Gemengd Nieuws, Qfflcieele Publicatie. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. Ingezonden. X Eenige lezers der Nieuwe Amersf. Cbizr'. vonden in het nommer van den la&fi dezer een uit «de Oranjevaan" over genomen stuk, waarin melding wordt gemaakt van de behandeling van een door twee lidmaten aan den Kerkeraad der Herv. Gem. alhier gericht schrijven. gedecoreerd met de keizerlijke orde van St. George, hebben aan het kapittel dezer militaire orde het verzoek gerirht om, uit naam der waardigheid van het Russische leger, den naam van kolonel Nicolajefl, den Bulgaarschen Minister van Oorlog, van de lijst der ridders te schrap pen. Zondag a.s. zal de Godsdienstoefe ning der Vrije Gereformeerde gemeente des voorrn. half tien en des nam. vijf uur, geleid worden door den heer Werner van Amsterdam. Onze vroegere stadgenoot de heer Mr. W. R Veder is benoemd tot com mies bij het archief te Amsterdam, Onze stadgenoot, de heer J. W. Wentzel, is op de tentoonstelling van pluimgedierte, uitgaande van de Vereen Avicultura, de vorige week te Arnhem gehouden, voor eene inzending Holl. Kropduiven met een eersten en tweeden prijs bekroond. In de Maandag gehouden vergade ring van Burg. en Weth. is het album, betrekking hebbende op de feesten van den 19. Februari j.l., door eene deputa tie uit de feestcommissie de heeren A. v. Sandbrink en J. v. Wessem, aan geboden. De burgemeester verklaarde, dat het zeer gaarne werd aanvaard, en sprak nog een woord van dank voor de wijze, waar op de commissie hare taak had volbracht. Tot tegenschatters in zake de per- soneele belasting voor het dienstjaar 1887/88 zijn door Burg. en Weth. be noemd de heeren J. B. F. Lensing en D. Verbeek. Op de j. I. Maandag gehouden half vasten-paardenmarkt was de handel zeer levendig Vele buitenlandsche kooplieden bezochten de markt. Aan de lijn waren gebracht ongeveer 300 paarden en 60 veulens op de stallen circa 120 paarden en 20 veulens. Voor paarden werd van f 150 tot f 470 en voor veulens van f 75 tot f 110 besteed. Aan D. Rijnders is, als eenige in schrijver, (60 cents per paard en per dag), behoudens nadere goedkeuring van den Min. van Oorlog, toewijzing gedaan tot het doen wijden der paarden van het le regt. veld-artillerie alhier. In de bestaande gebreken der rijks- brievenpost hier ter stede zal door het plaatsen van twpe nieuwe brievenbussen (Slijkpoort en Spui) voor een gedeelte worden voorzien. Dit is dan ook het eenige wat het adres van den Kamer van Koophandel heeft uitgewerkt, want de toestand aan het postkantoor zelf is nog even ellendig, ja zelfs nog minder dan te voren. De lessenaar toch, aan welke voorheen het publiek postwissels kon in vullen of afteekenen enz., is nu naar het kantoor verhuisd en bij de heeren amb tenaren in gebruik, liet publiek moet zich nu met een tafeltje behelpen. De verdere gebreken zijn te algemeen be kend, dan dat wij nogmaals daarop zul len wijzen. Mocht ook daarin spoedig verbetering komen. Het tractement der brievenbestellers is door den minister met 50 gulden per jaar verhoogd. Van den wachtmeester der veld artillerie L., die Dinsdagavond uitging om leveranciers van menages te betalen, aan welke opdracht hij geen gevolg gaf, heeft een zijner kameraden een schrijven uit Berlijn ontvangen, waarin hij zijn voornemen te kennen geeft niet weder terug te keeren. De kas der onderolïicie- renmenage lijdt hierdoor alzoo eene schade van plus minus f 30. L. heeft eene erfe