32f Staats-loterij. 1 WEI- EN HOOILAND, Advertentiën. Maandag, 21 Maart. DIENSTBODE, EEN KLEIN IT HUIS, Inniiupiiii penljraie PLANTEN, 1 BOUW- en WEILAND, SLOTHOUWER k ZOON. No. 2. Een perceel No. 4. Een perceel DUO, Gemengd Nieuws. Offlcieele Publicatiën. Mevronv Aflema v. Scheltema, in liet openbaar AANBESTEDEN iftt |jfi[initci[ing TE KOOPs VIOOL, FLUIT, TE HUUR GEVRAAGD II TWEE WONINGEN TWEE WONINGEN Ho. 5. Een perceel QITO, Ingezonden. J. C. LEINWEBER. Te huur gevraagd: DE KONINKLIJKE FAMILIE a 20 Cents wmMmmw! DOORBLOEIENDE ROZEN, VERKOOPEN: No. 1. No. 2. VERHUREN: No 1. Een perceel best gemeente, ten einde de aanwezigheid van Dr. van den Bergh oj> den kansel te con- stateeren, en de niet toelating var, den ringpredikant. Er henrschle toen reeds een lievig tumult in de kerk. Dr. van den Bergli gaf op te zingen psalm -126, het orgel speelde de wijze van dien psalm, maar het werd over stemd door het zingen van het «Wien Neerlandsch bloed" en andere vaderland- sche liederen, door eenige aanwezigen aangeheven. De wanordelijkheden namen hand over hand toe, zoodat de heer Burgemeester zich gedrongen gevoelde den heer van den Bergh, met het oog op nog verdere ongeregeldheden te verzoeken den kansel te ontiuimen, deze echter weigerde dit te doen, zonder'vergunning van heerpn Kerkvoogden. De Burgemeester begaf zich toen tot den president-kerkvoogd de heer Malga en op diens verzoek werd door Dr. van den Bergh aan liet aftre den van den kansel gevolg gegeven. Tengevolge van de groote wanorde kon de ringpredikant niet optreden. Van het gebeurde is door den heer Burgemeester proces-verbaal opgemaakt. Reeds was de kerk vóór tien uur ont ruimd. De namiddag- en avond-godsdienst oefeningen werden geleid door onze pre dikanten de heeren Gobius du Sart en Bluggel, zonder dat de minste stoornis voorviel. De Baarnsche water-geneesinrich- ting is gereed, en zal op 1 Mei 1887 geopend worden. Zij ligt in het boogere gedeelte der gemeente Baarn, in het zoogenaamde Prins-Hendrik-park, op een drogen zandgrond te midden van dennen- en eikenbosschen en in de onmiddelijke nabijheid der bosschen van het koninklijk domein Soestdijk, waar steeds vrije wan deling is toegestaan. Bij de Inrichting behoort een park van ongeveer vier hec taren. Het hoofdgebouw, in rustieken stijl opgetrokken, bevat, behalve eene ruime Eetzaal en eene Conversatiezaal, een twintigtal comfortabel ingerichte Logeer kamers, alle op het Zuid-Oosten of Zuid- Westen gelegen, de meeste van balcons of verandahs voorzien en met gas ver licht. De Badinrichting is toegerust met alle soorten van Bad- en Douche-apparaten voor water van verschillende temperatu ren, heete luchtbaden, electrische baden enz., terwijl de Geneesheer-Directeur zich voorstelt eene uitgebreide toepassing te maken van Massage, Geneeskundige gym nastiek, Aërotherapie en Electriciteit (ook statische). Onder de ziekten, die door eene of meer dezer methoden met goed gevolg kunnen worden bestreden, behooren in de eerste plaats die van het Zenuwstel sel, zoowel algemeene zenuwzwakte (Neu rasthenie), Hysterie en Hypochondrie, als sommige meer ernstige ziekten van Her senen en Ruggemerg; verder Bloedar moede en Bleekzucht, Rheumatisrnus van spieren en gewrichten, Jicht, Vetzucht, Moeraskoortsen, Asthma, Hartziekten, ziekten van Maag en Darmkanaal, van Lever en Nieren, ziekten der Ademha lingswerktuigen, als: Bronchitis, Long ontsteking, Tering enz., Morphinisme en andere Chronische vergiftigingen, Vrou wenziekten enz. De inrichting is gedurende het geheele jaar geopend. De prijzen per persoon en per dag zijn: voor Woning, Licht en