BLOiniHTElTOOHSTILLIIIr DIMSISMUMIJ 1 I WERVING VOOR OOST-INDIE. Echte en gewone Brabantsche kanten, NIJFPOLITOEIt, niiuiTcnom- TEMPELS, -en 1IMIEK01 DeHuisvriend MRljfk JONG Wille Goederen, HEEREN BOORDEN, Heerenbukskings, DE J H. J. BONNIER, Haard- en Kachelkolen, Pas Getrouwd, ie nieuwe DAHESSTOFFEN, REGENMANTELS, te Amersfoort. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. G. J. SLOTHOUWER. UTRECHTSCH piano's. ^salmiak-pastilles tt! nederlanders witte en gekleurde katoenen kousen en sokeen Mol- en Antomaat-stempels, facsimilestempels, iHi uit de blikken trommel Wed. J. RAVE te Zwolle, ORGELS. uwe woning A No 1. lichtsterkte 8 volts, prijs: 8 francs No 2. 12 12 i i[ i i! 1 Handgeld bij zes-jarige verbintenis f 300. Aanbrengpremie- 10- WRATTEN, tU EelftooM, Hoornvlies, 1272 Cent per fleschje, H, A. van Bekkum, Horloge- en Instrumentmaker HORLOGES. BRILLEN PENDULES. GUTTA-PERCHA- PINCE-NEZ. KLOKKEN. SPUITEN. BAROMETERS. REGULATEURS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. GENEZING der DOOFHEID in alle soorten Breloque- en Capsule Stempels, Mftüttgrsm-en PUIKE Uitiii.uuten.de COKES zonder gruis. K, J. H. BOSCH. Kampstraat C 30, hoek Groote St. Jansstraat, Holloway'é Pillen. Yoor slechts 376Ct. p. maand, ontvangen: en de fijnste Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. •UUts-~ft IL- V mg. tn laar ezei zer? eeft laai jd. opi 'as e e A ede il lolls nbe e h entD ie z[/A uld voo lam//^ in /an >m :oog swa iet in sóóv ite naa als len keil de den ledi van Door de AlVleeling AMERSFOORT van het FTRECHTSCH GE» is een losmakend en verzachtend NOOTSCHAP van LANDBOUW en KRUIDKUNDE zal op 1, 2 en 3 j middel, dat onmiddellijk de prikke- Jnli 188/ eene .TENTOONSTELLING van BLOEMEN worden gehouden j ling in de keel, waardoor de hoest in AMICITIA te Amersfoort. Inlichtingen en Programma's op franco aanvrage te ver krijgen bij den Heer B. E. CASTENDIJK, Secretaris der Afdeeling te Amersfoort. ontstaat, wegneemt. Per doos 25 cent. Dépot te Amersfoort A. ANNEGARN. zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianos' van elk fabrikaat, als: Adam, Beclistein, Bliitliner, Erard- Ibacli, Kaps, Maun, Pleycl, Steinway enz., van Amerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaag-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer rniiuen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amergfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER ét ZOON. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de opleg gende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vierk. fiesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. i Zei i ied der mo bei dat doc'// y' lijk ZOl zijl kei me on: dip dii int zo( W den ko de v bei' Het electrische licht geeft rook noch hittebehoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furuoux, 7 Rue des Murs de la Roquette, PARIS. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankeerd. aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. k lei- Bo dii de ov m w; P* of zi st n< ki d( w b< tc 01 ti d a h Zi z n k h r v r». trol' zeif op je o/ Vt ah in bet VERKOOPHUIS op den HOF te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Effen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes, Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. enz. worden in korten tijd radicaal ge nezen, zonderpijn, door RADLAUER'S gpeciaal middel uit de Boode