Gemengd Nieuws. Publicatiën. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. schers slechts 20 it 30 haringen op een dag vangen. Het programma van de met Paschen (11 April) te houden nationale en internationale wielerwedstrijden te Nijmegen, uitgaande van de Geldersche wielrijdersvereenigingen, is vastgesteld als volgt 1. Aanmoedigings-wedstrijd, open voor leden van het A. N. W. R., welke op de baan in het snelrijden nog geen prijs behaald hebben (alleen roadsters), afstand 1500 M. 2. Internationale handicap-driewieler wedstrijd afstand 3000 M. 3. Wedstrijd voor tweewielers, alleen open voor leden van «Velocitas" te Nij megen; afstand 2000 M. 4. Wedstrijd voor tweewielers, handi cap, open voor alle leden van het A. N. W. R., woonachtig in Nederland afstand 2500 M. 5. Internationale handicap-wedstrijd voor tweepersoons wieiers; afstand 2000M. 6. Wedstrijd voor tweewielers om het kampioenschap van Gelderland; afstand 5000 M. «UVS 7. Internationale handicap-wedslrgd voor veiligheidswielersafstand 1 Engel- sche mijl. 8. Uitnoodigingswedstrijd; afstand 15000 M. In Gelderland en Overijssel worden thans reeds zeer groote inkoopen van weivee voor het binnenland gedaan. De commissie tot oprichting van een werkhuis te Zaandam heeft de bur gerij der gemeente verzocht om lid te worden eener vereeniging tot wering der bedelarij. De deelnemers worden ge splitst in 12 klassen, naar gelang van de wekelijksche bijdragen. Herhaaldelijk, nog bijna dagelijks (zegt het Dagblad) ontvangt Anton Kabe laar bewijzen, dat zijne medeburgers te 's-Hage en elders zijn flinke daad van 19 Februari op hoogen prijs stellen en hem er warm dankbaar voor zijn. Ver scheidene uitge'vers van tijdschriften hebben hem aanbiedingen gedaan om zijn portret aan liet belangstellend publiek te kunnen leveren. Nu heeft Kabelaar weder een schrijven van eenige ingeze tenen van Maassluis ontvangen, houdende veen woord van dank en hulde voor zijn opoflerenden moed op 19 Februari". «Door uw manmoedig gedrag toch" schreven zij zeer juist «zijn Nederlands hope en HIJ. Moeder van een groot ge vaar gered, en is onze geëerbiedigde Vorst voor eene zware ramp bewaard." «Leve Kabelaar!" eindigde de brief. Het station Zwolle wordt verfraaid aan hel buitenfront door een weelderige marquise, waaronder verschillende rijtui gen.voor het uitlaten en innemen van passagiers plaats vinden. De le en 2e klasse wachtkamers, met inbegrip van het buffet en de woonkamer van den restaurateur worden veranderd in ééne zaal voor 2e klasse wachtkamer, terwijl eene geheel nieuwe le klasse wachtkamer gebouwd wordt. In de vestibule komt een fraaie kiosk, ingericht voor telegraaf kantoor en bestemd voor het publiek. Naar de T. Ct. verneemt, heeft het meerendeel der groote fabrikanten te Tilburg geteekend op de lijst, door den burgemeester aan hen ter onderteeke- ning toegezonden, ten einde voor de werklieden een half uur langer schafttijd des middags te verkrijgen. Reeds zouden enkele patroons dien maatregel hebben ingevoerd, en men verwacht dat ook de overigen zullen toe treden. Zooals gemeld is, heeft ds. Felix het voorzitterschap en daarmee tevens het lidmaatschap van het classicaal be stuur van Utrecht neergelegd. Het VV'ap. Weekblad deelt mede, dat de heer Felix, daarvan mededeeling doende, verklaarde wars te zijn van allen lust om mee te gaan jdoleeren", maar alleen dan han delend te willen optreden, als men het kerkverband feitelijk had verbroken. Men verzoekt der Zutph. Ct. het publiek te waarschuwen tegen een schijn heiligen bedrieger, zich noemende Bernard Gielkopf, oud 40 jaren, volgens opgaaf geboren te Radom, thans verblijf hou dende te Winterswijk, middelmatige lengte, donker