Gemengd Nieuws. BUITENLAND. Plaatselijke berichten. Provinciale berichten. De vrouw van den Heer Baumgarten, .die door het rumoer was wakker ge worden, wekte haren man, doch toen deze opstond, waren de dieven in allerijl vertrokken. Woensdag werd door de Tweede Kamer met 83 tegen 15 stemmen het voorstel der regeering tot uitbreiding van het Kiesrecht aangenomen. Ingevolge aanschrijving van het De partement van Oorlog, kunnen ongeveer 90 onderofficieren der infanterie bij het leger in Nederl. Indië worden overge plaatst en kunnen ook korporaals in den graad van onderofficier worden over geplaatst, zoo zij daartoe geschikt en genegen zijn. Onder bevel van den generaal-majoor D. F. K. Hardcnberg zullen tusschen 1 en 10 Sept. van dit jaar in de provinciën Gelderland en Overijsel veldoefeningen op groote schaal worden gehouJen, waar aan zal worden deelgenomen door de vier veldbataljons van het le regiment infanterie te Leeuwarden en Groningen, de vier veldbataljons van het 8e reg. infanterie te Arnhem, Doesburg en Deventer, twee escadrons huzaren, vier batterijen veld-artillerie, waarvan twee uit Utrecht en twee uit Amersfoort en twee veld-kompagnieën van het korps genietroepen te Utrecht. Zooals indertijd is medegedeeld, werd in Augustus van het vorige jaar te 's-Bosch een algemeene bond van ka tholieke kiesvereenigingen opgericht en eene commissie benoemd tot het ont werpen van het algemeen reglement. Dit ontwerp is dezer dagen aan alle ka tholieke kiesvereenigingen ter booordee- ling toegezonden en zal in eene alge meene vergadering in den loop der maand Mei behandeld worden. Uit Amsterdam meldt men ons, dat liet aantal buurtcomité's voor de feest viering in April thans reeds tot honderd vier en zestig gestegen is. De officier var. justitie te Roermond verzoekt opsporing, aanhouding en be richt van den 20-jarigen M. L., geboren en wonende te Roermond, die verdacht wordt zich in de maanden October en November 1886 te Roermond ten nadeele van dr. A. H. aldaar schuldig te hebben gemaakt aan verduistering, althans aan diefstal. De rechter-commissaris in strafzaken bij de rechtbank te Roermond heeft een bevel van gevangenneming tegen hem verleend. Men schrijft uit Renkum aan de N. R. Ct.: «Als een bewijs hoe geducht de vee- prijzen in den laatsten tijd zijn gedaald, kan worden gemeld, dat eerste qualiteit vet vee thans reeds hier in de Betuwe wordt verkocht voor 56 a 58 cent. De slachters verkoopen echter het vleesch voor 75 a 80 cent per kilo, zoodat eene winst van 19 en 22 cent per kilo wordt behaald." Men schrijft uit Roermond aan de N. R. Ct.: Heden wuren wij in de gelegenheid een zeer zeldzaam en nog onverklaarbaar natuurverschijnsel te zieD, nl. een ratten koning van het soort Mus decumanus. Vijf dezer dieren zijn met de staarten, die door elkander gevlochten en vergroeid zijn, te zamen verbonden in lief en leed. Dit exemplaar is bijna volwassen. De rattenkoning kan uit den aard der zaak niet loopen en zelf voor zijne voe ding zorgen, zoodat hij stil op zijn nest blijft en door andere dieren wordt ge voed. Alhoewel zeldzaam voorkomende, zijn toch gevallen bekend waarbij tot 30 stuks toe vergroeid waren. Onze rattenkoning is opgezonden naar het museum van natuurl. historie te Leiden. De heer Stoop, burgemeester te Blijswijk, tevens burgemeester van Zeven huizen, ontving dezer dagen het volgende schrijven «Den heer Burgemeester der gemeente Zevenhuizen bij Gouda." «Ommerschans, 19 Maart 86." «Mijnheer wij nemen de vrijheid u dit «te vragen en anders te dwingen zoo «uwEdele niet wilt mijnheer wij vragen «uw om f100 en 2 pak burgerkleeding »zoo uw wilt maken dat het Woensdag «23 Maart niet op bestemder plaatse «Ommerschans is maken wij dessersie en «zullen pogen uw Boerderij met het ge- «heel in brand