Ontvangen een rijke sorteering NIEUWE lage prijzen. ERMANTELS. Buitengewoon Gebr. PUCK. 0FHUIM1NG Nieuwe Corsetten ISTEK» OBBHIDODBTIB, ir VAN AF MAANDAG Voorhanden 200 HEEIEN Z0MER-C8SÏIMS van een gelegeaheidspartij Voor den bespottelijk lagen prijs van f8.Ö0 het geheele Gostnnm. Dienstbode', Ontvangen groenljvenie PLAKTEN, Advertentiën. 66D Cemeukleerle Woning, Groots Gebr. PIECK. No. 2. Een perceel DITO, 3. Se. 4. Een perceel BOUW- en WEILAND, I. 1. CALISCH, Nouveau Dictionnaire, 4 -L /r? Wordt iïevfaaiö7 liefst terstond: een DAGMEISJE, CI&BRs PJE®(K« W ij nhandelaar Va VaGr a D. P. BONK- Te AMERSFOORT Een Refti^en en net onderhondeR TWEE WONINGEN TWEE WONINGEN C. A. Kriissmann, liggen de LAPPEN van verschillende artikelen uitgestald voor bijzonder lage prijzen. 0 Gebr. PIECK. 2 Wordt gevraagd, DIENSTBODE, TE HUUR GEVRAAGD: een groote sorteering van af 75 Cent. DEPoT IN WIJNEN WIJNEN EN MORGENWIJNEN VERHUREN: No. 6. Een perceel best DOORBLOEIENDE ROZEN, OPENBAAR TE VERKOOPEN: Er biedt zich aan VERKOOPEN: No. 1. No 2. VRACHTDIENST en omgekeerd, circa 1300 bladzijden druks keuringsmeik. zoowel van den ijk als van den hei ijk, en dat inlgens het koninklijk besluit van den 9. November 1869 (Staatsblad No. 167) het afkeuiingsmerk bestaat uit een gelijkzijdigen driehoek, met arceeringen loodt echt op eene der zijden dat de belanghebbenden verplicht zijn hunne maten en gewichten behoorlijk gehoon» en drooggemaakt, bij den IJker tijdens zijn verblijf in deze gemeente, tot het ondergaan van den hei ijk te be zorgen. en dat zij die dit verzuimen of daarin op de hiervoor aangewezen dagen verhinderd worden, de voormelde maten en gewichten aan het ijkkantoor te Utrecht ter herijking kunnen aanbieden, welk kantoor geopend is eiken Zaterdag, en na de maand Augustus ook iederen Woensdag, telkens 's voormiddags 9 tot 1 uur des namiddags. Dat de MILLIGRAMGEWICHTEN uit sluitend aan de ijkkantoren geverifieerd worden 'en vrachtvrij kunnen worden opgezonden onder het adres xIJkkantoor Uirecht." dat na het eindigen van den termijn voor den herijk gesteld, en alzoo van af den 1. October e.k. het gebruiken of voorhanden hebben van maten en ge wichten, niet voorzien van de vereischte stempelmerken, volgens artikel 29 der wet van den 7. April 1869 (Staatsblad No. 57) verboden en stiafbaar is; dat de belanghebbenden gehouden zijn, na de terugontvangst van hunne ter her ijking aangeboden maten en gewichten. I zich te overtuigen dat dezen van het vereischte goedkeuringsmerk voorzien zijn, alvorens ze weder in gebruik genomen of in winkels of op plaatsen van bedrijf voorbanden gesteld worden, blijvende de ijkplichtigen steeds daarvoor verant woordelijk. Teneinde eene meer ordelijke uitvoe ring van den herijk mogelijk te maken en daardoor de belanghebbenden tevens voor tijdverlies te vrijwaren, worden de ijkplichtigen uitgenoodigd zich zooveel mogelijk te gedragen naar de volgende regeling Voor de buitenwijken G, H en I Vrijdag 25 Maait. Voor wijk A Maandag 28 Maart. B Dinsdag 29 Maart. z> C Woensdag 30 Maart. D Donderdag 31 Maart. E Vrijdag 1 April. Voor wijk F van no 1175: Maandag 4 April. 176315: Dinsdag 5 Apiil. 316—572: Woensdag 6 April. Voor de Apothekers, Juweliers, Goud en Zilversmeden, Donderdag 7 April. De ingezetenen worden uitgenoodigd, bij de aanbieding tot den her-ijk, liet wijknummer van hun huis optegeven, en nadrukkelijk aangemaand zich getrouwe lijk van hunne verplichtingen leri deze te kwijten, teneinde bewaard te blijven voor de onaangename gevolgen en boeten, tegen de nalatigen vastgesteld. Amersfoort, den 15. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCII VAN W1JCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. GEVONDEN OP OEN OPENBAREN V/EG! Een gehaakt beursje met eenige centen. Rechthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het bureau van politie. MARKTBERICHT. Nijkerk, 14Maart. Tarwe f6.00 a f7.Boekweit f5.60 a f6.20. Garst f 5.a fü.OO. Haver t 4.80 a f3.80. Duivenboonen f 6.a f6.50. Rogge f5.00 a f5.30. Boter f 1.05 a fl.25. Eieren 2V', a 3 cent. Schrammen 14 stuks f 13.a f 18.Biggen 96 stuks f 6.a f 8.Runderen 159 stuks f 40. a f205.Schapen 00 stuks f 0 a f 00. Voorspoedig bevallen van een ZOON Vrouwe W. F. VAN GOOR, geb. van Holthe. Amsterdam, 15 Maart 1887. Eenige kennisgeving. \]/er 4' Z-* 7. De Ij/er en Mevrouw VAN ZIJST COCHIIJS betuigen door deze bunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, bij liet ovei lijden van hunnen Zwager, den WelEd. Heer J. A. W. UIJLENBERG te Utrecht. Amersfoort, 16 Maart 1887. bij eene 1)AME wonende te Driebergen, met Met, een knappe, zindelijke goed kunnende koken en geschikt om huiswerk te verrichten. P. G. Franco brieven, onder letter Z, bij den boekhan delaar W. KRAAL, Boschstraat, Drie bergen. F /MEI a.K: bifdt zich aan eene eenvoudige, fatsoenlijke P. G. als Keukenmeid of Meid- Alleen, liefst in Amersfoort of omtrek, in een klein gezin, 5 jaren in haar vorige dienst geweest Brieven franco onder Lett. A, aan het hulpkantoor te Kockengen. 2b tegen 1° Mei, voor zes maanden, te AMERSFOORT of in de onmiddellijke nabijheid. Rrieven franco onder letter M. met opgave van prijs aan liet Bureau dezer -^Courant.j. ,y, niet beneden 14 jaar. In persoon zich te vervoegen bij H. J. REEMS, Lieve- Vrouwe-kerkhof Met 1 MEI wordt ver langd eene eenvoudige als Meid-aJlceu, P. G., liefst van bui ten en boven de 23 jaar, die een burger pot goed kan koken en helder werken. Brieven fianco onder lett. K. bij de Boekh. J. G. VAN TERVEEN ZOON te Utrecht. De ondergeteekende be richt, dat bij op 31 Maart a. s. zijn zal opbellen en zich zal vestigen als onder de firma Bestellingen gelieve men te doen Zuidsiugel A. 380, terwijl ook aan bet pakhuis Koesteeg A. 357 bij beele en lialve llessclien gehaald kunnen worden van 's morgens 8 lot 's avonds 6 uur. Onder aanbeveling, Opgave van bureau dezer Courant. TE HUUR GEVRAAGD, een 11 IC EKEN HUIS met Tuintje, 6 a 7 ruime KAMERS, KEU KEN, KELDER enz. conditiën onder lett. O Notaris Mr. J. M. RICIIELLE. te Amersfoort is voor nemens om op Vrij dag den IS Maart 1887 des middags te 12 uur, in het kof fiehuis vliet Valkje" aldaar in het open baar te SZïri Voor den lijd van O jaren, inge gaan 3<> December 1SSG. Voor 't St. ELISABETHS GAST- of ZIEKENHUIS te Amersfoort. ONDER DE GEMEENTE BUNSCHOTEN. No. 1 Een perceel best groot 1 hecta. 59 a. 50 c. Paal 1. Laatst in gebruik geweest bij P. A'AN DE WOLFSHAAR. groot 3 hecta. 2 a. 10 c. Paal 2. Laatst in gebruik geweest bij de Erven R. SCHOONDERBEEK. n den St. Nicolaas-Polder, groot 5 hecta. 69 a. 90 c. Paal 3. Laatst in gebruik geweest bij J. eri H. BURGSTEDEN. ONDER DE GEMEENTE HOOGLAND. in de Duits, polder de Haar, groot 5 hecta. 21 a. 30 C. Paal 8. Laatst in gebruik geweest bij A. DE BRUIN en J. W. VRIJHOEF. in den polder Neer-Zeldert, groot 2 hecta. 28 a. 90 c. Paal 12. Laatst in gebtuik geweest bij GERRIT OUDHUIZEN. Voor 't R. K. ARMBESTUUR te Amersfoort. ONDER DE GEMEENTE LEUSDEN. nabij den Staatsspoorweg, groot 3 hecta. 83 aren. Laatst in gebruik bij TEUNIS VOS KUILEN. Breeder bij biljetten. De Deurwaarder D. C. PRINS te Amers foort, zal in plaats van Vrijdag 18, op Vrijdag 35 Maart 1887, 's nam. 1 uur precies, aan HET ZAND aldaar il Contant EENE FRAAIE COLLECTIE J ENZ. 