Apo theek te Posen, prijs per flacon met gebruiksaanwijzing en penseel 50 cent Contant, franco p. post 65 ent. Cen- traaldepöt Wed. J. RAVE, Zwolle. Te Amersfoort bij ALPHONS ANNEGARN. ECHT GERIYIAANSCH alleen verkrijgbaar bij 1 te - AMERSFOORT. is? O Sf 3 latvill Ijccfi jua-vei VDel'taat Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. De GEPATENTEERDE KUNSTTROMMELVLIEZEN ran NICHOLSON genezen of verlichten de doofheid, waardoor nj ook ont'Maan mocht ziia De opmerkeni*3irdlgtto eenezlnien hebben pliïti tehtd Men xende 12 */2 cents om frtnco ee* geillustr. werk van 80 bladz.ia do hollandsche, fraoiche ofduitsehe 'Ail te ontvangen, dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeren, aangewend om de doofheid te genezen, bene ent aanbevelingen van Doctors, Advokaten, Boekuitgevers en ander* aanzienlijke personen, die door deze TROMMELVLIEZEN iijo ienezen en ze zeer aanbevelen.— Men schrijve onder opgave va* eae cosraat saa J. H NICHOLSON, 4. r. Drouot. U PARUS zooals: medaillon-stempels, LUCIFERSDOOZEN, ZAKMESSEN, ZAKPOTLOODEN met slempel-iuricliting. in nette étuis met inkt en toebehooren. ur die nimmermeer met inkt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door Verkrijgbaar bij W Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. Het steeds toenemend aantal adver- tentiën te Amersfoort, heeft de Uitgever F. B. VAN DSTMAÏl doen besluiten alhier een bureau te vestigen: alwaar door den Heer P. v. d. BO GAARD. aan wien het hoofdagentschap is opgedragen, van af heden dagelijks advertenties en abonnementen worden aangenomen. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. BEURSBERICHTEN. Pei c. 8 Maart, komt men in het bezit van Een degelijk Maandwerk voor het Huisgezin, bijeengebracht door Neder- landsche Letterkundigen eu Geleerden, op elk gebied van Wetenschap en Kunst, met twee honderd Illustration per jaar gang. Bij de Juli-Aflevering ontvangen alle fnteekenaren. ter versiering hunner huiskamers, de Oleosraphie ter grootte van 34 47 centimeter, naar een Schilderij van Wm. Steelink, die uitsluitend voor „De Huisvriend" geschilderd is. Alle Boekhandelaren nemen bestel lingen aan, evenals de Uitgever H. A. M. roelants, te Schiedam. Nederland.Sch. Ct. W. - 2 dito dito 3 dito dito 4 dito Oblig. 1878. 4 dito dito 1883. 4 dito 1884. 4 dito volgef. recep. dito. 4 Hong. Oblig.-L. 1867 5 dito Papier 5 dito goudleening 5 dito dito 1881 4 Oostenrijk. Obl. in pap. 5 Oblig. dito Febr/Aug. 5 dito Zilver Jun./Juli 5 dito Jito April/Oct. 5 Polen Obl. Schk. 44. 4 Port. Obl. Bti. 53/84 3 Rusland. Obl. Hope Co. 1798/1815 5 Cert. Hamburg 1820 5 Ct. Inschr. 5e S. 1854. 5 dito 1864 ƒ1000 5 dito dito £100 5 dito 1866 ƒ1000 5 dito dito 100 5 dito 1877 20—100 5 dito le Oosters. Leen. 5 dito Tweede dito 5 dito Derde dito 5 dito 1872 gec. 50 100 5 dito 1873 gec. 50 100 5 dito 1860 2e 100 4% dito 75 gec. 50-100 4>/a dito 1880 gecons. 4 Oblig. Leen. 1867,69 4 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. 4 Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. 4 Spoorweg-Leening 1876 5 Vereen. Staten. Obl. 1876 4% fMexico. Obl. 1851 3 dito 1864 3 Braz. Oblig. Lond. '65 5 dito Leening 1875 5 dito dito 1883 41/- fPeru. Obl-Leecing. 1870 6 j-Obl.-Leening 1872 5 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 1 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 Industr. en ünano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4'/a dito dito dito 4 Amsterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. •iito dito Nederl. Bank Aandeelen Nedepl. Handels-Maats, dito Duitschland. Aani. