NIEUWE Nieuws- en Advertentieblad UTRECHT EN GELDERLAND. N. 24. Woensdag 23 Maart 1887. Zestiende Jaargang. VOOR abonnementsprijs: \ERSCHIJi\T WOENSDAG EN ZATERDAG. Uitgever A. M. SLOTHOUWER, Amersfoort. advertentien: BINNENLAND. BUITENLAND. Feuilleton. dO," was het antwoord, vdat zou nog zoo erg niet wezen; maar't is onwaar, we hebben alles begraven, behalve een stuk voor onze katten en die hebben 't al lang op.' F00RTSC1E COURANT. Per 3 maanden 1.Pranco per post door het geheele Rijk. Afzonderlijke Nummers 3 Cent. Ingezonden stukken in berichten intezenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag. Van 16 regels 0,40 iedere regel meer 5 Cent. Advertentien viermaal geplaatst worden slechts driemaal berekend. Groote letters en vignetten naar plaatsruimte. De Koning wordt den 18n April op het Loo verwacht, om aldaar te ver toeven tot 14 Mei. In dat geval zou Z. M. slechts 4 dagen in de hoofdstad blijven, hetgeen bij zijn ziekelijken toestand geen verwondering zal kunnen baren. Daar het niet zeker is, dat het werk der grondwetsherziening zoo spoe dig zal vorderen, dat het vóór Juni a.s. zal zijn afgeloopen en dus de ontbinding der Kamers zal plaats hebben, heeft de regeering voorgesteld in afwijking van art. 100 der kieswet de periodieke ver kiezingen voor de Tweede Kamer dit jaar uit te stellen tot den tweeden Dins dag in Augustus. De regeering meent, dat vóór dien tijd voor beide Kamers genoegzame tijd beschikbaar zal zijn om de herziening zonder overhaasting ten einde te brengen. Naar wij vernemen, is weldra eene voordracht van wet te verwachten om de bij de militie ingelijfden, die dit jaar voor ontslag aan de beurt zouden komen, tot een jaar langeren dienst te verplichten. De heer Rinkes Borger, uit Leiden, heeft in eene vergadering der Landbouw- afdeeling te 's-Gravenhage de oorzaken aangewezen en besproken van den ach teruitgang van onzen boter- en kaas handel en de overvleugeling van dien alouden Nederlandschcn tak van bediijf op de vreemde markt, bepaaldelijk de Engelsche, die tegenwoordig door de Amerikanen van die voortbrengselen voorzien wordt. Als middelen om dien treurigen toe stand te verhelpen, beval hij bovenal aan in de eerste plaats de oprichting van vakscholen voor zuivelbereiding en in de tweede plaats regeeringsmaalregelen tegen botervervalsching, sedert de kuostboter- bereiding, op zichzelve alleszins geoorloofd, is toegenomen. Deze strijder tegen de misbruiken in den boterhandel klaagde vooral ook over de weinige samenwerking der landbou- j wers zelren, ter bevordering van hun belang, en meende dat zij betei zouden doen de stoffelijke belangen voor te staan, dan deel te nemen aan godsdienstige krakeelen. j ïWat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet," roept de Nieuwe Asser Courant uit, en schrijft dan verder het volgende »De kruik gaat zoolang te water tot ze breekt", zegt een bekend spreekwoord. Het kaartenhuis der sociaal-democraten is ineengestort. Na 19 Februari heeft men op verschil lende plaatsen betoogingen gehouden tegen hen. In Amsterdam en Leiden vooral heeft men dat op grove, inhumane wijze gedaan. Ofschoon er ruimschoots aanleiding gegeven is door die onstuimige en dol zinnige hervormings- of liever omverwer- pingspaitij ofschoon ze aanhoudend tartte en schold en in ruwheid voorging, toch mag niet geduld worden, dat haar leed geschiedt. Al erkent zij nóch wet nóch overheid, beiden moeten baar beschermen. Gelukkig is dat in geen enkel opzicht verzuimd. Toch is het gebeurde te Arasterdam, Leiden en Haarlem een zeer treurig be wijs, dat men er nog verre van af is den stelregel te huldigen: »Wat gij niet wilt, dat anderen u doen, doe hun dat ook Diet." En toch behelst die stelregel den grondslag der gezonde moraal. Hare toepassing is noodig voor de samenleving. Wij vallen elkaar zoo dikwijls lastig met allerlei gepraat over ziekelijkheid en houden