haar, baard en knevel, kaalhoofdig, doch gluiperig uitzicht, spreekt Duitsch. Hij geeft voor van het Joden dom tot het Christendom te zijn bekeerd en gaarne te wenschen als zendeling op te treden, tot welk doel hij zich reeds tot verschillende predikanten in ons land heeft gewend, waar hij niet alleen gel- delijken steun heeft ontvangen, maar ook hunne naamkaartjes en aanbevelings brieven is weten machtig te worden, waarmede hij schandelijke bedriegerijen pleegt. Bij de Vrije Gereformeerde gem. alhier is beroepen Ds. D. B. van Smalen, Predikant te Rotterdam. In diezelfde gemeente zullen de vol gende week als sprekeis optreden, den heer Roelofsen van Luuteren, Donderdag, en Ds. Wedemeijer van 's Gravenhage, Vrijdag, telkens des avonds half zeven. J.l. Dinsdag slaagde te Utrecht voor het examen in de Nuttige handwerken o a. Mej. Alida, Richarda van Beek en Donderdag 1.1. o.a. de dames Sara van Embden, Geertruida Anna Frans en Maria Hermina van Laer, leerlingen der Rijks Normaalinrichting, alhier. Naar wij uit goede bron vernemen zal de heer Montijn, Commies ter pos terijen alhier, met 1 April worden overgeplaatst naar Gouda en door den humanen heer Letting worden vervan gen die hier bekend is als een ambte naar die bij getrouwe plichtsvervulling toch begrijpt dat de postadministratie bestaat ten gerieve van handel en inge zetenen. Door den oud-geestelijke J. H, A. Schmedding in Januari jl. overleden, is aan de r. k. armen te Amersfoort ver maakt f2000, onder den last van vi licht gebruik, ten behoeve van derden. \J Naar aanleiding van het adres, yfiSoiens eenige leden der gemeente, door de heeren H. C. A. Staverman en J. de Roos aan den Kerkeraad der Hervormde gemeente alhier gezonden, hield Dr. Mr. W. van den Bergh, predikant der do- leerende kerk te Voorthuizen, in de groote zaal van Amicitia, Woensdagavond een bidstond. De deliberatiën door den Ker keraad over dat adres en de bidstond, door den heer van den Bergh gehouden naar aanleiding er van, vielen misschien wel in hetzelfde uur samen. Nooit misschien heeft de groote zaal van Amicitia zoovele meuschen bevat als op dien avond. Alle zitplaatsen waren bezet en velen stonden, terwijl anderen, die geen plaats bemachtigen konden, weer huiswaarts gingen. Precies te 7 uren trad de heer van den Bergh op. Hij is een nog jong mensch. met een innemend uiterlijk, wiens ge- laatstiekken hoogen ernst teekeneneen man, die het zeggen kan en het ook gezegd heeft, maar altijd in gekuischte termen, nooit plat, nimmer hatelijk. Een inleidend woord over bidden deed hij voorafgaan aan de voorlezing van Psalm 80, waarin hij zoo juist de kerk van voorheen en thans geteekend ziet. Vroeger was zij groeiend en bloeiend, eene eere voor den staat. Nu gezonken, met spot beladen en tot eene aanfluiting. Naar aanleiding van Psalm 137 vers 3, dat gezoneen werd, beschreef hij de liefde, die elk voor de kerk hebben «toet; tee- kende hij den staat der Nederlanden van vroeger, toen machtige rijken voor het kleine Holland sidderden èn ons land in den tegenwoordigen tijd, nu het niet eens meer meègerekend wordt. Ons land is diep gezonken en dat komt omdat onder groot en klein, onder arm en rijk, onder geleerden en aanzienlijken een roepen is: «Laat ons Zijne banden verscheuren: Met de woorden van Nehemia 1 vers 11 tot ondeiwerp teekende spreker ver der met veel zeggingskracht den toestand der Hervormde Kerk in het algemeen en dien der kerk te Amersfoort in het bij zonder. Hij besprak de Synodale schor singsbullen en de afzettingsplakkaten en wees er op wien ze troffen. Niet hen, die het Koningschap van Jezus ontken den en bestreden, maar zij, die aan Gods woord en de belijdenis der Kerk vast