's Morgens vóór den verkoop te zien. 41 V/ Notaris Mr. M. RïCHELLE te Amersfoort, is voornemens, om op Dins dag, den 3« Maart 1887, des voor middags te 9','2 uur, ten sterfliuize van den WelEerwaarden Heer J. H. A. SCHMEDDING, aan liet Zandt, wijk D. no. 388 aldaar, om Contant geld in het bestaande voornamelijk in: GOUDEN HEERENHORLOGE en DITO BRIL. ZILVEREN PRESENTEERTROM- MELS en BLADEN, DITO MOSTERD POTTEN, PEPERBUSSEN, ZOUTVAAT JES, DITO OLIE- en AZIJNSTEL, KOM FOOR, DITO THEEPOT met IVOOR, SUIKERPOT, MELKKAN, THEEBUS, SOEPLEPEL, SLALEPEL en VORK, TAFEL- en DESSERTLEPELS en VOR KEN, MESSEN met ZILVEREN HEF TEN, VOORSNIJMES met ZILVER en DITO VORK, DITO TAFELSCHEL met IVOOR, INKTKOKERS, KRISTAL met ZILVER en vele andeie ZILVEREN WERKEN; Voorts ANTIEK POR- CELEIN, TAPIJTEN en KARPETTEN, MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als: ZILVERKAST, LINNENKAST, CHIF FONNIÈRE, PENANTKASTJES, waar onder met MARMEREN BLAD, BUFFET, CANAPÉS, RONDE TAFELS SPEEL-, WASCII- en BEDDETAFELS, STOELEN, FAUTEUILS, BIDSTOEL, LEDIKANTEN met BEHANG; verder PEN DULES en ORNAMENTEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, KACHELS en HAARDEN, KRISTAL, EET- en andere SERVIEZEN, enz. enz. Te zien: ParticulierZondag, 27 Maart 1887 van 122 uur. Publiek: Maandag, 2S Maart 1887 op de gewone uren. De Catalogus, zal 5 dagen voor den verkoop ten kantore van den notaris verkrijgbaar zijn. een fatsoenlijke P. G., om met Mei of eerder in dienst te treden in een klein net gezin. Brieven franco letter N. aan bet Bureau dezer Courant. De Notaris a. h. drijfhout tan hooff en Mr. j. de louter te Amersfoort, zullen op Vrijdag den 18. Maart 1887, des voormiddags ten 11 ure, in bet Koffiehuis „1IET VALKJE te Amersfoort in liet openbaar Onder de gemeente Hoogland: onder één «lak met bijbehoorenden GROND, gelegen langs de laan van de boerenhofstede „SChOON-OORD," nabij Dden Ham" kad. D 896, 897 en 898, samen groot 18 A. 80 c.A. Eemgeld f0.02. Grondlasten f 12.67. Verhuurd voor f2,40 in de week. onder één dak, met bijbehoorenden GROND, naast het voorgaand perceel, kad. D 935, 936 en 937, samen groot 30 A 75 c.A. Eemgeld f 0.03. Grondlasten fll.105. Verhuurd geweest voor f2,40 in de week. De perceelen worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa geveild. Aanvaaidirig bij de betaling op '18 Juni 1887, of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen. Te bezichtigen twee dagen vóór den verkoop. De ondergeteekende be richt hiermede dat hij een heeft geopend van cor respondeerende op UTRECHT door/ middel van bode VAN DELFT te Zeist, V ertrek: DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG van ZEIST 's morgens 11 uur; van AMERSFOORT 's avonds 5 uur. Bestelhuis te Amersfoort: Mej. JENS, Utrechtsche Straat, «Vergulde wagen." Torculaai), Zeist. <3 Bij J. F. FAN DRUTEN te SNEEK verschijnt een rijfde druk van Fransais-Hollandais et IIollandais-Fran?ais, édition nouvellement revue, cor- rigée et augmentée par n. s. caeisch. Deze 5«le DRUK wordt door den heer Calisch met veel zorg bewerkt en nagezien, geheel op «le hoogte van «Icn tijd gebracht, zoodat bet een gebeel herziene en vermeerderde druk zal zijn, uitmuntende door groote nauwkeurigheid, met eene uitgebreidheid van ruim 80 vel of en wel voor bet Franscb-Nederl. gedeelte van 634 bladzijden en voor het Nederl.-Fransch gedeelte ca. 650 bladzijden. Ten einde den j*rijs buitengewoon laag te kunnen stellen, is een groote oplaag ter perse gelegd en wordt deze .nieuwe volledige uitgaaf, waarin een groot aantal uitdrukkingen, varkrijgbaar gesteld, elke aflevering van ruim 90 bladzijden druks, a so cts. de aflevering: Het geheel zal verschijnen in 14 afleveringen, en in Augustus 1887 compleet zijn. In geen geval zal den koopers meer dan 14 afleveringen in rekening wor den gebracht. jgpgmwuywfc Door aanschaffing van den 5dcn druk van dit Woordenboek heeft men een besten, nieuwen Dictionnaire voor een spotprijs. Alom vei krijgbaar bij den Boekhandel, en tegen toezending van het be drag per postwissel bij de Administratie van dit blad en bij den Uitgever SNEEK, Maart 1887. J. F. VAN DRUTEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3