BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. aangenomen, heefl naar aanleiding hier van eenige blijken van instemming, maar ook eenige betuigingen van leed wezen ontvangen. Diegenen onder hare lezers, die deze nieuwigheid betreuren, geeft de redactie den troost, dat de Haarl. Ct. betrekkelijk slechts korten tijd, nl. van 30 November 1805 af. de «opregte" geweest is. Vóór dat tijdstip was zij steeds, zooals nu in het vervolg, de «oprechte". In de Brieven uit de Hotstad in de Arnh. Ct. wordt het volgende mede gedeeld «De geneeskundige raad van Zuid- Holland schijnt zich de gevallen van onbevoegde uitoefening der geneeskunst te hebben aangetrokken, die in de resi dentie vooral onder de zeer hooge en de zeer lage kringen der bevolking veel vuldig voorkomen. Nu zijn een te 's Hage woonachtig en met eene Neder landsche dame gehuwd Italiaansche magnetiseur en de bekende «tuinbaas van mijnheer Van Stolk" voor den rechter gedaagd, om zich te verantwoorden over het zoogenaamd genezen van alle denkbare kwalen door somnambulisme en door het overhandigen van papiertjes, betasten en gebedjes prevelen, alles a raison van zóóveel of meer, per visite. Hooggeplaat ste Hagenaren, heeren en dames, zijn, naar ik hoor, als getuigen gedagvaard, als hebbende genezing van allerlei kwa len «langs dezen meer en meer gebtui- kelijken weg" gezocht, onder anderen de heer Du Tour van Bellinchave en zijne gemalin." Een driewieler werd Zaterdag in den Haag voor het eerst gebruikt bij het ledigen der brievenbussen. De Parijsche correspondent der Köln. Zeitung schrijft: «De rechtgeaarde Parijzenaar rnoet iederen Zaterdagavond opgewarmd wor den, liefst door sensatieberichten. Ditmaal moest de Duitsche keizer in zulk een bericht optreden. De Temps deelde mede, dat de geneesheeren elk oogenblik den dood des Duitschen keizers verwachten. De Événement ging nog verder en meld de onder anderen in een artikel: «De keizer sterft", dat «de keizer waarschijn lijk de eerste en laatste van zijn geslacht zou zijn, die twee kronen droeg met zijn dood zal het Duitsche rijk verzwak ken." Eindelijk kwam La Voie du Peuple met het bericht: «De keizer is gisteren om 3 uur overleden, zijn dood wordt om diplomatische reden eerst over twee, drie dagen bekend gemaakt, daar Bis marck er belang bij heeft den dood zoolang mogelijk geheim te houden. Waarschijnlijk zullen wel eenige honder den exemplaren meer van het blad ver kocht zijn, doch mijns inziens worden de Boulevards door het venten van zulke berichten besmet." Oostenrijk en Italië hebben, naar aan leiding van de circulaire betreffende Boelgaiije, medegedeeld, dat zij de hou ding der Purte goedkeuren. De antwoor den der andere mogendheden zijn nog niet bekend. Te Sofia maakt men zich zeer ongerust over een herhaling van den opstand. De militie, die men niet vertrouwt, is ont wapend, terwijl de in hechtenis genomen personen zwaar worden mishandeldvijf officieren zouden oudci de knoetslagen zijn bezweken. Men vreest dat de terecht stellingen te Rutschuk Rusland zullen nopen zich in de zaken te mengen. Te Roestschoek is aan 2 majoors, 2 kapiteins, 2 luitenants en 2 burgers het doodvonnis voltrokken. Deze executies worden als eene beleediging voor Rusland beschouwd. Te Sofia zijn 24 personen, te Burgas 8 personen gearresteerd, en ook elders hebben arrestaties en afzet tingen plaats gehad. Vele officieren zijn «Wat moet ik doen, Vader?" vraagde het arme kind. «Watje doen moet, jou nietswaar dig ding? Zie me niet zoo onschuldig aanik weet, dat het alles maar huiche larij is, je bent het ijdelste en opgebla- zenste