nis groot f 300 ontvangen, en is, volgens zijn schrijven, van plan binnen eenige dagen naar Parijs te vertrekken. jonkers dom waren, zooals dat gemeen lijk gaat. Bovendien hielden zij er eene soort van godsdienst op na, die mij zeer onaangenaam was. Reeds in die dagen namelijk, begon het onder de hoogere standen tot de goede vormen te behooren, om zeer orthodox te zijn. Dat is op zich zelf een goed teeken des tijds, waardoor ook in ons vaderland veel Christelijks wordt bevorderd. Er zijn, die 't opregt meeneu, en bij wie 't zoeken naar een hooger lever,, dan dat enkel wereldsche, op den voorgrond staat Maar velen en daaronder de bewoners van het Slot te A. hadden alleen den vorm aangenomen en het wezen der zaak miskend. Bij hen was inderlaad modezaak, wat zaak des horten zijn moest. Ze hadden volstrekt geene gebreken afgelegd of deugden ge wonnen. Dezelfde ondeugden, hoogmoed, eigenwaan, zelfzucht heerschten onder een anderen vorm, welke alle schoon heidsgevoel beleedigde. T Ligt thans niet op mijn weg, de oorzaken van dit ziekteverschijnsel na te gaan. De jioofd- oorzaak blijft intusschen gelijk aan die eener bekende huidziekte onder de mindere standen. Er wordt reinheid geëischt, en 't is zeer lastig en zeer vermoeiend aan die verplichting te voldoen. Daaioin trekt men het schoone kleed aan over t niet De heer R. Struve en P. J. Bos huizen hebben hunne benoeming als bestuurslid der Amersf. vrijwillige brand weer niet aangenomen In hunne plaats werden in eene gisterenavond gehouden vergadering gekozen de heeren P. Wagen maker en J. A. Schoterman, die beiden hunne benoeming aanvaardden. Het be stuur constitueerde zich daarop als Yolgt: J. A. Schoterman Brandmeester-voorzitter; H. P. van Haselen onderbiandm -secre taris; P. Wagenmaker onderbrandm.- penningm.; Jac. Knoppers en R. v. d. Burg adjunct-onderbrandm. Het secretariaat der Nederlandsche harddraverij- en renvereeniging is uit Amsterdam verplaatst naar hier. Alle stukken, voor bovengenoemde vereeniging bestemd, moeten nu gezonden woiden aan luitenant Metelerkamp alhier. Uit het veislag over 1886 van de afcleeling Amersfoort der Vereeniging «Volksonderwijs" blijkt, dat het ledental 131 bedraagt. In hoofdzaak heeft de arbeid der afdeelirig zich bepaald tot ondersteuning van de huisvlijtschool en het geven van een kindei feest op den prinsessedag, tot het laatste door ruime bijdragen van Amersfoort's burgerij in staat gesteld. De huisvlijtschool vorderde een groot deel van de gewone jaailijk- sclie inkomsten. Om evenwicht te bren gen in ontvangsten en uitgaven, werd in het afgeloopen jaat besloten tijdelijk de subsidie aan de huisvlijtschool te ver minderen tot V3 van hel bedrag, dat zij tot nog toe genoot. Hel bestuur heefi daarin toch geen aanleiding gevonden, het aantal leerlingen te verminderen, hoezeer deze maatregel der inrichting op f50 ongeveer zal komen te staan. De rekening van den penningmeester wees een bedrag aan van f509,50'/2 aan in komsten, de uitgaven daarentegen heb ben bedragen 439.62. zoodat een voor- deelig saldo van 19.88',j in kas is Als lid van 't bestuur der afdeeling is geko zen de heer B. F. Castendijk. Utr.Ct Er worden pogingen in 't werk ge steld om bij het le regiment Veld-artil- lerie te Utrecht een muziekcorps op te richten. Ook voor onze gemeente zoude het wenschelijk zijn, dat dit tot stand kwam, daar de II afdeeling van bedoeld regiment tot ons garnizoen behoort en ook onze stadgenooten dus daarvan zouden profiteeren. Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, verzonden van het Postkan toor te Amersfoort over de 2e helft der maand Jan. en de le helft der maand Febr. '87. I. Mej. P. van de Griendt, geb. Vendeloo, Amsterdam, 2. Mej. A. Soulie, 3. Mej. Gvd. Veen, 4. Houtkoper en aannemer, Weesp. Uit Maarsbergen. 5. H. van Zanten, Arnhem. 1. Ds. P. Z. Kaz, Amsterdam 2. Wed. Nolet, Briefkaart. 1. F. de Boer, 324ste 8TAAT8-LOTERIJ. EERSTE KLASSE. Trekking van 21 en 22 Maart. (1000 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijs van 200 op No. 8698. Pryzen van f20. 327. 397, 562, 565, 3510, 3533, 3534, 4047, 4082, 4083, 8294, 8313, 8341, 8344, 8379, 8387, 8400, 8505, 8523, 8549, 8623, 8638, 8663, 8672, 8690, 8693, 10684, 16007, 16020, 16039, 16060, 16063, 16068, 16072, 16091, 16096, 18107, 18126, 18133, 18160, 18226, 18232, 18234, 18238, 18251, 18252, 18272 en 18285. Te zamen 49 prijzen. schoone lichaam. Dat sommigen dan meenen werkelijk gereinigd le zijn, doet niets ter zake zij vergissen zich. Dat sommige geneesheeren er hun voordeel bij vinden, om den ziekelijken toestand daardoor ontstaan gezond te noemen, bewijst alleen, dat zij niet allen hun werk verstaan of er althans roeping voor hadden. Op het slot te A. deelde men de antipathie der dorpelingen tegen baas Harms hij had geloof ik, eens vergeten zijn pet af te nemen voor Jonker Dolf, zoodat men mij met groote oogen aan staarde, toen ik over het bijgeloof dei boeren sprak, als een schande voor onze verlichte eeuw, terwijl ik Harms wel zeer beklaagde. Ik had mij driemalen in dien eenen volzin vergist. Aangaande het bijgeloof kreeg ik te verslaan, dat er tegenwoordig geen geloof meer was. De verlichte negentiende eeuw had meer te verduren. Een gansche zondvloed over stelpte mijn arm hoofdrevolutie, vei breking van heilige banden, wegneming van oude rechten, verdwaasde jeugd, emanciputiegeest, ongeloof, de goed en bloed veilhebbende vaderen, waren de grootste baren van dien oceaan. Wordt vervolgd.) VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN. Vrijdag 18 Maart in «het Valkje" te Amersfoort. Notarissen: de heeren A H Drijfhout van Hooff en Mr. J. de Louter. In de gemeente Hoogland. No. 1Twee woningen onder een dak in Massa. No. 2. i j> f2450. Notarissen: de heeren Mr. J. de Louter en A. LI. Drijfhout van Hooff. In de gemeente Hoogland. 1. Een perc. weil. «de Haverkampen" in Massa. 2. huis met bouwl eneikenwal f3290. J Piet. De Keizer van Rusland heeft toch geen rustig leven. J Neen leder moet de lasten van zijne betrekking dragen, en hij is nu eenmaal despoot. P. Dat woord despoot heb ik altijd zoo kenschetsend gevonden. J. Waarom Het komt van 't Grieksch en staat met het Slavisch in verband. P. Nou, dat wil ik wel gelooven, maar ik leid het af van de muziek. J. Het woord klinkt andets zoo muzi kaal niet. P. Dat zou men zoo zeggen. Maar als je bedenkt, dat iedere toonsoort een eigen aardig karakter heeft, en daarbij weet, dat de toonsoort des alleen maar duur of majeur wordt gebruikt en eene zon derlinge mengeling van vreugd en smart uitdrukt, dan zou je zoo zeggen, dat in het woord despoot de gemoedsstemming van een despoot ligt opgesloten. J. Op die manier zou je behalve van despoot nog van andere poten kunnen spreken. P. Dat wou ik juist zeggen. Bes mol of mineur drukt mismoedigheid, sombere gemoedsstemming, gemor uit. Dus zou je mopperaars wel bespoten kunnen noemen. J. Dan