Gemengd Nieuws. Officieele Publicatiën. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. en op de kling: «Wie leeft? Frank rijk en Boulanger en «Wees onversaagd, God beschermt de dapperen De Fransche Kamer heeft de laatste artikelen van de wet tot heffing van rechten op granen behandeld en in haar geheel aangenomen, met toevoeging eener bepaling, dat van alle scheepsladingen, welke na de afkondiging der wet in Fransche havens binnenkomen, het ver hoogde recht betaald moet worden. Het Pruissisch Armee- Verordnungsblatt bevat eene Koninklijke order ter uitvoe ring der nieuwe legerwet. Volgens deze order zullen vier nieuw op te richtten regimenten infanterie, alsook de op te richten vierde bataljons van bestaande regimenten, uitsluitend in den Elzas en Baden in garnizoen worden gelegd. De Rijnprovincie verkrijgt in de grensplaatsen slechts drie bataljons in garnizoen. Weder is een aanslag op het leven van den Russischen Czaar verijdeld. Op den jaardag van den gewelddadigen dood zijns vaders, zoude hij s' middags eene lijk dienst in de Kathedraal bijwonen. Eenige anarchistische studenten wachten hem, gewapend met ontplofbare projectielen, voor hel paleis op, doch werden nog tijdig door de politie gevangen genomen. De militaire maatregelen in Rusland worden voortgezet. Groote hoeveelheden levensmiddelen worden voor het leger aangebracht. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorm. half tien en des nam. vijl uur, geleid worden door den lieer Vaarties van Dordrecht. De heer W. L. JENS, Zendeling der Utrechtsche Zendingsvereeniging, hoopt Donderdag 17 Maart 's avonds te 7 uren, in het kei kgebouw der Luthersche gemeente alhier, op te treden 0111 eenige niededeelingen aangaande zijnen ai beid op Nieuw-Gmnea te doen. Even als op vele andere plaatsen zullen deze zekei ook hier metgiuote belangstelling worden vernomen en door ruime giften ten be hoeve van dit gewichtig werk worden bekroond. Door Z. M. den Koning is onze vroe gere stadgenoot de heer Mr. A. Croocke- wit, substituut-giifflier bij de arrond.- rechtbank te Heerenveen benoemd tot griflfier bij het Kantongerecht aldaar. Donderdagavond 8 uur vergadert in Amicitia de afdeeling Amersfoort van de Vereeniging «Volksonderwijs". Punten van behandeling zijn: 1. Keuze van een Bestuurslid. 2. Rekening en verantwoording en ver slag over 1886. 3. Voorstellen voor de alg. vergadering. 4. Mededeelingen van het Bestuur. Bij de aanbesteding voor het wei den der paarden van het 'le Regt. Huza ren, alhier in garnizoen, was het laagst ingeschreven door de Wed. A. G. Ver meulen te Stoutenburg, voor 63 cent per paard en per dag. In eene Vrijdagavond door de Ver eeniging «Amersf. Vrijwillige brandweer" gehouden algemeene vergadering werden tot bestuui.sleden gekozen de heeren H. P. v. Haselen, Jac. Knoppers, P. J. Bos huizen, R. Struve en W. van den Berg, die allen hun benoeming aannamen. Een enkel woord over het gisteren avond door de dames Dyna Beumer, Zélie Moriamé en den heer Jules de Swert gegeven concert in Amicitia. Over spel en zang der concertgeven- den uit te weiden, licht niet op onzen weg. Critici, meer bevoegd als wij, zijn ons daarin voorgegaan en aan hunne critiek is het zeker te danken, dat de ombrengen die gedachte beheerschle alle anderen. Eu gehoor gevend aan een plot- selingen inval greep hij naar zijn buks en legde aan. Het schemerde hem voor de oogen, want het halfduister van den invallende nacht maakte de omtrekken der gestalten twijfelachtig. Therese stond kort voor hem. Met ontzetting zag zij zijne bewegingen. «Diedrik, schieeuwde