houden. Mocht het adres aan den Kerkeraad alhier worden afgestemd, waarmee men nu misschien al bezig was, dan moest dit niet ontmoedigen want dan is het eigen schuld, omdat de gemeente niet in rouw geweest is over het kerkverval. Achtereenvolgens werden door hem, nadat Psalm 51 vers 9 gezongen was, nog de toestanden der kerk besproken, onder Willem I, II en III. Bijzonderen dank was de gemeente verschuldigd aan den derden Willem, die de gemeenten een vrij beheer toestond en zeker nog veel verder geg3an was, waren geene synodale invloeden tusschenbeiden ge komen. De gemeente te Amersfoort rangschikte hij onder de slapeiigen, die in der tijd, toen haar gevraagd werd, wat zij wilde, een vrij beheer of onder toezicht eener synodale commissie, het laatste verkozen had. Zooals vele anderen maakt ook zij zich schuldig aan majesteitsschennis, dat zij de hoogste macht aan de synode toe kent, die alles toelaat, als men maar niet aan hare reglementen en besluiten toi nt. Ook hier is de gemeente flauw en lauw, omdat zij geene moderne leeraars heeft, maar men moet eens in andere streken, b. v. in Noord-Holland komen, om met den bedroevenden toestand bekend te worden. Werd het adres aan den Ker keraad verworpen, dan moest de hand in eigen boezem gestoken en daar de schuld gezocht worden. Dan moest men den weg van Nehemia op en, aan elkander houw en trouw, Koning Jezus volgen. Met het zingen van het laatste vers van Psalm 80 werd de bijeenkomst ge sloten die tot het laatst met groote aan dacht en instemming werd bijgewoond. Oranjevaan. Een mar. die hier ter stede zijn koopwaar aan den man bracht, werd door een agent van politie als een gesig naleerde herkend, en naar de gevangenis overgebracht. Eergisteren avond drongen een 5-tal veldartilleristen alhier in garnizoen, de woning eener weduwe binnen, mishan delden die vrouw en hare dcchter en sloegen het huisraad stuk. Zij zullen zich deswege te verantwoorden hebben, daar door de politie een onderzoek is ingesteld en proces-verbaal wordt opgemaakt. Wij zagen aan het Centraalstation te Amsterdam weder wat nieuws. Naast het bekende weegtoestel staat thans een andere strekking. Het toestel is een metalen tafel, waarop op eenigen afstand van elkaar twee kolommen staan, die gevuld zijn met pakjes zoete chocolade. In het tafeltje zijn twee gleuven aan gebracht, en aan de voorzijde, onder iedere gleuf, een latje. Wanneer men nu, volgens de aanwijzing, in een der gleuven een dubbeltje werpt, kan men een der latjes opentrekken en bevindt zich daarin een pakje der chocolade. Het geheel is aardig gevonden; of het evenwel zooveel aantrekkingskracht op het pupliek zal uitoefenen als de weeg toestellen, betwijfelen wij. VERGADERING van don RAAD der gemeente AMERSFOORT op Maandag, den 7. Maart 1887, des namiddags ten lVa ure. Puntcu van behandeling 1. Nader besluit ten aanzien van aankoop en ingebruikgeving van gronden, in verband met den bouw eener kazerne en den aankoop van Oefeningsterrein. 2. Plan en bestek voor het bouwen van eene meisjesschool. 3. Voorstel tot onderhandschen verkoop van 6 iepeboomen, staande ter plaatse waar de meisjesschool wordt gebouwd. 