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbi. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank Spoorweg-lieemngen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aanti. 5 Tlieiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. o. v. emm. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob 100 5 Los. Sewast. Ob. 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito 1000 5 Riaschk-Wiasma. A Zuid-W.-Spoo-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl. dito Calif.-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv. Rio-Gr. 7 Aand Miss. K. Texas Obl. St. Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac. Obl. 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. 3 4'y 72 w, 5 5 niet op staal doch allen voorradig. Aanbevelend, 73%. 88% 97 V, 97 67'/. 88% 76% 61% 61% 62% 62% 84 58 V. 101 55% 56% 99% 95% 96'/, 52%. 52% 51% 92% 92 91% 87% 75% 83%, 100% 61 13% 13% 71% 89 107% 27% 11% 100", 98'%, 91% 14% 11% 39 98 97 95% 101 100% 52% 102 101% 225 111% 75% 113% 83 72 148% 101 114 100", 25 7]M 1 'li 136% 87% 106 44% 97", 80% 61% 60% 76% 79 46% 78% 120 57 92% 97% 87% 87% 50'/, 88 87% 97% 47% 56% 113 100% 136% 116% 31% 114 117% 114 84% Nederl. Stad Amsterdam, f 100. Amst. Kan. C. v. Aand. dito Rotterdam Gemeente-Crediet België. Stad Antw. '74 Stad Brussel, fr. 100 '79 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank Theisloten Oostenrijk. Stsl. 1854 dito dito 1860 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Aast. Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. Rusland. St.l. 1864. dito dito 1866. Spanje. Stad Madrid 1868 Turkije. Spoorweg-L. 3% 5 5 3 3 108% 102% 106 101 97% 81% 96% 99% 105% 133% 136 80% 97% 131 126% 43% 6%, Wiiiterdienst, geopend 1 Oetober 1886. Nederlandscb e Oentr aal-Spoor weg. Ooater-Spoorweg. - \am Utrecht iVertr. Amersf, Utrecht 7,20 8,34 11,19 2,47 4,28 Aankomst te Rottd. 's Hage 6,9 8,17 9,1 9,7 11,45 3,23 5- 6.36 8,45 9.37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 9,27 10.18 i,9 4,47 7,44 9,54 ii,33 Arnh. 9,53 10,45 2,10 5,21 10,20 Naar Zwolle. Vertr. Amersf. 9.2 11,58 6,28 9.27 Zwolle 10,59 2,2 7,59 11.10 tilükOlllSl tt Leeuwarden Groningen 1,55 4,28 10.12 1,51 4,30 10,15 tau» Hilversum aankomst te Naar Autrhe n Aankomst tt Vertr. Amersf Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. i V. Baarn V. Aniersf. Barnev. Apeld. 7,26 7,39 7.48 8,13 8,30 I 8 41 8,59 9,19 9.55 8.05 8,18 8,27 9,12 9,33 9,46 10.29 8,36 8,49 8.58 9,47 9,33 11,41 3,44 12.3 12.19 12,49 9,18 9. 3 10,7 3,59 4.17 4.48 9.37 9.50 9 59 1-1.15 10,43 6,36 6.49 7,5 7,35 11,17 11.30 11,39 12.29 12.16 12 15 9,11 30 ''.48 1O.20 12,7 12.20 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4.13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9.38 9,33 857 9.10 9.19 9,54 '0,3 U',16 10.25 11.35 11,10 10,19 10,48 1.9 5.11 7.55 u',14 Hollandsche-IJzeren-Spoorweg Naar NijmegenAankomst t« Veenend. Rhen. Kelt. Leusd. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24,30 6,door 9,32 9,38 Woudenb. Scherpenz 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6.24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M, SLOTHOUWER U Aiueiaiouit.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4