zij op gillenden toon, «Diedrik, wil je een moordenaar worden? Bezin je toch I Men heeft mij niets gedaan, ik ben gered Nog was het tijd, hij had den haan nog niet overgehaald. Met wanhopigen angst greep zij naar den loop van 't geweer en drukte dien naar beneden. Op 't zelfde oogeiiblik knalde het schot een schrille, vreeselijke gil volgde dooi de echo der bergen die den knal van het sclitt terugwierpen, beantwoord, dan weid het een oogenblik doodstil. Op den gioud uitgestrekt lag de bloe dende gestalte van Therese midden door de borst was de kogel gegaan, de wilde rozen waren door 't kruit gezengd (en met bloed bevochtigd, juist tusschen de 'doemen had het doodelijke schot den igang in de jonkvrouwelijke borst ge- onden. Diedrik had zijn ree doorschoten I Nog was alle leven niet geweken. Therese wenkte den geliefde, De onge concertzaal in Amicitia zoo bij uitstek vol was. Ook uit de omliggende gemeen ten waren velen opgekomen om een der meest schitterende sterren aan den mu- zikalen hemel te bewonderen. En zeer zeker is niemand onvoldaan huiswaarts gekeerd. Vooral in het slotnummer: Thème et variations van Proch vertoonde zich rr.ej. Beumer in hare volle kracht als coloratuurzangeres. Trillers en staccati wisselden elkander af met eene gemak kelijke bevalligheid. Was het wonder, dat de toehoorders door een daverend applaus eene toegift verlangden, en in het daarop door de zangeres alom be kende ten beste gegeven lied Du bist wie eine Blume, toonde zij wat zij ook op dit gebied vermocht. Ook mej. Moriamé mag onder de he- dendaagsche verdienstelijkste klaviervir tuozen geteld worden. Aan een eenvou dige voordracht paart zij een voortref felijk geacheveerd spel. Vooral het Presto van Scarlatti en de 4e Rhapsodie van Liszt, verwierven luide toejuichingen. Aan beide dames-artisten werden bou- quelten aangeboden. De heer Jules de Swert is eveneens een uitstekend virtuoos. Vooral in de Caprice Burlesque door hem zelve ge componeerd bewonderden wij zijne tech nische vaardigheid maar ook in de overige nummers, vooral in de Nocturne op. 27 van Chopin wist hij zijne hoorders te boeien door zijn heerlijk spel. Moge het ons nog meermalen gegeven zijn dei gelijk kunstgenot in onze gemeente te smaken. Door de ariondissements-rechtbank te Utrecht zijn E. D. Ezn., W. Z. en P. W. v. d. H. wegens strooperij van mosplaggen, ten nadeele van Mr. J. C. B. en Mevr. v. H. alhier begaan, respec tievelijk veroordeeld tot 7, 14 en 10 da gen gevangenisstraf. Verleden week had aan de singel alhier een vrij ernstige vechtpartij plaats, waarbij twee personen werden gewond. De dader is door de politie opgespoord en gearresteerd, doch na verhoor voor- loopig op vrije voeten gesteld. Piet. Wat kunnen sommige menschen mooi strijden voor de vrijheid van den winkelier, den ambtenaar, kortom van allen, die het eigenlijke werk in de maat schappij verrichten, om zwart zwart en wit wit te mogen noemen. Jan. Ja, dat is heel wat anders dan in vroeger tijd. Toen was het mondje toe, of het scherpe zwaard sprak ook een woordje mee. P. De wereld is heel wat vooruitge gaan. J. Dat mag je wel zeggen, want voor het scherpe zwaard is de knijptang in de plaats gekomen. P. Wat bedoel je daarmee 7 J. Wel. onder die mooipraters over de vrijheid en zelfstandigheid voor alle men schen, zijn er nog al eenigen, dieieinand in zijn zaak of betrekking gevoelig weten te knijpen, als hij hen niet naar den mond praat. P. 