4. Benoeming van leden en plaatsvervan gende leden der stembureaux voor de verkiezingen in 1887. Biturn, 1 Maart. Heden had bij uit- noodiging de aanbesteding plaats van het bouwen eener villa, nabij de Javalaan alhier, voor rekening van jhr. Hartsen, en onder beheer van den architect Muys- ken van Amsterdam. Minste inschrijver was J. Rijlaard, van Hilversum, voor de som van f 12800, wien het werk ge gund is. Woudenberg. Op den huize Geere- stein is overleden, in bijna 90-jarigen ouderdom, de oudstrijder C. Tuinder. Hij was in 1815 als kanonnier reeds tegenwoordig bij de verovering van Oetgensplaat, bleef later als vrijwilliger in dienst bij de rijdende artillerie, was bij het mobiele 'eger ingedeeld bij den opstand in België en in 1832 opgeklom men tot den rang van wachtmeester, in welken rang hij in Nov. 1846 eervol is ontslagen. .Zijne borst was versierd met het metalen kruis, de bronzen en zilveren medaille en het onderscheidingsteeken voor moed en beleid in den tiendaag- schen veldtocht. In een der bladen wordt de voor spelling gewaagd, dal als Domela Nieti- wenhuis uit de gevangenis komt, hij geen enkelen socialist meer in het land zal vinden. Onzentwege moge deze voorspelling uitkomen en mogen de socialisten tegen dien tijd in Oranjeklanten zijn veranderd. In elk geval mag Domela Nieuwenhuis nog van geluk spreken, dat hij in deze voor zijn «partij" zoo noodlottige dagen hoog en droog in Utrecht achter sterke muren en grendels zit. De invoer van kunstmatig bevroren schapenvleesch te Londen, uit Nieuw Zee land, heeft zich zoo aanmerkelijk uitge breid, dat voor de Engelsche veehouders de zaak bedenkelijk begint te worden. Aanvankelijk had de invoer van het artikel zoo weinig te beteekenen, dat de administratie van in- en uitgaande rech ten er geen melding van maakte op de tabellen van in- en uitvoer. In 1883 had hierin een wijziging plaats, toen de in voer steeg tot over de 12,000 tonge durende het volgende jaar steeg de in voer tot de dubbele hoeveelheid en in 1886 bedroeg zij circa 30,000 ton. Afrikaansche tegen wil en dank. Toen mevrouw Minnie llauck, de zan geres, die zich op het oogenblik te Amster dam bevindt, onlangs een reis door Ame rika maakte, moest zij te San Francisco de rol van «de Afrikaansche" zingen. Het verfmiddel, dat zij uit Europa had medegebiacht, om haar huid toepasselijk le kleuren, bleek opgebruikt te zijn en daarom bestelde zij bij een apotheker der stad eene hoeveelheid er van. Op den avond der voorstelling bewon derde het publiek ten zeerste de natuur lijke bruine huidkleur der zangeres, maar o schrik! toen mevrouw Hauck het verf middel wilde verwijderen, bleek het, dat alle middelen daartoe niet in staat waren. De arme dame kon veertien dagen achtereen in geen andeie rollen optreden en moest nu helaas voortdurend maar de «Afrikaansche" voorstellen. De oorsprong van den krakeling. Er was eens eer. koniDg, die regeerde over een koningrijk in die streek van Europa, waar thans Wurtemberg, in Duitschland, gelegen is. Zijn koningrijk was niet zeer groot want de koningrijken waren destijds niet zoo groot als tegenwoordig. Hij kende zijne onderdanen allen per soonlijk en noemde hen bij hun naam, en was zoo genadig en toegeeflijk, dat liij zeer bemind was bij zijn volk. Te Stutgart, de hoofdstad van dat koningrijk, woonde een bakker, Stichel genaamd, die de betrekking van 'skonings hofbakker vervulde. Stichel was een gunsteling van den koning, gaf veel brood aan de armen en was ook zeer gezien. Eens op een morgen, toen de koning aan het ontbijt zat, proefde hij het brood en zie, het was bitter. Onmiddellijk zond de koning om den hofbakker en vroeg riaar de reden, waar op Stichel antwoordde: «Ik weet het niet, o genadige koning, of de een of andere vijand moet er iets in gedaan hebben, om mij te benadeelen." «Dat is de uitvlucht die schurken altijd gebruiken," zeide de koning en hij veroordeelde den bakker om bij zons opgang onthoofd te zullen worden. De stadsarmen, die het bevel van den koning vernamen, jammerden en ween den en zeiden: «Zie, als Stichel dood is, zullen we geen brood meer hebben om te eten." En zij smeekten den koning, orn den hofbakker vrij te laten. Hierover was de koning zeer bewogen, zijn hart werd