te krijgen dus wilt uw «goed zend het dan anders is het bran- «den zoo teekenen wij »H. A. Hendriksen en B. Diemel" «No. 1515. en No. 1372." Reeds vroeger is gemeld dat de sociaal-democratische partij, in den Haag, een kapitaal huis aan de Laan, (hoe on socialistisch klinkt dat) in huur heeft weten te krijgen. Dat pand zal worden ingericht voor koffie- en bierhuis, voor vergaderingen en «gezellige" samenkomsten. Croll gaat op de bovenverdieping wonen en zal de directie over de inrichting op zich nemen. Sedert lang was 't de begeerte der socia listen een lokaal in het midden der stad ter hunner beschikking te hebben. Nu is Croll ten minste onder dak, in afwach ting van betere tijden voor de andere partijgenooten, die er de duiten voor mogen bijeen brengen. Uit Suriname wordt bericht: De 70. verjaardag van Z. M. den Ko ning is hier op 19 Febr. met allen luister gevierd, ook door een optocht, waarin een groep Indianen in oorspronkelijk feestgewaad. Deze groep bestond uit ruim 200 mannen en vrouwen, behalve de kinde ren, van de stammen der Caraïben en Arawakken, de Caraïben met vogelvede ren, de Arawakken met rood en wit pluksel van katoen versierd. Niet alleen het groote aantal, wat in de stad nog nooit is gezien, maar de oorspronkelijk heid, de flinke en forsche gestalten der mannen rnet boog, pijlen, apoetoe, en wat dies meer zij, gewapend, de schoone bouworde en de fijne gelaatstrekken der vrouwen in haar oorspronkelijk d. i. natuur-gewaad dwongen een ieder daarbij een oogenblik te blijven stilstaan. Dat deze stammen, vooral de Arawak ken, die, door meerdere aanraking met het stadsvolk, tot de meer beschaafden mogen gerekend worden, geneigd zijn bevonden op deze waardige wijze aan den optocht deel te nemen, moet hoofd zakelijk, naar wij van bevoegde zijde ingelicht zijn, toegeschreven worden aan den goeden geest en vooral aan de groote geestdrift voor alles wat betreft het Koninklijk Huis, maar ook bijzonder aan de bemoeiingen van den posthouder J. C. Sarrucco, aan de Boven-Saramacca. Ook was er in den stoet een bewoonde Indiaansche hut. Aan netheid, volledigheid en oorspron kelijkheid liet dit nummer van het programma niets te wenschen over. Ook was er een groep opperhoofden der verschillende Boschnegerstamrnen in groot costuum, met hunne kapiteins en adjudanten. Deze groep liet aan volledigheid even min te wenschen over als die der India nen. Ongeveer 150 mannen en vrouwen behalve de kleinen, de mannen in stads- costuum, vele der vrouwen in oorspron kelijk gewaad, werden voorafgegaan door hun opperhoofd in generaals-tenue, ge zeten in een rijtuig, en hunne kapiteins, getooid met zwarte jas en hoed waaraan een goudpapieren band en oranje-kokarde. Als merkwaardigheid deelt men mede, dat verreweg het grootste gedeelte der boschnegers en indianen, die aan den optocht hebben deelgenomen, bestaat uit hen, die tot het christendom zijn over gegaan. Nog een groep stelde voor de vrijver klaring der slaven op 1 Juli 1863. Meer dan 300 marktmeiden, allen Creo len, verdeeld in twee groepen, naar de markten waar zij thuis behoorden die aan den Heiligeweg in bonte roode klee- ren, en die aan den Waterkant in don kere rokken (blaka maka) en bonte hoofd doeken allen met groen, bloemen en vruchten getooid, voorafgegaan door een standaard, het emancipatiebeeld, 1863, voorstellende, vormden deze afdeeling. De dag werd o.a. ook gebruikt tot het leggen van den eersten steen, door den gouverneur, voor eene nieuw opterichten openbare school. Deze school zal «de Willemschool" heeten. Het Pruissische Heerenhuis heeft het wetsontwerp tot wijziging der kerkelijke politieke wetten aangenomen, zooals de commissie van rapporteurs het had inge diend en met een amendement van dr. Kopp, bisschop van Fulda, volgens hetwelk de