Timmerman en Jalousiemaker. Kamper Binnenpoort hoek Muurhuizen X Op den Hof, I Firma J, G, THIES, WRIJFPOLITOEft, MIK J- II 1 j J, pt VAN DIJE, Y) GEÏLLUSTREERD 'POLITIENIEUWS. - en Beddenwinkel van de Rooster, Haard- en Metalen, KLEINE WINST. GROOTE OMZET F. ft. UTRECHTSCH Verlicht uwe woning deer üectriciteit. SLIJPERIJ, DRAAIERIJ ENZ. Echte en gewone Brabantsche kanten, Heeren Officieren Rijlaarzen z PUIKE J H. BOSCII. HOEK-, COURANT- EN HANDELS-SNELPERSDRUKKERIJ. St oom-Marmerzagerij C. M. VAN HEMERT, Krommestraat 229. Amersfoort. H. J. BONNIER, VITTE EN GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN 03 13 g I, b, <*GY£ïL. ///C -en H. A. van Bekkum, Kampstraat C 30, hoek Groote St. Jansstraat, THERMOMETERS, Alphons Annegarn. Uitgever NIEUWE AMERSFOOKTSCHE COURANT. i! Springweg, UTRECHT 178-181. Fabriek en Magazijn van Marineren Schoorsteenmantels. 3* s* S3* lil"'" Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. JALOCSIEBASD met AANMAKEIV en in orde brengen 30 Cent dc Meter. in bet VERKOOPHUIS op den HOF te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Effen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes, Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. De ondergeteekende maakt aan zijne ge- eerde stadgenooten bekend dat hij zich alhier jjj heeft gevestigd als en dat hij zich van af heden tot het ma- ken en repareeren van alles wat tot het vak behoort, ten zeerste aanbeveelt. m r worden op verzoek geheel naar het laatste model van het UJ Ministerie afgeleverd. ft gjEESgg"* Bekroond met GOUDEN en ZILVEREN MEDAILLE en EERE-DIPLOMA te Amsterdam. Z Van af heden is het Magazyn van SCHOENWER- Q3 KEN en SIGAREN geopend hetwelk hij in de gunst van zijn geëerde stadgenooten aanbeveelt. j*1 Horloge- en Instrumentmaker Jfovill ijocfi- £ccvcvCDc tzacvt <Jk HORLOGES. PENDULES. KLOKKEN. REGULATEURS. WEKKERS. DRILLEN GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. SPUITEN. BAROMETERS. THERMOMETERS. ROTER- KAAS- en MELKWEGERS. Repnratiëii aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. in de is een groote keuze voorhanden in grijze en gekleurde geschikt voor verschillende breedten en kwaliteiten. Van alle artikelen zijn nette en duidelijke stalen voorhanden. Onder minzame aanbeveling, N'.B. Bij contante betaling van Beddenartikelen wordt 5 PROCENT korting toege staan. ECHT GERMAANSCH 1272 Cent per fleschje, alleen verkrijgbaar bij te AMERSFOORT. Uitmuatcade COKES wader gruis. Verkrijgbaar bij Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Het steeds toenemend aantal adver- tentiën te Amersfoort, heeft de Uitgever F. B. VAN' UITMAK doen besluiten alhier een bureau ie vestigen: alwaar door den Heer P. v. d. BO GAARD, aan wien het hoofdagentschap is opgedragen, van af heden dagelijks advertenties en abonnementen worden aangenomen. Alle soorten |2 g a 2 v i m Verkrijgbaar bij Langeslraat, o/d. Sociëteit. Binnen den kortst mogelijken tijd worden onderstaande werken alhier vervaardigd Brochuren. Bestekken. Prijscouranten. Circulaires. Bekeningen. Wissels. Kwitantiën. Briefhoofden. Etiquetten. Programma's. Enveloppen. Menu's. Verlovings-, Huwelijks- en Ovcrlijdingsbrieven. Adreskaarten. Strooi-, Winkel- en Aanplakbilletten. Alle soorten STATEN voor Gemeente en Kijks-ambtenaren. Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. No 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs N« 2. 