TRICOT TAILLES Een perceel HOOILAND, n n, JAK 11. KIMS I BI Amstel- Lager- Gerste- Bier, De DE GRACIEUSE, Advertentiën. Schoenen en Laarzen vitHage coupons BOUW- en WEILAND, Twee pereeelen WEILAND, 66D net onderhouden Inboedel; FREDK. SMITS, It d. p. bonk- GEBES. VAN MUNSTER, in Manufacturen, Mod, Wollen en Gestikte Dekens. if#aE, mm. KAPOK- EN VEERENBEDDEN, A. KOOPS, VERKRIJGBAAR Eed JefiiiE! si nel oniertafa Couranten Lezen. P. S. DE GROOT, Wijnhandelaar Regen- en Zomermantels, ZWARTE THIBET EN CACHEMIR, en uitmuntend voor Tafelbier. Matrassen en Bedden. ZOMERMODES, a. s. Zaterdag den 26 Maart ZAL OPENEN. Mr. Schoen- en Laarcsmate, Ontvangenis in alle prijzen. worden goedkoop opgeruimd. lULVAMliAlTE, LANGESTRAAT. Duitedu' Worstelt. J. G. BLANKENBURG, Aanbesteden: Aanbesteden: >""7 in bet openbaar VERHUREN: No. 1. No. 9. Het Grasgewas No. 10. No. 11. Een perceel WEilftSi, No. 12. VERKOOPEN: OPENBAAR TE VERKOOPEN: van den HANDEL in Binea-ej BiMaiiscl [tiislilleeril, LMASTBMOEKK2., in Tapijten, Magazijn ZAANDAM, G B. GIJSBERTSE, ■fitl DEPoT IN WIJNEN WIJNEN EN MORGENWIJNEN B. J. ra Gelfler, Ala Ville de Lyon, 1887. De Nouveauté's in COSTUMES, ROBES, MANTELS, Zijden-, Fluweelen-, JVollen- en Katoenen-STOFFEN voor het DAMES- TOI LET zijn ontvangen. GEKLEURDE KATOENEN EN JAPONSTOFFEN. Neteldoeken, Vitrage en Tafelkleeden, voor Jongeheeren- en Heeren-Costuums. LANGESTRAAT, B 22. Tevens wederom verkrijgbaar A M S T E L-B OCKBIER. Ui 3 c/T f' Geïllustreerde Aglaja. Prys per 3 maanden (6 nummers) f 1.37'/». A. W. SIJTHOFF. Door Gods goedheid bevallen van een ZOON, G. VAN 'T DOF geb. Kreuzer. Amersfoort, 20 Maart 1887. Door verplaatsing naar el ders zijn eenige nette disponibel, op goeden stand, desverkie- zende met kost en bediening. Con ditiën billijk. Franco brieven letter D. Bureau dezer Courant. De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte stad- genooten en environsbewo- ners te berichten dat hij zijnen winkel Ruim voorzien van eene schoone collectie tegen coiicnrreeren de pry zen, hoopt hij zich door eene- nette en soliede be diening UEd. gunst waardig te maken. KROMMESTRAAT. EENE GROOTE SORTEERING Tevens eene flinke keuze VAN VORIG SAISOEN bij den ondergeteekende verschillende soorten van Rookvleesch 24 ct. per ons. Rolkam 24 ct. per ons. Truffelworst 24 ct. per ons. Tongworst 24 ct. per ons. Bruns- wijker Leverworst 16 ct. per ons. Sak sische Leverworst 15 ct per ons. Am- sterd. Boterhamworst 60 ct. de 5 ons. Sausice 24 ct. per ons. Hannoversche Bloedworst 40 ct. de 5 ons. Servelaat- worst 20 ct. per ons. Frankforter Lever worst 30 ct. de 5 ons en eenige Com- mestibles. Zich beleefdelijk aanbevelend, Amersfoort. Varkeusnntrkt. De KOLONEL GARNI ZOENSCOMMANDANT te Amersfoortzal op I>INSDAG, den 89 MAART 1887, des middags om 12 ure. op het garnizoens-bureel in het openbaar yr De LEVERIKG van TURF- STROOISEIi voor de paarden der Bereden Artillerie in ket garnizoen te Amersfoort, over bet tijdvak van 1 Mei tot 1 November 1887. De voorwaarden van levering liggen ter lezing op gezegd bureel dagelijks van 10 tot 12 ure. Amersfoort, den 21. Maart 1887. De Kolonel voornoemd, S. J. VON HCCDENIN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOOG LAND, zullen op Dinsdag den 5<lcn April 1887 des voormiddags 11 uur in het Gemeentebuis Het vernieuwen van 111 Meter straatweg op den weg van Amersfoort naar Groot- Weede en 109 Meter straat weg op den Koelhorster- weg. Bestek en voorwaarden liggen iederen weikdug \an 10 tot 12 uur tei inzage in het Gemeentehuis. De