LOCAAL AMICITIA SC SMEDERIJ. UK II «III tOUTCIIOliO ESTERS ei RIGIHHASTELS. BLOIHilTINTOOISTILlIIfi Schoonmaaktijd. Beddenwinkel van de Booster op den HOF. OVERHEMDEN NAAR MM HL 9. VAN KAALTE, L&ngestrait, ■SHIS, USII, Bil I» MEI» Advertentiën. //ri Ti KOOP vlugge, sterke en makke EZEL, Ezelinnenmelk. D. J. ROMIJN, liter Franciscanerliraü, GRONINGER HAVER, OVERGENOMEN, G. WOLBERS. B. J. VAN GELDER, Prachtige Dessins, Nieuwe fanlaisie Calicois en Percals. Plaatsing gevraagd mmmm im wmimm TWEE WONINGEN 7 Gekleurde KATOENEN, DINSDAG 15 MAART aanstaande VERLANGD: HOTEL OCKHORST, vC. A. Krüssmann, van de voorhanden zijnde tegen fabrieksprijs. Humboldt- en Antomaal-stempels, 1^-7 G. J. SLOTHOUWER. TWEE WONINGEN te Amersfoort. ERVEN CASPAR FLICK, 7 Wed. J. VAN GELDER. in iet openbaar AANBESTEDEN: FIRMA J. G. TH ES, B. J. VAN GELDER, waarbij BLAUWE DRILLS in WiïGQEB. en TüïG EN WAGENTJE. iej. Dyna Beumer, Mej. Zélie Moriamé, enden Heer Jules deSwert, o ver g enomen Van af heden ECHTE Jos. SEDLMAÏER, limcAen, „Die Pforte von Cleve," Langs straat. Amersfoort. E. SCHMIDT. VRACHTDIENST en omgekeerd, te huur sevraajrd in alle soorten MEDAILLON-STEMPELS, Breloque- en Capsule Stempels, DafumstempeLs. FACSIMILESTEMPELS, UNIVERSEELË STEMPELKUSSENS, VERKOOPEN: No. 2. Hoek Stoovestraat, bericht de ONTVANGST der NIEUWE MODELLEN van Rentevergoeding DÉPOSITO-KAS J. M. DE NEUFVILLE, Flickjes en Tabletten, NB. Bij CONTANTE BETALING van bed denartikelen wordt 5 PBO CENT korting toegestaan. [11 hoek Stoovestraat. opnieuw ontvangen eene groote partij in de bekende echte kleuren van 22V2, 25 en 2772 ct. Groote keuze in in nieuwe dessins en kleuren. STALEN OP AANVRAAG. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 25 Febr. Willem, z. van Wil lem Driesman en Frerarda Hof. Jacoba Hendrika, d. van Johannes Beruardus Boom- houwer en Keeltje Langelaar. Johanna Maria. d. van I.ambertus Verschuur en Elisabeth Sleeking. 26 Febr. Samuel Gerhardus, z. van Samuel Gerhardus Ca- miuha en Helena Margaretha van Staveren. 27 Febr. Johanna Ik rdiua, d. van Jo hannes Arend Stoopendaal en Catharina Jacoba van de Water. 28 Febr. Jan, z. van I.ambertus Koene en Heintje Jansen. Hendrika Elsina. d. van Joseph dcKruifen Catrina van Bottenborg. Herman Johan nes, z. van Johannes Groenhnijsen en Jo hanna van der Veer. 1 Maart, Clara, d. van Comelis van Bogerijen en Boelofvina Klara van den Bijtel. 2 Maart, Jan Willem, z. van Hermanus Goedhart en Ja coba Christina Hcudrina Henkos. Willem Hubert, z. van Willem Stork en Johanna Christina Enninga. 3 Maart, Hendrika Cornelia, d. van Coruelis Geijteubeek en Cornelia de Groot. Gehuwd 1 Maart Johannes Burgman en Jannetje'van de Kamp. Overleden: 24 Febr. Maria van der Heijden 70 j., ued. van Evert Mandersloot. Dorothea Angustine Graswinckel 7 j. Margaretha Bouwman 66 j., wed. van Dirk van Slooten. 26 Febr. Elsje de Wijs, 71 j., wed. van Johannes van Keuswoude. 28 Febr. Christina Wijnanda Heunks 67 j-, ongeh. Koelof Kooij, 49 j., echtg. van Jacoba van Doorn. Johanna Dorothea Blankenburg, 71 j., ongeh. Coruelis Slingerland, 75 j., ongeh. 