beschouwingen over allerlei onbeduidende dingen. Daarover kibbelen en twisten de menschen, zoodat de na denkende er om lacht. En wat ziet men? Dat de eerste en voornaamste les in humaniteit verwaarloosd wordt. Met ge weld te stellen tegenover geweld, en ruwheid tegenover ruwheid moge men kort recht doen, 't is niet de manier om te overtuigen. Het vuistrecht behoort, of liever het moest behooren, tot de geschiedenis. Men heeft nu al eeuwen aan eeuwen zich bezig gehouden met afgetrokken bespiegelingen over deugd; laten wij nu eens 't gebied der praktijk betreden. Het is nog een bewijs van ruwheid van zeden als 't geldt: leer om leer. We kunnen trouwens gerust aan 't gezond verstand overlaten, een partij te erkennen of voor dood te verklaren, die niets beters weet te doen dan 't kapitaal te verfoeien en het tevens te aanbidden. De Keuclreniussen mogen coquetteeren met Nieuwenhuis, wij kunnen onzen tijd aan wat beter s besteden. Maar hiertegen willen we waarschuwen, en wel uit het oogpunt van irumaniteit, dat men de sociaal-democraten niet als vogelvrij-ver klaarden ga behandelen. Zij mogen even min met opzet vervolgd als ontzien worden. 't Moet toch al een belachelijk en bespottelijk schouwspel geweest zijn, dat lui, die zoo aanhoudend gescholden en gelasterd hebben tegen politie en over heid, door politieagenten tegen de woede moesten beschermd worden. Het gebeurde geeft echter der revolu tiepartij stof genoeg tot ernstig nadenken. Ze dacht, en zei 't in snorkende taal, meester van 't terrein te wezenze waande, dat de geringere volksklasse op hare hand was. Is ze nu van dien waan genezen? Of is ze even onleerzaam als ze ruw is? Haar kaartenhuis is ingestort, en dat wel juist toen ze meende, dat merr aan een martelaarschap van haar hoofd ge loofde. Een dubbeltje kan raar rollen. Nu, de menschen zijn toch zoo licht- geloovig niet als vroeger, al verbaast men er zich schier eiken dag over wat er zoo al als goede munt wordt aange nomen. Maar juist dit alles maakt ons mede lijden grooter en is een dubbele reden om geen geweld tegen onverstandigen te gebruiken. Indien we op weg iemand ontmoeten, die slechter gekleed is dan wij zelf, gaan we hem niet slaan. Ontmoeten we menschen, die dom en dwaas handelen, laten we hert dan inlichten en in ieder geval humaan be handelen. Met het oog op het uitgeven van Mullatuli's brieven geeft de Kamper Ct. de volgende aanhaling uit de Ideën »Ik protesteer ernstig tegen mede plichtigheid aan de vergrijpen die na mijn dood zullen geschieden, ter stilling vari den dorst naar kennis mijner lotge vallen. Naar men verneemt is het bericht, als zou de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen met de Nederi. Centraal-spoorwegmaatschappij eene over- I eenkomst hebben gesloten omtrent het binnenlandsch verkeer van personen en goederen, waarbij eene bepaling zou zijn opgenomen, bedoelende, de reizigers te nopen over Zwolle in plaats van over Stavoren naar Amsterdam te reizen, volkomen uit de lucht gegrepen. (Utr. Dagbl.) Het onlangs gekozen sociaal-demo cratische raadslid te Winschoten, ver zocht in eene raadsvergadering den vourzitter, zijn persoon niet meer aan te duiden met het woord heer vóór zijn naam, maar hem eenvoudig Brader te noemen. Ook in de parlementaire gebruiken schijnen dus de sociaal-democraten be langrijke veranderingen te willen bren gen Tot kolonel-commandant van het 2de regiment veld-artillerie te 's-Hage zal worden benoemd de luit.