Bediening f 1. k f'3.50 naar gelang der kamers. Voor Voeding wordt f3.50 per dag berekend, waarvoor 1ste en 2de Déjeuner, Diner en Souper wordt verschaft. De patiënten betalen f2.daags voor Geneeskundige behandeling, waaronder alle consulten van den Geneesheer, alle soorten van Baden en Douches, Electri citeit enz. begiepen zijn. Alleen speciale oppassing wordt extra betaald. Geneeskundige behandeling van niet- inwonenden wordt, naar een afzonderlijk tarief berekend. Barneveld. De logementhouder G. J. van Versendaal is voornemens, de van ouds zoo gunstig bekende „Roskam" ge heel te doen verbouwen en vernieuwen. De oude Roskam heeft jaren, ju, eeuwen lang, trouw dienst gedaan; reeds in het midden der zeventiende eeuw werden daarin vergaderingen der ambtsjonkers gehouden, doch begon nu eindelijk wat bouwvallig en wrak te worden. Een flink nieuw, verfraaid en vergroot gebouw kan daar een waar sieraad van het dorp worden. In een Honoaarsch dorpje kregen een grondbezitter en een leeraar twist en eene beleedigende uitdrukking, die in de hitte van den woordenstrijd gevallen was, gaf den grondbezitter aanleiding om den ander zijne getuigen te zenden. Het duel had plaats en het gevolg daarvan was, dat de beide duellisten voor de rechtbank moesten verschijnen. Eene zaak, die zoozeer de algemeene vroolijkheid verwekte, als de behandeling van dit duel, zal zeker wel in langen tijd niet voorgekomen zijn. De uitdager vertelde namelijk, dat bij het duel alles zoo was ingericht, dat geen der partijen eenig letsel kon bekomen. Men schoot met pistolen, met zulk eene zwakke lading, dat de kogels er meer uitvielen, dan dat ze er uit werden geschoten, terwijl men op een zoo grooten afstand van elkaar stond, dat zelfs met een ge weer een treffen bijna tot de onmogelijk heden behoord zou hebben. De eerste keer ketste het pistool van den leeraar en de grondbezitter schoot in de lucht. Bij de tweede maal schoot de grondbe zitter het eerst en nauwelijks knalde het schot, of de ander viel van schrik op de grond. Bij een geneeskundig onderzoek bleek het evenwel, dat hij niet gekwetst was. Ondanks dezen kal- raen afloop van het duel werden de vechtersbazen veroordeeld tot veertien dagen hechtenis, wegens «het spelen met vuurwapenen." Men zegt, dat keizer Wilhelm een uit het fijnste Dresdensch porcelein be staand tafelservies beeft besteld, dat hij de koningin van Engeland zal schenken bij gelegenheid van haar 50-jarig regee- ringsjubileum. Op ieder bord zijn vijf medaillons geschilderd, die óf allegorisch de voorname gebeurtenissen uit de regee ring der koningin, óf poitretten van de beroemdste mannen van haar tijd voor stellen. Het servies bestaat uit 288 groote en 120 kleine borden en 72 schalen van alle grootte, behalve de sauskommen, vruchtenschalen en ander tafelgereedschap. De grootste der vruch tenschalen bekroont een statuptte der koningin, terwijl rondom, wit op gouden grond, de reliefpoitretten van alle leden der Engelsche koninklijke familie zijn aangebracht. Aan een der bovenhuizen te 's-Hage belde een jongen aan. De dienstbode die bezig was met de bovenvoorkamer te stoffen, stak haar hoofd door het open geschoven raam en riep»Wel jongen, wat is er?" Door het leven der voorbij gaande voertuigen hoorde de jongen echter niets en gaf dus geen antwoord. Dit verdroot de meid, waarop zij besloot wat water in een glas te schenken en dal op het hoofd van den beneden staande te laten neerkomen. Dit besluit miste zijn uitwerking niet. «Antwoord op de schoenen, pot verdieschreeuwde de jongen nijdig, terwijl het «beroerde meid!" minder luid werd gesproken en bij