schepsel stil ik weet het, zie mij niet zoo boud aan, de oogen naar den grond, zeg ik, zooals het een kind betaamt. Ja, ja, ik zal hem toonen, lioe ik mijne kinderen opvoed. De oogen neer, zeg ik I" «Vader, ik laat mij zulk eene be handeling niet meer welgevallen, want ik heb geen schuld. «Wat is dat?" schreeuwde de hout vester, buiten zich van woede. Je hebt geen schuld? Ei, zie toch, je wilt nog wat zeggen en tegenspreken, nadat je zoo even den luitenant zoo trotsch behandeld hebt, zoodat hij mij zeide, dat ik mijne kinderen niet weet op te voeden. Ik weet, dat hij veel van je houdt, en hij is de zoon van den opperhoutvester, je moest je daarover verblijden, en in plaats daarvan doe je als eene staddame. «Vader, wat moet dat beteekenen! Wil je soms, dat ik, je kind, foei! laat me dat niet denken, vader!" «Ik wil, dat mijn kind doen zal, wat ik het zeg, en ik zeg je, je zult nog naar Philippopel gevlucht. Te Sofia heerscht een schrikbewind. Alle ver dachte officieren zijn ontwapend en mis handeld. Vele personen te Sofia zijn in hechte nis genomen, maar 19 zijn weer in vrijheid gesteld. Tot hen, die werden vrijgelaten, behooren ook de gewezen minister Sarakoff en Leckanoff, de schoonzoon van Zankoff. Zondag 13 Maart wordt de dienst in de Remonstrantsche kerk waargeno men door Dr. B. TIDEMAN, predikant te Haarlem. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijl uur, geleid worden door den heer Werner van Amsterdam. Burg. en Weth. hebben den heer W. J. Petersen, deurwaarder voor 's rijks directe-belastingen alhier, benoemd tot ambtenaar belast met de beteekening van vervolgingsstukken in zake de invor dering der plaatselijke directe-belastingen. Op den 1 Januari jl. waren in de gemeente aanwezig 1890 kinderen boven de zes en beneden de twaalf iaren. Van deze genoten er 1606 lager onderwijs, terwijl er 284 geen school bezochten of huisonderwijs ontvingen. Men houde echter in 't oog, dat een 120 tal kinderen boven de 6 jaren onderwijs op alhier gevestigde bewaarscholen ont vangen. De ritmeesters bij de rij- en hoef- smidschool, voor zoover zij door den mi nister van Oorlog tevens belast zijn met de functiën van ritmeester-instructeur bij die school, zullen eene toelage van f200 'sjaars genieten. Door de huzaren, die bij genoemde school gedetacheerd zijn, om tot remonte- berijders te worden opgeleid, zal eene soldijverhooging worden genoten ad 5 cent per dag Aan H. van den Hoeven is ver gunning verleend tot de oplichting van eene smedeiij in het perceel staande aan de Muuihuizen alhier, wijk F., no. 509, kadaster sectie E no. 710. Als een blijvend aandenken aan de, bij het jongste koningsfeest gesmaakte genoegens verheft zich nu op den Berg dezelfde muziektent, welke op 19 Fe bruari j. 1. den Hof tot sieraad strekte. Naar wij vernemen is de tegenwoor dige eigenaar van het hotel «Berg", de heer Schmidt, voornemens daarin inden loop van den zomer door flinke muziek korpsen als Stumpff en Sonneman, eeriige concerten te doen geven. Gisteren middag had ten huize van den winkelier M. aan de Langestraat een schoorsteenbrand plaats, die door de be woners is gebluscht. Men meldt ons als eene bizonder- heid uit Curagao, dat terwijl op dat eiland gewoonlijk bijna voortdurend droogte heerscht, er in den laatsten lijd nauwelijks een dag voorbijgaat, dat het er niet regent. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het postkan toor te Amersfoort, over de 2e Helft der maand Dec. '86. 1. J. Gurtman, Amsterdam. 2. Mej. C. Leenars, 3. Dr. A. F. v. de Laar, 4. Sluistreis, Deventer. 5. A. Bremer, Eemnes. 