-kolonel jhr. Von Pestel, thans commandant van het korps rijdende artillerie te Arnhem. De Haagsche correspondent van de Middelburgsche Courant meldt, dat al de leden der commissie tot herziening van ons Burgerlijk Wetboek hun betrek king zullen nederleggen. De trage gang der wei kzaamheden, veroorzaakt door de omslachtige wijze van werken, het nood zakelijke gevolg van een uit een te groot aantal leden bestaande commissie, heeft tot dit besluit geleid. In de vorige week zijn 73 vreem delingen, waarbij zes vrouwen, over de grenzen van het Rijk gebracht. Een hun ner was van 7 kinderen vergezeld. Op de eergisteravond te Amsterdam gehouden vergadering van de Vereeni- ging voor den effectenhandel is besloten, den Goeden Vrijdag voortaan niet als beursdag te beschouwen. De Engelsche admiraliteit heeft de uitrusting bevolen van het grootste en snelst varende dienstvaartuig Hearty, ter bescherming van de Noordzee-vissche- rijen. Pater Keiler, die te Youghal in hech tenis is genomen, omdat hij geweigerd had als getuige voor den rechter te ver schijnen, is in gezelschap van gerechts dienaren naar Dublin gebracht. Op alle stations juichte men hem toe. Te Thurles begroette hem de aartsbisschop van Cashel, dr. Croke, en verzekerde hem, dat zijn aartsbisschop, de geestelijkheid en het lersche volk zijn handelwijs goedkeurden. Toen de gevangen priester in gezelschap van zijn escorte te Cork aankwam, overhandigden hem de burge meester en de stedelijke raad een adres van sympathie. Keiler antwoordde, dat hij nu wel gearresteerd was, doch dat hij zijn beulen de geheimen der pachters van de Poiisonby'sche goedeien niet zou verraden. Aan het station te Cork was een ontzaggelijke menigte bijeen. Men hield zich echter vrij kalm. Te Dublin had men er een waar straatfeest van gemaakt. De loidmayor kwain Keiler in zijn koets aan 't station afhalen en reed hem naar het ((Imperial hotel," waar de gerechtsdienaais moesten toezien, dat hun gevangene eerst een ovatie weid gebracht en een aantal gelukwen- schingsadressen hem werden aangeboden. De socialisten te Londen vierden den gedenkdag der Parijsche commune in een leeszaal te Finsbuty. Als spreker trad Vorst Krapotkin op, die liet Engelscli, hoewel met een vreemd accent, zeer vloeiend spreekt. Trots de talrijke conferenties tusschen Riza Bey en de Zankovisten met het Bulgaarsche regentschap, lijkt elke oplos sing der quaestie onmogelijk. Het regent schap verwerpt alle voorstellen van Zankoff. De Zankovisten, die te Rontschouk en Silistria werden gevangen genomen zijn op vrije voeten gesteld omdat hun schuld niet te bewijzen is. Te Philipopel had Zondag eene groote meeting plaats waar besloten werd de onafhankelijkheid van Bulgarije tot het uiterste te verdedigen. Daartoe is een patriotische Ligue gevormd, die alle vij anden van buiten of van binnen krachtig zal vervolgen; het bestuur bestaat uit zes leden met dr. Tchornakoff als pre sident. Een groot aantal Russische officieren, 2) sNeen, wat zou dat »Dan mag mijnheer van geluk spreken, zij is een dochter van Piet Har ns, den heksenmeester en ze kunnen alle heksen." Ik stond een oogenblik verbaasd, rnaar vroeg toch zoo ernstig mogelijk, hoe het »aankijken" in verhand met het aheksen" stond. En nu werden mij rijen van voorbeel den aangehaald, hoe de zoon van die en de dochter van die en de koe van een anderen doodelijk ziek en kwijnend waren geworden, door den blik van een lid dezer familie. Mijn geringe voorraad van welspre kendheid en ik kende den boerenstand reeds eenigzins en wist welke wapenen het krachtigst zijn in het bestrijden hun ner vooroordeelen bijbelkennis putte ik uit, om hun te bewijzen, dat er geen heksen bestaanmaar dat alles baatte niets; een ongeloovig schouderophalen en eene menigte feiten, waartegen mijne redeneeringen niet bestand waren, legden mij het zwijgen op en ik ging naar mijne kamer, met een treurig denkbeeld van de ontwikkeling der A...sche dorpelingen. Er waren eenige weken sinds het ge beurde voorbijgegaan, zonder dat er iets bijzonders gebeurde, en ik was de gansche geschiedenis bijna vergeten, toen zich plotseling een gerucht verhief, dat menigen boer de haren van ontzetting ten berge deed rijzen. Piet Harms roodbonte koe was ziek ge worden en gestorven. De arme heksen meester kon het kwaad, naar 't schijnt, van zijn eigen vee niet even