1 Maart, Heudrikus Lubbering, 82 j., ongeh. Cor nelia Anthonia van Daal, 75 j., echtg. van Hermanus Hendriks. Barbara Maria van 't Swarteland, 52 j., ongeh. Hoogland. Geboren: 27 Febr. Antje, d. van Willem Kuiter en JanDigje Dekker. Lengden. Geboren 2 Maart, Gijsbertus, z. van Jan van den Berg en van Maria Tijmense. Stouten burg. Geboren: 25 FebrN Klaas, z. van Willem van Doornik en vau Keintje van Bloemen. Soest. Geboren: Neeltje, d. van Anthonie van Dort en Neeltje van Isselt. Aart, z. van Aart Harskamp en Willielmina de Kuig. Mattheus, z. van Goosen Koeten en Mathilda Hilhorst. Geertruida, d. van Willem Ver- woert en Willielmina Maasseu. Dirk, z. van Johannes Marius van Wijk en Margrieta de Ruiter. Joannes Jacobus z. van Jan van Hees en Jannetje Plekkepoel. An- thonius, z. van Hendrik van den Heuvel en Petronella Verschuur. Anthonius, z. van Peter van Doorn en Catharina Ruijer. Ondertrouwd Klaas van Essen, van 's Graveland en Maria de Brniju, van Soest. Gehuwd Barend van Boeijen met Neeltje van der Duine Overleden Johanna Zimmering, wed. Aart de Brce, 65 j. Wijnand Groene- steijn, 9 j. Agues Cornelia Drcumer, 11 d. Johanna Jacoba Dreumer, 20 d. Woudenberg. Geboren 28 Febr. Klaasje, d. van Lam mert Meerveld en Jannetje Broekhuijsen. Gehuwd: 2 Maart, Adriaan Alblas, wedr. van Clasina de Jong, 51 j., en Aaltje Win ner, 37 j. Overleden: 26 Febr. Petronella Wagens- veld, 83 j. Grietje Reijerse, 2 j. 2 Maart, Cornelis Tuinder, geh. met Willempje Josie, 89 j. 3 Maart, Gosen van Wolfs winkel, 21 j. MARKTBERICHT. Amersfoort, 4 Maart. Tarwe f7.50a f8.00.Rogge f4,90 a f5,40. Boekweit f6,00 a f7,00. Appels 0,00a fO.OO. Peren f 0.00 a fO.OO. Aard appelen f 1.90 a f 2,90. Hoendereieren f 3.00 a f 3.50 de 100 stuks. Boter f 1,35 a f 1,55 per Kilo. Kaas f 0, a 0,—Biggen f5.00 a f7.— Schram men f 9.a f 12. Freules HOOFT VAN WOU DENBERG VAN GEERE- STEIN, kennis gevende van het overlijden van CORNELIS TUINDER alhier, in den ouderdom van bijna 90 jaren, brengen hulde aan zijne nagedachtenis, voor den ijver en de trouw, waarmede hij, ruim 40 jaren, zijne dienstbetrekking op den Huize Geerestein heeft vervuld. Woudenberg, 2 Maart 1887. l voor een JONGELING, de Engelsche taal machtig en reeds eenigen tijd in een winkel werkzaam geweest, in een ti factuur- of Lakenwinkel. Salaris geen vereischte. Brieven franco onder letter C. aan hel Bureau dezer Courant. een met bijbehoorend NIEUW VERLAKT Te bevragen onder letter A aan het bureau dezer Courant. 2<r l te AMERSFOORT. van Koninklijke Nederlandsche Hofzangeres, Pianiste, Solo- Violoncellist van Z. M. den Duitschen Keizer. De concertvleugel is uit de Hofpiano- fabriek van ERNST KAPS te Dresden. Entrée f 1,49. Aanvang halfactit. Gemeubileerde ZITKAMER met ruime SLAAPKAMER. Brie ven franco onder letter W bij den boek handelaar J. J. BERENDS, Amersfoort. TE KOOP bij S. VAN VINHEN, Kampstraat, 68. dat hij de De ondergeteekende bericht zijne geëerde stadgenooten, van wijlen den Heer ll'IJLAND beeft en beveelt zich bij deze beleefdelijk aan. hopende door prompte en solicde be- dieniug zich het vertrouwen waardig te maken. KAMPSTRAAT. wordt den alleen-verkoop gesteld, van het alle con currentie overtreffende van in De Geueraal-Ageut voor Ne derland De ondergeteekende be richt hiermede dat hij een heeft geopend van correspondeerende op UTRECHT door middel van bode VAN DELFT te Zeist. Vertrek: DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG van ZEIST 'n morgens II nur; van AMERSFOORT 's avonds 5 nur. Bestelhuis te AmersfoortMej. jens, Utrechtsche Straat, »Vergulde wagen." Torenlaan, Zeist. B®*" Houdt zich tevens ten zeerste aan- bevolen voor de levering van j puike Rubr-Steenkolen. bootten, tarwe, garst, etc., worden in de beste kw aliteiten bij wagon en scheepslading zeer billijk geleverd door Graanhandelaar J. G. LGUIYIAN, Groningen. Op