NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. Nieuwe Abonnes n 22. Woensdag 16 Maart 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertenties: ontvangen deze Cou rant tot 1 April gratis BINNENLAND. BUITENLAND. Feuilleton. DIEDERIK. FOORTSCHE COURANT. Per 3 maanden f 1.Franco per post door bet geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken en berichten iutezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer B Cent. Advertenticn viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Piins en Prinses Albrecht van Prui sen zullen gedurende het a. s. badseizoen in het Hotel d'Orange te Scheveningen logeeren, van half Juni tot half Augustus. Volgens de Huisvrouw, bestaat het voornemen om in een onzer steden een tehuis op te richten voor dames van leef tijd uit deu fatsoenlijken stand. Men schrijft uit Brussel aan de jy. jR. Cf. «Jn de maandelijkste vergadering van het comité der Belgische Persvereeniging, welke Zaterdag avond gehauden is, werd o. a. ook het verzoekschrift van den Nederlandschen Uitgeversbond ter ver krijging van een verlaagd parto naar België, en de wenschelijkheid van het verwezenlijken van dit doel, wat Neder land betreft d. w. z. verlaag paito naar Nederland breedvoerig behandeld. Ten slotte werd door de leden van het comité eenparig besloten, het doel van den Nederlandschen Uitgeversbond krach tig te ondersteunen. Te Leiden wordt een adres van adhesie onderteekend aan het dezer da gen door ons medegedeeld adres, waarin op versterking van land- en zeemacht in Ned. Indië wordt aangedrongen. het ook graag de rennen op de vlakke baan zien, gewoonlijk veel belang stelt in het zien springen der paarden. Een dergelijke wedstrijd als einde Juni zal ook in de maand Augustus plaats vinden. Naar het Vaderland verneemt zullen de lieeren van de Wall Bake, Cluijsenaar en Groll jr., die thans de concessie voor een Transvaalschen spoor weg in handen hebben, spoedig nieuwe pogingen doen om het noodige kapitaal op onze geldmarkt te vinden. Door de veldwachters te Noord broek zijn eenige exemplaren in beslag genomen van een door de sociaal-demo craten verspreid vuilaardig geschrift. Tegen den koperslager W., die exempla ren daarvan aan ingezetenen heeft ter hand gesteld, is proces-verhaal opgemaakt. Het gaat den leider der sociaal democraten in de celgevangenis te Utrecht in 't geheel niet goed. Zoowel liet voed sel als de koude en de slaapgelegenheid in de enge cel schijnen nadeelig te werken op dezen veroordeelde, wien thans schrijfwerk is gegeven om den kost in de cel te verdienen. Een aantal brieven, die men hem stuurt, blijven onbeantwoord, want de daarbij ingesloten postzegels voor ant woord worden teruggezonden. Die zegel tjes mag hij niet behouden. De postzegels voor zijn brieven moet hij zelf verdienen met gevangeniswerk. Te Groningen heeft een biljard - wedstrijd om het meesterschap plaats gehad tusschen 6 spelers uit Amsterdam en evenveel uit Groningen. In het geheel hebben de Amsterdam- sche spelers gemaakt 3244, de Groning- sclie 3117 of 127 caramboles minder, zoodat liet meesterschap aan Amsterdam toekomt. i De 6 prijzen ter, waaide van f 150, De Amsterdamsche Sportclub heeft vje|en den Amsterdammers ten deel. besloten, in den loop der maand Apri een «Concours Hippique" te houden. Einde Juni, tijdens de tentoonstelling van voedingsmiddelen, op een Zaterdag wan neer de beurs haai feestdag viert zullen er hindernisrennen en harddraverijen plaats hebben. De hindernisrennen zul len bestaan uit «hurdle races" en «steeple chases." Zeer zeker zal dit in den smaak vallen van liet groote publiek, dat, moge Na afloop werd tusschen de beste spelers H. F. Smith (Amsterdam) en R. Bierling (Groningen) eene partij van 250 caramboles gespeeld. Groningen behaalde riu de overwinning. Bierling had het vereischte getal caramboles gemaakt, toen Smith op 152 stond. In de