H. A. CRAMER. E DIRK ANSINGH C0., ZWOLLE KERKBOEKEN, X 7- WERVING VOOR OOST-INDII. WRIJFPOIJTOER, Witte Goederen, HEEM BOOBDEN, alsfnedeeennieuwsoortSCHOTSSHEKftRPETTEM, Haard- en Kachelkolen, H. J. BONNIER, geschikt voor CADEAU hij afgelegie belijdenis, BOEKHANDEI F. ft. de nieuwe DAHESSTQFFEN, REGENMANTELS, DE J BEHANGER EN STOFFEERDER, Echte en gewone Brabantsche kanten, Uitmateade ÖOKES zonder gruis. I. III. GALISGH, Nonvean Dictionnaire, /l" J. H. BOSCH. KLEINE WINST. GROOTE OMZET. G. J. SLOTHOUWER. Beerenbukskings, PIANO'S. ORGELS. PUIKE HoIIowa^V Pillen. EENE GROOTE COLLECTIE Mol- en Automaat-stempels, Langestraat 50. Ontvangen nieuwe dessins in verschillende prjjzen, soliede en tot zeer lagen prijs. WITTE EN GEKLEURDE KATOENEN KOUSEN EN SOKKEN voorhanden in Horloge- en Instrumentmaker TOOP l Handgeld bij zes-'arige verbintenis f 300. NEDERLANDERS Aanbrengpremie- 10. in alle soorten MEDAILLON-STEMPELS, Breloqne- en Capsule Stempels, 1272#Cent per fleschje, H. A, van Bekkum, 2*-^ Bij FACSIMILESTEMPELS, SALMIAK-PASTILLES ontvangen T* liren van vertrek der algenieene Communicatie-middelen voor Amersfoort. uu. n, zenden op aanvrage gratis en franco prijs-couranten van Pianos' van elk fabrikaat, als: Adam, Bechsteiii, Bliithner, Krard- Iback, Kaps, liann, Pleyel, Steinvvay enz., van Ainerik. en andere Orgels, Strijk- en Blaas-instrumenten en muziek-Catalogen. Verhuren Repareeren. Ruilen. Stemmen. Ongeëvenaard billijke prijzen, af doende garantie. Steeds zeer ruimen voorraad van nieuwen, ook ge bruikten. Export. Voor stemmen en repareeren van Piano's en Orgels voor Auicrsfoor. steeds, liefst schriftelijk, te ontbieden bij de boekhandelaren SLOTHOU WER A ZOON. in bet VERKOOPHUIS op den HOF te AMERSFOORT, heeft steeds voorhanden eene ruime keus Mutsen, Tulle, Gaas en Blonde, Effen, Gebloemd en Gestreept Gor dijn-Neteldoek, Halters en Franjes. Gekleurde en Witte Dames- en Kinderschortjes, Handschoenen en Rokken, alsmede in alle nummers. iW En eene ruime keuze nieuwe VOORJAARS-ARTIKELEN. Bij J. F. VAN DRUTEN te SNEEK verschijnt een vijfde drnk van I Frangais-Hollandais et Hollundais-Francais, edition nouvellement revue, cor- rigée et augmentée par N. S. CALISCH. Deze 5de DRUK wordt door den heer Calisch met veel zorg bewerkt en nagezien, geheel op de lioogte van den tijd gebracht, zoodat het een gcbecl herziene en vermeerderde drnk zal zijn, uitmuntende door groote nauwkeurigheid, niet eene uitgebreidheid van ruim 80 vel of ,/a/ CjLrca 1300 bladzijden druks eb wel voor het Fransch-Nedcrl. gedeelte van 634 bladzijden en voor het Nederl.-Fransch gedeelte ca. 650 bladzijden. Ten einde den rijN buitengewoon laag te kunnen stellen, is een groote oplaag ter perse gelegd en wordt deze NIEUWE VOLLEDIGE UITGAAF, waarin een groot aantal uitdrukkingen, verkrijgbaar gesteld, elke aflevering van ruim bladzijden druks, sV 20 CTS. DE AFLEVERING! Het geheel zal verschijnen in 14 afleveringen, en in Augustus 1887 compleet zijn. In geen geval zal den koopers meer dan 14 afleveringen in rekening wor den gebracht. ^°°r aanscha®nf> vtQden 5den drnk van dit \Wordenboek heeft men een besten^ nieuwen Dictionnaire voor een spotprijs. Alom veikrijgbaar bij den Boekhandel, en tegen toezending van het be drag per postwissel bij de Administratie van dit blad en bij den Uitgever SNEEK, Maart 1887. J. F. VAN DRUTEN. BEURSBERICHTEN. Perc. 23 Maart. '1815 Verkrijgbaar bij 3T Bestellingen aan 't STATION worden direct uitgevoerd en brief kaart vergoed. J?" bü ÜHaA>ifl (jcefi £cvvevxDel'taa-t'. HORLOGES. PENDULES. KLOKKEN. REGULATEURS. GUTTA-PERCHA- SPUITEN. BRILLEN PINCE-NEZ. BAROMETERS. THERMOMETERS. WEKKERS. BOTER- KAAS- en MELKWEGERS. Beparatiëu aan alle bovengenoemde artikelen, ook aan KWIK-BARO METERS, spoedig, solide en zeer billijk. Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens-Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot. Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en, onge- frankeerd, aan het Departement van Koloniën. Zij worden kosteloos gegeven. z o o a 1 s LUCIFERSDOOZEN, ZAKMESSEN A ZAKPOTLOODEN y met steinpel-iuricbting. Möisgiai- ca Datujustempels. Verzweringen van eiken aajfi, wonden zweeren, kwade beenen. Wanneer door bezeerlng, zwakken bloedomloop, slecht bloed eri verwaarloosde koude, eene ont steking, gevolgd van verzweeringen, de lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van teleurgesteld te worden op genezing hopen door het gebuik van Holloway's beroemde zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen %over den geheelen bewoon den aardbol heeft weerklonken; getuig schriften in alle talen zijn ontvangen ge worden waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Hol loway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben de beste uitwerking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing. Onder hun nen vereenigenden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzwelgen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of saamge- trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is en gezondgeid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, 1,80ƒ3,— 6,75, ƒ13,50, ƒ20,50 zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 78, New Oxford Street. ECHT GERMAANSCH alleen verkrijglJttur bij ów Nederland.Sch. Ct. W. dito dito dito dito dito Oblig. 1878. dito dito 1883. dito 1884. dito volgef. recep. dito. Hong. Oblig.-L. 1867 dito Papier dito goudleening dito dito 1881 Oostenrijk. Obl. in pap. Oblig. dito Febr./Aug. dito Zilver Jan/Juli dito dito April/Oct. Polen Obl. Schk. 44. Port. Obl. Bti. 53/84 Rusland. Obl. Hope Co. 1798 Cert. Hamburg 1820 Ct. Inschr. 5e S. 1854. dito 1864 1000 dito dito £100 dito 1866 /"1000 dito dito 100 dito 1877 20—100 dito le Oosters. Leen. dito Tweede dito dito Derde dito dito 1872 gec. 50 100 dito 1873 gec. 50 100 dito 1860 2e 100 dito 75 gec. 50-100 dito 1880 gecons. Oblig. Leen. 1867/69 Russische Goudl. 1883 Spanje. O. Perp. Sch. Turkije. Geconvert. ser. D. dito dito dito ser. C. Egypte. Obl. 1876. Spoorweg-Leening 1876 Vereen. Stateh. Obl. 1876 fMexico. Obl. 1851 dito 1864 Braz. Oblig. Lond. '65 dito Leening 1875 dito dito 1883 fPeru. Obl-Leecing. 1870 j-Obl.-Leening 1872 fVenezuela Leen. 1881 Stedelijke Leeningen. Amsterdam. Oblig. 1861 4 dito dito 1886 4 Rotterdam Oblig. 1886 4 dito dito 1883 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4% 4'/. 4 4 4 5 3 5 5 41/» 6 5 8 V, 98% 99 71'/. 89% 80% 63% 63% 64% 64 84% 54% 1U0% 55% 55% 101 97 100% 96% 97 53% s;s/» 53% 94% 94'/,. 93 89% 77% 85 102% 61V. 13% 13% 73%, 89 107%, 28% 12% 101% 98'%, 91% 14 il%, 39 98% 98% 97 Industr. en flnano. onder nemingen. Ned. Afr. Handels-Vennootschap Amsterd. Hyp.-Bank P.br. dito dito dito Amsterd. Kan. Maatsch. A Oblig. dito dito Gemeente-Crediet Oblig. lito dito Nederl. Bank Aandeelen Neded. Hand^-Maats. dito Duitschland. Aano. Rijksb. dito. Cert. adm. Amst. Hongarije. Pandbrieven B. Oostenr.-Hong. Bk. A. Pbr. (Boden) Cr.-An. Rusland. Pdbr. Hyp.