't Is toch maar een kostelijk ding om edele beginselen te hebben. J. Nu daar schijnt tegenwoordig wel aankomen aan. P. Dat zou je toch bij een boel men schen niet zeggen. J. Kijk eens hier. Heel wat menschen leggen je hunne beginselen bloot, en dan moet je gewoonlijk bekennen, dat ze heel mooi zijn. lukkige stond doodsbleek daarde buks was hem ontvallen. Toen hij haar wenken zag, viel hij naast haar neder en stortte een stroom van tranen. «Treesje, TreesjeVergeef mij, ver geef mij 1" Hij legde zijn oor op haar mond en zwak klonken de woorden Het heeft geen pijn gedaan Diedrik ik was zoo gelukkig Diedrik vaarwel Hij luisterde nog steeds, maar de borst bewoog zich niet meerde ree was dood. Een groote kring had zich langzamer hand om het ongelukkige paar gevormd, maar niemand waagde een woord te spreken. De oude Domüller stond geleund als een beeld van steen op den schouder van den luitenant. Thans hief zich Diedrik met doodsbleek gelaat op hij greep weer naar de buks en terwijl hij zijn oogen omhoog sloeg, spande hij met een snelle beweging den tweeden liaan. In 't zelfde oogenblik echter omklemde van achteren iemand zijn arm en greep naar de buks. Het was een gendarme, die gekomen was om zijn ambt waar te nemen, hij vermoedde met recht, dat de ongelukkige de handen aan zich zeiven zou slaan. Diedrik worstelde in stomme vertwijfeling met hem om de buksdaarbij ging de P. Maar dan weten ze vast niet, wat ze er mee moeten doen. J. Daar zit hem de kneep. Iemand telt onder zijne beginselen bijvoorbeeld naas tenliefde. oprechtheid en waarheidszin op. en nu raken die drie wel eens slaags. Daar die iemand zich zelf het naaste is, kan het gebeuren, dat hij een hekel krijgt aan een persoon, die niet naar zijne pijpen wil dansen. P. Dat is dan zoovéél als de werking der naastenliefde? J. Piecies. En dan is hij oprecht ge noeg oin zijn hekel te toonen en van dien persoon allerlei kwaad te gaan ver tellen. P. Maar wie kwaad spreekt, is niet waarheidlievend. J. Daar kan die iemand zich niet mede ophouden Als zijn beginsel waar heidzin met zijn beginsel oprechtheid in strijd komt, kan hij het niet helpen en moeten die twee het maar uitmaken. P. Ik zou zeggen dat. al praat zoo iemand nog zoo mooi over edele begin selen, hij ze toch niet heeft. In de provincie Utrecht hebben de ijinkers niet zoo veel reden tot juichen over den stand der bijenstokken als in sommige andere streken. Wel hebben de bijen niet hijzonder veel honig verbruikt en is de voorraad nog ruimschoots vol doende, maar hiei tegenover staat, dat de sterfte veel grooter is dan ten vorigen jare. Utrecht. Voor jongelieden uit de Provincie Utrecht, bestaat er ook dit jaar weder gelegenheid, om op de Am bachtschool alhier te worden geplaatst, ten einde aldaar onderwijs te ontvangen in het timmeren, meubelmaken, draaien en smeden, waarbij tevens zal worden behandeld de kennis der Materialen welke zij zullen bewerken, teekenen enz, terwijl daarna aan schaaf- en werkbank het ge leerde practisch zal woiden uitgevoerd. De cursus duurt 3 jarer. terwijl, voor hen die te dezer stede woonachtig zijn, het bezoeken der Burgeravondschool ver plichtend wordt gesteld. Het schoolgeld bedraagt, met inbegrip van de Burger avondschool, slechts f5 per jaar, terwijl de meeste benoodigdheden gratis worden vei strekt. Voor lien die omtrent een en ander meer wenschen te weten, zijn inlichtingen te bekomen bij den Directeui dier school in de Donkerstraat. De kwartjesvinders hebben zich jl. Zaterdag weder eens alhier vertoond en hoewel zij reeds spoedig door de politie werden gesnapt, toch nog gelegenheid weten te vinden een argeloos boertje kennis te doen maken met het een, twee, drie, klaverheer, wat hem wel is