week en hij antwoordde«Ik wil het hem vergeven als hij het vraagstuk, dat ik hem zal opgeven, weet te beantwoor den". En het volk zeide: «Hoe zal dat moge lijk zijn, o koning!" waarop de koning antwoordde«Laat hij mij een brood bakken, waar ik doorheen kan zien." Daar had het volk veel op tegen en zeide: «O koning, dat kan niet, want hoe zou brood zoo helder kunnen zijn als water, zoodat men er door heen zou kunnen zien?" Maar Stichel, de hofbakker, riep met luider stem: «Dat neem ik aan, o ko ning En hij beval dat men meel zou bren gen. En toen hij het meel mengde en het deeg maakte, was de koning en al het volk verwonderd. Toen Stichel met kneeden klaar was, maakte hij een dunne rol van het deeg en boog het toen in een halven cirkel, sloeg de enden over elkaar en legde de beide punten op den buitenrand. Toen deed hij het in den oven. En toen het gebakken was, over handigde hij het den koning en zeide: «O, koning, hier is het brood, waar gij door heen kunt zienDe koning lachte en zeide: «Dat is heel aardig verzonnen." Hij nam een ring van zijn vinger en schonk Stichel genade, waarover het volk zeer verheugd was. (Ned. Bakkers Ct.) Ook in Japan hebben aardbevingen het land geteisterd. Een bericht uit Yokohama deelt mede, dat eerst een zwakke schok werd gevoeld, maar hierop volgde een zeer hevige schok, de hevigste die men sedert twintig jaren in Japan heeft gehad, waarna de bewegingen van den bodem langzamerhand ophielden. Zooals daar meestal het geval is, werd de schok het hevigst waargenomen op de zoogenaamde Bluff, het hooger gele gen gedeelte van de stad, waar de wo ningen der Europeanen gelegen zijn, maar ofschoon de stoot heviger was, dan in langen tijd, is de schade toch niet zoo groot als die, welke door de aardbeving van 22 Febr. 1870 werd aangericht. De geheele duur van de aardbeving was ongeveer 10 seconden. Het is niet mo gelijk de schade te berekenen. Het ver lies aan kostbaar porcelein dat verbrijzeld is, aan meubelen en tapijten die door roet, stukadoorwerk en steenen bescha digd zijn, is in elk geval groot. Hoewel tal van lampen omvielen is er toch ge lukkig geen brand ontstaan. Volgens de Japansche bladen rnoet de aardbeving in Yokohama heviger geweest zijn dan in Tokio. Later weiden er nog enkele zeer lichte schokken gevoeld, die evenwel geen schade aanrichtten, ofschoon de bevol king er telkens hevig door werd ver schrikt. De heer Lissone, bekend als onder nemer van gezelschapsreizen, heeft nu het plan bij genoegzame deelneming een gezelschapsreis te organiseeren naar de Vereenigde Staten. Het vertrek is be paald op 21 Mei 1887 per stoomschip Rotterdam, van de Ned.-Amerik. Stoom vaart-Maatschappij. De duur der reis is ongeveer twee maanden uit en thuis. De reissom bedraagt f300 en 310 dollars. Onder dezen prijs zijn begrepen de passagekosten, (kajuit le klasse), een uitstekende tafel, bediening, beddegoed en linnen aan boord, hotels, trams, bus sen, rijtuigert, entrée's, enz., en kosten van bagage in Amerika, zoodat men, behoudens enkele kleinere onkosten voor wijn, bier en avond-amusementen, niets uit te geven heeft. Deelnemers aan de reis moeten zich den 30sten Maart 1887 hebben aange meld; f300 wordt bij inschrijving be taald; het overige in New-York. De electrische mitrailleuse, een nieuw kanon van Belgische vinding, moet de dikste pantserplaten doorboren, door dien het negen projectielen tegelijk uit werpt, die allen ongeveer op hetzelfde punt treffen. De bediening van liet stuk is niet moeilijker dan die van gewöon geschut. Het nieuwe kanon, waarvoor een Belgische uitvinder patent heeft aan gevraagd, is vooral bestemd voor de ver dediging van zeehavens. Keizer Alexander heeft den