kas van het postkantoor te Oosterwijk (Noord-Brabant) is een tekort van pl. rn. f2000 ontdekt. De boeken eriz. zijn door de justitie verze geld. Het lijk van den directeur d. W. is Vrijdagavond in een der zoogenaamde Vennen gevonden, waai in hij zich ver- i dronken had. Eén varkenshaar maakt nog geen schoenborstel, zei de boer, toen hij den geurigen mest op het land krooi en den leeuwerik hoorde zingen. Zooveel zon en lekker weer op den dag, dat zal menig een opbreken, want er zit nog een boel kou in de lucht. Het was ruim half Fe bruari, dat men dan ook al van lente- stondjes hoorde gewagen en de stedeling zich naar buiten begaf, ten einde den ooievaar te ontdekken, die zich reeds op zijn vorig nest zou hebben neergezet. Liever van daag dan morgen heb ik mijn spitters, sprak de ongeduldige tuin der; het weer loopt mee, we gaan spi nazie zaaien de vraag naar jonge radijsjes begint ook al te komen en dan gaan we aardappelen leggen en peu len en doperwten. De bloemkool onder het glas staat nu met zooveel zonneschijn ook al extra goed; we zouden de plan ten wel haast kunnen uitpoten. Gisterenavond stond er een rad om de maan: een slecht teeken, en die heden ochtend, den 12eri van Lentemaand, zijn hoofd buiten het venster stak, haalde het gauw weer binnen. Dat was geen Maart- sche bui, maar bijna een sneeuwstorm, en het sneeuwde altijd maar door met een dikke laag, zooals in Januari. De boer was bij den haard gekropen; van fluitende spreeuwen en lijsters, zingende leeuwerikken en nestelende ooievaars was niets te ontdekken. En, zoo moet de koü uit de lucht, meikte de teleui gestelde tuinder aan, die daar bij eene streep door zijne rekening kreeg. (L. Ct.). Eenige voorname fabrikanten te Maastricht zullen eerstdaags eene bijeen komst houden, om te beraadslagen over de oprichting vaneen pensioenfonds voor de werklieden, welke in de labrieken aldaar werkzaam zijn. Maandag 21 dezer zal de Vereeniging voor den efiectenliandel te Amsterdam eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter behandeling van een voor stel «om in overeenstemming met de buiterilandsche beurzen Goeden Vrijdag I niet als beursdag te beschouwen," Dit voorstel is onderteekend door ongeveer driehonderd leden, en indien de vergade ring het aanneemt, ware het wenschelijk, ook voor den goederenhandel eerie soort gelijke bepaling te maken, waarin dan het gemeentebestuur aanleiding zou kunnen vinden om dien dag de groote koop mansbeurs gesloten te houden. Hdbl. Het vooitbeslaan van de Hoog- duitsche opera te Rotterdam, voor het seizoen 1887-'88, is verzekerd. Zaterdagavond waagden zich weder een paar colporteurs van Recht voor Allen in de Hoogstraat te Rotterdam, doch ook nu weiden zij door het publiek daar niet geduld. Omstreeks 9 uren ontstond er op de hoogte van het viaduct zulk een ru moer, dat een inspecteur van politie het noodig oordeelde den man, die daar het socialistische weekblad trachtte rond te venten, te gelasten zich uit de voeten te maken, daar er handtastelijkheden te vreezen waren. Hieraan werd door den colporteur gevolg gegeven, maar bij de Wijde Marktsteeg kreeg de man het zóó benauwd, terwijl uit het publiek onop houdelijk de kreet opging: «hang hem op!" dat hij het geraden vond zich onder de bescherming van de politie te stellen, die hem onder een grooten toevloed van menschen naar liet politie-bureau aan de Kaasmarkt bracht. N. R. Ct. Voor het dienstjaar 1887/88 zullen op de hoofdsommen der directe belas tingen worden geheven de volgende op centen: Personeele Belasting. Voor het rijk 20, voor de provinciën: Noord-Bra bant 19, Gelderland 5M,, Zuid-Holland 5, Noord-Holland 3, Zeeland 22. Utrecht 6, Friesland 27, Oveiijsel 10, Groningen 36, Drente 18, Limburg 13. Patentrecht. Voor het lijk 28 en op het patentzegel 50. Verleden week werd te Amsterdam een kist met menschelijke hoofdschedels ingevoerd wel geen