H. A. CRAMER. ft II VERTING VOOR OOSMNDd. i DIMAffiGBM0, ZWOLLE DeHuisvriend WRIJFPOLITOEU, mm i)i 10! Wille Goederen, HEEREN EOOREEN, H. J. BONNIER, 'f Haard- en Metalen, Pas Getrouwd, ie nieuwe DAIESSTOFFEN, REGENMANTELS, DE J BEHANGER EN STOFFEERDER, Echte en gewone Brabantsche kanten, KLEINE WINST. GROOTE OMZET. THEE l mum, I t! 4 ATT. H. BOSCH. G. J. SLOTHOUWER. Heerenbukskings, SOICHON THEE a 1.3» per 5 ons. PUIKE MoMt- en Automaat-stempels, Holloway's Frffen. h ORGELS. Lang estraat 50. Ontvangen nieuwe dessins Lil in verschillende prijzen, alsraeieeeftflieuwsaorL soliede en tot zeer lagen prijs. VITTE EN GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN illlRLMIB Horloge- en Instrumentmaker Mavitl fycefi £cbv&vu)e v> l'zcua HORLOGES. PENDULES. GUTTA-PERCHA- KLOKKEN. SPUITEN. REGULATEURS. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. \P- AM TERDAM I VA" V N» 1. lichtsterkte 8 volts, prjjs: 8 francs No 2. 12 12 1 1} :i 5 :i in alle soorten MEDAILLON-STEMPELS, Breloque- en Capsule Stempels, Monogram- en^^^Datumsfempels. FACSIMILESTEMPELS, UNIVERSEELE STEMPELRÜSSEIVS, Yoor slcclits37JCt. p. maand, SALMIAKPASTILLES 1272 Cent per fleschje, i H, A. van Bekkum, Bij ontvangen: I* en de fijnste Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Lil in het VERKOOPHUIS op den HOF te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Effen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes. Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdepot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- fraiikccrd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. SF Reparation aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. VAN KALVERSTRAAT Verkrijgbaar te Amersfoort bij de Heeren W. VAN ZALING EN, G. DIEGES, W. VONK, Langestraat, B. 35, Mej. A. M. RECEDE, St. Andriesstraat, 261, G. VAN DORSSEN, Singel, A. KNUIYERS en J. G. ROEKENOOGEN, Utrechtschestr. 85. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op t. Het electrische licht geeft rook noch hitte; behoeft geen lucifer om ontstoken te worden, geeft nimmer aanleiding tot ontploffing of brand. De electrische lamp is het nuttigste voorwerp voor salons, ma gazijnen, ateliers, tuinen, balzalen, enz.; zij is draagbaar en verbruikt slechts één cent per uur. franco aan het dichtstbijzijnd station, na ontvangst van postwissel. Furnoni, 7 Rue des Murs de la Roquelte, PARIS. zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianos' van elk fabrikaat, als: Adam, Recksteiu, lilütlnier, Erard- Ibach, Kaps, Mann, Plcyel, Steinway enz., van Amcrik. en andere Orgels, Strijk- en Rlaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren. Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Amersfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER A ZOON. Uitmiiuteade COKES zonder gruis. Verkrijgbaar bij ta» Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. z o o a 1 s LUCIFERSOOOZEN, ZAKMESSEN ZAKPOTLOODEN met stempcl-inriebting. in nette étuis met inkt en toebehooren. die nimmermeer met inkt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door komt men in het bezit van Een degelijk' Maandwerk voor het Huisgezin, bijeengebracht door Neder- landsche Letterkundigen er Geleerden, op elk gebied: van Wetenschap en Kunst, met twee honderd Illustratiën per jaar gang. Bij de Juli-Aflevering ontvangen alle Intcekcnarcn, ter versiering hunner huiskamers, de Oleographie ter grootte van 34 47 centimeter, naar een Schilderij van "Wm. Steelink, die uitsluitend voor „De Huisvriend" geschilderd is. Alle Boekhandelaren nemen bestel lingen aan, evenals de Uitgever H. A. M. BOEL A NTS, te Schiedam. Verzweringen van eiken aard, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeering, zwakken bloedomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden. waarin hare wonderlijke beelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben 'de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden lieilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80, ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78New Oxford Street. Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vieik. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 7L [i-to ECHT GERMAANSCH alleen verkrijgbaar bij 1 te AMERSFOORT. BEURSBERICHTEN. Perc. 15 Maart. Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Ilong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan./'Juli diro jito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 179 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 f 1000 dito dito 100 dito 1866 1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867,69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Staten. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leening. 1870 fObl.-JLeening 1872 -[■Venezuela Leen. 1881 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 '1815 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4V, 4 4 4.1/ 3 3 5 5 6 5 73% 88% 98% Stedelijke Leeningen. 1861 Amsterdam. Oblig, dito dito 1886 Rotterdam Oblig. 1886 dito dito 1883 97 69% 89% 79% 63% 63% 63"/,, 63%, So 34% 104 55 56%, 99'%. 96 A 99'%, 96 97% 53% 53% 53% 94% 93'%, 92% 89%, 77 84% 103 61 43%. 43%, 72 V, 89 407%, 27% 42% 401% 08'%, 91% 14 11%, 39% 98% 98 97 Industr. en flnane. onder nemingen. niet op staal docb allen voorradig. Aanbevelend, Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. 4,/2 dito dito dito 4 Arasterd. Kan. Maatsch. A 2 Oblig. dito dito 4 Gemeente-Crediet Oblig. 4'/2 dito dito 4 1 Nederl. Bank Aandeelen Nederi. Handels-Maats, dito Duitschland. Aan Rijksb. i dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. 41/* Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. 5 dito Cent aal Bank 5 Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Emm. 3 Zuid-Ital Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch. Az. Ob 100 5 Los. Se>vast. Ob f 1000 5 Morsch-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand. 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tillis dito f 1000 5 j Riaschk-Wiasma. 5 Zuid-W -Spoorw. Obl. Ainer. Central Pacific. Obl. I dito Calif-Oreg. dito <5 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St Paul Min. en Manitoba Spw. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac Obl 6 Brazilië Spw.-Leeniug 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Arnst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Antw. '74 3 Stad Brussel, fr. lUÜ '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1864 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3!/a Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije Spoorwee-L. 3 95s/4 101'/ 100% 52'/A 102 101% 225 44 1% 140 75% 115% 85 72 149 102 114 400% 24% 71% 436% 87% 106 44% 98% 81 64'%, 61% 75 78 47% 82% 121 57% 92% 97% 87% 86% 51% 37% 37% 97", 47% 56% 115% 100% 136% 416% 31 413% 416% 116% 84% 109% 102% 105% 102 98% 82 97% 100 105'/, 130% 139% 79% 99% 131 125 43% 6% Winterdienat, geopend 1 October 1886. Naai Vertr. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Utrecht Aankomst te Amersf, Utrecht Rottd. 's Hage Arnh. 7,20 8,— 9,16 9,27 9,53 8,34 9,7 10,8 10.15 10,45 11,19 11,45 1,4 1.9 2,10 2,47 3,23 4,35 4,47 5,21 4,28 5,—, 6,9 6,36 7,34 7,44 8,17 94 8,45 9,44 9,54 10,20 9,37 11,23 11,33 Naar Zwolle: Vertr. Amersf. Aankomst te Zwolle Leeuwarden Groningen 9.2 11,58 10,59 2,2 1,55 4,28 1,54 4,30 6.28 9,27 7,59 11,10 10.12 10,15 Naar Hilversum Vertr. Amersf' Baarn Hilvers. Utrecht. Amsterd. 7.26 8.05 8.36 9,18 9.37 11,17 12,7 2,53 6,11 8,20 8.57 10,3 1,39 8,18 8.49 9.50 11.30 12,20 3,6 6,25 8,34 9,10 10,16 Ooster-Spoorweg. Aankomst te Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn V. Amersf. Barnev. Apeld. 7,48 8,27 8.58 9,3 9.59 11,39 12,29 3,15 6,34 8.44 9,19 10,25 8,13 9,47 11.15 12.16 I,27 4,13 7,4 9,38 II,35 8.30 9,12 9,33 10,7 10,43 12 15 I,15 3,50 7,20 9,33 9,54 II,10 41 9,33 11,41 3,44 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3.59 6,49 9,30 9,19 12,19 4.17 7,5 9,48 9.55 10.29 12,49 4.48 7,35 10,20 Zutphen 10,19 10.48 1,9 5,11 7,55 10,44 Hollandsche-I J zeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst te V. Amersf. Woudenb.t,_ Leusd. Scherpenz Veenend. Rhen. Kest. 7,35 7,42 10,50 door 12,16 12,22 4 24 4,30 6,- 9,32 door 9,38 7,49 11,1 12.33 4,36 6,11 9,44 8,4 11,14 12,53 4,50 6,24 9,57 8,16 11,25 1,8 5,1 6,35 10,8 8,22 11,31 1,16 5,7 6,41 10,14 Snelperidrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4