het water van zich afschudde. De meid trok b oven aan e trap aan het touw en de deur ging open. «Ik zal het aan mevro uw gaan vragen, wacht maar even en terwijl zij daaraan voldeed, zon de ander op wraak. Na een korte pauze keerde zij teiug met het antwoord dat de schoe nen pasten. «Doe je asjeblieft de deur voor mij dicht, vent?" «Wat dacht je andersvoegde hij haar toe, en de daad bij het woord voegende, dreunde het huis er van. Voor de meid weer op de kamer kon zijn, belde de jongen toen opnieuw, weer werd er aan het touw getiokken, doch thans ging de deur niet open, daar de schelm het touw van te voren had losgemaakt. De dienstbode moest nu wel naar beneden komen en zag de snuiter lachend op de stoep staan, die haar op zijn beurt vroeg «Doe je asjeblieft de deur voor me toe, vrijster?" Naar aanleiding van het door mij ge plaatste Artikel over de Obligatiën van de Portug. Koninkl. Tr.-Afrik. spoorweg- Maatsch'j. in het No. dezer Courant van Woensd. 2 Maart, verzoekt iemand in een onderteekend schrijven een antwoord op de vraag, of diezelfde Obligatiën ge schikt zijn voor geldbelegging. Alvorens het verlangde antwoord te geven, veroorlove men mij een paar op merkingen te maken. Men gelieve in het oog te houden, dat deze Obligatie-leening in buiten gewoon gunstige omstandigheden verkeert. Wat toch is in den regel het geval? Gewoonlijk wordt het kapitaal der aan deelhouders aangewend, om een gedeelte van den aan te leggeu weg in gereedheid te brengen. Is er geen geld meer voor handen, dan worden er pogingen aange wend, om als 1ste hypotheek op den weg een Obligatie-leeiung te sluiten. Allerhande voordeelen worden opgenoemd, behalve een gegarandeerd rente-bedrag en een reserve-fonds. In dit geheel exceptioneel gevalin zake de Konink. Trans-Afrik. Spoorweg-Maatsch'j., is niet alleen een voldoend gegarandeerd rente bedrag, maar ook een buitengewoon groot reserve-fonds voorhanden. Immers, de aandeelhouders hebben tot dusverre niet meer dan 25% van het maatschap pelijk kapitaal gestort. Ten gevolge van het veileend gegarandeerde rente-bedrag en andere hoogst belangrijke voordeelen, door het Portug. Gouvernement toegekend, hebben zij bovengenoemde Obligatie-lee ning als 1ste hypotheek kunnen sluiten. Maar dat neemt niet weg, dat diezelfde Aandeelhouders ten allen tijde opgeroepen kunnen worden tot volstorting van de nog verschuldigde 75% op hun aandeelen. Men geve wel acht, dat die storting geen kleinigheid bedraagtniet minder name lijk dan de kapitale som van p. St. 600,000, dat isgld. 7,200,000. Ziedaar een reserve fond, zoo groot als misschien geen spoorweg-maatschappij ter wereld ooit bezeten heeft. Er komt bij, dat de 40,000 Aandeelen, waarin het maatschappelijk kapitaal verdeeld is, niet alleen allen ge plaatst, maar de houders ook solidair aan sprakelijk zijn. Wij herhalen daarom de gestelde vraag welke maatschappij ver keert in zulke exceptioneel-gunstige om standigheden? Volgens gesloten contract wordt de weg aangelegd binnen de grenzen van het gegarandeerd kapitaal, en voor onverhoopte omstandigheden is er nog een bagatel van ruim zeven millioen gulden beschikbaar. Niet genoeg kan tegenover de vele verkeerde geruchten, die in omloop zijn gebracht, herhaald worden dat de aan de aandeelhouders verleende rente-garantie bij Notarëele acte is overgegaan op de Obligatiehouders. De Obligatielioudeis zijn in deze de plaatsvervangers van de Aandeelhouders. Uit de natuur der zaak volgt, dat het bedrag der uit te betalen rente niet in handen komt van de aandeelhouders. Deze, de aandeelhouders, hebben van hun recht afstand gedaan. Volgens den