alledaagsch handels artikel.' Ze waren afkomstig van Chinee- zen, Japanners en Maleiers. Uit Frankfort a/M. wordt gemeld dat tusschen Amsterdam en Frankfort een dienst van snelvarende stoombooten door een Maatschappij zal worden opge richt. Wij hebben de adresstrook vóór ons liggen van een Engelsch tijdschrift uit Londen afgezonden. Op die strook is, ter plaatse waar het postzegel behoort te zijn, een langwerpig vierkant gedrukt, ter grootte van het zegeltje dat er niet is. In dat vierkantje staat gedrukt te lezen: «per annum 5 s postage paid", hetgeen zeggen wil: «per jaar 5 s franco per post". Over dit vierkantje heen is een poststempel afgedrukt, waarvan het beeld niet te ontcijferen is. Wij zenden deze adresstrook aan den Minister van Wateistaat met de vraag of dag- en weekbladen en andeie peiio- dieke verzendingen niet kunnen worden vrijgesteld van den niet geringen last om postzegels te plakken op elke adres- si rook. Is er waarlijk geen middel out het port op eenvoudiger wijze te voldoen dan door zegels? De heden besproken adiesstrool; schijnt aan te duiden, dat men ons in 't buitenland vooruit is. Arnst. Courant. Gister-morgen om 11 uur zag men boven Utrecht reeds een ooievaar vliegen. Die gevleugelde lentebode bewoog zich echter in de richting van liet Noor den naar liet Zuiden en zal waarschijn lijk wel aan zijn confraters gaan ver teller. dat het er hier allesbehalve len teachtig uitziet. Te Sofia hebben 50 Montenegrijnsche bandieten rondgezworven. Zij waren door een Russisch ingenieur, BelofT genaamd, gestuurd om inmiddellijk te Sofia ban 't muiten te slaan, wanneer de oproeren te Silistria en te Roestschoek met succes bekroond mochten zijn. BelofT is voort vluchtig. In zijn woning werd een lijst van vogelvrijverklaring gevonden, waarop de namen vermeld stonden van de voor naamste leden der nationale partij. Eeni- gen der Montenegrijnen zijn gearresteerd, de andere maakten zich uit de voeten. Volgens een der Fransclie bladen hebben Russische patriotten generaal Boulanger, als blijk hunner veree- ïing, een kunstig vervaardigde kozakken- sabel ten geschenke gegeven. Op het gevest staan de woorden «Aan den waardigste Februari 18b7 Rusland", Een verhaal uit het Hartsgebergte. (Naar het Duitsch.) 4) Thans opende Treesje het venster en zag naar buiten. Ver op den achter grond ontwaarde zij de donkere gestalte van den Bloksbergde vensters van 't huis op den naakten top gloeiden als vlammen in den laatsten weerschijn der zonhet was alsof het geheele gebouw in vuur stond. Die heerlijke aanblik boeide de oogen van 't jonge meisje. Zij moest lang op dat gloeien blijven staren, het was haar, alsof haar eigen geluk daar ginds haar met helderen goudglans tegen lachte. Zij moest opeens luid jubelen van vreugde en danste de kamer op en neer. Maar toen zij weer naar buiten zag, was de heldere gloed uitgebluscht droevige schaduwen slopen door het dal, de vlammen op den bloks berg waren uitgebrand, duister en zwij gend lag de geweldige berg voor haar. Toen werd zij treurig, en het was of zij eeD voorgevoel van een naderend onheil kreeg. Buiten klonk weer het gezang der feestvierenden onder den St. Jansboom. Toen bleef zij niet langer bestand, zij moest blij zijn rnet de blijden. En daar ging het thans vroolijk toe. De kinderen hadden plaats gemaakt voor jongelingen en meisjes, en zelfs eenige oudere mannen en vrouwen waren daaronder. Treesje zag een harer vriendinnen in de nabijheid, gieep hare hand en sprong met haar in de rij der dansers en danseressen, die baar aanstonds een plaatsje openden. Reeds had zij driemaal in het rond gedanst, toen zij haar vader met den luitenant zag naderenbeiden spraken zeer levendig met elkaar en de mooie Frits scheen te glimlachen. Treesje wilde vluchten, maar zij werd door hare vriendinnen te stevig vastgehouden. Ook kwam juist nog een harmonika de vreugde