bevoegdheid der regeering om de be noeming van geestelijken al of niet goed te keuren, slechts gelden zal bij vaste aanvulling van pastoors-vacatures, en de toelating van kerkelijke orden niet zal afhangen van een besluit van den minister van eerediensl. De heer von Keudel!, vertegenwoordiger van Duitschland bij de Italiaansche regce- ring, heeft aan den Koning eene audiën tie gevraagd, om zijne brieven van terug roeping te overhandigea. Volgens een bericht in le Paris zou den 15den dezer een nieuwe aanslag op den Czar zijn gepleegd. Toen de keizer lijke familie van het feest bij Grootvorst Wladimir naar Gatchina terugkeerde, was een ijzeren staaf dwars over het spoor gelegd. De trein ondervond een hevigen schok, maar ontspoorde niet. Catchina is nu van eene bewaking voorzien, die vrij wel met een garnizoen gelijk staat. In het Engelsche Hoogerhuis zeide lord Onslow, dat de regeering der Transvaal ontkent machtiging te hebben gegeven om met een inval in Zwaziland te dreigen, indien vergunningen tot exploitatie van mijnen aan Engelschen werden gegeven. Aan de Transvaalsche regeering werd te kennen gegeven, dat elke inmenging, welke de onafhankelijkheid van Zwaziland bedreigt, buiten toestemming van den vorst, eene schending der overeenkomst is. Als de koning van Zwaziland het verlangt, kunnen wij hem de noodige hulp toestaan. Shepstone is bij den koning, maar hij vertegenwoordigt noch Engeland noch de Kaap. Zwaziland staat niet onder onze bescherming. Maar wij zouden er een commissaris kunnen be noemen en deze zaak onderzoeken. De hertogin van Cumberland is, naar men verneemt, zoo zeer in hare geest vermogens gekrenkt, dat men heeft moeten besluiten haar over te brengen naar het particuliere gesticht van profes sor Leidesdorf te Obei Döbling nabij Weenen. Deze piinses, genaamd Thyra Amelia, is de dochter van koning Christiaan IX van Denemarken, en de zuster van de keizerin van Rusland, de princes van Wales en koning George van Griekenland. In 1878 is zij gehuwd met den hertog van Cumberland. Uit dat huwelijk zijn twee zonen en drie dochters geboren. Naar tevens gemeld wordt, moet ook de gezondheidstoestand van den hertog van Cumberland zeer ongunstig zijn. E. D. Ez., W. Z. en P. W. v. d. H. zijn door de rechtbank te Utrecht, we gens strooperij van mosplaggen met be hulp van een kruiwagen, veroordeeld ieder tot f 3.boete, subs. 3 dagen hechtenis. Tegen J. v. D. alhier, beklaagd van mishandeling van H. W., werd door het O. M. f 10.boete geëischt, sub. 10 dagen hechtenis. Door Z. M. den Koning is be noemd tot Kapitein bij den grooten staf Zijner Majesteit's Ordonnance-olïicier Jhr. W. J. P. van den Bosch. Jhr. V. A. de Pesters, Majoor-Corn- mandant der He afdeeling van 'tie re giment veld-ai tillerie alhier in garnizoen, is door Z. M. den Koning benoemd tot Commandant van het corps Rijdende Artillerie te Arnhem. De heeren A. Overbosch, paardenarts le kl. en de ritmeester Van Raden, al hier, zijn benoemd tot leden der com missie, die voor den aankoop van paar den naar Ierland zal vertrekken. Tot bestuurslid der Amersf. Hoofd- kiesdistrict-vereeniging werd in plaats van den heer J. W. Doyer Jzn., die aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar was, gekozen de heer J. Baak. De wachtmeester L. van wiens ongeoorloofd uitstapje naar Berlijn wij reeds melding maakten, is vrijwillig terug gekeerd. Het bedrag, dat door hem voor de onderofficiersménage moest worden be taald. werd in zijn geheel door hem teruggegeven. Hij zal nu in voorloopig arrest over de genoegens zjjner reis kunnen nadenken. De heer J. van den Berg alhier is aannemer geworden voor het leggen van den paardentramweg Hilversum 's Gravenland. Tot hoofd der r. k. parochiale jon gensscholen, in de plaats van wijlen den heer G. J. Ribberink, is