-bk. dito Cent aal Bank 4% 4 3 4 4% 4 4% 5 5 AMERSFOORT in nette étuis met inkt en toebehooren. UNIVERSEEIE STEMPELKUSSE1VS, die nimmermeer met inkt bevochtigd behoeven te worden worden tegen concurreerende prijzen ten spoedigste geleverd door Eeii aleemeen als goed eikend middel bij HOFST en VER KOUDHEID zijn de oplos sende en verzuchtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers, Zeist. In vieik. flesch- jes a 20 cent, verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. en de fijnste niet op staal docb allen voorradig. Aanbevelend, Spoorweg-Leeningen. Holl. IJz. Spw. Aand. Holl. Ijz. Sp. Oblig. 4 Expl. Staats-spoorw. Aand. dito Obl. 1879/81 4 Ned. Centr.-Sp. Aand. Obl. dito dito gest. dito Ned.-Ind. Sp. Aandeelen Rijn-sp. volgef. Aandeelen dito 1865/85 Obl. 4 N.-Brab. Boxtel 1875/80 gest. Hongarije. Theiss-Spw. Aand. 5 Theiss.-Spoorweg Oblig. 5 Italië. O. V. Eram. 3 Zuid-Ital. Spoorweg Oblig. 3 Oostenrijk. Fr. O. Spw. Obl. 3 Gisela Spw.-Aandeelen 5 Polen. Wars. Br. A. 4 Wars. Weenen dito Rusland. Gr. Sp.-Mts. A. 5 Baltische Spw.-Aand. 3 Jelez Griasi Obl. 5 Jel -Orel Obl. f 1000 5 Kursk-Ch Az. Ob 100 5 Los. Sewast. Ob f 1000 5 Morsoh-Sysran Aand. 5 Orel-Vitebsk Aand 5 dito dito Aand. 5 Poti-Tiilis dito f lUOO 5 Riaschk-Wiasma. A 5 Zuid-W -Spou-w. Obl. Amer. Central Pacific. Obl dito Calif-Oreg. dito 6 Chic. Cert. Pref. st. Oblig. Denv Rio-Gr. 7 Aand Miss. K Texas Obl St Paul Min. en Manitoba Spv. dito 2e Hyp. Schuld 6 U. Pac Obl 6 Brazilië Spw.-Leening 5 Premiën-Leeningen. Nederl. Stad Amsterdam, f 100. 3 Amst. Kan C. v. Aand. dito Rotterdam 3 Gemeente-Crediet 3 België. Stad Aritw. '74 3 Stad Brussel, fr. 1U0 '79 3 Hongarije. Hong. Hyp.-Bank 4 Theisloten 4 Oostenrijk. Stsl. 1854 4 dito dito 1860 5 dito dito 1S64 Crediet-Anst. 1858 Obl. K. K. Pr. B Cr. Anst. 3 Stad Weenen 1874. Pruissen. Keulen-Minden Sp. 3% Rusland. St.l. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Spanje. Stad Madrid 1868 3 Turkije. Spoorweg-L. 3 95% 101% 100% 52 102 101% 225 111% 135% 75% 116 86% 72 149% 102 114 101 24% 72 136% 90 106 45»/,. 99 81%, 62'/ 61'/,. 75'/,, 79 46% 81% 120% 57% 92% 98 87 87 50 87/, 87'/, 97»/, 47% 56% 115% 100% 136% 113% 116% 116% 84% U0 102% 105% 102 98% 83% 97% 99% 105'/, 131 139% 79% 99% 131 125 43% 6% Winterdieust, geopend 1 October 1886. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Naai Utrecht Aankomst te Vertr. AmersfUtrecht Rottd. 's Hage 9,27 10.13 1.9 4,47 7,20 8 8,34 9,7 11,19 11,45 2,47 3,23 4,28 5,- 6,9 6,36 8,17 8,45 9A 9,37 9,16 10,8 1,4 4,35 7,34 9,44 11,23 7,44 9,54 11, S3 Naar Zwolle. Aankomst te Arnh. Vertr. Amersf. Zwolle Leeuwarden 9,53 9.2 10,59 1,55 10,45 11,58 2,2 4,28 2,10 5,21 6.28 7,59 10,12 9,27 11.10 10,20 1,54 4,30 10,15 Naai Hilversum Aankomst te Vertr. Amersf Raam Hilvers, Utrecht. Amsterd 7,26 7.39 7,48 8,13 8.30 8.05 8,18 8,27 9,12 8,36 8,49 8.58 9,47 9,33 9,18 9,3 10,7 9.37 9.50 9.59 11.15 10,43 11,17 11,30 11,39 12.16 12 15 12,7 12,20 12,29 1,27 1,15 2,53 3,6 3,15 4,13 3,50 6,11 6,25 6,34 7,4 7,20 8,20 8,34 8.44 9,38 9,33 8,57 9,10 9.19 9,54 10,3 10,16 10,25 11,35 11,10 Ooster-Spoorweg. Naar Zutphen: Aankomst te V. Baarn X. Amersf. Barnev. Apeld. Zutphen 8 41 9,33 11,41 3.41 6,36 9,11 8,59 9,46 12.3 3,59 6,49 9,30 9,19 12,19 4,17 7,5 9,48 9,55 10,29 12,49 4,48 7,35 10,20 10,19 10,48 1,9 5,11 7,55 10,44 HollandscDe-IJzeren-Spoorweg Naar Nijmegen Aankomst t. V. Amersf. Woudenb.,, Veenend. Rhen. Kest. Leusd. Scherpenr 7,35 7,42 7,49 10,50 door 12,16 12,22 4 21 4,30 6,door 9,32 9,38 11,1 12,33 4,36 6,11 9,44 8,4 8,16 8,22 11,14 11,25 11,31 12,53 1,8 1,18 5,1 6,35 10,8 4.50 6,24 9,57 5,7 6,41 10,14 Snelpersdrukkerij van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 4