verhoogen. De houtvester en de luitenant kwamen nader en zagen de dansenden aan. «Ah, daar is ook Therese, zeide de luitenant, terwijl hij welgevallig zijne knevels opstreek. Nu ziet ge, hoe zij uw toorn heeft opgenomen, Heer Do- muller. Maar wij zullen het nog eens probeeren. De luitenant trad in den kring, die zich bereidwillig voor hem opende, ter wijl de houtvesfer daartusschen bleef staan en zijne dochter toeknikte als om haar op te vroolijken. Het meisje had een oogen blik geaarzeld of zij gaan zou of niet, want al hare vreugde was heen. Maar spoedig bedacht zij zich. Ware zij gegaan, dan zou de luitenant kunnen zeggen, dat zij het om zijnentwil deed en haar vader waie opnieuw woedend geworden. Dat wilde zij tot eiken prijs vermijden. Zij zag, dal de oogen haars vaders op haar ge richt waren en bemerkte, dat hij haar toeknikte. Zij vermoedde niet waarom dit geschiedde, zij schreef het aan zijne vroolijke stemming toe, die zij voor alles moest trachten te bewaren. Zij danste verderde harmonika en de I triangel klonken opwekkend, de jonkmans I en meisjes, lachten en schreeuwden, het was louter vreugd en vroolijkheid. i De luitenant was nauwelijks in den kring getreden, toen liet meisje, dat juist onder den boom stond en volgens de regels van 't lied een geliefde moest kiezen, met den vinger op hem wees. De mooie Flits maakte zich los, sprong behendig midden in den kring en greep I het meisje, dat in geveinsde schaamte ontvluchten wilde. Nu moest zij hem een kus geven dien de luitenant beant woordde, en daarna weer in de rij haar plaats innemen. Thans stond Fiils onder den boom en liet ziine oogen over de hem omringende meisjes gaan. Daar bleef zijn blik op Theresa rusten. Men danste verder en zong een nieuw lied. Bij de woorden: «Mijn herderin, sta stil, blijf staan," wenkte hij Theresa. Hare speelgenooten lieten haar los, maar zij bleef staan. Een juist voorbijdansende knaap gaf haar een duw, dat zij midden in den kling kwam. Zij bevond zich in de hevigste opge wondenheid. Dit was een voorval, dat zij niet vooruit had gezienzij zou den luitenant moeten kussen, of ten minste zich door hem laten kussen, hem. wien zij zoo afkeerig was, en dien Diederik zoozeer haatte. Zij zou het voor een diepe beleediging houden, oin zich door hem aan te laten raken. Ook kon Diede rik thans juist koinen en het aanzien. En al zag hij het niet, hooren zou hij het toch. Neen zij kon het niet, al moest zij ook haren Diedei ik ongehoor zaam zijn en haar vader opnieuw ver toornen. Daar kwam de luitenant op haar af oin ze volgens zijn goed recht te kussen. Maar nauwelijks strekte hij den arm naar haar uit, of zij wierp hem met eeri hefligen stoot legen Jen stam van dei boom. «Therese!" klonk de slem van haar vader, «Threse, wat doet ge?!" Er ontstond eene algemeene verwar ring en ontsteltenis. De luitenant, die in 't volgend oogetiblik weer opgestaan was, rende als een razende op Therese los, die te vergeefs naar een uitweg zocht. Hij greep met de hand naar het kleed op haar borst, maar trok die rnet bliksemsnelheid terug, want de doornen der wilde roos, die Therese nog op den boezem droeg, waren hein in den vinger gedrongen. Van dit oogenblik maakte het meisje gebruik, om den gehate te ontvluchten. Met de kiacht der wanhoop br ik zij door het gedrang heen en rende de landslraat op. De luitenant, schuimbekkend van woede, ijlde haar na, ook de angstig ge worden Doiniillei trachtte haar te volgen, en de anderen liepen schreiend hein eveneens achterna Als een gejaagd wild vloog het onge lukkige meisje langs de -naai. «Diedrik, schreeuwde zij, Diedrik, waar, ben-je' Help help! Een gestalte kwam mei h i sclueden aanloopenliet was Diediis. Aanstonds hei kende hij Therese e den luitenant, al Kou hij lui; w;n sl 1 1 II <i paradijs wilde grijpen I I I I gel I. Hij moest hem

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1