aanvraag bemonsterde offertes ver krijgbaar. In 't Gooi of in de omstreken van Amersfoort wordt met O ik 7 kamers, keuken, kel der, enz., en tuintje. Brieven franco, opgaaf van prijs enz Lustoord, MAARSSEN. De ondergeteekende beeft de eer zijnen geachten stadge nooten en environsbewoners te berichten dat hij de door zijn geachten vader D. WOLRERS gedurende 45 jaar gedreven, als oudste zoon heeft en op dezelfde voet zal voortzetten. Grondig bekend met het vak, alsmede met het STOOMMACHINEVAK, hoopt hij hetzelfde vertrouwen en dezelfde be gunstiging te mogen genieten, die zijn geachte voorganger steeds heeft onder vonden. z o o a 1 s LUCIFERS000ZEN, ZAKMESSEN, ZAKP0TL00DEN met stempel-inriehting. in nette étuis met inkt en toebehooren. die nimmermeer met hikt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door De Notaris A. II. RKIJF1IOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Vrijdag den 18. Maart 1887, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffiehuis IIET VALKJE" te Amersfoort in het openbaar Onder de gemeente Hoogland: Jyty No i onder één dak met bijbehoorenden GROND, gelegen langs de laan van de boerenhofstede „SCHOON-OORD," nabij ■eden Ham," kad. D 896, 897 en 898, samen groot 18 A. 80 c.A. Eemgeld f0.02. Giondlasten f 12.67. Verhuurd voor f2,40 in de week. onder één dak, met bijbehoorenden GROND, naast het voorgaand perceel, kad. D 935, 936 en 937, samen groot 30 A 75 c.A. Eemgeld f 0.03. Grondlasten f 11.10'. Verhuurd geweest voor f2,40 in de week. De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa gepeild. Aanvaarding bij de betaling op 18 Juni 1887, of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Door de Afdeeling AMERSFOORT van het UTRECHTSCH GE NOOTSCHAP van LANDROU1V en KRUIDKUNDE zal op 1, 2 en 3 Juli 1887 eerie TENTOONSTELLING van RLOEMEN worden gehouden in AMICITIA te Amersfoort. Inlichtingen en Programma's op franco aanvrage te verkrijgen bij den Heer R. F. CASTENDIJK, Secretaris der Afdeeling te Amersfoort. oer VAN UTRECIITSCHE S TRA A T. 2 dagen te voren opvragens 2'/i%. 14 3% 1 maand 3'A0/o. een jaar vast 4l/i%. 1 Maart 1887. f.. Nieuwer-Auistel. pakken a 1 Ned. ons 15 ets. 2/2 i> 35 1 18 (met vanille) d 2'A v 40 Verkrijgbaar bij de Heeren R. DE HAAS en W. VAN ZALINGEN. kan geplaatst worden bij De COMMANDEERENDE OFFICIER van het detache ment van het Ie Regiment Huzaren, zal op zijn bureau in de Kazerne No. 95 te Amersfoort, op Vrijdag, den 11. Maart 1887, des middags ten 12 nre, Het weiden der paarden van genoemde troepen en van het Eskadron Ordon- nanccn en Rijschool in Gar nizoen te Amersfoort, als mede die van het Remonte Depot, gedurende het weide- seizoen van 1887. De voorwaarden dezer aanbesteding liggen van af heden dagelijks ter lezing op het Bureau van genoemden Comman dant van 's morgens 9 tot 12 ure. Amersfoort, den 5. Maart 1887. JJ Daar bovengenoemde tijd wederom ophanden is beveel ik mij minzaam aan, tot het aanvullen en over- stoppen van VEEREN en KAPOK BEDDEN, het opknappen en vernieuwen van alle soorten MATRASSEN, en wat vei - der dienaangaande hij het vak behoort. Dat alles, alsmede het uitstoomen van beddengoed ge schiedt voor dusdanigen prijs, dat men zelf daarvoor, die stofboel aan huis niet kan aanhalen. Het vertrouwen, mij hiervoor reeds meermalen geschonken hoop ik door oprechte, soliede, en billijke behandeling waardig te blijven. BENEVENS

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3