waar een aantal guldens armer, doch wellicht ook wat wijzer zal hebben gemaakt. Het is zeker te verwonderen, dat er ondanks de menigvuldige waarschuwingen nog altijd personen gevonden worden, die zich door dergelijke lieden laten ver schalken. Op den Catharijne-Singel werd j.l. Zaterdag een 5-jarig meisje door een ledige vrachtwagen aangereden en boe- wel het daarbij oogenschijnlijk slechts eene kleine ontvelling aan een der been tjes bekomen had, is het echter een paar dagen later, vermoedelijk ten ge volge van den schrik, overleden. A'Ukerk. In de vorige week is aan de leden der Ned. Hei v. Gemeente alhier eene circulaire bezorgd, waarin dezen wordt kennis gegeven dat de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier besloten heeft om tot de regeering dei Kerk naar Gods Woord terug te keeren door aan vaarding der Dordtsche Kerkenorde en waarbij een biljet is gevoegd, waarin allen, mannen of vrouwen boven de 20 jaren en door doop alleen of door doop haan over en het tweede schot viel. De kogel doorboorde den luitenant, die doodelijk gewond ter aarde stortte. Ein delijk gelukte het hem den ongelukkige te bedwingen hij deed hem de boeien om de handen, die krampachtig een bebloede, verschrompelde roos om sloten. De tijd verliep. De stille, bleeke Therese was reeus lang op 't kerkhof boven op den berg ter ruste gelegd en Diederik iu verzekerde bewaring genomen. Hij had zijn misdaad bekend en zijne rech ters gesmeekt ook hem te dooden, daar het leven hein een last gewoiden was en zijn hart hein dagelijks aanklaagde. Maar zij hadden medelijden met hem gehad en hem met inachtneming der verzachtende omstandigheden tot eenige jaren eenzame opsluiting veroordeeld. En in dien tijd was Diedenk lang zamerhand aan zijn ongelukkig lot ge woon geraakt. Thans trad hij weder de wereld in en nam zijn vroeger handwerk weer op. Een oude schrijnwerker had meelijden met hem en gaf hem werk. Doch van lieverlede ontwaakte de stem zijns ge wetens weer en overal meende hij «Moordenaar, moordenaar" te hooien. Zijn metgezellen brachten hem aan het drinken en zoo verviel hij van kwaad tot erger. Eindelijk dreef een onweer- en beleidenis beide, leden der Hervormde Gemeente zijn, verzocht worden dit biljet te teekenen en te verklaren dat zij met instemming dat besluit vernomen hebben. Verschillende circulaires zijn mede in den loop der week bezorgd, o.a. een schrijven van de beide heeren predikanten der Ned. Herv. Gemeente alhier, waarin deze aan de gemeenteleden het onder teekenen van het bovenbedoelde biljet ontraden, daarop volstrekt niet te ant woorden maar het eenvoudig ter zijde te leggen. Dit alles verwekt op kerkelijk gebied alhier veel beweging, Jl. Donderdag hebben de president en de secretaris van het provinciaal keik- bestuur in Gelderland een conferentie gehad met de beide predikanten alhier, (de beide niet geschorste ouderlingen hebben bedankt,waartoe ook de ge schorste kerkei aadsleden moeten zijn op geroepen, die echter niet verschenen zijn. Kijk. Ct. Putten. Tot predikant bij de Nederd. Hervormde Gemeente alhier is beroepen de heer E. B. Gunning, predikant te Zetten. Baarn, 13 Maart. Gister avond trad in het Amalia-hutel op de heer P. H. Lamberts, van Amsterdam, met eene voordracht van de overbetu wsche novelle «Bruur Jaopik", van Cremer. Uitstekend kweet hij zich van deze taak. Het kleine, doch uitgelezen publiek was dan ook meer dan voldaan en ieder die prijs stelt op eene goed voorgedragen novelle van den altijd nog geliefden auteur, ver- zuime niet te profiteeren, wanneer hij in de gelegenheid mocht