Notarissen A. H. DRIJFHOUT VAM 1IOOFF en Mr. J. DE UOCTER te Amersfoort, zul len op Woensdag O April 1887, des middags ten 12 «re, in het koffie huis t>HET VALKJE" te Amersfoort, In de gemeente Soest aan de rivier de Eem, voor Mevrouw de Weduwe WOLFF geb. Prins te El burg. Voor den tijd van twee jaren, reeds ingegaan 24 December 1886. langs eigendom van den Heer Jhr. RUT GERS VAN ROZENBURG; kad. B 116 en 123, groot 2 Al. A. 89 A. 60 c. A. Laatst in gebruik üij S. KNOPPERS. No. 2. Een DITO naast het voor gaande; kadmB 124, groot 2 H. A.69A. 60 c. A. Lrratst in gebruik bij PIET HILHORST. No. 3. Een DITO langs eigendom van A. KOK; kad. B. 467 en 468, groot 2 H. A. 38 A. 60 c. A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 4. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 469, 470 en 471, groot 3 H. A. 14 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij WILLEM VAN HOFSLOT. No. 5. Ecu DITO langs eigendom men van de H. H. Mr. J. VAN DER LEEUW en Jhr. RUTGERS VAN RO ZENBURG; kad. B 472 en 473, groot 1 H. A. 16 A. Laatst in gebruik bij HENDRIK KUIJER. No. O. Een DITO naast het voor gaande; kad. B 474, groot 2 H.A.60A. Laatst in gebruik bij S. KNOPPERS. No. 7. Ecu DITO legen de per- ceelen 3, 4 en 6 en het jaagpad kad. B 475, groot 1 H. A. 22 A. 80 c. A. Laatst in gebruik bij REIJER HILHORST. No. 8. Een DITO langs eigendom van G. HARTMAN; kad. B 476, groot 1 H. A. 88 A. 10 c. A. Laatst in ge bruik bij ARIE VAN DIJK. van het Jaagpad, zoover als het langs de pereeelen 1, 2, 3, 7 en 8 strekt; kad. ®B 435, 436 en 439, groot 52 A. 70 c. A. Laatst in gebruik bij GIJS KRAA1KAMP. Voor Mr. J. VAN DER LEEUW te Amersfoort. Voor den tijd van zes jaren, reeds ingegaan 24 December 1886. Drie pereeelen langs den Zwarten weg; kad. B 464, 463 en 412, groot 2 H. A. 94 A. 34 c. A. ten Noorden van het voorgaande over den Spoorweg, ten Oosten van den wil- iveg over dien Spoorwegkad. B465ged. groot ongeveer 4 II. A 40 A. naast het voorgaande perceel, ten Wes ten van den uitweg; kad. B 465 ged. en 466, groot ongeveer 3 H. A. 19 A. De pereeelen 11 en 12 worden eerst afzonderlijk en daarna in Massa verhuurd. Aanwijzer C. VELTHUIZEN op de Kapel bij Issell. Notaris Mr. J. M. BICHELLE te Amersfoort is voorne mens, om op Dins dag, den 5 April 1887, des namiddags te 2 uur piecies, ten sterfhuize van den WelEdelen Heer P. J. HE1JINK aan den Nieuwcnweg, wijk F no. 548 aldaar, om contant geld in het openbaar te bestaande voornamelijk in: 1 paar DIAMANTFN OORBELLEN. JUWEE- LEN BROCHE, RING met DIAMANTEN, GOUDEN HEERENHORLOGE. ZILVE REN TABAKSDOOS, DITO SNUIFDOOS, DITO TAFELLEPELS en VORKEN, VOORSNIJMES en VORK met ZILVER, ZILVEREN SOEPLEPEL en vele andere ZILVEREN VOORWERPEN; voorts: MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als KABINET, SECRETAIRE, CHIFFON NIÈRE, STAAND HORLOGE met SPEELWERK, een prachtig IVOREN CRUSIFIX onder STOLP, BUFFET, PENDULES en ORNAMENTEN, RONDE en ANDERE TAFELS, SPEEL-, WASCH- en BEDDETAFELS, CANAPÉ, STOE LEN, FAUTEUILS, LEDIKANTEN met BEHANG, SPIEGELS en SCHILDE RIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, LINNEN en TAFELGOED, KACHELS, FOURNUIS, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS en AARDEWERK, enz., enz. Op den dag der verkooping van des voormiddags 9 tot 12 uur te zien. S'V-j 9WSPS» Notaris Mr. J. M. RICHELLE te Amersfoort, is voornemens, om op Dins dag, den 29 Maart 1S87, des voor middags te 9',j uur, ten sterfhuize van den WelEerwaarden Heer J. H. A. SCHMEDDING, aan het Zandt, wijk D. no. 388 aldaar, om