6. G. Jansen 7. Mej. N. Aarsman Briefkaart. 1. P. Zwart, Groningen. Uit eene goede bron vernemen wij, dat een groot gedeelte van de eieren, heden avond den Heer Luitenant om verschooning vragen en met hem dansen." «Vader, dat wil ik niet doen, ik heb hem niet gekrenkt, ik heb met hem niets te maken." «Dal zul je doen, of ik zal het je leeren." In zijne razende woede greep de hout vester naar een zweep, die aan den wand hing, en hief hem omhoog. Therese vluchtte naar de deur, en de gevallen zweepslag trof nog even haren voet. Zij slaakte een smartelijken angstkieet, stiet de deur open en vloog den tuin in en van daar door de poort in het bosch. De houtvester was in zijn beschonken toestand bij de beweging, die hij met de zweep maakte, uitgegleden en met zijn gansche lichaam op den vloer geval len. Vloekend en razend zocht hij weer op te staan, en begon, toen hem dit eindelijk gelukte, overal zijne dochter te zoeken. Maar te vergeefs; nergens vond hij haar; hij meende, dat zij zich hier of daar vei borgen had en dat ze spoedig wel weer te voorschijn zou komen Daarom wierp hij de zweep, die hij nog steeds in de hand hield, vol ergernis in een hoek, nam een goeden slok uit zijne flesch, wierp toen de buks met dubbelen loop over zijne schouders en ging vloekend en scheldend het bosch in. die in New York worden gegeten uit Nederland komen. De eieren uit Neder land bereiken New York eerder dan die welke er uit Ohio, waar men ontzettende hoeveelheden kippen houdt, worden heen gezonden. Menige stoomboot uit Neder land brengt 100,000 eieren mede. De gemeenteraad hield Maandag avond eene vergadering tot behandeling van eene voordracht van B. en W., om de beide voorloopig met de minister van oorlog aangegane overeenkomsten nopens de beschikbaarstelling van grond voor kazernebouw en oefeningsterrein in ééne overeenkomst bijeen te voegen. In de zitting van 30 April jl. schonk de raad zijne goedkeuring aan eene ontwerp overeenkomst, waarbij de gemeente zich verbond om den staat in het bezit te stellen van een uitgebreid terrein, gele gen op de grens van Amersfoort en voor een klein gedeelte nog in Leusden, tus- schen den Leusdenschen weg en den Appelweg, dat bestemd is voor't bouwen van eene kazerne en voor oefeningster rein ten behoeve van het regiment in fanterie, dat bij uitvoering van het dis- locatieplan te Amersfoort in garnizoen zal komen. Daartegenover werd door den staat aan de gemeente in koop voor gedragen het Arsenaal en het achterste gedeelte van de kazerne «het Kinderhuis," en deed de staat afstand van de rechten, die hij bij de overeenkomst van 20 Oct. 1860 heeft verkregen op de kazerne «het Werkhuis," het gebouw der infirmerie in de Breedestraat, het bovenste gedeelte van de Waag aan de Appelmarkt en het gebouw der militaire bakkerij in de Muur huizen, met dien verstande, dat die ge bouwen in huur kunnen blijven bij het rijk, zoolang dit wordt gewenscht. In de zitting van 30 December jl. volgde daarop een besluit, tot aankoop van de markgenooten van den Leusder- berg van een terrein van 860 hectaren heidegrond, gelegen aan de westzijde van den grintweg naar Doorn, met het doel eene overeenkomst aan te gaan met den minister van oorlog nopens het in ge bruik nemen van dit terrein voor schiet en andere oefeningen van het te ver wachten infanterie-gai nizoen. Deze beide ontwerp-overeenkomsten zijn nu in ééne overeenkomst samenge voegd in de voordracht, die Maandag den raad werd aangeboden. B. en W. deelden daarbij mede, dat de bezwaren, die nog aan de goedkeuring van de laatst bedoelde overeenkomst in den weg ston den, waarschijnlijk