zijn er zeker ook wel espoten P. Natuurlijk. Es mol heeft liet karak ter van zielsangst versaagdheid. Espoten zijn dus merischen, die een zuur gezicht zetten, omdat zij. door hoog van zich zelve te denken, hun eigen glazen hebben ingegooid. J. Ik wist niet, dat je zoo'n musicus waart. P. Als ik er je plezier mee kan doen, zal ik eens voor je op de klephoorn blazen. Jan. Wat loopen er een boel ballingen in oris land hé? Piet. Ballingen'' Bedoel je Polen, Russen of Bulgaren, die uit hun Vader land gebannen of gevlucht zijn? J. Wel neen, man! Ik heb wel dege lijk Nederlanders op het oog. P. Dan begrijp ik er niets van. J. Zeg dan maar eens wat ballingen zijn. P. Nou, dat zijn menschen, die uit hun Vaderland gebannen zijn. J. Juist, en de menschen, die ik be doel, hebben zich zelve verbannen. Een geldwolf, die alleen maar leeft om schat ten bijeen te schrapen, een staalkundige drijver, die zijne inedëingezetenen ver guist en benadeelt, omdat zij van eene andere partij zijn, eene ijdeltuit, die alleen maar gevoel heeft voor eigen gloriedergelijke lui leven buiten een Vaderland om. P. Ja, als je 't zoo opvat, zijn er nog al ballingen in ons land. Men meldt ons uit Bunschoten De ringpredikant Ds. Wartena uit Amersfoort, die Zondagmorgen te Bun schoten op zoude treden, kon onverrich ter zake terugkeeren, daar Dr. van Goor reeds den kansel had beklommen. Uit Barneveld meldt men Tot heden wordt in de kei ken te Vooithuizen en te Kootwijk, onder deze gemeente, nog steeds gepreekt door de heeren dr. Van den Bergh en Houtzageis zonder dat zulki door iemand wordt belet. De ringpredi- kanten (ring Harderwijk) zijn óf weiger achtig óf schijnen het niet aan te dur ven, in de vacatuur beurten op te treden. Het provinciaal Keikbestuur heelt thans het bedienen der vacaturen aan den ring Apeldoorn opgedragen; dientengevolge komt er nu wellicht verandering in den toestand. t'trecht. Door den algemeenen Ker- keruad der Ned. Herv. Gemeente alhier zijn als oudeiliugen gekozen, de bh. D. Das, Jhr. Mr. H. M. J. van Asch van Wijck, Jhr. A. T. M van Asch van Wijck, Jhr. Mr. W. van Teijlingen van Kamerik, Mr. A. W. van Beeck Calkoen, G. de Leeuw en G. van Arkel, terwijl tot no tabelen zijn gekozen, de hh. Dr. F. W. Merens, Mr. O. M. Blankenhagen en Jhr. W. von Wrangel auf Lindenberg. Menig winkelier of neringdoende, zoowel hier als elders, is in den laatsten tijd de dupe geworden van een drietal slimme bedriegers, n. I. 2 vrouwen en 1 man, te dezer stede woonachtig. Steeds zorgende buiten het bereik vnn de straf wet te blijven, wisten zij op slinksche wijze, echter altijd op eigen naam, diverse goederen op zicht te krijgen of wel aan bun adres te doen bezorgen, waarbij dan tevens nimmer verzuimd werd, den win kelier te verzoeken er toch vooral de rekening bij te doen, daar zij of hij ge woon waren dadelijk te betalen. Dit laatste echter geschiedde nooit of althans hoogst zelden en dan nog alleen met het doel om zoomogelijk korten lijd daaina voor een veel grooter bedrag los te krijgen. De aldus vei kregen goederen, waar onder, wijn, vaatjes boter, mandjes visch/ enz. enz. werden spoedig weder van d% hand gedaan en de opbrengst verdeeld. Gelukkig heeft de politie alhier, een middel weten te vinden om hen althans voor deze Gemeente onschadelijk te ma ken, zoodat zij hun geluk elders zijn gaan beproeven, naar het schijnt echter met minder gunstig gevolg, want jl. Zaterdag werden de beide vrouwen, op verzoek