komen, den heer Lamberts te hooren. Na de pauze werd door mevr. Eggers- Roos en den heer J. W. Schut het tooneelspel. «Het wiegje" insgelijks keurig voorgedragen, zoodat het alleen maar te betreuren viel, dat er niet meer publiek aanwezig was, te meer daar deze voor drachten geheel belangeloos gedaan werden en de opbrengst bestemd werd voor het alhier gevestigde fonds ter aanmoediging voor getrouw schoolbezoek. In Pest overleed dezer dagen een man die eene betrekking aan een spoorweg maatschappij bekleedde en die de vreemde gewoonte had om zijne vrije dagen buitenslands door te brengen. Deze reismanie van den man, die ge durende zes dagen van de week zijne diukke werkzaamheden had, was inder daad zeer merkwaardig. Een enkele Zondag, met de beide nachten, was hem voldoende om naar Breslau of naar Venetië te reizen, «want of ik mijn glas bier hier drink of elders, dat komt toch op hetzelfde neer." Deze Zondags-wereld reiziger leerde geduiende de nachten, waarop by reisde, Fransch en Engelsch, wat hem ofschoon zijn uitspraak wel wat te wenschen overliet, goed te stade kwam, daar hij met een verlof van vier dagen naar Parijs en Londen ging, nadat hij den vorigpn Zondag Nizza bezocht had. De man is verder in een ongeloofelijk korten lijd, waarin bij vrijaf had, in Madrid en Lissabon, in Florence en Rome, in Bukarest en Constantinopel, in Stok- holm, Petersburg en Moscou geweest. Plotseling werd een einde gemaakt aan zijne zwerftochten, door een maatregel van een nieuw benoemden directeur, die bepaalde, dat alleen voor dienstreizen de beambten kosteloos in het buitenland met den trein kunnen worden vervoerd. Een Fransch soldaat zat op de kruin van een heuvel, vanwaar men op een garnizoensplaats nederzag. Zijn paard was dicht in de nabijheid aan een paal vast staanhaar verlangen hem weer naar zijn geboorteplaats heen. Hij wilde het graf van zijn diei baar offer zien. Maar de moed begaf hem daar. De dorpelingen zagen den woesten man bevreesd aan en zoo keerde hij telkens terug naar de herberg als hij op weg was naar 't keikhof. Geen enkele bekende wilde hem opnemen en verzorgen, en het weinige geld dat hij voor zijn ouderlijk huis ont vangen had was spoedig verteerd. Zoo moest hij weer werk zoeken, om niet van honger te sterven en eerst na lang dralen, nam de nieuwe houtvester hem in dienst. Het grootste gedeelte van zijn weekgeld bracht hij in de herberg, ja ten laatste alles wat hij verdiende. Eens op een avond toen hij zijn werk geëindigd had, dwaalde hij met een ge vulde flesch het boscli in. Weldra had bij die meer dan half geledigd en even spoedig zijne bezinning verloren. In dien toestand was hij den berg opgeklommen en daar ten laatste geheel bewusteloos neergezonken. Eerst tegen den morgen ontwaakte hij. Een warme regen droppelde neder en een zachte lentewind waaide om hem. Hij wreef zich de oogen uit, stutte zijn hoofd op zijne handen en staarde rond, om te zien, waar hij was. Plotseling sprong hij hevig verschrikt op. Hij had op een graf gelegenEn toen hij ten tweede male zijne oogen op gebonden de man rookte op zijn gemak eene sigaar, en keek beurtelings naar liet exercitieplein en eene groote officieele enveloppe, die hij in de hand had. Een kameraad kwam voorbij en zeide: «Wat doe je daar?" «Ik breng het pardon van den president voor een vuil onze manschappen, die van ochtend gefusilleerd moet worden" was het antwoord. «Maar, kerel, waarom maak je dan niet voort, om je pardon zoo gauw mogelijk te brengen?" hernam zijn kameraad «Och, wel neen. Zie maar, er is nog geen mensch op het