benoemd de heer D. de Groot, te Voorburg. Ten behoeve van de Vereeniging tot uitdeelirig van spijs aan behoeftigen werd voor het seizoen 1885/86 inge schreven tot een bedrag van f2169.30. Bovendien werd aan, gedurende de uit- deelingen, verkochte spijskaartjes nog ont vangen f29,50. De uitgaven over 1885/86 hebben bedragen f2085.52. Volgens de daarvan gehouden aanteekeningen zijn in den loop van het seizoen 27364 portiën spijs afgegeven. De instelling, thans 59 jaren bestaande, mag zich bij voortdu- ling in een bloeienden toestand verheugen. Onder het afdrukken der courant vernemen wij, dat bij de heden morgen gehouden afstand-wedstrijd de heer Metelerkamp, alhier, overwinnaar is ge- gebleven. (Uitvoeriger bericht in ons vol gend nummer). 324ste STAATSLOTERIJ. EERSTE KLASSE. Trekking van 23 Maart. (600 loten.) Ten kantore van den Collecteur te Amersfoort zijn aan de navolgende num mers te beurt gevallen Prijzen vn.ii f20. 337, 350, 372, 519, 538, 588 3594, 4014, 8310, 8340, 8381, 8388. 8524 8564, 8664, 8695, 10621, 10700, 16043. 16044, 16094. 18118, 18150, 18166, 18168, 18223, 18249, 18266, 18281 en 18299. Te zamen 30 prijzen. Utrecht. In plaats van den heer C. Keuvelaar, welke voor die betrekking heeft bedankt, is door de Utrechlsche vereeni ging voor fabrieks- en handwerksnijver- heid, in eene jl. Donderdagavond gehou den algemeene vergadering, de heer A. C. Grootvell tot secretaris gekozen. Lensden. Naar men uit goede bron verneemt heeft Ds. H. H. Barger het presidium der Christelijke Jongelings- veieeniging aldaar, aan den avond van den 10de" dezer, door verkoudheid ver hinderd, aan den Heer Limpers, Gods dienstonderwijzer te Amersfoort, alléén voor dien avond opgedragen. Vcenendaal. Voor de normaallessen te Amerongen zijn van hier geslaagd: Jan van den Bovenkamp en Henrika van Hardeveld. Voor de voot bereidingsklasse is toegelaten Arnoldus Sijben. De directie van de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij heeft afwijzend beschikt op het verzoek van tal van in gezetenen, waarbij wordt verzocht de sneltreinen, die ten 8,21 van Amersfoort en 8.43 van Resteren vertrekken, aan het station alhier te laten stoppen. Rlienen. Aan de directie van de Holl. IJzeren spoorweg-maatschappij is van hier het verzoek gericht, om ter gelegenheid van de Aprilfeesten te Amsterdam volks- treinen te laten loopen, opdat ook de bewo ners der aan de lijn Amersfoort—Resteren gelegen dorpen en omstreken van de feestelijkheden zullen kunnen genieten. Omtrent de verjaardag van den Duit- schen Keizer lezen wij in 't Utr. Dagbl. van den 25en dezer: Voor den verjaardag van den Keizer was Berlijn reeds Maandag in beweging. Honderdduizenden menschen waren op straat. Alle huizen, vooral in het midden der stad, waren van boven tot beneden met kransen, vlaggedoek, bloemen en figuren van toestellen voor verlichting en vuurwerk voorzien. Het aantal vreemde lingen werd op ongeveer 200,000 ge schat, daarbij riiet meegerekend de tal rijke dorpbevolkingen, die uit de omstre ken naar de stad zijn gekomen. Iedereen, mannen en vrouwen, droeg blauwe koren bloempjes, ('t is 's Keizers lievelingsbloem,) in het knoopsgat of op den borst. Een grootsch schouwspel heeft Maandagavond de groote optocht der studenten opge leverd. De studenten der universiteiten des rijks hadden afgevaardigden rr.et vaandels en banieren ter deelneming ge zonden. Er waren ongeveer 4000 fakkels. Nu waren in de benedenverdieping van het paleis de gordijnen opengeschoven, zoodat de volksmenigte een vrij gezicht op de verlichte vertrekken had. Dicht bij het raam stond de keizer met zijne ach ter-kleinkinderen, en nevens hem zat de keizerin, die tegenwoordig zeer zwak is. Toen de algemeene geestdrift haar top punt had bereikt, stapte de keizer, in