van de politie te Haarlem, alhier aangehouden en derwaarts overgebracht, doch na verhoor voorloopig weder op vrije voeten gelaten, zoodat zij wederom alle gelegenheid hebben orn bun winst gevend bedrijf voorttezetten. Men zij dus op zijne hoede vooral om dat het bedoelde drietal alles kan ge bruiken enniets heeft te ver liezen. De persoon die onlangs bij eene vechtpartij op het Munsterkerkhof alhier, een aantal messteken op het hoofd en in den rug ontving en sedert in het zieken huis werd verpleegd, heeft die inrichting weder geheel iieisteld vei laten. Baarn. Vrijdagavond jl. trad in 't hotel Velaars als spreker op de Heer Van Leeuwen uit Wijk bij Duurstede. Verscheidene dichtstukken werden door hem met talent voorgedragen. Dr. Van Goor, doleerend predikant ie Bunschoten treedt Dinsdagavond 22 Maart, ln het lokaal de Ruig op voor lien, die ook hier zich aan de Synode willen onttrekken. Zondagmiddag ontstond door eenige vonken uit de locomotief een begin van boschbrand. Door spoedige hulp is het echter gelukt den brand in den aanvang te blusschen. Donderdag 31 Maart zal de Baarn- sclie Zangvereeniging «Eensgezindheid," hare eerste uitvoering geven in 't Amalia- hotel. Onze meisjes leeren te veel, bewèeit men. Die meening deelen wij niet wij beweren zelfs dat zij nóg meer zouden kunnen leeren. Bijvoorbeeld wat in Tes- schelschade aangeraden wordt, onder hel opschrift: «Wat er alzoo nuttigs en noudigs voor onze jonge dames te leeren valt." Leer haar dat tien centen een dubbeltje maken, en tien dubbeltjes een gulden. Leer haar «Neer," te kunnen zeggen, en dan ook «Neen" te meenen of »Ja" te zeggen, en dit «Jawoord" te houden. Leer haar een katoenen japonnetje dragen, maar dat te diagen als eerie vorstin. Leer haar knoopen aanzetten, kousen mazen en getornde handschoenen naaien. Leer haar zich te kleeden in een gezond en gemakkelijk gewaad, doch waai in zij er tevens zoo goed mogelijk moet uitzien. Leer haar bloemen kweeken en den moestuin in orde houden. Leer haar dat ze nooit iets te doen mogen hebben met loszinnige of onmatige jongelieden. Leer haar dat een stijf ingeregen keurslijf onwelvoegelyk is en ongezond. Leer haar bij het kiezen harei vriendinnen nauwlettend toezien op goede manieren en goede zeden, maar nooit op rijkdom. Leer haar den regel betrachten «Voor ieder ding een vaste plaats, en alle dingen op hun plaats." Leer haar dat muziek, schilderren en handwerken talenten zijn, die het huiselijk leven veraangenamen, en die door niemand verwaarloosd mogen worden die er gaven, lijd en geld voor bezit. Leer haar den belangrijken stel- legel, dat men meer geld overhoudt, naarmate men stipter binnen de grenzen van zijn inkomsten blijft, en dat deze grens tevens den scheidingsmuur van het werkhuis vormt. Leer haar dat een degelijke, goede ambachtsman, kleik, boer of on derwijzer, meer waard is dan veertig leegloopende fatten in mooie kleeren. Leer haar dat een uilgespaard dubbeltje evenveel waard is als een ge kregen kwartje. Leer haar steeds tijd te vinden tot lezen, en boeken te kiezen waar ze practische wetenschap door loeren. Leer haar dat zachtmoedigheid de kracht en het wapen der vrouw is. Postdiefstal. In het einde der vorige maand werd in de nabijheid van Tschita, in Oost-Siberië, een postrijtuig aangeval len en geplunderd. Bijna f400,000 werd gestolen, en de koetsier en zijne beide gewapende begeleiders werden doodge schoten. Naar beweerd wordt zijn de aanvallers