exercitieplein, en het peloton, dat vuien moet, is nog niet eens geformeerd. Je zoudt toch niet willen dat mijn komst alle effect mistte!" De Brusselsche studenten hebben, na een vrij onstuimige discussie, een motie aangenomen, waarin de Wetgevende Macht uitgenoodigd woidt, om, aangezien bij den tegenwoordigen toestand een alge meene ontwapening onmogelijk is, den persoonlijken dienstplicht in te voeren. Na afloop togen zij, met hun vaandels voorop en ongeveer 150 in getal, naar het gebouw van de Kamer, waar zij hun votum aari den concierge overhandigden. Verscheidene honderden personen hadden zich onderweg bij den stoet aangesloten. De BURGEMEESTER der gemeente AMERSFOORT, Gelezen eene missive van den heer Commissaris des Konings in deze provin cie van den 4. Maart 1887, No. 1, N. M. en S.ten geleide van een op last van het Departement van Oorlog uitgegeven werkje, getiteld „NEERUAND'S LEGER", Inlichtingen omtrent den vrijwilligen dienst bij de korpsen, het instructie bataljon, de artillerie-instructie-com pagnie, de pupillenschool, het wapen der marechaussee en de koloniale troepen, met vermelding van de voordeelen daaraan verbonden; de gunstige bepalingen voor militie- plichtigen, die zich door bekwaam heid en ijver onderscheidende regeling van de Koninklijke militaire academie; de toelating als student voor den militairen geneeskundigen en pharmaceutischen dienst hier te lande en als kweekeling bij 's rijks veeartsenijschool te Utrecht; Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat het bedoelde werkje ter inzage is nedergelegd ter Secretarie, opdat ouders of voogden, die verlangen dat hunne zonen of pupillen den militai ren loopbaan zullen kiezen, zich zouden kunnen onderrichten nopens de vele wegen, welke hun daartoe openstaan. Amersfoort, den 12 Maart 1887. De Burgemeester voornoemd, T. A. J. VAN ASCII VAN WIJCK. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gezien bet besluit van Heeren Gede puteerde Staten der provincie Utrecht van den 23. December 1886, No. 20 (Provinciaalblad No. 103), en een brief van den IJKER, chef van dienst, d.d. 5 Maart 1887, No. 15; Brengen ter kennis van de ingezete nen dezer gemeente, dat de HERIJK DER MATEN en GEWICHTEN voor het dienstjaar 1887, in het gebouw de Waag aan de Appelmarkt alhier zal geschieden van Vrijdag, dert 25. Maart tot en met Donderdag, den 7. April aanstaande, uitgezonderd de Zaterdag en Zondag; dat de letter X, in den gewonen druk vorm schuin gesteld, bestemd is tot goed- de plek richtte, waar hij gelegen had, las hij daar op een eenvoudigen leisteen: Hier rust in God Therese Domüller. Vrede zij hare asch. Hevig geschokt en luid weenend viel hij neder en zijne tranen en de regen mengden zich en vielen op het gras. Zoo lag hij met gesloten oogen lang, zeer lang. En toen hij ze weder opende, zag hij naast zich in het dorre gras een blauw viooltje, de eersteling der lieve lente. Het lachte zoo zuchten vreedzaam, dat op eens zijn hait, zoolang versteend, week als was werd. Met zulke zachte, liefdevolle blikken, had zij hem eens aangezien, zij de stille, verwelkte meiroos, die daar onder sluimerde, zijn Treesje.— Maar hij hij was thans een dronkaard en dit reine wezen niet meer waardig. Diederik stond verplet. Thans zag hij zijn vlnekwaardigen toestand in, want zij de reine zij moest hem verfoeien. Daar zag hij een touw liggen, dat de doodgravers gebruikten om de kist neer te laten. Dat nam hij op en verhing zich in het bosch. Zoo stierf Diederik, die zijn eigen ree doorschoten had. EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2