12 12 franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furiioiix, 7 Rue des Murs de la Roquctte, PARIS. Atelier voor STEENBEWERKING van gebouwen Kerken, Kerkhoven, enz., naar teekening bewerkt, Grafkelders worden waterdicht opgeleverd. Handel in IVand., Parket- en andere Vloertegels van verschillend» Engelsche, Duitsche en Fransche fabrieken. Wil men een onderhoudende Courant lezen, en platen hebben, dan abonneeie men zich op de goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland op het Voor ééll Gulden en vijftien Cents, ontvangt men deze Courant TWEE MAAL per weekgedurende drie maanden franco aan huisieder nommer bevat de belangrijkste gebeurtenissen op Justitie- of Politiegebied, en één of meer platen op de voorvallen betrekking hebbende. Als men zich nu abonneert ontvangt men de nommers die nog in deze maand verschijnen GRATIS. BEURSBERICHTEN. Perc. 4 Maart. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr/Aug. dito Zilver Jan./'Juli dito 1ito April,Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Sc Co. 1798' Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 ƒ1000 dito dito 100 dito 1866 f 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito I860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leecing. 1870 j-Obl.-Leening 1872 -(•Venezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1815 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4 4 4 5 3 5 5 5 73% 88% 98 97% 68% 89 76 01 Vu 61% 61% 6-2% 84 53% 101 55% 56% 99% 95 99% 94% 56% 527, 53% 7"/,. 92% 92% 92% 87% 75"/,, 83% 102% 607, 13% 13% 71% 89 107% 27 12 100 40% 98 98 97 Industr. en flnanc. onder nemingen. Ned. Afr. Hand-.Is-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. dito dito Nederl. Bank Aandeelen Nederl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aanu. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank f' 2 4 f" W, 5 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz- Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Ryn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeeleu 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob 100 5 Los. Se wast. Ob. f 1000 5 Morsch-Sysran Aaud. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiflis dito f 1000 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W.-Spoo^w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg, dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B. Cr. Aast. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3'/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 96 101 '/a 101 52% 102 101% 225 111% 75% 113% 83 72 1*8% 100'/. 24% 71% 136% 87% 106 44'/, 98 80% 60'/, 607, 76 V, 79 46% 78 119'V,, 92% 97% 87% 87% 50'/, 88 87% 977. 47% 56% 113 100% 136% 1167, 3iy, 114 117% 114 84% 108% 1023/, 105% 102 97 92% 81% 95% 99% 105% 133% 136 80% 97'/, 131 126% 43% 6'/,, WViuterdienst, geopend 1 October 1886. Naat ütrecht Vertr. Amersf, Utrecht Rottd. 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 6,9 8,17 94 8,- 9,7 11,45 3,23 5,- 6.36 8,45 9.37 Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Aankomst te Naar Zwolle: Aankomst te Naar Hilversum Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden Groningen Vertr. Amersf Baarn Uilvers. Utrecht 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 's Hage 9,27 10.18 I,9 4,47 7,44 9,54 II,23 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 9.2 11,58 6,28 9,27 10,59 2,2 7,59 11,10 1,55 4,28 10,12 1,51 4,30 10,15 I 7,26 8.05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8,57 10,3 7,39 8,18 8.49 9.50 11,30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 7.48 8,27 8.58 9,'3 9.59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9,19 10,25 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8,13 9,17 11.15 12.16 1,27 4,13 7,4 9,38 11,35 Amsterd. 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 1,15 3,50 7,20 9,33 9,54 11,10 8 41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10.29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 Holiandsche-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb., Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,— 9,32 door 9,38 7,49 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 8,22 11,25 11,31 1,8 5,1 6,35 10,8 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4