nihilisten geweest, een hunner bevindt zich in de gevangenis en heeft de namen zijner medeplichtigen, waaronder zich een postambtenaar bevindt, verraden. Het slot van dat overgenomen stuk luidt: «Hel adres zelf is ten slotte ter zijde gelegd, als zijnde naar de meening van den Kerkeraad, van revolutionaire strek king en ingediend door twee personen, die in de gemeente ter namvernood he kend ïijn. Wanneer nu de correspondent van de Oranjevaan naar waarheid is ingelicht en de hier voorkomende zinsneden werkelijk in dien geest in den Kerkeraad zijn uit gesproken, en tot de conclusie van terzijde legging van het schrijven hebben geleid, dan wenscht men op de waarheid die in deze zinsneden ligt, te wijzen, door de volgende explicatie De eene onderteekenaar van genoemd schrijven waarvan honderden afdruk ken onder de leden der gemeente zijn verspreid is bijna twee jaren in de gemeente woonachtig en behoorlijk als lidmaat ingeschreven. Men heeft hem zeker wegens ster nauwernood be kend zijn" in Januari 1886 tot bijbel commissaris en later tot collectant en bestuurslid van het locaal-comité der Unie, «eene School met den Bijbel" be noemd. De tweede Dter nauwernood bekende" is meer dan 30 jaren inwoner van Amers foort, en even lang als lidmaat der Herv. gem. geboekt, en daarenboven bijna 7 jaren als lid van het kiescollege dier ge meente bekend, tredende als zoodanig volgens rooster in 1888 voor de tweede maal af. Wat de ^revolutionaire strekking" van het schrijven aan den Kerkeraad betreft, kan tot geruststelling van elk belang hebbende dienen, dat de onderteekenaars betuigen het op niemands eigendom ge munt te hebben, maar alleen wenschen te protesteeren, waar de eer van den Koning hunner kerk zij het dan ook in onwetendheid wordt aangerand en, zoo lang het leven gegund wordt, op de herstelling van die eer zullen blijven aan dringen. Zij zullen daarbij geen zwaar den en stokken tot hunne sterkte kiezen, maar Hém, die ons om al deze dingen zal doen komen in het gericht. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT, Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad No. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat een door RIJK SCHOUTEN ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene drogerij van sigaren in het perceel alhier gelegen aan de Nieuwestraat, wijk B. no. 155, bij het kadaster bekend onder sectie E, No. 1971, op de Secretaiie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 4. April aanstaande, des voormiddags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten over staan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegerf het oprichten van de inrichting intebren- gen. Amersfoort, den 21. Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, T. A. J. VAN ASCH VAN WIJCK. De Secretaris, W. L. SCHELTUS. Gevonden in bet plantsoen Acht kaarten met smal veterband en twee doosjes waarin kluwetjes haakgaren. Deze voorwei pen zijn waarschijnlijk van diefstal afkomstig. De Commissaris van Politie verzoekt den rechthebbende zich aan zijn bureau aan te melden. MARKTBERICHT. Nijkerk,21 Maart. Tarwe f 6.ÜÜ a f7.Boekweit f5.60 a f6.20. Garsl f 5.a f6.00 llavei 1 4.40 a f3.80. Duivenboonen f 6.a f6.50. Rogge f 5.00 a f 5.30. Boter f 0.95 a fl.15. Eieren 2'/. a 3 cent. Schrammen 12 stuks f 12.— a f 16.Biggen 78 stuks f6.— 418.--. Runden. 143 stuks f40. a 1180.Schapen 00 stuks f 0 a f 00,

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2