schilder Michael Zichy te Pesth opgedragen zijn dagboek te illustreeren. De schilder is daarmee druk bezig en uit een brief, dien hij over dit werk aan een zijner vrienden schreef, blijkt dat de aanteeke- ningen, die de Czaar dagelijks maakte, den indruk geven dat hij geen oorlog verlangt, maar naar behoud van den vrede haakt De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, d d. 28 Januari 1887, no. 2 Az. (Provinciaalblad no. 12) en art. 228 der gemeentewet Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat ingevolge de wet van 8 November 1815 (Staatsblad no. 51), alle vorderin gen ten laste van het Rijk over het jaar 1886, vóór den 1. Juli e. k. moeten wor den ingediend bij de autoriteiten door wie de bevelen tot het doen van leve- rantiën zijn gegevenen dat de belang hebbenden, die hiertoe van de tusschen- komst des gemeentebestuurs wenschen gebruik te maken, hunne declaratiën vóór den 30. Juni aanstaande ter Secretarie behooien inteleveren; terwijl voorts in herinnering wordt gebracht, dat de vor deringen over 1886, ten laste van deze Gemeente, vóór laatstgemeld tijdstip ter Secretarie moeten zijn ingediend. Amersfoort, den 5. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER van AMERS FOORT, Gezien artikel 41 der gemeentewet, Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal verga deren op Maandag, den 7. Maart aan staande, des namiddags half twee. Amersfoort, den 4 Maart 1887. De Burgemeester voornoemd T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op de artt. 87, 88 en 150 der wet betrekkelijk de nationale militie van den 19, Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) en de artt, 25 en 26 van het konin klijk besluit van den 8 Mei 1862 (Staats blad No. 46) Gezien de kennisgeving van den heer Kolonel, Militie-commissaris in de provin cie Utrecht, van den 10 Februari 1887, Doen te weten dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente op Woensdag den 10. Maart aan staande, des voormiddags te 10 uren, in het openbaar wordt gehouden, in eene der zaler, van het Raadhuis te Utrecht, ingaamle op het Oud-kerkhof, en bestemd is tot het doen van uitspraak: omtrent de verschenen vrijwilligers voor de mili tie, de lotelingen die redenen van vrij stelling hebben ingediend, de lotelingen die van den dienst uitgesloten of daarbij voorloopig niet toegelaten worden, en alle overige lotelingen behoorende tot de lichting van het jaar 1887. Voorts dat de tweede zitting van den Militieraad, bestemd tot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zit ting niet afgedane zaken en ten opzichte van hen die als plaatsvervanger en num- merverwisselaar verlangen optetreden, ter voormelde plaatse in het openbaar gehouden wordt op Donderdag, den 14. April aanstaande des voormiddags te 10 uren. En brengen tevens ter kennis van de belanghebbenden, dat de tijd en plaats dier zittingen aan eiken loteling zullen worden bekend gemaakt door middel van een aan zijne woning of aan die van zijnen vader of voogd te bezorgen biljet, alhoewel het niet-ontvangen van zoodanig biljet niet ontheft van de ver plichting tot het verschijnen voor den Militieraad, of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken; zullende de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid, gebreken of gemis van de gevorderde lengte, en de plaats vervanger of nummerverwisselaar, in p e r so o n voor den Militieraad moeten verschijnen, ieder op het voor hem hier boven vermeld tijdstip. De lotelingen, die verlangen bij de ZEE-MILITIE te dienen, worden uitge- noodigd daartoe vóór den 1. April aan staande ter Secretarie zich aantemelden. Amersfoort, den 5. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2