goed afweren, als hij 't anderen berokkenen kon. De boeren verheugden zich recht christelijk over het leed van hunnen dorpsgenoot. Wanneer een paar groote lummels 't elkaar verhaalden, dan kon men waarlijk hunne breede monden tot achter de ooren zien, en wanneer ze hunne mededeelingen met een luiden schaterlach besloten, meende men in het hol van Polyphemus te staren. De longziekte was toen in ons vader land nog zoo algemeen niet doorgedron gen als thans, en men was nog lang zoo gemeenzaam niet als nu, rnet het denkbeeld, om het vleesch van een ge storven beest te eten. Zoo iets werd inderdaad als eene groote schande be schouwd. En toch zeide het gerucht, dat de familie Harms zich te goed gedaan had aan het vleesch. nKrengevretei klonk het, wanneer een der vervolgden door het dorp ging. In 't eerst werd daar geen acht op geslagen. De armen waren aar. dergelij- ken schimp zoo gewend, dat zij er nauwelijks acht op gaven. Maar eindelijk was het geduld uitgeput. Met verbeten woede ging Harnis op een groep jonge lieden toe, die hem naar ge woonte dien groet hadden toegevoegd en vroeg op bedaarden toon»Wat be- teekent dat woord, dat ik sinds eenigen lijd telkens hoor, als ik voorbij ga?" Er ontstond een algemeen stilzwijgen; want hoewel men baas Harms wel durfde beschimpen, wanneer hij voorbij ging, was men toch eenigszins bevreesd, niet alleen voor zijne geheimzinnige vermogens, rr.aar ook voor zijne forsch gespierde leden. Welnu?" vervolgde Harms eenigszins tergend. »Zij zeggen," hakkelde nu de moedigste, »ze zeggen, dat ge vleesch van de doode koe gegeten hebt." Intusschen was de groep aangegroeid; ieder was nieuwsgierig om te weten, wat er gaande was. Op de terechtwijzing van Harms volgde een dof gemompelmaar eindelijk hief' een der mannen tot zijne schande zij 't gezegd, hij had reeds grijze haren den arm op, richtte de wijsvinger vlak tegen het gezicht van Harms en zeide op plechtigen toon »Nu, dan zijt gijlui zelf de katten ge weest 1" En duidelijk was dit het oordeel der gansche menigte. Men meende dit niet, zoo als soms iemand kon denken, eenig zins allegorisch, maar zoo ondubbelzinnig mogelijk. Al de A..sche boeren en boei innen waren van oordeel, dat de hekseiifainilie zich in katten had veranderd om liet vleesch van de gestoiven koe op te peuzelen. Harms evenwel werd vuurrood van toorn en gaf den man, die 't eerst het algerneene denkbeeld in woorden bad gebracht, een fermen slag zoodat hij spoedig buiten het gevecht werd gesteld. Maar nu had Harms zich te verdedigen tegen de aanvallen van een half dozijn der stei kste boeren. Hij hield 't noclithans moedig uit, totdat de schout, inet een paar veldwachtei s de orde kwam her stellen. Er waren eenige bloedige hoofden, blauwe oogen en gekneusde schouders, zoodat de burgemeester 't noodzakelijk oordeelde, om proces verbaal van de zaak te laten opmaken. De goede man had hierbij, zoo als hij mij verhaalde, het doel, om de domheid der boeren eens aan de kaak te stellen. Menig kwaad, zeide hij, dat in 't verborgen ongestoord kan voortwoekeren, verdwijnt, wanneer 't aan de vrije lucht is blootgesteld. En daarin had hij volkomen gelijk. Ik moet mijnen lezers verschconing vragen, omdat ik nu zelf een rol ga spelen in 't verhaal, waarvan ik tot dus ver slechts een stumrne getuige was. I Is rnij wel eenigzins onaangenaam, doch liet is gelukkig maar eene figuran ten rol. Ik had op 't dorp A. wel mijne bezigheden, rnaar hield toch nog tijd genoeg over, om mij nu en dan te ver velen. Een wijs man verveelt zich wel is waar, nimmer, doch mijne wijsheid was zeer geiiug. Conversatie was er weinig. Een predikant was er niet; alleen een hulpprediker, en in diens gezelschap verveelde ik mij soms ook genoeg. Dnn werd ik van tijd tot tij I uiig ran I I op hel Slot, waai ik evenwel ongaarne kwam, omdat de freules stijf en de

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 1