spoedig zullen worden uit den weg geruimd. Het terrein op den Leusderbeig kan namelijk niet door den staat worden aanvaard, dan nadat het van de daarop rustende jachtrechten zal zijn bevrijd. De markgenooten van den Leusderberg hebben zich, op verzoek van B. en W., bereid verklaard tot den afkoop van dit recht het rioodige te ver richten, waarvan casu quo het gevolg zal zijn, dat de koopsom van het terrein, ad f70,000, wellicht met f 4000 zal moe ten worden verhoogd. De rente vari die verhooging zal gedekt worden door ver hooging van de jaarlijksche huursom, door den staat te betalen voor het ge bruik van het terrein, met f 100, en door verhuring van het jachtrechl aan parti culieren. De afkoopsom van het jacht- recht wordt bij de koopsom gevoegd, voor het geval dat de staat gebruik mocht maken van zijn bij de overeen komst bedongen recht, om het terrein in eigendom over te nemen voor den prijs, dien het de gemeente heeft gekost, plus de onkosten. Er blijft nu nog over het bezwaar omtrent de wegen (heidesporen), die het terrein doorkruisen en die op het kadaster ten name van de gemeente Leusden staan. Het terrein moet namelijk vrij van wegen in gebruik gegeven worden. B. en W. hebben zich daartoe in betrekking gesteld met het gemeentebestuur van Leusden, en hoewel dit over den afstand van den eigendom dier wegen aan Amersfoort nog geen beslissing genomen heelt, stellen Theresa was, bijna zonder het te weten op den bekenden weg verder geloopen en aldus bij het woudhutje gekomen. Het was nog geen tijd, waarop Diederik gewoon was te komen, alles was rondom nog stil. Nabij de hut stroomde een helder beekje vrij en vroolijk daarheen en hier, onder de schaduw van eenige dicht ineengegroeide dennen, wierp zich Theresa neder en schreide luid. Haar voet begon haar hevig pyn te doen. Daar zij slechts dunne en ver uitgesne den pantoffels had aangehad, was zij door den krachtigen zweepslag gevoelig getroffen. Schuw om zich heen ziende, trok zij de pantoffel uit en stroopte de kous af. Een dunne, bloedige striem liep dwars over den rug van haar teeren voet Om het branden der opgezwollen huid te verzachten, stak zij het voetje in 't koele water der beek. Maar plotse ling zag zij verschrikt om, want duidelijk had zij eenig geruisch achter zich gehoord. Als bet haar vader eens was en haar hier dan 'ond I De takken van 't kreupelhout kraakten luider en in 't volgende oogenblik stond Diederik voor haar. Verrast trok zij den voet uit het water en zocht dien onder haar kleed te verbergen. Maar 't was te laat; Diederik had alles gezien. «Wat doe je daar, Threesje?" B. en W. zich toch voor. dat het tegen eene vergoeding van f300 daartoe be reid zal worden bevonden. Na deze inlichtingen werd de voor dracht tot goedkeuring van de overeen komst aangenomen. Het besluit van den raad moet nu nog door Ged. Staten worden goedgekeurd, terwijl aan den anderen kant de minister van oorlog de bekiachtiging van de overeenkomst bij de wetgevende macht moet aanvragen. De raadsbesluiten tot verkoop van het gebouw der tegenwoordige meisjesschool aan de firma van Werkhoven Co. en tot het stichten van twee nieuwe school gebouwen, een voor meisjes en eer. voor jongens, zijn door Ged. Staten goedge keurd. Tot de uitvoering van deze be sluiten wordt reeds het noodige voor bereid. Gister kwam eene voordracht in tot vaststelling van het bestek voor 't bouwen van de nieuwe openbare meisjesschool in het plantsoen bij de Slijkpoort. Het nieuwe gebouw zal acht localen bevatten, benevens eeneconcierge- woning, die binnendoor geen gemeenschap heeft met de schoollocalen