gewonen loop van zaken, wordt het be drag betaald rechtstreeks aan de Trustees van de Obligatiehouders. Een voorbeeld verduidelijkt de zaak. A is geld schuldig aan B. Maar B staat nolariëel zijn pretentie af aan C. Nu begrijpt toch ieder, dat B niet meer tot A kan zeggen: betaal aan mij. C heeft krachtens notariëele acte het recht, dat A aan hem uitbetaling doet. Hoe is het mogelijk, dat zulks indirecte garantie geheeten wordt? Portugal gaat sterk vooruit. Het is gelegen buiten den stroom der gebeur tenissen, die Europa in onrust brengen, en van een mogelijken oorlog zal het eer voor- dan nadeel ondervinden. Zullen troebelen in Europa invloed uitoefenen op den aanleg van een weg in West- Afrika Portugal is een klein land en heeft groote schuld. Volkomen waar. Maar wat nood, als dat land, toch altijd slechts betrekkelijk klein, zich in grooten bloei verheugt? De republiek der vereenigde Provinciën was waarlijk niet meer uit gebreid, en hoe groot was niet de welstand van onze voorvaderen Op de gestelde vraag is, na het boven staande, ieder in staat zelf het antwoord te geven. In de meeste Europeesche fondsen is op het oogenblik en in de naaste toekomst eer daling dan rijzing te voorzien. Dat is vooral het geval met Rusland, hoe solied Russische effecten ook geacht worden. Bereids is de daling in die fondsen zeer aanzienlijk. Aanhou dend vermindert de Russ. Roebel in waarde. Tegen dezen uiterst lagen, veel te lagen prijs, achten wij derhalve boven gemelde, goed gegarandeerde Tr. Afrik. Spoorweg-Obligalien, zoowel tot geldbe legging als tot speculatie, bijzonder ge schikt. Waar vindt men een gegarandeerde rente van 6'/j Aan den voorzich- tigen geldbelegger schijnt een om zetting van Russische waarden in deze Obligatiën zeer aanbevelingswaardig. A. R. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien de eerste zinsnede van art. 127 der militiewet en art. 7) van het ko ninklijk besluit d.d. 8 Mei 1862, (Staats blad no. 46); Gelet op de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht, van den 8. December 1862, no. 1, N. M. S. (Provinciaalblad no. 157. Herinneren den geestelijken en bedie naren van den godsdienst bij de erkende Kerkgenootschappen en den studenten in de godgeleerdheid hunne verplichting om, voorzoover zij als dienstplichtig zijn aan gewezen en tengevolge van het getrok ken nummer bij de militie ingelijfd moe ten worden, of daarbij reeds ingelijfd zijn, de aanvraag om ontheffing van den werkelijken dienst, tusschen den 20. Maart en den I. April aanstaande, inte- dienen bij den Burgemeester der ge meente binnen welke zij voor de militie zijn ingeschreven, onder overlegging van het desbetrekkelijk bewijsstuk. Amersfoort, den 7. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien art. 8 der wet van den 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95), Biengen ter kennis van het pupliek, dat door hen aan HENDRIKUS VAN DEN HOEVEN en zijne rechtverkrijgen den vergunning is verleend om eene Smederij opterichlen in het perceel, alhier gelegen aan de Muurhuizen, wijk F, no. 509, kadastraal bekend onder sectie E, no. 710. Amersfoort, den 7. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP DEN OPENBAREN WEG.' Een kinder handmofje, eon dames- portemonnaie met geld, een oxide broche. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Nijkerk, 7Maart. Tarwe f6.00 a f7.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a f6.00. Havei f4.40 a f 4.80. Duivenboonen f 6.a f6.50. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f 1.00 a fl.30. Eieren 2 a 3 cent. Schrammen 8 stuks f 12.a f 16..Biggen 52 stuks f6.a f9.Runderen 141 stuks f 40. a f190.Schapen 28 stuks f8 a f18. De Heer en Mevrouw IMMINK Crommelin betuigen bij deze hun harte- lijken dank voor de deelneming ondervon den bij gelegenheid van het overlijden hunner moeder en behuwdmoeder Me vrouw de Wed. IMMINK te Amerongen. De eerste trekking geschiedt. De Collecteur te Amersfoort. huiten Bloemendaal, verlangt met I MEI ééne als meid alléén, loon 80 gulden. liefst met TUIN. Aanbiedingen met op gaaf van prijs onder Lett. K, aan het Bureau dezer Courant., t De COMMANDEERENDE OFFICIER van het detache ment van het le Regiment Iluzaren. zal op zijn bureau in de Kazerne No. 95 te Amersfoort, op Vrijdag, den II. Maart 1887, des middags ten 12 ure, .J/iy Het weiden der paarden 'van genoemde troepen en van het Eskadron Ordou- jfl,? nanoen en Rijschool in (iar> nizoen te Amersfoort, als mede die van het Remonte Depot, gedurende het weide- seizoen van 1887. De voorwaarden dezer aanbesteding liggen van af heden dagelijks ter lezing op het Bureau van genoemden Comman dant van 's morgens 9 tot 12 ure. Amersfoort, den 5. Maart 1887. V AAN HET naar de schilderij van HERMAN TEN HATE voorstellende VERKRIJGBAAR BIJ eepf halve en een driekwart zeer geschikt voor eerstbeginnenden, be nevens een goed onderhouden WET ECHT ZILVEREN KLEPPEN. Te bevragen in den Boek-, Kantoor- en Kunsthandel van SLOTHOUWER «fc ZOON.- Brieven franco onder letter S B aai het Bureau dezer Courant. De Deurwaarder D. C. PRINS te Amers foort zal op Vrijdag 18 Maart 1887, 's namiddags 1 uui precies, aan HET ZAND aldaai A Contant EENE FRAAIE COLLECTIE rirnrnri JUL ENZ. 's Morgens vóór den verkoop te zien. De Notaris A. II. DRIJFHOUT VAN HOOFF en Mr. J. DE LOUTER te Amersfoort, zullen op Vrijdag den 18. Maart 1887, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffiehuis „IIET VALKJE" te Amersfoort in het openbaar Onder de gemeente Hoogland: onder één dak met bijbelioorenden GROND, gelegen langs de laan van de boerenhofstede „SCIlOON-OORD," nabij «den Ilam" kad. D 896, 897 en 898, samen groot 18 A. 80 c.A. Eemgeld f0.02. Grondlasten f 12.67. Verhuurd voor f2,40 in de week. onder één dak, met bijbelioorenden GROND, naast liet voorgaand perceel, kad. D 935, 936 en 937, samen groot 30 A 75 c.A. Eemgeld f 0.03. Grondlasten f 11.10'. Verhuurd geweest voor f2,40 in de week. De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa geveild. Aanvaaiding bij de betaling op 18 Juni 1887, of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. Notaris Mr. J. M. RICHELLE, te Amersfoort is voor nemens om op Vrij- dug den 18 Maart 1887 des middags te 12 uur, in het kof- Valkje" aldaar in het open- flehuis «het baar te Voor den tijd van 6 jaren, inge gaan 20 December I88U. Voor 't St. ELISABETHS GAST- of ZIEKENHUIS te Amersfoort. ONDER DE GEWEENTE BUNSCHOTEN. groot 1 hecta. 59 a. 50 c. Paal 1. Laatst in gebruik geweest bij P. VAN DE WOLFSHAAR. groot 3 hecta. 2 a. 10 c. Paal 2. Laatst in gebruik geweest bij de Erven R. SCHOONDERBEEK. in den St. Nicolaas-Polder, groot 5 hecta. 69 a90 c. Paal 3. Laatst in gebruik geweest bij I. en H. BURGSTEDEN. ONDER DE GEMEENTE HOOGLAND. in de Duits, polder de Haar, groot 5 hecta. 21 a. 30 c. Paal 8. Laatst in gebruik geweest bij A. DE BRUIN en J. W. VRIJHOEF. in den polder Neer-Zeldert, groot 2 hecta. 28 a. 90 c. Paal 12. Laatst in gebruik geweest bij GERRIT OUDHUIZEN. Voor'tR K. ARMBESTUUR te Amersfoort. ONDER DE GEMEENTE LEUSDEN. No 6. Een perceel best nabij den Staatsspoorweg, groot 3 hecta. 83 aren. Laatst in gebruik bij TEUNIS VOS KUILEN. Breeder bij biljetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3