weerwil van de waarschuwingen zijner omgeving, uit de kamer, ging in het hooge voorportaal staan en begroette al daar de studenten. Van deze gelegenheid maakte de hoofdaanvoerder van den stu dentenoptocht gebruik, om den keizer toe te spreken. Hij begroete hem niet slechts als overwinnaar op de slagvelden, maar ook als beschermer van weten schap en kunst. Daarop volgde een tref fend tooneel. Met ontblooten hoofde en terwijl de dames met doeken en sluiers wuifden, zong de geheele menigte hel volkslied. De keizer weende van aandoe ning en ging langzaam naar de kamer terug, waar nu de aanvoerders der stu denten werden ontboden. Deze versche nen, ten gevolge van den rook der fak kels, zwart als schoorsteenvegers voor Zijne Majesteit. Nadat de keizer zijne blijdschap en dank had uitgesproken, voegde hij nog eenige woorden over de binnenlandsche gebeurtenissen er bij en zeide, dat het hem vooral trof het eerste huldebetoog te zien komen van de stu denten, de nakomelingen dier Burschen- schaften die het Duitsche rijk hielpen stichten, de jongelingschap, die de hoop en den steun van het vaderland is. Daarop trok de stoet en daarmee ook de volksmenigte naar het paleis van den rijkskanselier en daar volgde een storm achtige ovatie. Bisrnarck kwam met zijne geheele familie aan het raam, opende het en poogde eenige woorden te spreken, maar werd door de donderende «hurrah's zoo volslagen overstemd, dat hij ook ver der slechts door wenken zijn dank kon betuigen. Het gedrang was aldaar zoo ontzettend, dat het bijna onbegrijpelijk is, hoe het ijzeren hek daar tegen bestand bleef. Daarna ging het langs de Thicr- garten en de Königsplatz naar het ge bouw van den generalen staf en hier viel een stormend gejubel den grijzen Multke ten deel, en klonk het weer uit duizenden horsten: Deutschland, Deutsclr- land über alles! Lang na middernacht ging de stoet uiteen. Dinsdags was het een echt keizersweêr. Op alle torens luidden de klokken en voorafgegaan van muziekcorpsen, begaven duizenden en duizenden scholieren zich ter kerke. Op de Königsplatz vergaderden de studenten er. vormden eenen reusachtigen stoet met open rijtuigen. Allen droegen het traditioneel costuum in bonte kleuren en voorop reed een corps trompetters in middeleeuwsche kleedij. De volksmenigte die zich op den weg verdrong, om den stoet toe te juichen, mag zonder overdrijving op honderddui zend personen geschat worden. Toen de studenten aan het paleis kwamen, ver scheen de keizer aan het venster. Nu begon het jubelgeroep weer opnieuw de trompetters hieven de Wacht am Rhein aan, dat door al de aanwezigen mede gezongen werd. Ten 11 ure begonnen de vorstelijke personen aan te komen, die den keizer hunne geluk wenschen kwamen aanbieden. Vooral wanneer de jonge zonen van prins Wilhelm, de achter kleinzoon van den keizer door de menigte herkend werden, scheen er aar, deïHochs!'' geen einde te komen. De stadsregeering ging naar de kerk, voorafgegaan door een muziekcorps. Aan het hoofd van den stoet ging de ober-bürgemeister, gevolgd door de raadsheeren, de geestelijkheid, de koopmanschap, het onderwijzend personeel enz. enz. Ofschoon de keizer eerst na middernacht te bed was gegaan, was hij reeds ten 3 uur wakker. Het waren zijne twee kamerdienaars, die hem het eerst geluk mochten wenschen. Ten 8% ure werden al de bedienden van den vorst, in het geele kabinet ontvangen, en de intendant Eugel sprak, namens allen, den grijzen vorst aan. In de vertrekken der keizerin waren de geschenken geplaatst. De keizerin bood haren gemaal verschil lende kunststukken aan. waaronder eene prachtige bronzen vaas. Het gemeenschap pelijk geschenk van den kroonprins, de kroonprinses, prins en prinses Wilhelm, bestaat uit het levensgroote portret van den jongen prins Wilheim, erfgenaam der