de begrooting der kosten is f21,500.Enkele be zwaren werden geopperd de heer Visser was tegen het bijbouwen van eene conciërgewoningde heer de Koningh maakte bezwaar omdat het gebouw te dicht bij den Grooten Haag was ont worpen de heer Huet wegens de plaat sing van het gebouw, die hij meer in de nabijheid van de Slijkpoort had gewenscht. Die bezwaren vonden echter geen weer klank, en het bestek werd ten slotte zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, zooals het was voorgedragen. Van de 12 langs den Grooten Haag staande iepenboomen zullen 6 moeten worden geveld, tengevolge van de stich ting van dit schoolgebouw de raad keurde een voorstel goed, om deze boomen onderhands te verkoopen aan W. van den Burg voor f 92. Eindelijk werden de leden en plaats vervangende leden van de stembureau's voor de verkiezingen in 1887 benoemd. Tot leden van het stembureau voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer zijn benoemd de- hh. Scheltema en Huet, tot hunne plaatsvervangers en leden van het Stembureau van de provinciale staten de hh. v. d. Wall Bake en Zandijk tot plaatsvervangers van dezen, tevens stem- opnemers bij verkiezingen van leden van den gemeenteraad, de heeren van Burg steeden en van Beek tot plaatsvervan gers van laatsgenoemden de heeren Scheltus en Groeneboom. Piet. Wat hebben sommige leden van de Tweede Kamer onlangs kostelijk ge geten bij Paulez in Den Haag. Jan. Dat mag je wel zeggen, 't Is maar wat mal, dat de Nederlandsche volksvertegenwoordigers er zoo'n pleizier in hebben Nederlandsche spijzen Fransch te eten. P. Hoe bedoel je dat? J. Wel het inenn bevatte niet anders dan Fransche woorden. P. Maar dat kan immers niet anders. In 't Nederlandsch heb je immers voor al die fijne spijzen geen woorden? J. Bij de Nederlanders in Nederland zijp. ze althans niet in gebruik, maar wel bij de Nederlanders van afkomst in Nieuw York. Kijk dit fraai gedrukte stukje karton maar eens in. P. (leest) HET H0LLAN0SCH GENOOTSCHAP VAN NEW YORK. ]VX a a 11 ij cl den 27sten van Louwmaand 1887, te 7 uur 's avonds. vraagde hij verwonderd, «heb je je voet gewond «Neen, neen," fluisterde het meisje, schaamrood wordend, «het is niets, mijn vader." «Wat is er met je vader?" «Hij heeft mij geslagen," snikte Threesje en een tranenstroom volgde op hare woorden. Wathij durft je te slaan. Threesje I Is het waar? Maar je zegt me niet, wat er met je voet gebeurd is? «Hij heeft mij met den zweep willen slaan, en toen ik weg wou loopen, heeft hij mijn voet getroffen. Daar, zie hier." Zij stak beschaamd den voet een weinig onder haar kleed uit, zoodat Diederik de wonde zien kon. Deze echter knielde naast haar en nam, eer zij het voorzag, den voet in zijne handen. «Arme Threesje," zeide hij, «zeker heeft Een gloeiende blos vloog bij die aan raking over het gelaat van de gewonde zij wilde opspringen, maar in 't zelfde oogenblik bleef zij plotseling staan en luisterde. In de verte hoorde men dui delijk het gekraak van voetstappen. «Er komt iemand aan, Threesje," zei Diedrik. «Kom, laat ons vlug in het huisje gaan, opdat men ons hier niet vinde." SPIJSKAART. De Weleerw. heer Henry i. van Duke zal bidden over tafel. Blamre laudtougsclie oosters. SOEPEN. Dikke soep van garnalen. Volmaakte soep in Rubens stijl. ZIJSCHOTELTJES. Selderij. Olijven. Radijs. Lyonsche worst. Paukenvorm. St. Honoré. VISCH. Gestreepte baars in Villaret stijl. GEKRUIDE GERECHTEN. Ossenhaas in Medisis stijl. VOORGERECHTEN. Gebraden kapoen in Maintenan stijl. Landschildpad in Maryland stijl. J. Houd nou maar eens op. Denk jij niet, dat een Nederlander