O 09 .O E cö 03 09 «H ca E in het VERKOOPHUIS op den HOE te AMERSFOORT, BEURSBERICHTEN. Perc. 25 Febr. NI CD CD l CO O cd' CD CD CD O x Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in Wand-, Parket- en audere Vloertegels van verschillende Engelsche, Duitsche en Franscbe fabrieken. Tuin- er. Etforts-Rloemzadcn, En- gelsch-, Italiaanseh en Timotliée» Graszaad, Rood en Wit Klaver zaad, Bloempotten en Zaaischo- tels in alle grootten, bij Groenmarkt. trade mark Sf •3 «5 3 s a s 5 a, 3 Alle soorten Verkrijgbaar hij Langcstraat, o/d. Sociëteit. Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. APELDOORN. DRUKKERIJ, van de Ameublementen der Koninklijke paleizen. Aflevering VERFGOEDEREN altijd 14 dagen, WASCHGOEDEREN in korter tijd. DcyOt te AMERSFOORT: Mej. H. A. ROODESTEIN-VAN LOEVEZIJN, Krommestraat. ft-* van Verkrijgbaar te Amers- foort bij Mej. de Wsd. G. A. CLEMENS, in Manufacturen, te Baarn bij J. v. VELZE en te Apeldoorn oij E. E. v. d. BELD, Dorpstraat. i Probeer S. v. P. de SOUCHON THEE j No. 3 a f 1.25 per '4 kilo Nederland.Sch. Ct. W. 2!/a dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oosteniijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr./Aug. 5 dito Zilver Jun./Juli 5 dito 1ito April/Oet. 5 Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 17981815 5 Gert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito 100 dito 1866 ƒ1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. 0. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 I dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 j dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leecing. 1870 fObl.-Leening 1872 -{•Venezuela Leen. 1881 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4 4 5 3 5 5 V/i 6 5 98% 99 69% 89% 70% 01% 02 03% 62% 84% 53 101 55% 57 99 95% 99 95% 97 53% 53% 5//,. 92% 92% 92% 87% 76% 84 102% 00 13% 13% 71 89 107% 26% 11", 100'% 99% 90% 14% 11"/ 40% 'u Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 98 97'/» 96'%. Industr. en flnanc. onder nemingen. AAN HET n i ii 'i De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN r*a NICHOLSON generen of verlichten dc doofheid, wtirdoor tij ook ouisuan mo« hl zijn De opmerk-nswiaruigile genezing»* hebben pluis gehad Men r-n ie 12 */a cents om franco ©c» geilluitr. werk van 80 bladz. in de hollaodsclie, franiche ofduitseh© taal te ontvangen; dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeven, aangewend om de doofheid te genezen, bene en» aanbevelingen vau Doctors, Advoknten, Boek uitgevers en ander» aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN zijn genezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave va» deze cooraat aan J. H. NICHOLSON, A. r. Drouot. U PARIJS iAw gedeponeerd Depot te Amersfoort: GIJBELS PELS Co., Langcstraat. Verkrijgbaar hij gr Besieiiingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief- kaart vergoed. naar dc schilderij van HERMAN TEN KATE voorstellende VERKRIJGBAAR BIJ ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. komt men in bezit van Een degelijk Maandwerk voor het Huisgezin, bijeengebracht door Neder- landsche Letterkundigen ev Geleerden, op elk gebied van Wetenschap en Kunst, met twee honderd Illustratiën per jaar gang. Bij de Juli-Aflevering ontvangen alle Inteekenaren, ter versiering hunner huiskamers, de Oleographie ter grootte van 34 47 centimeter, naar een Schilderij van W.M. Steelink, die uitsluitend voor „De Huisvriend" geschilderd is. Alle Boekhandelaren nemen bestel lingen aan, evenals de Uitgever H. A. M. R0ELANTS, te Schiedam. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4,/J dito dito dito 4 j Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 i Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/2 dito dito 4 I Nederl. Bank Aandeelen Neder). Handels-Maats, dito Duilschland. Aan«». Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostetir.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 4!/j Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leerlingen. Holl. Uz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Ercm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel.-Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob. 100 5 Los. Sewast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spov,"w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3'/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkiie. Spoorweg-L. 3 90 101 '/a 101 52% 102 101% 225 112% 141% 142 75 113'% 83 72 148% 101% 113% 101 25 71% 138 87% 106 43',, 98 79'/, 61 60% 75% 78 46'/, 79 120 57% 90% 97% 87% 87 50"/,, 88% 87% 96% 47% 56% 113 100% 136% 117 31% 114 118% 114 83% 108'/, 102% 104% 102'/, 97 81% 95'/, 99% 105% 133% 136 79 97% 132 126% 43% 6% IVinterdtenst, geopend 1 October 1886. Naai Utrecht Vertr. AmersfUtrecht Rottd. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 94 8,— 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 's Hage 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,33 Naar Zwolle: Aankomst te Naar Hilversum Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn llilvers. Utrecht. Amsterd. 9,53 9.2 10,59 1,55 2,2 4,28 1,54 7,26 7,39 7,48 8,13 8.30 10,45 11,58 4,30 8.05 8,18 8,27 9,12 2,10 8,36 8,49 8,58 9,47 9,33 5,21 6,28 7,59 10,12 10,15 9,18 9,a3 10,7 9,27 11,10 9,37 9,50 9.59 11,15 10,43 11,17 11,30 11,39 12,16 12 15 10,20 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9,19 9,54 10,3 10,16 10,25 11,35 11,10 Naar Zutphen: V. Baarn V. Amersf. I 41 9,33 11,41 3.44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3.59 6,49 9,30 Aankomst te Baniev. Apeld. Zutphen 9,19 12,19 4.17 7,5 9,48 9.55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg. Naar Nijmegen Aankomst te X. Amersf. Woudenb.. Leusd. Scherpent Veenend. Rhen. Keet. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelperidrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amerafoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4