kroon. De groothertogin van Baden, dochter van den keizer, schonk een groot staande uurwerk, versierd met de por tretten harer zeven kinderen. Verder ge schenken van prins en prinses Albrecht, prins en prinses Christian, den koning van Portugal, enz., enz. Ten 11 ure ver gaderden al de leden der vorstelijke familie in de balkonzaal en nu ontving de keizer, in de uniform van het 1. garde- regiment tevoet.de gelukwenschen zijner familieleden. De meesten der vorsten droegen Pruisische uniformenen Pruisische ordeteekens. Vooral bedankte de keizer den koning van Saksen. Daarna ging men in 't salon der keizerin, waar de ontvangst plaats, had van de vertegen woordigers der vorstelijke familiën van Europa. Na hunne gelukwenschen te hebben ontvangen, kondigde de keizer officieel de verloving aan van zijn klein zoon, prins Heinrich van Pruisen, zoon van den kroonprins, met piinses Irene, dochter van den groothertog van Hessen. De keizer vergezelde de koningin en de groothertogin van Saksen, prinses Frie- drich Karl, grootvorstin Wladimer van Rusland tot aan den trap. Hij begaf zich daarna naar de blauwe zaal, waar hij de heeren van zijn hof der keizerin ontving. Telkenmale als hij zich dicht bij het venster begaf en hij door de buiten saamgedrongen menigte bemerkt werd, rees er een eindeloos jubelgeschreeuw op. De rij van gelukwenschen werd besloten door Moltke en Bismark, die 1 Va uur na afloop der officieele ontvangst, gezamen lijk bij den keizer verschenen en bij hem geruimen tijd vertoefden. Tegen 3 ure begon er regen te vallen. Dat verkoelde echter den geestdrift der bevolking niet, Bij Bismarck had het groote feestmaal van het diplomatieke korps plaats. Andere feestmalen werden den Bondsraad, den Rijksdag, den Landdag, het Heerenhuis, de stedelijke overheid, enz. aangeboden De verlichting des avonds was buitenge woon schitterend, vooral aan het paleis van den kroonprins, het arsenaal, de beurs, de hoogeschool, het paleis van schoone kunsten, enz. Tot 9 ure bleef de regen vallen. BURGERLIJKE STANDEN. Amersfoort. Geboren 17 Maart, Franciscus Hermanus, z. van Hermanus van der Heijden en Wij- nanda van Wcede. 18 Maart, Johannes, z. van Otto van der Linden en Geertrnida Kok. 20 Maart, Aaltje, d. van Arie van Drie en Hendrika van den Hoek. Peter Johannes Christiaan Reinbertus, z. van Jo hannes Reinbertus van 't Hof en Gerritje Kreuzer. 21 Maart, Jacobus, z. Tan Antouius Poort en Jacoba Arler. Hen- drikus Johannes, z. van Hendrikus Deijs en Elisabeth de Wit. 23 Maart, Gerdina Antonia, d. van Joannes Krol en Antonia Cornelia Lanrijsen. 24 Maart Gijsbertus, z. van Teunis Hoogevest en Janna van Laar. Ondertrouwd 24 Maart, Willem Jan van Rozendaal en Woutera Geertrnida Jekel. Getrouwd: 23 Maart, Aart Hendrikse en Egberdina Hogeveen. Leendert Hagenbeuk en Willemina Langras. Overleden: 17 Maart, Johanna Strater, 74 j., wed. van Jacobus Ludovicus van Mierlo. 19 Maart, Hermiue Henriette Caroline Prins, 2 m. 20 Maart, IIou- drika Prins; 2 m. 21 Maart, Hendrika Verschuur. 67 j., wed. van Willem Schim mel. Theodorus Kaas, 62 j., echtg. van Reinira Breelaud. 22 Maart, Antje Vee- uendaal, 15 d. Hoogland. Geboren: 19 Maart Hendrika dochter van Antonie Bitterling en Johanna Leeuwen kamp. 21 Maart Cornelius Timotius z. van Joannes van Westerlaak en Cicilia Aleida Schoonderbeek. Martha d. van Antonius Huurdeman en Jannetje van den Heuvel. Leusden. v Geboren 19 Maart, Hendrica, d. van Arend Lagemaat en van Jannetje Pothoven 23 Maart, Aalbertus, z. van Hendrik Renes en van JanDetje Geitenbeek. 25 Maart, Hendrik, z. van Hermanus van Yoorthuizen en vau Niesje Hopman. Overleden 22 Maart, Hendrik Hak, oud 68 j. weduwnaar vau Aaltje van Aseh.

Historische kranten - Archief Eemland

Nieuwe Amersfoortsche Courant | 1887 | | pagina 2