Contant geld in het 9 bestaande voornamelijk in: GOUDEN HEERENHORLOGE en DITO BRIL, ZILVEREN PRESENTEERTROM- MELS en BLADEN, DITO MOSTERD POTTEN, PEPERBUSSEN, ZOUTVAAT JES, DITO OLIE- en AZIJNSTEL, KOM FOOR, DITO THEEPOT met IVOOR, SUIKERPOT, MELKKAN, THEEBUS, SOEPLEPEL, SLALEPEL en VORK, TAFEL- en DESSERTLEPELS en VOR KEN, MESSEN met ZILVEREN HEF- JLZN, VOORSNIJMES met ZILVER en DITO VORK, DITO TAFELSCHEL met IVOOR, INKTKOKERS, KRISTAL met ZILVER en vele andere ZILVEREN WERKEN; Voorts ANTIEK POR- CELEIN, TAPIJTEN en KARPETTEN, MAHONIEHOUTEN MEUBELEN, als: ZILVERKAST, LINNENKAST, CHIF FONNIÈRE, PENANTKASTJES, waar onder met MARMEREN BLAD, BUFFET, CANAPÉS, RONDE TAFELS. SPEEL-, WASCH- en BEDDETAFELS, STOELEN, FAUTEUILS, BIDSTOKL, LEDIKANTEN met BEHANG; verder PEN DULES en ORNAMENTEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met TOEBEHOOREN, KACHELS en HAARDEN, KRISTAL, EET- en andere SERVIEZEN, enz. enz. Te zien: Particulier: Zondag, 27 Maart 18S7 van 122 uur. Publiek: Maandag, 28 Maart 1887 op de gewone uren. De Catalogus zal 5 dagen voor den verkoop ten kantore van den notaris verkrijgbaar zijn. De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij als AGENT is opgetreden /Jty 4~tk van C. W. VA-N TJE NTLDE te Gouda. Kampstraat 96. Amersfoort. beiicht zijnen geëerden begunstigers, dat boodschappen voor hem aangenomen worden bij den Heer Mr. Stiicadoor, SINGEL, AMERSFOORT. Ey Op het Dagblad van Zuid-Holl. en 's-Hage, Handelsblad, Dagblad de Tijd, »Het Vaderland," Nieuws v. d. Dag, Dagblad nHet Centrum," Piov. en Sled. Dagblad van Utrecht, de in Amersfooit verschijnende Nieuwsbladen en eenige andere Couranten, zijn voor het 2e kwar taal nog leesbeurten of uren open. Gelieve voor 29 Maart a.s. optegeven welke Couranten men vet kiest, aan de Leesinricliting van Eangestraat, A 16. De ondergeteekende be richt, dat bij op 21 Maart a. s. zijn zal opheffen en zich zal vestigen als Bestellingen gelieve men te doen Znidsingel A. 280, terwijl ook aan het pakhuis Kocsteeg A. 257 bij hcele en lialvc flesschcn gehaald kunnen worden van 's morgens 8 tot 's avonds 6 uur. Onder aanbeveling, Hoek Stoovestraat, AMERSFOORT. Kalverstraat 206, AMSTERDAM. berichten de ONTVANGST der NIEUWSTE ZENDINGEN in alsmede eene ruime keuze in een enorme groote collectie in Wij bevelen ons aan tot het leveren van Soliede ARTIKELEN tot de meest concurreerende prijzen. Dit BIER is een der beste soorten, het is mousseerend, heerlijk van smaak, steeds helder, Verkrijgbaar voor 12 cent per flescb bij den Dépóthouder der AMSTEL-BROUWERIJ HET ALOM VERMAARDE Bovenstaande biersoorten zijn mede verkrijg, baar bij den lieer F. HCIIJIIDT op de Amersf. Berg. 03 O I G3 C3 (33 O <33 MM "o Wi d. s. ARonrsoni Beveelt zich minzaam aan voor de levering van alle soorten Ontvangen eene groote keuze in BEDVEEREN. Levert IJZEREN LEDEKANTEN, 2 STROOMATRASSEN, GEZOND11EIDSMATRAS, dito PELUW, WOLLEN DEKENS, GESTIKTE DEKENS. VEEREN KUSSENS voor f 28.50. SPRINGVEEREN MATRASSEN van af f 14.50, GEZOND HEIDSMATRAS f 8.50, GEZONDHEIDSBEDDEN met toe- behooren f 4.50, 2 STROOMATRASSEN f 1.95. UITSTOOMEN van beddengoed en VERNIEUWEN van alle soorten matrassen. Alles tegen concurreerende prijzen. f y CD <-> a -e. CD CD 12° o~ CD CD Z3 No. 13 (eerste nummer van het kwartaal) bevattende de aller nieuwste zal weldra verschijnen. Bij alle Boekhandelaars zullen proefnum mers verkrijgbaar zijn. DE GRACIEUSE is het meest geliefde en meest practische Dames-Modetijdschrift.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 3