in Nederland, die prijs stelt op zijn fatsoen, het bene den zich zou achten, spijzen met zulke Nederlandsche namen aan te roeren? P. Ja wel, maar alleen in 't geval dat zijn maag of zijn hoofd van streek is. Utrecbt. De heer A. D. Hamburger alhier heeft aan de Gemeente, ter her denking aan het 20-jarig bestaan zijner Ned. Lood- en Zinkpletterij, een monu mentale pomp ten geschenke aangeboden. Geheel van zink vervaardigd, staat de sierlijk bewerkte pomp op een breed hardsteenen voetstuk met twee ruime waterbakken, terwijl de vier hoekpilaren ieder met een gaslantaarn zijn versierd en het geheel door een Sugg's lantaarn wordt gekroond. Deze pomp een sieraad voor de Neude waar zij is geplaatst, werd j.l. Zaterdag aan de Gemeente over gedragen en in gebruik gesteld. -- Van de bende knapen, onlangs al hier ter zake diefstal bij insluiping aan gehouden, heeft de Rechtbank er j. I. Dinsdag 3 veroordeeld tot opzending naar een rijks-opvoedingsgesticht en 1 tot 3 dagen gevangenisstraf. Toch schijnt er de schrik nog niet in te zijn gekomen, althans door de politie werden wederom een paar 12-jarige knapen betrapt even nadat zij bij een winkelier een paar por- temonnaies hadden ontvreemd. Buiten de Weerd alhier werd jl. Maandag avond eene van elders komende juffrouw, plotseling door eene beroerte getroffen, met het treurig gevolg dat zij bijna onmiddelijk daarop overleed en door den te hulp geroepen geneeskundige slechts de dood konde worden geconsta teerd. Nijkerk. Jl. Donderdag is de kerke- raad der Ned. Herv. Gemeente alhier door het classicaal bestuur van Harder wijk vooiloopig geschorst, met uitzonde ring van de heeren predikanten J. J. Gobius du Sart en W. F. Bluggel en de ouderlingen Gijsbert van den Pol en H. Brons. Naar men verneemt, moeten den vol genden dag de geschorste kerkeraadsle- den uit het synodaal verband zijn getre den, welk voorbeeld door eenige kerk voogden moet zijn nagevolgd. Zaterdag deed het praatje de rondte, dat Zondagmorgen de ringpredikant Ds. Ris Lambers uit Barneveld niet zou toe gelaten worden om de vacaturebeurt te vervullen, maar dat voor de gemeente zoude optreden Dr. van den Bergh uit Voorthuizen. Wat verhaald werd, is geschied. Zondagmorgen omstreeks 9 uur, was Dr. van den Bergh in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente tegenwoordig en betrad den kansel. Eene groote menigte volk was in het kerkgebouw aanwezig. Iets later ver scheen de ringpredikant met den Voor zitter van den kerkeraad Ds. Gobius du Sart en den heer Burgemeester dezer Threesje wilde eerst haar ontblooten voet nog bedekken, maar hij liet het niet toe, en terwijl hij hare kousen meenam, trok hij ze zachtjes mede. «Spoedig, er is geen tijd te verliezen," fluisterde hij, gij kunt binnen wel uwe kousen aantrekken." Het meisje hinkte achter hem aan, want de scherpe naalden en de dunne takjes deden haren voet pijn. Toen Die drik dat bemerkte, hief hij haar fluks van den grond op, droeg haar zoo naar binnen en sloot de deur achter zich dicht. Het was hoog tijd, want de schre den van den naderbijkomende schenen reeds dichtbij te kraken, juist alsof hij dwars door het bosch liep. Diedrik had het meisje op de mosbank neergezet en plaatste zich voor de eenige kleine ope ning, die het binnenste slechts spaarzaam verlichtte. Maar Therese was nieuwsgie rig en drukte haar kopje naast Diedrik voor de opening. Als van een bliksem straal getroffen ijlden beiden plotseling terug. «Mijn vader, mijn vader!" fluis terde 't meisje verschrikt, 0 God, als hij ons hier vond." Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2